Ot.prp. nr. 94 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

5 Forslag til endringer i lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

I lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 1 første ledd fins det regler om forhøyelse av tjenestetiden i pensjonskassen for regjeringsadvokaten og for formannen i arbeidsretten. Det går fram at slik forhøyelse kan finne sted når regjeringsadvokaten eller formannen i arbeidsretten fratrer sin stilling etter fylte 67 år. Videre går det fram av bestemmelsens andre ledd at det skal skje en tilsvarende forhøyelse av tjenestetiden ved beregning av invalide-, enke- og barnepensjon.

Som det går fram av det ovenstående, bruker loven ordet «invalid» om det som i dag er vanlig å kalle «ufør». For å få til en likhet med det som er foreslått i lov om Statens Pensjonskasses regler om uførepensjon, foreslår departementet at ordet «invalidepensjon» erstattes med ordet «uførepensjon».

I tillegg til det ovennevnte foreslås det at ordet enkemannspensjon tas inn i bestemmelsen, da det ikke fins der i dag. Grunnen til at ordet ikke ble tatt inn i tilleggsloven, var mest sannsynlig at det ikke fantes noen generell adgang til enkemannspensjon i Statens Pensjonskasse før man i 1976 innførte en slik rett. I medhold av lov om Statens Pensjonskasse § 34 b har imidlertid Statens Pensjonskasse hele tiden praktisert tilleggsloven slik at tjenestetidsforhøyelsen også gjelder for enkemannspensjoner. Departementet mener imidlertid at det bør gå fram av tilleggsloven at regelen om tjenestetidsforhøyelse også gjelder for enkemannspensjon, og tar derfor opp forslag om dette.

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov 9. november 1956 nr. 1 om tillegg til lov om Statens Pensjonskasse § 1 første ledd - og til kommentarene til denne bestemmelsen.

Det foreslås at endringene trer i kraft straks. De vil ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside