Ot.prp. nr. 94 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

7 Forslag til endringer i lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

I lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 1 første ledd fins det regler om forhøyelse av tjenestetiden i pensjonskassen for dommere i Høyesterett. Det går fram at slik forhøyelse kan finne sted når høyesterettsdommeren fratrer sin stilling etter fylte 67 år. Videre går det fram av bestemmelsens andre ledd at det skal skje en tilsvarende forhøyelse av tjenestetiden ved beregning av invalide-, enke- og barnepensjon.

Som det går fram av det ovenstående, bruker loven ordet «invalid» om det som i dag er vanlig å kalle «ufør». For å få til en likhet med det som er foreslått i lov om Statens Pensjonskasses regler om uførepensjon, foreslår departementet at ordet «invalidepensjon» erstattes med ordet «uførepensjon».

I tillegg til det ovennevnte foreslås det at ordet enkemannspensjon tas inn i bestemmelsen, da det ikke fins der i dag. I medhold av lov om Statens Pensjonskasse § 34 b har imidlertid Statens Pensjonskasse hele tiden praktisert tilleggsloven slik at tjenestetidsforhøyelsen også gjelder for enkemannspensjoner. Departementet mener imidlertid at det bør gå fram av tilleggsloven at reglene om tjenestetidsforhøyelse også gjelder for enkemannspensjon, og tar derfor opp forslag om dette.

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov 21. mai 1982 nr. 25 om tillegg til lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 1 andre ledd - og til kommentarer til denne bestemmelsen.

Det foreslås at lovendringene trer i kraft straks. De vil ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside