Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 13 S (2011–2012)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering – E6 Minnesund – Skaberud – Dovrebanen Langset – Kleverud

Til innholdsfortegnelse

3 Lokalpolitisk behandling av bompengeopplegget for E6

Opplegget for finansiering og utbygging av E6 på hele strekningen Gardermoen – Kolomoen har vært til lokalpolitisk behandling både i forbindelse med utbygging av etappe 1 og 2. Ullensaker, Eidsvoll og Stange kommuner, samt Akershus og Hedmark fylkeskommuner, har ved begge anledninger sluttet seg til opplegget med visse kommentarer. Blant annet var kommunene bekymret for trafikklekkasjen til lokalvegnettet. Både kommunene og fylkeskommunene ba om at Stortinget vurderte en økning av den statlige andelen til 50 pst. i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-2019. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 ble det for den videre planleggingen lagt opp til at den statlige rammen skulle økes med om lag 600 mill. kr. Staten dekker med dette deler av kostnadsøkningen på prosjektet. Den resterende delen av kostnadsøkningen, og opp til den nå fastsatte styringsrammen, finansieres med bompenger.

I sine uttalelser til opplegget for finansiering og utbygging av tredje etappe ønsker Eidsvoll og Stange kommuner fortsatt en statlig andel på 50 pst., og de ber om at dette vurderes i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023. De to kommunene gir likevel sin tilslutning til at anleggsarbeidene kan starte opp så snart Stortinget har gitt sin tilslutning til det foreslåtte bompengeopplegget. Stange kommune mener at innkrevingstiden kan økes ut over 15 år, slik at takstene for den enkelte bilist kan holdes på et akseptabelt nivå. Stange kommune ber videre om at det vurderes en ytterligere rabattordning, dvs. ut over 10 pst., for arbeidsreiser fra Hamar- og Lillehammerregionen. Ullensaker kommune ønsker prinsipielt å legge ned bomstasjonene på hele strekningen Gardermoen – Kolomoen og at staten finansierer vegprosjektet i sin helhet.

Hedmark fylkeskommune behandlet saken i møte i fylkestinget 14. februar 2011 og fattet følgende vedtak:

 • 1. Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av E6 til firefelts veg på strekningen Gardermoen-Kolomoen fortsetter med fase 3 mellom Minnesund og Labbdalen N. Utbyggingen baseres, slik som tidligere vedtatt, på delvis bompengefinansiering.

  Innkrevingen skjer i begge retninger i to automatiske bomstasjoner som plasseres henholdsvis ved Ørbekk og Kleverud.

  Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke får 10 % rabatt.

  Det legges til grunn at gjennomsnittstaksten for lett bil uten rabatt vil ligge i området 15-19 kr (2010) i bomstasjonen ved Ørbekk og i området 17-21 kr (2010) i bomstasjonen ved Kleverud. Tunge biler betaler dobbel takst.

  Bompengeperioden settes til 15 år i hver bomstasjon.

 • 2. Fylkestinget registrerer at framlagte finansieringsplan for E6 utbyggingen Minnesund-Labbdalen N har en statlig andel på 29 % og bompengeandel på 71 %. Fylkestinget mener at finanseringsforslaget er sterkt urimelig og at det framstår som uakseptabelt at den vesentligste del av kostnadsøkningen siden utbyggingen av E6 startet i 2006 finansieres med bompenger.

  Fylkestinget forventer at Stortinget øker statlig andel slik at det legges til grunn 50/50 deling mellom statlig andel og bompengeandel slik opprinnelig finansieringsforslag forutsatte, særlig fordi en så høy bompengeandel vil bli en sterk økonomisk belastning for næringslivet og pendlere, når den planlagte utbyggingen av E6 strekningene er ferdig.

 • 3. Fylkestinget aksepterer imidlertid at en for fase 3 foreløpig legger til grunn en statlig andel på 1.250 mill. kroner (2010-kr) av samlede utbyggingskostnader på 4.100 mill. kroner (2010-kr) slik at en ikke risikerer at utbyggingen blir forsinket.

