Prop. 112 L (2011–2012)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Til innhaldsliste

Tilråing

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue (skatteloven)

 • lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om arbeidsgivers innrapportering av opplysninger om enkeltpersoners ansettelses- og innteksforhold mm. (a-opplysningsloven)

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til

 • lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue (skatteloven)

 • lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om arbeidsgivers innrapportering av opplysninger om enkeltpersoners ansettelses- og innteksforhold mm. (a-opplysningsloven)

i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet