Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 13 S (2011–2012)

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering – E6 Minnesund – Skaberud – Dovrebanen Langset – Kleverud

Til innholdsfortegnelse

6 Utbyggings- og finansieringsopplegg E6 på strekningen Minnesund – Skaberud (tredje utbyggingsetappe)

Det er lagt opp til anleggsstart på strekningen Minnesund – Skaberud våren 2012 med åpning for trafikk høsten 2014.

Forslaget til finansieringsplan for tredje etappe bygger på det reviderte finansieringsopplegget for utbygging av E6 på hele strekningen Gardermoen – Kolomoen. Bomstasjonene for tredje etappe er forutsatt plassert ved Ørbekk og Kleverud.

I tråd med St.meld. nr. 16 (2008-200) Nasjonal transportplan 2010-2019 blir det lagt til grunn 1 310 mill. kr i 2011-prisnivå i statlige midler til utbyggingen i perioden 2014-2019.

Forslag til finansieringsplan for tredje utbyggingsetappe er vist i tabell 6.1. Det er foreløpig lagt til grunn at bompengeselskapet forskutterer om lag 600 mill. kr av forutsatte statlige midler til prosjektet. Omfanget er imidlertid avhengig av størrelsen på de statlige rammene i årene framover. Forskutteringen forutsettes refundert i perioden 2014-2019.

Det er ventet et forbruk på om lag 900 mill. kr til utbyggingen av tredje etappe i 2012. Midlene forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Før 2012 er det gitt tillatelse til et bompengeuttak for tredje etappe på om lag 240 mill. kr.

Eventuelle kostnadsøkninger for tredje etappe skal dekkes slik at kostnadsøkning opp til kostnadsrammen skal finansieres med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Overskridelser ut over kostnadsrammen er statens ansvar og må følgelig finansieres med statlige midler.

Tabell 6.1 Finansieringsplan for tredje utbyggingsetappe

mill. 2011-kr

2006-2009

2010-2013

2014-2019

Sum

Statlige midler

0

0

1 310

1 310

Bompenger

80

2 140

770

2 990

Sum

80

2 140

2 080

4 300