Ot.prp. nr. 94 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

4 Forslag til endringer i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten

4.1 Enke- og enkemannspensjonene gjøres om fra brutto- til nettopensjonsytelser som er unntatt fra samordning og inntektsprøving

Enke- og enkemannspensjonene fra Pensjonsordning for apoteketaten gis etter et regelverk som svarer til regelverket om slik pensjon i lov om Statens Pensjonskasse. Det betyr at ytelsene gis som bruttopensjonsytelser, som er gjenstand for både samordning med andre pensjons- og trygdeytelser og prøving mot inntekt som pensjonisten har ved siden av pensjonen.

På samme måte som i lov om Statens Pensjonskasse foreslår departementet at enke- og enkemannspensjonene fra Pensjonsordning for apoteketaten gjøres om fra brutto- til nettopensjonsytelser, som er unntatt fra både samordning og inntektsprøving. Departementet viser av den grunn til punkt 2.3, hvor det er gitt en nærmere begrunnelse for endringen, og for hvordan den tenkes utformet.

Det foreslås at endringen trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer, og med de samme overgangsreglene som for de nye netto enke- og enkemannspensjonene som er foreslått i lov om Statens Pensjonskasse.

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov om pensjonsordning for apoteketaten §§ 16 og 17 - og til kommentarene til disse bestemmelsene.

Økonomisk sett vil endringen gi en marginal økning i pensjonsutgiftene til Pensjonsordning for apoteketaten. Administrativt vil den på sikt gi en administrativ gevinst.

4.2 Innføring av rett til enke- og enkemannspensjon etter et medlem som gifter seg etter fylte 65 år, og etter et medlem som gifter seg etter å ha fått innvilget alders- eller uførepensjon

Pensjonsordning for apoteketaten gir ikke enke- eller enkemannspensjon etter et medlem som giftet seg etter at han eller hun fylte 65 år. Dette går fram av lov om pensjonsordning for apoteketaten § 18 første ledd bokstav b.

Fra dette utgangspunktet er det gjort unntak i den nevnte bestemmelsens andre ledd. Her går det fram at styret i Pensjonsordningen for apoteketaten likevel kan innvilge hel eller delvis pensjon i de nevnte tilfellene. Forutsetningen er at det finner at det er særlige grunner som taler for en slik løsning.

Lov om pensjonsordning for apoteketaten har videre - på samme måte som lov om Statens Pensjonskasse - en bestemmelse om begrensning av retten til enke- eller enkemannspensjon for et medlem som giftet seg etter av vedkommende hadde fratrådt sin stilling eller var permittert med rett til uførepensjon.

I punkt 2.4 ble det for Statens Pensjonskasses vedkommende foreslått at det ble innført en rett til enke- og enkemannspensjon etter et medlem i pensjonskassen som giftet seg etter fylte 65 år. Det ble videre foreslått at begrensningen i rett til enke- eller enkemannspensjon for et medlem som inngikk ekteskap etter at vedkommende hadde fratrådt sin stilling eller var permittert med rett til uførepensjon, ble opphevet.

På bakgrunn av at departementet ønsker at regelverket i lov om pensjonsordning for apoteketaten skal være mest mulig likt med regelverket i lov om Statens Pensjonskasse, tar departementet opp forslag om at også Pensjonsordning for apoteketaten skal gi enke- eller enkemannspensjon etter et medlem som inngikk ekteskap etter at vedkommende var fylt 65 år, eller som inngikk ekteskap etter at vedkommende hadde fratrådt sin stilling eller var permittert med rett til uførepensjon.

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov om pensjonsordning for apoteketaten § 15 - og til kommentarene til denne bestemmelsen.

Det foreslås at endringen trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer, og at den skal gjelde for dødsfall som skjer etter ikrafttredelsen.

Økonomisk sett antas det at endringen vil påføre Pensjonsordning for apoteketaten en marginal økning i pensjonsutgiftene. Administrativt vil den ikke få noen konsekvenser av betydning.

4.3 Barnepensjonene gjøres om fra brutto- til nettopensjonsytelser som er unntatt fra samordning og inntektsprøving

Barnepensjonene fra Pensjonsordning for apoteketaten gis etter et regelverk som svarer til regelverket om slik pensjon i lov om Statens Pensjonskasse. Det betyr at ytelsene gis som bruttopensjonsytelser, som er gjenstand for både samordning med andre pensjons- og trygdeytelser, og at de kan bli inntektsprøvd mot pensjonistens inntekt når vedkommende er i alderen 18 til 21 år. Videre gjelder det tilsvarende garantiregler for ytelsenes størrelse når pensjonsordningen gir både barnepensjon og enke- eller enkemannspensjon etter det avdøde medlemmet.

