Prop. 13 S (2011–2012)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering – E6 Minnesund – Skaberud – Dovrebanen Langset – Kleverud

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om utbyggingen

2.1 E6 Gardermoen – Kolomoen

Hele vegprosjektet er på til sammen 65 km og er inndelt som følger, jf. figur 2.1:

- Hovinmoen – Dal (etappe 1)

10 km

- Dal – Boksrud (etappe 2)

11 km

- Boksrud – Minnesund (etappe 2)

8 km

- Minnesund – Hedmark grense (etappe 3)

11 km

- Akershus grense – Skaberud (etappe 3) inkl. Skaberudkrysset (2 km, etappe 2)

12 km

- Skaberud – Kolomoen (etappe 1)

13 km

Figur 2.1 Gardermoen-Kolomoen –  utbyggingsetapper og bomstasjoner

Figur 2.1 Gardermoen-Kolomoen – utbyggingsetapper og bomstasjoner

Delstrekningene Hovinmoen – Dal i Akershus og Skaberud – Kolomoen i Hedmark ble åpnet for trafikk i oktober 2009. I Prop. 1 S (2010-2011), side 103-104, ble det varslet kostnadsøkninger på prosjektet. Prognosen for sluttkostnad er om lag 1 750 mill. kr, omregnet til 2011-prisnivå. Dette innebærer en økning på om lag 150 mill. kr i forhold til styringsrammen og om lag 70 mill. kr i forhold til kostnadsrammen i St.prp. nr. 82 (2008-2009).

Delstrekningen Dal – Minnesund i Akershus ble åpnet for trafikk i november 2011. Skaberudkrysset i Hedmark som også inngår i andre utbyggingsetappe, stod ferdig i november 2010. Det er varslet kostnadsreduksjoner på prosjektet, foreløpig anslått til om lag 150 mill. kr i forhold til styringsrammen i St.prp. nr. 82 (2008-2009). Prognosen for sluttkostnad er om lag 2 300 mill. kr, omregnet til 2011-prisnivå.

Delstrekningen Minnesund – Skaberud i Akershus og Hedmark utgjør tredje utbyggingsetappe. Som det framgår av St.meld. nr. 16 (2008-2009), side 247, har det vært uenighet om trasévalget. Kommunene fattet vedtak om kommunedelplaner basert på et alternativ med større omfang av tunneler enn i det alternativet som Statens vegvesen gikk inn for. Miljøverndepartementets vedtak av 25. februar 2009 innebærer et kompromiss mellom kommunenes og Statens vegvesens utgangspunkter. Det er her bl.a. satt krav om avbøtende tiltak, bl.a. til god adkomst og opparbeidelse av strandsonen for allmennheten, samt god landskapstilpasning og støyskjerming. I kommunedelplanene er det lagt til grunn en løsning som forutsetter samtidig utbygging av veg og jernbane, bl.a. ved at Dovrebanen på enkelte strekninger må flyttes over i ny trasé for at ny E6 skal kunne bygges. Samtidig utbygging gjør det også mulig å utnytte et betydelig masseoverskudd fra E6 til oppfylling på Dovrebanen som på samme strekning har et betydelig masseunderskudd.

Reguleringsplaner ble godkjent i Eidsvoll og Stange kommuner i november 2010.

Det er lagt til grunn et samlet kostnadsoverslag på om lag 8 350 mill. 2011-kr ved utbygging av E6 til firefelts veg på hele strekningen E6 Gardermoen – Kolomoen. Dette er en økning på vel 850 mill. kr i forhold til det som ble lagt til grunn ved behandlingen av St.prp. nr. 82 (2008-2009). Kostnadsøkningen er i hovedsak knyttet til etappe 3 Minnesund – Skaberud, og skyldes bedre og mer detaljert kunnskap om prosjektet siden kostnadsoverslaget nå baserer seg på reguleringsplan og ikke kommunedelplan.

I kostnadsoverslaget er det inkludert om lag 55 mill. kr til etablering av seks automatiske bomstasjoner og om lag 75 mill. kr til avbøtende tiltak (trafikksikkerhetstiltak) på lokalvegnettet i Ullensaker, Eidsvoll og Stange kommuner siden bompengeinnkrevingen forventes å gi noe økning av trafikken på dette vegnettet.

Netto nytte (NN) for hele prosjektet E6 Gardermoen – Kolomoen er beregnet til om lag – 950 mill. kr. Netto nytte over totale kostnader (NN/K) er beregnet til – 0,1.

2.2 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen omfatter utbygging av E6 på den 21 km lange strekningen Minnesund – Skaberud til firefelts veg og og utbygging av dobbeltsporet jernbane på den 17 km lange strekningen Langset – Kleverud.

På E6 skal det bygges tre toløpstunneler, på om lag 2,3 km, om lag 0,7 km og om lag 0,6 km. Det vil bli tre planskilte kryss: ett på Ørbekk, ett på Strandlykkja og ett på Hestnes. Bygging av sammenhengende lokalveg der dette mangler, inngår i prosjektet. Jernbanen får to tunneler på om lag 3,9 km og om lag 0,7 km. Det gamle jernbanesporet skal bygges om til gang- og sykkelveg i en lengde på 17 km og inngå i en sammenhengende sykkelveg rundt hele Mjøsa («Mjøstråkk»). Dette inngår i de avbøtende tiltakene for å gjøre Mjøsstranda mer tilgjengelig for allmennheten, sammen med bl.a. flere kryssinger av jernbane og opparbeidelse av strandsonen. Dovrebanen har ikke stasjoner på denne strekningen, men på Langset i Eidsvoll kommune vil en mulig framtidig stasjon bli forberedt gjennom utsprengning av stasjonsområdet. Det legges opp til at jernbanens andel av kostnadene skal dekkes ved bevilgninger på kap. 1350 Jernbaneverket. I regjeringens budsjettforslag for 2012 er det foreslått å avsette 514 mill. 2012-kr over jernbanebudsjettet til mulig byggestart i 2012.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har inngått avtale om organisering, ansvars- og kostnadsdeling i hele byggefasen av fellesprosjektet, fra og med prosjektering til hele anlegget er ferdig og overlevert til drift. For jernbanen er fellesprosjektet første etappe i utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar.

Det er gjennomført utvidet ekstern kvalitetssikring av prosjektet. I tillegg til å omfatte prosjektstyringsunderlag og kostnadsoverslag er kvalitetssikringen utvidet til å omfatte trafikkgrunnlag, bompengeopplegg og finansiering. Samferdselsdepartementet legger etter dette, i tråd med kvalitetssikrers anbefalinger, til grunn en styringsramme for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen på 8 500 mill. 2011-kr og en kostnadsramme på 10 100 mill. 2011-kr. For utbyggingen av E6 på strekningen Minnesund – Skaberud er det lagt til grunn en styringsramme på 4 300 mill. 2011-kr og en kostnadsramme på 5 200 mill. 2011-kr. For utbygging av jernbanen på strekningen Langset – Kleverud er det lagt til grunn en styringsramme på 4 200 mill. 2011-kr og en kostnadsramme på 4 900 mill. 2011-kr. Samferdselsdepartementet legger til grunn at fellesprosjektet styres innenfor den felles styrings- og kostnadsrammen.

Netto nytte (NN) for tredje utbyggingsetappe av E6 er beregnet til om lag – 3 mrd. kr. Netto nytte over totale kostnader (NN/K) er beregnet til – 0,7.

Netto nåverdi pr. investert krone for utbyggingen av jernbanestrekningen er beregnet til – 0,8.

Kvalitetssikrer har påpekt at det kan oppstå utfordringer knyttet til styring av Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med å forbedre styringen av prosjektet for å begrense prosjektets usikkerhet.