Prop. 117 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)

Til innholdsfortegnelse

3 Lokalpolitisk behandling

Finansieringsopplegget for prosjektet ble behandlet av bystyret i Narvik kommune i møte den 26. mai 2011 (sak nr. 41/11). Det ble fattet følgende vedtak:

”1. Tilslutning til at prosjektet gjennomføres med delvis bompengefinansiering
Prosjektet ”E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og Rassikringstunnel E6/E10 Trældal-Leirvik”, bygges og finansieres delvis med bompenger. De totale kostnadene er anslått til 2425 mill. 2011-kroner inkl. etablering av bomstasjon. Av de totale kostnadene dekkes 840 mill. kr ved innkreving av bompenger, 30 mill. kr i lokalt tilskudd innbetalt i 2016 og 1555 mill. kr i statlige midler hvorav 400 mill. kr bevilges i 2012 - 2013 og resterende 1155 mill. kr i perioden 2014 – 2017.

mill. 2011-kr

2010 - 2013

2014 - 2017

Sum

Statlige midler

400

1155

1555

Bompenger

610

230

840

Lokalt tilskudd

30

30

Sum

1010

1415

2425

2. Plassering av bomstasjonene
Det etableres én bompengestasjon på ny E6 mellom brua og planlagt vegkryss ved Toppåsen og en på E10 mellom dagens Leirviktunnel og nærmeste avkjøring i Leirvik.
3. Innkrevingsmetode
Automatisk bomstasjon. Passeringene kan forhåndsbetales med AutoPass-avtale, eller betales i etterkant via nettet, på servicestasjoner, eller via tilsendt giro.
4. Anbefalte takster
Taksten for passering en vei settes til kr 100/300 for lett/tung bil for bomstasjon på ny E6 og kr 40/120 kr for lett/ tung bil (over 3500 kg) for bommen på E10. Takstene er i 2011-kr og indeksreguleres årlig i samsvar med prisstigningen, - første gang i 2012.
Det legges til grunn 20 % rabatt ved forskuddsbetaling. Bystyret ber om at det vurderes å innarbeide rabattordninger med månedstak, timeregel og åpnes for at flere kjøretøy kan knyttes til en avtale. Innkrevingsperioden settes til 20 år på E10 med innkrevingsstart i 2014 og 18 år på E6 med innkrevingsstart i 2016. Opphør i begge bommene i 2033.
Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 % og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år.
5. Kostnadsøkning – reduksjon
Eventuelle kostnadsøkninger er forutsatt dekket i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Kostnadsøkninger opp til kostnadsrammen for prosjektet forutsettes dekket av staten og bompengeselskapet, fordelt etter forholdet mellom Statens og bompengeselskapets andel i finansiering av prosjektet.
Kostnadsøkninger utover kostnadsrammen skal dekkes av Staten i sin helhet.
Endelig kostnadsramme for prosjektet fastsettes i forbindelse med KS2. Vanligvis ligger kostnadsrammen ca. 10 % høyere en styringsrammen (kostnadsoverslaget for prosjektet) men den kan ligge noe høyere.
Eventuelle besparelser skal på tilsvarende måte tilfalle staten og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Besparelser utover 10 % tilfaller Staten.
6. Garanti
Selskapets maksimale lånegjeld til dette prosjektet vil være på ca. 940 mill. kr i 2015 gitt en kostnadsramme på 2425 mill. 2011 kr. Narvik kommune stiller sammen med Nordland fylkeskommune en proratarisk selvskyldnergaranti på totalt 940 mill. kr fordelt slik:
Narvik kommune:
470 mill. kr
Nordland fylkeskommune:
470 mill. kr
Garantitiden settes til 22 år. Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånene
7. I tiden fram til 2016 skal det jobbes politisk for å få statlig finansiering av det lokale tilskuddet på 30 mill.

Narvik kommune har ved flere anledninger behandlet spørsmålet om nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes:

Bystyret i møte 12. oktober 2000, sak nr. 236/00 (pkt 5).

”Narvik kommune vil godta at Luftfartsverket avvikler sitt engasjement på Narvik lufthavn etter at Hålogalandsbrua er åpnet for trafikk. Det arbeides for at de statlige midler, årlig som i dag brukes til drift av Narvik lufthavn og som tilskott til flytrafikken på Narvik lufthavn, stilles til disposisjon for Hålogalandsbrua AS etter nærmere avtale med Staten, ved Luftfartsverket og Samferdselsdepartementet. ”

Formannskapet i møte 30. november 2006, sak nr. 115/06 underpunkt stamveger.

