Ot.prp. nr. 94 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i følgende lover:

 • lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

 • lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder

 • lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten

 • lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

 • lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

 • lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Det foreslås både materielle og redaksjonelle endringer i de nevnte lovene.

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse foreslås det følgende endringer:

 • Myndigheten til endelig inn- og utlemming av medlemmer i pensjonskassen overføres fra Stortinget til departementet (punkt 2.1).

 • En oppsatt alderspensjon fra pensjonskassen skal komme til utbetaling fra det tidspunktet det foreligger rett til straks løpende alderspensjon fra pensjonskassen (punkt 2.2).

 • Enke- og enkemannspensjonene fra pensjonskassen gjøres om fra brutto- til nettopensjonsytelser som er unntatt fra samordning og inntektsprøving (punkt 2.3).

 • Det innføres rett til enke- eller enkemannspensjon etter et medlem som gifter seg etter fylte 65 år, og etter et medlem som gifter seg etter å ha fått innvilget alders- eller uførepensjon (punkt 2.4).

 • Barnepensjonene fra pensjonskassen gjøres om fra brutto- til nettopensjonsytelser som er unntatt fra samordning og inntektsprøving (punkt 2.5).

 • Oppheving av bestemmelser som ikke lenger har praktisk betydning (punkt 2.6).

 • Språklige og redaksjonelle endringer (punkt 2.7).

 • Oppretting av feilhenvisninger (punkt 2.8).

I lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder foreslås det følgende endringer:

 • Pensjonsordningen skal ikke utbetale alderspensjon så lenge den tidligere statsråden har heltidsstilling som kommunalt ombud (punkt 3.1).

 • Det innføres et vilkår for rett til ytelser fra pensjonsordningen at pensjonssøkeren setter fram krav om de ytelsene som han eller hun har rett til fra folketrygden (punkt 3.2).

 • Ordningen med et styre i pensjonsordningen oppheves, og dets oppgaver overføres til styret i Statens Pensjonskasse (punkt 3.3).

 • Språklige og redaksjonelle endringer (punkt 3.4).

I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten foreslås det følgende endringer:

 • Enke- eller enkemannspensjonene fra pensjonsordningen gjøres fra brutto- til nettopensjonsytelser som er unntatt fra samordning og inntektsprøving (punkt 4.1).

 • Det innføres rett til enke- eller enkemannspensjon etter et medlem som gifter seg etter fylte 65 år, og etter et medlem som gifter seg etter å ha fått innvilget alders- eller uførepensjon (punkt 4.2).

 • Barnepensjonene fra pensjonsordningen gjøres om fra brutto- til nettopensjonsytelser som er unntatt fra samordning og inntektsprøving (punkt 4.3).

 • Oppheving av en bestemmelse som ikke lenger har praktisk betydning (punkt 4.4).

 • Språklige og redaksjonelle endringer (punkt 4.5).

I lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse foreslås det enkelte mindre språklige og redaksjonelle endringer (punkt 5).

I lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser foreslås det at enke-, enkemanns- og barnepensjoner som ytes som nettopensjonsytelser, skal unntas fra samordning med pensjon fra folketrygden og personskadetrygd (punkt 6).

I lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse foreslås det enkelte mindre språklige og redaksjonelle endringer (punkt 7).

1.2 Høringsrunden

De forslagene til materielle endringer som tas opp i denne proposisjonen, stammer dels fra departementet og dels fra Samordningsutvalget (NOU 1995: 29). De forslagene som stammer fra departementet, har vært til høring hos følgende instanser (i alfabetisk rekkefølge):

 • Akademikernes Fellesorganisasjon

 • De selvstendige kommunale pensjonskasser

 • Farmasiforbundet

 • Finans- og tolldepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og politidepartementet

 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

 • KLP Forsikring

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landsorganisasjonen i Norge - Seksjon Stat

 • Norges Apotekerforening

 • Norges Apotektekniker forbund

 • Norges Farmeauceutiske Forening

 • NAVO

 • Norsk Lærerlag

 • Norsk Politiforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Pensjonstrygden for sjømenn

 • Rikstrygdeverket

 • Samferdselsdepartementet

 • Sosial- og helsedepartementet

 • Statens Pensjonskasse

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Seksjon Stat

Det forslaget som stammer fra Samordningsutvalget, har vært til høring hos følgende instanser (i alfabetisk rekkefølge):

 • Akademikernes Fellesorganisasjon

 • Aksjonskomiteen for offentlig ansattes pensjonsrettigheter

 • De selvstendige kommunale pensjonskasser

 • Finans- og tolldepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Justis- og politidepartementet

 • KLP Forsikring

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Krigsbefalslaget

 • Krigsinvalideforbundet

 • Landslaget for offentlige pensjonister

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Apotekerforbund

 • Norges Forsikringsforbund

 • Norsk Apotektekniker forbund

 • Norsk Lærerlag

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Pensjonstrygden for sjømenn

 • Rikstrygdeverket

 • Samferdselsdepartementet

 • Statens Pensjonskasse

 • UNI Storebrand

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

1.3 Forholdet til de kommunale og fylkeskommunale pensjonsordningene samt Pensjonsordningen for sykepleiere

Når det gjelder tjenestepensjonssystemet i kommunal sektor, er det en direkte kobling mellom lov om Statens Pensjonskasse og de kommunale tariffestede rettighetene. Alle kommuner og fylkeskommuner er omfattet av gjeldende forskrifter om kommunalt og fylkeskommunalt ansatte. Forskriftene begrenser avtalepartenes muligheter til fritt å beslutte pensjonens størrelse og aldersgrenser, i det disse forholdene styres av tilsvarende bestemmelser i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.

Statens Pensjonskasse har dessuten inngått avtale med hovedtyngden av de kommunale og fylkeskommunale pensjonsordningene om overføring av opptjente pensjonsrettigheter (overføringsavtalen). Denne avtalen innebærer at alle pensjonsordningene som har overføringsavtale med pensjonskassen, fungerer som én ordning i forhold til medlemmene når det gjelder pensjonsberegning. Dette er ofte en fordel for en arbeidstaker som skifter fra en statlig til en kommunal tjenestepensjonsordning, eller omvendt.

Forutsetningen for at de pensjonsordningene som er med i overføringsavtalen skal kunne fungere som én ordning, er at regelverket til de forskjellige avtalepartene er tilnærmet identisk. For å sikre at endringer som blir gjort i regelverket til Statens Pensjonskasse blir fulgt opp av de forskjellige partene som er med i overføringsavtalen, er det derfor i avtalen tatt inn en bestemmelse om at pensjonskassen kan si opp avtalen med den eller de som innen rimelig tid ikke foretar tilsvarende endringer i sitt regelverk som den eller de endringene som er blitt gjort i lov om Statens Pensjonskasse.

I forbindelse med høringen av NOU 1995: 29 Samordning av pensjons- og trygdeytelser, stilte Kommunenes Sentralforbund og Landsorganisasjonen i Norge seg positive til forslaget om netto etterlatteytelser i det offentlige tjenestepensjonssystemet.

Når det gjelder forholdet til Pensjonsordningen for sykepleiere, vil det også for denne pensjonsordningen være hensiktsmessig å endre regelverket i ordningen, slik at den gir nettopensjoner tilsvarende det som nå foreslås innført i lovene om henholdsvis Statens Pensjonskasse og Pensjonsordning for apoteketaten. Lov om pensjonsordning for sykepleiere hører imidlertid inn under Sosial- og helsedepartementet, og dette departementet vil i samråd med de berørte parter følge opp med tilsvarende lovforslag om innføring av nettopensjoner for enker, enkemenn og barn i Pensjonsordningen for sykepleiere.

Til dokumentets forside