På samme måte som i lov om Statens Pensjonskasse foreslås det at barnepensjonene fra Pensjonsordning for apoteketaten gjøres om fra brutto- til nettopensjonsytelser, som er unntatt fra både samordning og inntektsprøving. Videre foreslås det at de skal utgjøre 15 prosent av det avdøde medlemmets pensjonsgrunnlag, og at de gis med samme sats til alle de gjenlevende barna. Endelig foreslås det at ytelsene skal gis til og med den måneden barnet fyller 20 år. Det vises for øvrig til nærmere omtale i punkt 2.5 når det gjelder begrunnelsen for endringen.

Departementet gjør oppmerksom på at barnepensjonene fra Pensjonsordning for apoteketaten i dag gis etter regler som er noe gunstigere enn dem barnepensjonene fra Statens Pensjonskasse gis etter: Pensjonene beregnes ut fra enke- eller enkemannspensjonen, og de gis etter prosentsatser som er noe høyere enn dem som gjelder i pensjonskassen.

Departementet foreslår likevel ikke at de nye nettopensjonene fra Pensjonsordning for apoteketaten skal gis etter gunstigere regler enn det som er foreslått for Statens Pensjonskasse. Grunnen er at en mener at regelverket i de lovfestede tjenestepensjonsordningene som faller inn under lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser, i størst mulig grad bør være likt. Å foreslå at barnepensjonene fra Pensjonsordning for apoteketaten skal være de samme som i Statens Pensjonskasse, vil være et bidrag til en slik løsning.

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov om pensjonsordning for apoteketaten § 23 - og til kommentarene til denne bestemmelsen.

Det foreslås at endringen trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer, og at den skal gjelde for nye pensjonstilfeller.

Økonomisk sett antas det at endringen vil gi en marginal innsparing. Administrativt sett vil det innebære en vesentlig forenkling.

4.4 Oppheving av en bestemmelse uten praktisk betydning

I lov om pensjonsordning for apoteketaten § 32 nr. 2 er det bestemt at det ved «tilsetting i stilling som omfattes av pensjonsordningen skal helseattest sendes pensjonsordningen, med mindre medlemmet går umiddelbart over fra en stilling som omfattes av pensjonsordningen til en annen».

Bestemmelsen foreslås opphevet. Årsaken er at ordningen med innsending av helseattest ikke lenger praktiseres. Departementet ser derfor ikke lenger noen grunn til at det skal finnes en slik bestemmelse i lov om pensjonsordning for apoteketaten.

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov om pensjonsordning for apoteketaten § 32 - og til kommentarene til denne bestemmelsen.

Det foreslås at endringen trer i kraft straks. Den vil ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser.

4.5 Språklige og redaksjonelle endringer

4.5.1 Det presiseres at ytelsene fra pensjonsordningen er samordningspliktige

I punkt 2.7.1 ble det foreslått at det i lov om Statens Pensjonskasse ble tatt inn bestemmelse hvor det klar gikk fram at ytelsene fra pensjonskassen skulle samordnes med andre pensjons- og trygdeytelser som pensjonisten har rett til. Forutsetningen er at ytelsene kommer fra en pensjons- eller trygdeordning som faller inn under lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven).

Bakgrunnen for endringen var ønsket om å bedre få fram at ytelsene fra Statens Pensjonskasse var samordningspliktige. I dag går dette fram bare av samordningsloven, men departementet mener at det av informasjonshensyn også bør gå uttrykkelig fram av lov om Statens Pensjonskasse.

Situasjonen for ytelsene fra Pensjonsordning for apoteketaten er den samme som for ytelsene fra Statens Pensjonskasse. Heller ikke lov om pensjonsordning for apoteketaten er det sagt noe om at ytelsene fra ordningen er samordningspliktige. Departementet foreslår derfor - med samme begrunnelse for pensjonskassen - at det i lov om pensjonsordning for apoteketaten tas inn en bestemmelse om at ytelsene fra ordningen er samordningspliktige.

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov om pensjonsordning for apoteketaten § 2 A - og til kommentarene til denne bestemmelsen.

