Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 13 S (2011–2012)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering – E6 Minnesund – Skaberud – Dovrebanen Langset – Kleverud

Til innholdsfortegnelse

8 Samferdselsdepartementets vurdering

Utbyggingen av veg og jernbane blir samordnet på strekningen langs Mjøsa gjennom Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Det legges opp til at prosjektet i størst mulig grad skal styres som ett felles prosjekt. Samferdselsdepartementet legger til grunn at dette innebærer innsparinger og videre reduserer ulempene for innbyggere og trafikanter langs denne strekningen i anleggsperioden.

Samferdselsdepartementet viser til St.prp. nr. 87 (2006-2007) med orientering om prosjektet E6 Gardermoen – Kolomoen og utbygging og finansiering av delstrekningene Gardermoen (Hovinmoen) – Dal i Akershus og Skaberud – Kolomoen i Hedmark som er første etappe av prosjektet. Gjennom St.prp. nr. 82 (2008-2009) ble det gitt en oppdatert redegjørelse for prosjektet Gardermoen – Kolomoen, og finansieringsopplegget for delstrekningene Dal – Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark, som er andre etappe av prosjektet, ble lagt fram for Stortinget.

Akershus og Hedmark fylkeskommuner har i februar 2011 sluttet seg til forslaget om videre utbygging og delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Minnesund – Skaberud i Akershus og Hedmark. Samferdselsdepartementet legger til grunn at det er lokalpolitisk tilslutning til delvis bompengefinansiering selv om Ullensaker kommune prinsipielt ønsker å legge ned bomstasjonene på hele strekningen Gardermoen – Kolomoen og at staten finansierer vegprosjektet i sin helhet. Akershus fylkeskommune har bedt om at det vurderes å forlenge innkrevingsperioden til 20 år for å redusere prisen pr. passering. Samferdselsdepartementet legger til grunn at 15 års bompengeperiode opprettholdes. Dersom økonomien i prosjektet utvikler seg negativt, vil realtakstene kunne økes med inntil 20 pst. og bompengeperioden forlenges med inntil 5 år, dvs. til inntil 20 års bompengeperiode.

Samferdselsdepartementet viser til at finansieringsplanene i bompengeproposisjonene skal være robuste og nøkterne. Det er bompengeselskapenes oppgave å påse at vilkårene for bompengelån er best mulig til enhver tid. Utgangspunktet for lånerente i bompengeproposisjoner har i en årrekke vært at det skal legges til grunn en gjennomsnittlig lånerente på 8 pst. (flytende rente). I mange bompengeproposisjoner de siste årene har det likevel vært lagt til grunn en lånerente på 6,5 pst. med krav om dokumentasjon fra en låneinstitusjon for dette rentenivået i 10-15 år før bompengeavtalen underskrives, evt. før anleggsstart. Akershus fylkeskommune har i sitt vedtak tatt opp spørsmålet om rentebinding. Departementet vil vurdere nærmere hvordan lånerenten bør behandles i bompengeproposisjoner.