Prop. 117 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)

Til innholdsfortegnelse

5 Finansierings- og bompengeopplegg

Prosjektet forutsettes finansiert med statlige midler, bompenger og tilskudd fra Narvik kommune.

Statlige midler

Bygging og finansiering av prosjektet delvis med statlige bevilgninger må ses i sammenheng med en nedleggelse av Narvik lufthavn, Framnes, jf. St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Nedlegging av lufthavnen er fortsatt en forutsetning for å gjennomføre prosjektet, og framtidig innsparing for staten som følge av nedleggelsen skal bidra til finansieringen. Nedlegging av lufthavnen gir innsparinger for staten gjennom innsparte midler fra flyrutekjøp, og for Avinor gjennom spart driftsunderskudd og sparte investeringer. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) ble det lagt til grunn 720 mill. 2009-kr i statlige midler til prosjektet, fordelt med 200 mill. kr i første fireårsperiode og 520 mill. kr i siste seksårsperiode. Annen finansiering utgjorde 1 480 mill. kr (bompenger, lokale tilskudd og innsparing ved nedlegging av lufthavnen). Det foreslås nå 1 590 mill. 2012-kr i statlige bevilgninger, 860 mill. kr i bompenger og 30 mill. kr i tilskudd fra Narvik kommune. De statlige midlene er fordelt med 80 mill. kr i 2013 og 1 510 mill. kr i perioden 2014-2019. Av dette er 170 mill. kr forutsatt finansiert over post 31 Rassikring.

Bompengeopplegg

Finansieringsopplegget bygger på tovegs innkreving av bompenger i to automatiske bomstasjoner (AutoPASS). På ny E6 på Øyjord etableres bomstasjonen mellom brua og nytt vegkryss ved Toppåsen, mens bomstasjonen på dagens E6/E10 i Leirvik plasseres mellom dagens Leirviktunnel og nærmeste avkjøring. Innkrevingen på dagens E6/E10 er forutsatt startet i 2014, når skredsikringstunnelen åpnes for trafikk, mens innkrevingen i bomstasjonen på ny E6 på Øyjord forutsettes å starte i 2016, når brua åpnes for trafikk. Innkrevingen forutsettes avsluttet i 2032 i begge bomstasjonene. Det vil dermed foregå innkreving i overkant av 19 år i Leirvik og 17 år på Øyjord.

I samsvar med lokale vedtak er det i bomstasjonen på Øyjord lagt til grunn følgende takster:

 • Lette kjøretøy (totalvekt t.o.m. 3 500 kg): 100 kr (2011-kr).

 • Tunge kjøretøy (totalvekt over 3 500 kg): 300 kr (2011-kr).

I bomstasjonen i Leirvik er det lagt til grunn følgende takster:

 • Lette kjøretøy (totalvekt t.o.m. 3 500 kg): 40 kr (2011-kr).

 • Tunge kjøretøy (totalvekt over 3 500 kg): 120 kr (2011-kr).

Bompengetakstene forutsettes justert i samsvar med prisutviklingen. Det er i de lokale vedtakene lagt til grunn en rabatt på 20 pst. ved forskuddsbetaling. Iht. Eurovignettdirektivet er det ikke anledning til å sette en høyere rabatt enn 13 pst. på TEN-vegnettet. Norge har ønsket unntak fra denne regelen, og er i forhandlinger med EU-kommisjonen om dette. Det synes klart at et unntak ikke vil kunne omfatte E6 Hålogalandsbrua. Departementet legger derfor til grunn en rabatt på 13 pst. for alle kjøretøy som har brikke med abonnement, og 10 pst. for kjøretøy med brikke uten abonnement. Det vil bli etterskuddsbetaling både ved 10 og 13 pst. rabatt. Eurovignettdirektivet gjelder for tunge kjøretøy. Det er lite praktisk å ha ulike rabattsatser for tunge og lette kjøretøy, og det legges derfor til grunn samme rabattopplegg for tunge og lette kjøretøy. Videre er det forutsatt fritak for betaling i samsvar med gjeldende retningslinjer. Endringen av rabattsatsene i forhold til lokale vedtak vil gi om lag ett år kortere innkrevingstid i begge bomstasjonene.

Med det foreslåtte innkrevingsopplegget og de forutsetninger som ligger til grunn, er det lagt til grunn at trafikantene vil betale til sammen 1 810 mill. kr i bompenger. Av de innbetalte bompengene vil 860 mill. kr gå til å dekke anleggskostnader, om lag 100 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og kostnader ved drift av bompengeselskapet og om lag 850 mill. kr til å dekke finansieringskostnader i forbindelse med låneopptak.

Lokalt tilskudd

I tråd med lokalpolitiske vedtak er det er lagt til grunn et tilskudd fra Narvik kommune på 30 mill. kr. Tilskuddet er forutsatt stilt til disposisjon i 2016.

Finansieringsplan

Finansieringsplanen som er lagt til grunn for prosjektet, framgår av tabell 5.1.

Tabell 5.1 Finansieringsplan

Mill. 2012-kr

2012-2013

2014-2019

Sum

Statlige midler

80

1 510

1 590

 • post 30

80

1 340

1 420

 • post 31

170

170

Bompenger

800

60

860

Lokalt tilskudd

30

30

Sum

880

1 600

2 480

Det forutsettes at bompengeselskapet stiller til disposisjon inntil 250 mill. kr til prosjektet i 2012.

Eventuelle kostnadsøkninger er forutsatt dekket i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Kostnadsøkning inntil kostnadsrammen forutsettes dekket av staten og bompengeselskapet, fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger i finansieringsplanen basert på styringsrammen. Kostnadsøkninger utover kostnadsrammen skal dekkes av staten i sin helhet. Eventuelle besparelser på inntil 10 pst. tilfaller staten og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger i finansieringsplanen. Besparelser utover 10 pst. tilfaller staten.

Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt, er det lagt til grunn at bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kan øke takstene med inntil 20 pst. og/eller forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Andre forutsetninger for finansieringsplanen

Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn i finansieringsanalysen:

 • Årlig trafikkvekst på 0,2 pst.

 • Årlig prisstigning på 2,5 pst.

 • Lånerente på 6,5 pst.

 • Årlige innkrevingskostnader på vel 5 mill. kr pr. år.

Det er også regnet på et alternativ med følgende pessimistiske forutsetninger:

 • Kostnadsøkning opp til kostnadsramme.

 • Betalende ÅDT blir redusert med 10 pst. i åpningsåret.

 • Halvering av trafikkveksten.

 • Innkrevingskostnadene øker med 50 pst.

 • Takstøkning på 20 pst. utover prisstigning etter to år.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til 24 år på dagens E6/E10 i Leirvik og 22 år på ny E6 på Øyjord. Prosjektet lar seg da nedbetale med en forlengelse av bompengeperioden på om lag 5 år. Dersom det oppnås en lavere lånerente enn 6,5 pst vil dette komme trafikantene gode, enten ved at takstene reduseres eller kortere innkrevingsperiode.