Ot.prp. nr. 73 (1998-99)

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Til innholdsfortegnelse

6 Organisering av fondet

Forslaget til lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff legger følgende føringer for organisering av fraktutjevningfondet:

  • Ordningen skal frigjøres fra statsbudsjettet, og fondets inntekter og utgifter skal ikke føres i statsregnskapet.

  • Fondsbidrag skal innbetales til Toll- og avgiftmyndighetene som er en etat under Finansdepartementet.

  • Innbetalingsrutinene for fondsbidraget skal være tilsvarende det som gjelder for avgiftene på bensin og autodiesel.

  • Utbetaling av frakttilskudd skal foretas av Konkurransetilsynet som er en etat under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

  • Utbetaling av frakttilskudd skal skje av innbetalte midler, slik at fondet ikke tappes for midler, men forutsettes å gå i balanse.

  • Toll- og avgiftsdirektoratets og Konkurransetilsynets kostnader knyttet til håndteringen av inn- og utbetalingsordningene og annen administrasjon av fondet, skal dekkes av fondets midler.

En konsekvens av at inntekter og utgifter ikke skal føres i statsregnskapet er at ordningen organiseres som et fond. Det foreslås at fondet organiseres som andre fond med midler som ikke kan aktiveres i kapitalregnskapet, men som statlige myndigheter utvilsomt har rett til å disponere.

For slike fond gjelder bestemmelsene i Økonomireglement for staten, og de funksjonelle krav. Dette innebærer at fondets midler plasseres på beholdningskonto i Norges Bank via konsernkontoordningen, som skal benyttes ved inn- og utbetalinger. Rutinene for fastsettelse og innbetaling av fraktutjevningsbidraget fra selskapene vil fullt ut kunne følge bensin- og autodieselavgiftene gjennom toll- og avgiftsetatens etablerte rutiner og systemer. Toll- og avgiftsetaten fordeler innbetalingene på henholdsvis inntektspostene for drivstoffavgifter og fondets konto og regnskapsfører dette.

Finansdepartementet vil være hovedansvarlig departement for fondsordningen. Konkurransetilsynet tillegges oppgaven som regnskapsfører for fondet, og rapporterer til Finansdepartementet via Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Inntektssiden i fondsregnskapet vil bestå av innbetalingene fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Fondets utgifter består i hovedsak av utbetalingene til selskapene, etter at Konkurransetilsynet har vurdert de innkomne krav.