Prop. 117 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)

Til innholdsfortegnelse

6 Garantier

Nordland fylkeskommune og Narvik kommune har vedtatt garantier for lånegjeld på inntil 940 mill. kr, fordelt med halvparten på hver, jf. vedtakene i kap. 3. Dette tilsvarer den maksimale lånegjelden som lå til grunn for den lokalpolitiske behandlingen. I det framlagte opplegget er maksimal lånegjeld beregnet til 1 570 mill. kr. Det legges likevel til grunn at dette ikke vil medføre høyere lånerente enn forutsatt i kap. 5.

Den kommunale garantien er godkjent av fylkesmannen i Nordland. Den fylkeskommunale garantien er godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år.