Det foreslås at endringen trer i kraft straks. Den vil ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser.

4.5.2 Ordet invalid erstattes med ordet ufør

I punkt 2.7.2 ble det for lov om Statens Pensjonskasses vedkommende foreslått at ordet «invalid» ble erstattet med ordet «ufør». Bakgrunnen for forslaget var at ordet «ufør» må antas å være et mindre belastende ord enn ordet «invalid», og at en ønsket en tilnærming til de ord og uttrykk som brukes i folketrygden.

I lov om pensjonsordning for apoteketaten sine regler om uførepensjon benytter man ordet «invalid» i stedet for ordet «ufør». For å få til en størst mulig likhet med regelverket i lov om Statens Pensjonskasse, foreslås det derfor at man også i lov om pensjonsordning for apoteketaten erstatter ordet «invalid» med ordet «ufør». Videre foreslås det at ord som «invalidepensjon» og «invaliditet» erstattes med ord som henholdsvis «uførepensjon» og «uførhet».

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov om pensjonsordning for apoteketaten §§ 3 og 10 - 14 og overskriften til kapittel IV - og til kommentarene til disse bestemmelsene.

Det foreslås at endringen trer i kraft straks. Den vil ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser.

4.5.3 Presisering av reglene om tilbakesøking av for mye utbetalt pensjon

I punkt 2.7.6 ble det for Statens Pensjonskasses vedkommende foreslått at det skjer en presisering i lov om Statens Pensjonskasse § 44 sjette ledd, slik at det klart går fram at bestemmelsen også hjemler tilbakesøking av pengekrav etter de ulovfestede prinsippene om slik tilbakesøking (condictio indebiti).

I lov om pensjonsordning for apoteketaten § 27 fins en bestemmelse som svarer til lov om Statens Pensjonskasse § 44 sjette ledd. Heller ikke av denne bestemmelsen går det klart fram om den kan suppleres med de ulovfestede prinsippene om tilbakesøking av pengekrav. På bakgrunn av at bestemmelsen er likelydende med lov om Statens Pensjonskasse § 44, mener departementet imidlertid at de ulovfestede reglene kan komme til anvendelse, og vil derfor foreslå at dette skal gå uttrykkelig fram av bestemmelsen.

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov om pensjonsordning for apoteketaten § 27 - og til kommentarene til denne bestemmelsen.

Det foreslås at lovendringen trer i kraft straks. Den vil ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser.

4.5.4 Gjeninnføringen av en regel om avbrudd av foreldelse av fordringer

Krav på tilbakebetaling av for mye utbetalt ytelse fra Pensjonsordningen for apoteketaten foreldes etter lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer.

Før 1993 var det i foreldelsesloven § 17 nr. 3 en regel om at foreldelsesfristen ble avbrutt når pålegg om trekk av krav - som med hjemmel i lov kan inndrives ved trekk i lønn eller andre ytelser - var gitt til den trekkpliktige.

Ved lov 26. juni 1992 nr. 86 ble foreldelsesloven § 17 nr. 2 og 3 - med virkning fra 1. januar 1993 - slått sammen til én bestemmelse. Denne bestemmelsen fins i dag i § 17 nr. 2. Den krever at berammelse av utleggspant eller at pålegg om utleggstrekk blir gitt til den trekkpliktige for at foreldelsesfristen avbrytes. Endringen ble gjort i forbindelse med innføring av ny tvangsfullbyrdelseslov.

I forarbeidene til lovendringen fra 1992 - i kommentarene til sammenslåingen av § 17 nr. 2 og 3 - sies det at det ikke er meningen med noen realitetsendring. Pensjonsordning for apoteketaten har på bakgrunn av dette fortsatt praksisen med pålegg om trekk av krav til den trekkpliktige, og ansett dette som tilstrekkelig for at foreldelsesfristen skal avbrytes.

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 22 - 14 femte ledd fins det en egen bestemmelse om avbrudd av foreldelse. Etter denne bestemmelse skal blant annet trekk i fremtidige trygdeytelser og inndriving etter bestemmelsene i skattebetalingsloven avbryte foreldelse. For å unngå tvil foreslår departementet en lignende bestemmelse i lov om Pensjonsordning for apoteketaten.

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov om pensjonsordning for apoteketaten § 27 - og til kommentarene til denne bestemmelsen.

Det foreslås at endringen trer i kraft straks. Den vil ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside