Ot.prp. nr. 73 (1998-99)

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for forslaget

Ordningen med tilskudd til nedskriving av transport- og kjørekostnader for drivstoff er hjemlet i Stortingets årlige vedtak om bevilgninger til prisregulering. Bevilgning har vært gitt over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett kap 1560. Ordningen administreres av Konkurransetilsynet. De nærmere bestemmelser fremgår av Konkurransetilsynets forskrift av 28. juni 1995 nr 620 om statstilskudd til nedskriving av transport- og kjørekostnader for bilbensin og autodiesel. Etter disse bestemmelsene kompenseres oljeselskapene for beregnede, lovlige kostnader fra oljeselskapenes hovedanlegg (A-anlegg) som overstiger 7 øre per liter inkludert merverdiavgift. Ved transport fra raffineri til A-anlegg gis transportstøtte for normerte kostnader utover 6,5 øre, noe som i praksis kun innebærer A-anlegg i Nord-Norge. Videre vil kostnader for transport inntil 10 km fra A-anlegg ikke være berettiget til støtte.

Ordningen foreslås erstattet med en selvfinansierende ordning, hvor oljebransjen betaler et særskilt bidrag på drivstoff som innbetales til et eget fond som danner grunnlag for utbetaling av frakttilskudd. Det foreslås videre at utbetalingsordningen endres slik at fraktkostnadene kompenseres fullt ut utenfor 0-sonen, slik at også kostnader under 7 øre per liter omfattes. Det foreslås videre at 0-sonen utvides fra 10 til 30 km.

Regjeringen anser det som et viktig mål å bidra til at prisene på drivstoff skal være mest mulig like over hele landet. Prisene på drivstoff avhenger av flere faktorer, der kostnadene ved frakt av drivstoff fra oljeselskapenes depoter til bensinstasjonene er en av faktorene. Hensikten med å etablere et selvfinansierende fraktutjevningsfond til erstatning for den statlige frakttilskuddsordningen er å sikre utjevning av fraktkostnadene for drivstoff. Det vil fortsatt være ulike drivstoffpriser i ulike strøk, ikke minst som følge av konkurransen mellom ulike selskaper lokalt. Ved at ordningen med frakttilskudd er selvfinansierende, sikrer man at drivstoffkjøperne står for finansieringen, slik at ordningen ikke belastes offentlige budsjetter.