Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 13 S (2011–2012)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering – E6 Minnesund – Skaberud – Dovrebanen Langset – Kleverud

Til innholdsfortegnelse

5 Finansieringsopplegg for utbygging av E6 på hele strekningen Gardermoen – Kolomoen

Det er tatt utgangspunkt i revidert prognose for sluttkostnad på om lag 8 350 mill. kr for utbygging av E6 til firefelts veg på hele strekningen Gardermoen – Kolomoen, jf. kap. 2.

Statlige midler

I perioden 2006-2009 ble det bevilget 137 mill. kr til utbyggingen, omregnet til 2011-prisnivå. I tråd med St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 og Statens vegvesens handlingsprogram er det lagt til grunn til sammen 2 320 mill. kr i statlige midler til den samlede utbyggingen i tiårsperioden, fordelt med 1 010 mill. kr i første fireårsperiode (2010-2013) og 1 310 mill. kr i siste seksårsperiode (2014-2019).

Bompengeoppplegg

Det vises til nærmere omtale av bompengeopplegget i St.prp. nr. 87 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 82 (2008-2009). Det er lagt opp til etterskuddsinnkreving av bompenger i seks automatiske bomstasjoner. Det er ikke forutsatt bomstasjoner på sidevegnettet. Innkrevingen er forutsatt å starte etter hvert som delstrekningene blir åpnet for trafikk. Det er i finansieringsanalysen lagt opp til 15 års innkreving i hver bomstasjon:

- Hovinmoen – Dal:

2010-2024

- Dal – Boksrud:

2012-2026

- Boksrud – Minnesund:

2012-2026

- Minnesund – Hedmark grense:

2015-2029

- Akershus grense – Skaberud:

2015-2029

- Skaberud – Kolomoen:

2010-2024

I forhold til St.prp. nr. 82 (2008-2009) har det vært flere endringer i finansieringsforutsetningene:

 • Økte utbyggingskostnader, jf. kap. 2. Det er lagt til grunn at de økte kostnadene dekkes med bompenger.

 • Lavere andel tunge kjøretøyer enn det som er lagt til grunn tidligere.

 • Høyere årlige innkrevingskostnader i bomstasjonene.

 • Endringer i trafikkgrunnlaget ved at mer trafikk avvises når bompengetakstene øker.

Det er derfor nødvendig å øke takstene ut over det som er lagt til grunn i St.prp. nr. 82 (2008-2009). Det vesentlige av økningen skyldes økte utbyggingskostnader og større trafikkavvisning enn tidligere forventet. På bakgrunn av den lokalpolitiske behandlingen legger Samferdselsdepartementet til grunn at takstendringene skjer på følgende måte:

 • Ved åpning av andre etappe høsten 2011 økes takstene med 1 kr for lette kjøretøyer i de to eksisterende bomstasjonene på delstrekningene Hovinmoen – Dal og Skaberud – Kolomoen til henholdsvis 14 kr og 17 kr. Dette er kun en justering i tråd med konsumprisindeksen.

 • Ved åpning av andre etappe høsten 2011 økes takstene i de to nye bomstasjonene på delstrekningen Dal – Minnesund med 1 kr for lette kjøretøyer i forhold til takstnivået i St.prp. nr. 82 (2008-2009). Dette innebærer at takstene blir 15 kr mellom Dal og Boksrud og 11 kr mellom Boksrud og Minnesund. Også dette er kun en justering i tråd med konsumprisindeksen.

 • Ved åpning av tredje etappe høsten 2014 økes takstene i alle seks bomstasjonene for å ta høyde for endringer i utbyggingskostnader og andre forutsetninger slik at innkrevingsperioden begrenses til om lag 15 år i alle bomstasjoner. Foreløpig er det lagt til grunn at samlet takst på strekningen E6 Gardermoen – Kolomoen vil øke med om lag 25 kr for lette kjøretøyer i forhold til takstnivået i St.prp. nr. 82 (2008-2009).