 • 4. Fylkestinget vedtar at Hedmark fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for bomselskapet «E6 Gardermoen-Moelv AS» på til sammen 3.450 mill. kroner til hele prosjektet E6 Gardermoen – Kolomoen (inkludert 1.450 mill. kroner vedtatt i sak 63/06). Det forutsettes at Akershus fylkeskommune stiller tilsvarende garanti slik at maksimalt låneopptak blir 6.900 mill. kroner i 2011.

 • 5. Fylkestinget gir uttrykk for bekymring for det totale garantiansvar fylkeskommunen etter hvert har knyttet til stamveiprosjekter. Det bør derfor vurderes andre modeller for garantistillelse ved framtidige prosjekter.

Akershus fylkeskommune behandlet saken i møte i fylkestinget 17. februar 2011 og fattet følgende vedtak:

 • 1. Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av E6 til firefelts veg på strekningen Gardermoen – Kolomoen fortsetter med fase 3 mellom Minnesund og Labbdalen N. Utbyggingen baseres, slik som tidligere vedtatt, på delvis bompengefinansiering.

  Innkrevingen skjer i begge retninger i to automatiske bomstasjoner som plasseres henholdsvis ved Ørbekk og Kleverud.

  Bompengeordningen baseres på rabattsystem som innebærer at alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke får 10 % rabatt.

  Det legges til grunn at gjennomsnittstaksten for lett bil uten rabatt vil ligge i området 15-19 kr (2010) i bomstasjonen ved Ørbekk og i området 17-21 kr (2010) i bomstasjonen ved Kleverud. Tunge biler betaler dobbel takst.

  Bompengeperioden settes til 15 år i hver bomstasjon.

 • 2. Fylkestinget registrerer at framlagte finansieringsplan for E6 utbyggingen Minnesund-Labbdalen N har en statlig andel på 29 % og bompengeandel på 71 %. Fylkestinget mener at finanseringsforslaget er urimelig, fordi det innebærer at den alt vesentligste del av kostnadsøkningen siden utbyggingen av E6 startet i 2006 finansieres med bompenger.

  Fylkestinget ber derfor på nytt om at Stortinget øker statlig andel slik at det legges til grunn 50/50 deling mellom statlig andel og bompengeandel slik opprinnelig finansieringsforslag forutsatte, særlig fordi en så høy bompengeandel vil bli en sterk økonomisk belastning for næringslivet når den planlagte utbyggingen av E6 strekningene er ferdig.

 • 3. Fylkestinget aksepterer imidlertid at en for fase 3 foreløpig legger til grunn en statlig andel på 1.250 mill. kroner (2010-kr) av samlede utbyggingskostnader på 4.100 mill. kroner (2010-kr) slik at en ikke risikerer at utbyggingen blir forsinket.

 • 4. Fylkestinget vedtar at Akershus fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for bomselskapet «E6 Gardermoen-Moelv AS» på til sammen 3.450 mill. kroner til hele prosjektet E6 Gardermoen-Kolomoen (inkludert 1.450 mill. kroner vedtatt i sak 63/06). Det forutsettes at Hedmark fylkeskommune stiller tilsvarende garanti slik at maksimalt låneopptak blir 6.900 mill. kroner i 2011. Garantien gjelder i 15 år etter ferdigstillelse av prosjektet.

 • 5. Det vurderes å forlenge avdragstiden til 20 år for å redusere prisen pr passering.

 • 6. Fylkestinget er svært bekymret for at den totale kostnaden ved å bruke E6 videre, blir en betydelig økonomisk belastning for brukerne og da spesielt for næringslivet.

 • 7. Det frarådes at Vegdirektoratet kommer med anbefalinger på tidspunkt det er fornuftig å binde renten på lån til prosjektet.

 • 8. Fylkestinget vil gi uttrykk for bekymring for det totale garantiansvar fylkeskommunen etter hvert har knyttet til stamvegsprosjekter. Det bør derfor vurderes andre modeller for garantistillelse ved framtidige prosjekter.