Prop. 117 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)

Til innholdsfortegnelse

7 Samferdselsdepartementets vurdering

E6/E10 nord for Narvik er en av de viktigste transportårene i landsdelen. Den binder sammen regionene i Nordland og Troms, og har også tilknytning til Sverige via Riksgrensen. Narvik er et betydelig trafikknutepunkt for distribusjon av gods på jernbane/veg. Bedre standard er dermed spesielt viktig både for næringslivet og befolkningen i Ofoten og landsdelen for øvrig.

Samferdselsdepartementet viser til at Hålogalandsbrua vil gi store framkommelighetsgevinster for trafikantene og næringstransportene, med innkorting av E6 med 18 km og kjøretiden med 15-20 min. Innkortingen og standardhevingen forventes å gi betydelig nedgang i ulykkesnivået. Skredsikring av strekningen E10 Trældal – Leirvik reduserer risikoen for steinsprang for trafikken til og fra Riksgrensen og lokaltrafikken. Den nye bruforbindelsen gir også kortere reiseavstand mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Det er derfor lagt til grunn at Narvik lufthavn, Framnes, legges ned når Hålogalandsbrua åpnes for trafikk. Dette vil effektivisere luftfarten i regionen og styrke Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Innsparingene ved nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes, skal bidra til finansideringen av brua, jf. St.meld. nr. 16 (2008-2009).

I vedtaket fra Narvik kommune om nedlegging av lufthavnen vises det til at lufthavnen kan legges ned når brua er åpnet for trafikk. Brua skal etter planen stå ferdig i 2016. Samferdselsdepartementet innstiller derfor på at Narvik lufthavn, Framnes, legges ned når brua åpnes for trafikk. Narvik lufthavn, Framnes, tekniske/operative godkjenning er gyldig fram til 1. desember 2016. Skulle åpningen av brua bli forskjøvet utover denne datoen, vurderer Samferdselsdepartementet at lufthavnen senest legges ned ved utgangen av kontraktsperioden for den statlig kjøpte flyruten mellom Narvik og Bodø 31. mars 2017. Dette under forutsetning av at Luftfartstilsynet finner at lufthavnens tekniske/operative godkjenning kan forlenges til dette tidspunktet.

Med de forutsetninger som er lagt til grunn i finansieringsplanen, er perioden med bompengeinnkreving beregnet til 17 år på ny E6 på Øyjord og i overkant av 19 år på dagens E6/E10 i Leirvik, hvilket går utover innkrevingsperioden på 15 år som normalt legges til grunn ved bompengefinansiering. Departementet vektlegger at lokale myndigheter har samtykket i dette for å styrke økonomien og muligheten for realisering av prosjektet. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt, vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20 pst. utover ordinær prisstigning og/eller forlenge bompengeperioden med inntil 5 år.

Narvik kommune ber om at det vurderes å innarbeide rabattordninger med månedstak/ timeregel, og at det åpnes for at flere kjøretøy kan knyttes til en avtale. Departementet mener i likhet med Statens vegvesen at det ikke er riktig med ytterligere rabattordninger som svekker økonomien for et bompengeprosjekt som må ha innkrevingstid ut over 15 år for å kunne realiseres.