Tabell 5.1 viser nytt forventet takstnivå for lette kjøretøyer fra åpningen av tredje etappe høsten 2014 basert på det reviderte kostnadsoverslaget for E6 Gardermoen – Kolomoen. Det er lagt til grunn at tunge kjøretøyer (totalvekt over 3 500 kg) skal betale dobbel takst.

Tabell 5.1 Nytt takstnivå for lette kjøretøyer

Delstrekninger

Takst (2011-kr)

Hovinmoen – Dal:

18

Dal – Boksrud:

18

Boksrud – Minnesund:

14

Minnesund – Hedmark grense:

19

Akershus grense – Skaberud:

20

Skaberud – Kolomoen:

22

Sum

111

Takstene vil føre til en samlet takst på om lag 111 kr (om lag 1,70 kr pr. km) for lette kjøretøyer og om lag 222 kr (om lag 3,40 kr pr. km) for tunge kjøretøyer som kjører hele strekningen etter åpningen av tredje etappe høsten 2014. Hele strekningen er på 65 km. De nye takstene er i yttterkant av det spennet for takster på 90 – 110 kr i 2010-prisnivå som ble lagt til grunn ved den lokalpolitiske behandlingen, jf. kap. 3.

For å stimulere til bruk av elektronisk brikke, er det lagt til grunn at dagens rabattordning som innebærer 10 pst. takstreduksjon ved bruk av brikke blir videreført. Det er ikke forutsatt rabatter ut over dette, jf. St.prp. nr. 87 (2006-2007). Det forutsettes at takstene blir regulert i samsvar med prisutviklingen. Videre er det forutsatt takstjusteringer i alle innkrevingspunktene ved evt. endringer i finansieringsforutsetningene for tredje utbyggingsetappe.

Basert på forutsetningene i denne proposisjonen er det beregnet at bompengeinnkrevingen vil dekke om lag 5,85 mrd. kr av investeringskostnadene. I tillegg kommer om lag 3,5 mrd. kr til å dekke lånerenter og om lag 0,45 mrd. kr til å dekke innkrevingskostnader og kostnader ved drift av bompengeselskapet. Dette gir et samlet bompengebidrag på om lag 9,8 mrd. kr.

Forslag til finansieringsplan

Forslag til finansieringsplan for utbygging av E6 på hele strekningen Gardermoen – Kolomoen, basert på prognose for sluttkostnad på om lag 8 350 mill. kr og anleggsstart for tredje etappe våren 2012, er vist i tabell 5.2.

Tabell 5.2 Finansieringsplan for den samlede utbyggingen

Mill 2011-kr

2006-2009

2010-2013

2014-2019

Sum

Statlige midler

180

1 010

1 310

2 500

Bompenger

1 550

3 530

770

5 850

Sum

1 730

4 540

2 080

8 350

Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn:

 • Trafikkgrunnlag i tråd med konklusjonene fra den eksterne kvalitetssikringen, jf. kap 4.

 • Bompengeselskapets lånegjeld pr 31.12.2010: om lag 2 150 mill. kr.

 • Lånerente: 6,5 pst.

 • Årlig prisstigning: 2,5 pst.

 • Årlige innkrevingskostnader når alle bomstasjonene er i drift: 30 mill. kr.

 • Andel brikkebrukere: 65 pst.

Med disse basisforutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 15 år i hver av bomstasjonene.

På vanlig måte vil realtakstene kunne økes med inntil 20 pst. og bompengeperioden forlenges med inntil 5 år dersom økonomien i prosjektet utvikler seg negativt.

Det er også regnet på en løsning med følgende alternative forutsetninger:

 • Kostnadsøkning for tredje etappe opp til kostnadsrammen.

 • Årlig trafikkvekst blir redusert til 0,5 pst.

 • Ytterligere 5 pst. reduksjon i trafikken som følge av trafikklekkasje.

 • Bruken av brikke øker til 80 pst. (flere oppnår rabatt, men samtidig reduserte driftskostnader)

 • Takstøkning på 20 pst. to år etter åpning av tredje etappe.

Med disse forutsetningene er det beregnet at innkrevingsperioden i hver bomstasjon må forlenges med om lag fire år.