Prop. 117 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)

Til innholdsfortegnelse

2 Omtale av utbyggingen

2.1 Dagens situasjon og prosjektomtale

Narvik har i løpet av de senere årene utviklet seg til å bli det største knutepunktet i Nord-Norge for distribusjon av gods. Store mengder gods kommer til Narvik fra Oslo via Sverige med ARE-togene (Arctic Railway Express), og blir distribuert videre ut til store deler av Nord-Norge. Det meste av denne godstransporten går nordover til Troms og Vest-Finnmark, men noe går også til Harstad, Lofoten og Vesterålen. Hovedmengden av returlast til ARE-togene er fisk fra Lofoten og Vesterålen. Denne aktiviteten har bidratt til trafikkvekst på hovedvegnettet i Ofoten.

E6/E10 er en viktig transportåre i landsdelen, som knytter sammen Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Sør-Troms og Sverige via Riksgrensen. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er på om lag 2 900 kjt og tungtrafikkandelen ligger på 15-19 pst. Mellom Narvik og Bjerkvik er standarden dårlig når det gjelder vegbredde, kurvatur og bæreevne, og E6 på sørsiden av Rombaken er særlig ulykkesutsatt. I tiårsperioden 2001-2010 er det på strekningen mellom Narvik og Rombaksbrua registrert 33 personskadeulykker med 4 drepte og 7 hardt skadde. Strekningen mellom Trældal og Leirvik på nordsiden av Rombaken er en av de mest skredutsatte på E6 gjennom Nordland og er prioritert høyt i Statens vegvesens skredsikringsplan. Den dårlige vegstandarden, skredfaren og de mange ulykkene med personskade, kombinert med at Narvik har utviklet seg til å bli et knutepunkt for distribusjon av gods, har aktualisert behovet for utbedring.

Hovedprosjektet E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger (6,4 km) starter ved Ornes like nord for Narvik sentrum og går nedenfor Ofotbanen via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges ny hengebru over utløpet av Rombaken til Øyjord. Brua får total bredde 13,8 m, inkl. 3 m gang- og sykkelfelt. Total brulengde blir 1533 m, med midtspenn 1145 m. Seglingshøyden blir på 40 m. På Øyjordsiden går deler av ny veg gjennom en 300 m lang tunnel til Stormyra, der den knyttes til dagens E6/E10. Tilknytningen til dagens veg skjer i begge ender via T-kryss. Delprosjektet E10 Trældal – Leirvik har en totallengde på 1,5 km, hvorav tunnelen utgjør 1,1 km. Tunnelen bygges med vegbredde 8,5 m.

2.2 Planstatus og kostnadsoverslag

Det har fra lang tid tilbake vært fokus på standarden på E6 nord for Narvik og behovet for tiltak. Gjennom arbeidet med konsekvensutredning og kommunedelplan for strekningen Narvik – Bjerkvik, som startet opp i 2003, ble ny trase med bru mellom Øyjord og Narvik avklart. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2006. Reguleringsplanen for E6 Ornes – Stormyra ble vedtatt i mai 2008, mens reguleringsplanen for tiltakene på strekningen Trældal – Leirvik ble vedtatt i 2005.

Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet med ferdigstilt rapport februar 2012. Samferdselsdepartementet legger til grunn en styringsramme på 2 420 mill. 2011-kr, som tilsvarer kvalitetssikrers forslag til styringsramme. Kostnadsrammen er fastsatt til 2 770 mill. kr. Omregnet til 2012-kr blir styringsrammen 2 480 mill. kr og kostnadsrammen 2 830 mill. kr. I overslaget inngår forutsatte kostnader på 10 mill. kr til etablering av bomstasjoner. Netto nytte (NN) for prosjektet er beregnet til 70 mill. kr, med netto nytte i forhold til totale kostnader på 0.