”Utbygging av E6 Narvik nord for Bjerkvik igangsettes snarest mulig og senest i 2010. Prosjektet som inkluderer Hålogalandsbrua, finansieres ved bompengeordning, kompensasjon for nedleggelse av Narvik Lufthavn og ordinære stamvegmidler.”

Bystyret i møte 21. februar 2008, sak nr. 20/08 underpunkt stamveger.

”E6 Ny bru over Rombakken (Hålogalandsbrua) igangsettes i 2010. Ny bru Rombakken Ornes-Stormyra finansieres som bompengeprosjekt og statlige bevilgninger. Det forutsettes avgiftsfri passering på strekningen Ornes – nåværende Rombakksbru – Stormyra. Prosjektet åpner mulighet for kompensasjonsmidler dersom Avinor avvikler sin virksomhet på Narvik lufthavn når brua er åpnet for trafikk. ”

Bystyret i møte 23. oktober 2008, sak nr 140/08.

”Narvik bystyre opprettholder sitt vedtak i sak 20/08. ”

Nordland fylkesting fattet 6. juni 2011 følgende vedtak (sak nr. 102/11):

”1. Fylkestinget slutter seg til at utbyggingen av prosjektet ”E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og Rassikringstunnel E6/E10 Trældal-Leirvik”, bygges og finansieres delvis med bompenger
2. Med en totalkostnad på 2425 mill 2011-kr er fylkestinget enig i at følgende finansieringsplan legges til grunn for prosjektet:

mill. 2011-kr

2010 - 2013

2014 - 2017

Sum

Statlige midler

400

1155

1555

Bompenger

610

230

840

Lokalt tilskudd

30

30

Sum

1010

1415

2425

Fordelingen av anleggskostnadene mellom staten og bompengeselskapet er etter dette 64/36.
3. Fylkestinget er enig i at det etableres én bompengestasjon på ny E6 mellom brua og planlagt vegkryss ved Toppåsen og en på E10 mellom dagens Leirviktunnel og nærmeste avkjøring i Leirvik. Innkreving av bompenger er basert på følgende forutsetninger.
  • Automatisk bomstasjon

  • Døgnkontinuerlig innkreving

  • Tovegs/alternativt envegs innkreving

  • Bomstasjoner etableres på ny E6 mellom brua og planlagt vegkryss ved Toppåsen og på E10 mellom dagens Leirviktunnel og nærmeste avkjøring i Leirvik

Taksten for passering (en vei) settes til kr 40/120.- (2011 kr) for lette/tunge kjøretøy (over 3500 kg) på E10 og kr 100/300.- (2011 kr) for lette/tunge kjøretøy (over 3500 kg) på E6 Hålogalandsbrua. Det legges til grunn 20 % rabatt ved forskuddsbetaling. Innkrevingsperioden er beregnet til ca. 20/18 år. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 % og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år.
4. Selskapets maksimale gjeld til prosjektet er beregnet til ca. 940 mill. kr i 2015 innenfor en totalkostnad på 2425 mill kr. Fylkestinget godkjenner at Nordland fylkeskommune, sammen med Narvik kommune, stiller en proratarisk simpel kausjon på inntil 940 mill. kr til bompengeselskapets låneopptak til prosjektet fordelt slik:
Nordland fylkeskommune:
470 mill. kr
Narvik kommune:
470 mill. kr
Garantien vil først komme til utbetaling dersom bompengeselskapets lån til dette prosjektet ikke kan nedbetales etter at takstene er økt med 20 % og bompengeperioden er forlenget med 5 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånene.
5. Fylkestinget er enig i at eventuelle kostnadsøkninger forutsettes dekket i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Kostnadsøkninger opp til kostnadsrammen for prosjektet forutsettes dekket av staten og bompengeselskapet, fordelt etter forholdet mellom Statens og bompengeselskapets andel i finansiering av prosjektet. Kostnadsøkninger utover kostnadsrammen skal dekkes av Staten i sin helhet. Eventuelle besparelser skal på tilsvarende måte tilfalle staten og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Besparelser utover 10 % tilfaller Staten. ”