Prop. 146 S (2012–2013)

Kommuneproposisjonen 2014

Til innholdsfortegnelse

5 Forsøk

Kommunal- og regionaldepartementet har ansvar for forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven) når kommuner er involvert, og for forsøk etter valgloven.

5.1 Forsøk etter forsøksloven

Etter lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning kan det gis unntak fra gjeldende regelverk for en avgrenset forsøksperiode. Det skilles mellom ulike typer forsøk: 1) unntak fra gjeldende lover og forskrifter, 2) avvik fra bestemmelser om oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, 3) unntak fra statlige kontrollordninger overfor fylkeskommuner/kommuner og 4) enhetsfylke.

Formålet med forsøksvirksomheten er å utvikle funksjonelle og effektive drifts- og organisasjonsformer, og en hensiktsmessig oppgavefordeling. Det skal legges særskilt vekt på å forbedre tjenestene til innbyggerne. Forsøk er forvaltningsutvikling, og ikke et verktøy for generelle dispensasjoner fra gjeldende lovgivning. For en nærmere omtale av forsøk vises det til kap. 6.6 Forsøk som utviklingsverktøy i Meld. St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel og til departementets nettsider om forsøk på www.regjeringen.no/krd.

5.1.1 Forsøk med samkommune

Stortinget vedtok i 2012 å lovfeste samkommunemodellen, og fra 1. juli 2012 er modellen regulert i kommuneloven kapittel 5B.

Midtre Namdal samkommune er et forsøk mellom Namsos, Namdalseid, Fosnes og Overhalla kommuner i Nord-Trøndelag. Forsøket ble godkjent høsten 2009, og forsøksperioden er fra 8. september 2009 til 8. september 2013. Etter forsøksperiodens utløp kan kommunene fortsette samarbeidet, med da etter reglene i kommuneloven.

5.1.2 Forsøk med endret myndighet for ordfører

For valgperioden 2003–2007 ble kommunene som gjennomførte forsøk med direkte valg av ordfører også invitert til å sette i verk forsøk med endret myndighet for ordfører. Det ble besluttet å videreføre disse forsøkene i 18 forsøkskommuner i valgperioden 2007–2011. Forsøkene ble ikke forlenget.

Universitetet i Tromsø hadde oppdraget med å evaluere de 18 forsøkene og evalueringsrapporten Ordførermakt – Den norske ordførerrollen i lys av forsøkene med direkte valg og utvidet myndighet 1999-2011 av Marcus Buck og Tord Willumsen ble avlevert i november 2012. Det redegjøres for denne rapporten i kapittel 4.

5.2 Forsøk etter valgloven

5.2.1 Forsøk med stemmerett for 16-åringer

I St.meld. nr. 33 (2007–2008) Eit sterkt lokaldemokrati ble det foreslått å gjennomføre forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2011. