Prop. 117 S (2011–2012)

Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal – Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes (Nordland)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om finansiering og utbygging av E6 Hålogalandsbrua mellom Narvik og Øyjord i Narvik kommune. Prosjektet omfatter også skredsikring av dagens E6/E10 på strekningen Trældal – Leirvik, nord for Rombaken. I tillegg inneholder proposisjonen forslag om nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes. Hålogalandsbrua vil erstatte Rombaksbrua som hovedforbindelse mellom Narvik og Bjerkvik. Dette vil gi store framkommelighetsgevinster for trafikantene, med 18 km redusert kjøreavstand mellom Narvik og Bjerkvik og 15-20 min. redusert kjøretid. Avstanden mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, reduseres tilsvarende. Planområdet er vist i figur 1.1.

Prosjektet er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, side 261-262, og i Prop. 1 S (2011-2012), side 103. Det legges opp til anleggsstart i løpet av høsten 2012. Brua skal etter planen åpnes for trafikk i 2016, mens skredsikringstunnelen forventes åpnet for trafikk i 2014.

Samferdselsdepartementet legger i tillegg fram forslag om nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes. En nedlegging av lufthavnen i Narvik er i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 og Inns. S nr. 300 (2008-2009) satt som en forutsetning for finansieringen av Hålogalandsbrua. Bakgrunnen for beslutningen er et lokalt vedtak som åpner for en avvikling av lufthavnen i forbindelse med bygging av ny bru. Det ville vært nødvendig med omfattende sikkerhetsinvesteringer for å forlenge den tekniske/operative godkjenningen som utløper 1. desember 2016.

Figur 1.1 Oversikt over planområdet

Figur 1.1 Oversikt over planområdet