Ot.prp. nr. 94 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

6 Forslag til endringer i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

I punktene 2.3 og 2.5 er det foreslått at enke-, enkemanns- og barnepensjonene fra Statens Pensjonskasse blir gjort om fra brutto- til nettopensjonsytelser, som er unntatt fra blant annet samordning med andre pensjons- og trygdeytelser som den gjenlevende har rett til. I punktene 4.1 og 4.3 er det foreslått en tilsvarende omlegging av de tilsvarende regler etterlattepensjoneringen i Pensjonsordning for apoteketaten.

Etterlattepensjonene fra de nevnte tjenestepensjonsordningene faller i dag inn under lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven). Dette innebærer at de skal samordnes med andre pensjons- og trygdeytelser som den etterlatte har rett til, forutsatt at det dreier seg om ytelser fra en ordning som faller inn under samordningsloven.

Samordningsloven skiller etter sin ordlyd ikke mellom ytelser som er bygd opp som bruttopensjonsytelser, og ytelser som er bygd opp som nettopensjonsytelser. Loven kjenner etter sitt system imidlertid i utgangspunktet bare bruttoordninger, og departementet foreslår derfor at det presiseres i samordningsloven at de foreslåtte nettopensjonsytelsene ikke skal samordnes med andre bruttopensjonsytelser som pensjonisten måtte ha rett til.

Det vises for øvrig til lovforslaget - lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 3 - og til kommentarene til denne bestemmelsen.

Det foreslås at endringen trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Forslaget vil ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside