Prop. 117 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)

Til innholdsfortegnelse

4 Trafikkgrunnlag

Det legges opp til innkreving av bompenger i bomstasjoner på ny E6 ved Øyjord og på E10 i Leirvik, jf. figur 1.1.

Statens vegvesen har gjennomført beregninger av hvordan innkrevingen innvirker på trafikken. ÅDT er i dag om lag 2 900 kjt på E6/E10 gjennom Leirvik. Beregninger viser at med ny bru i 2016 ville trafikken her gått ned til om lag 480 kjt/døgn uten bompengeinnkreving. Med bompengeinnkreving er det beregnet at trafikken i Leirvik vil øke med 200 kjt/døgn, til 680 kjt/døgn i 2016. Økningen skyldes en antatt vridning av trafikkmønsteret pga. høyere bompengetakst på brua enn i Leirvik. For bomstasjonen på ny E6 ved Øyjord viser beregningen at trafikken i 2016 ville vært om lag 2700 kjt/døgn uten bompengeinnkreving. Med innkreving er det beregnet at trafikken reduseres med om lag 760 kjt/døgn, til 1 940 kjt/døgn.

Det er dermed lagt til grunn at innkreving av bompenger vil føre til en samlet trafikkreduksjon på 280 kjt/døgn eller 18 pst. Reduksjonen skyldes dels noe færre reiser og dels mer samkjøring. Det er ikke lagt til grunn noen økning av betydning i kollektivreiser.

Trafikkgrunnlaget har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2). Det er ingen merknader til trafikkvurderingene som er lagt til grunn.