Prop. 13 S (2011–2012)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering – E6 Minnesund – Skaberud – Dovrebanen Langset – Kleverud

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

E6 Gardermoen – Kolomoen i Akershus og Hedmark, en strekning på til sammen 65 km, omtales i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Første utbyggingsetappe av prosjektet, delstrekningene Gardermoen (Hovinmoen) – Dal og Skaberud – Kolomoen ble åpnet for trafikk i oktober 2009, som forutsatt i St.prp. nr. 87 (2006-2007). Anleggsarbeidene på andre utbyggingsetappe startet høsten 2009, jf. St.prp. nr. 82 (2008-2009). Strekningen Dal – Minnesund ble åpnet for trafikk i november 2011, mens Skaberudkrysset stod ferdig i november 2010.

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om utbygging og finansiering av E6 på den gjenstående strekningen Minnesund – Skaberud. I tillegg presenteres finansieringsopplegget for hele utbyggingen av E6 på strekningen Gardermoen – Kolomoen.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn samtidig planlegging og utbygging av ny E6 og ny Dovrebane på strekningen Minnesund/Langset – Skaberud/Kleverud. Jernbaneverket og Statens vegvesen har organisert utbyggingen som et felles prosjekt, Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, jf. Prop. 1 S (2010-2011), side 103 og side 136 og Prop. 1 S (2011-2012), side 97 og side 125. I denne proposisjonen blir det også redegjort for gjennomføringen av fellesprosjektet, herunder forslag til styrings- og kostnadsrammer.

Det er lagt opp til anleggsstart på E6-strekningen Minnesund – Skaberud våren 2012, og det er ventet at strekningen kan åpnes for trafikk høsten 2014. Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2010-2011) er det bevilget midler til forberedende arbeider på jernbanen i 2011, for å muliggjøre anleggsstart på fellesprosjektet i 2012 og ferdigstillelse av jernbanedelen i 2015. I Prop. 1 S (2011-2012) er det foreslått å avsette 514 mill. 2012- kr over jernbanebudsjettet til mulig byggestart i 2012.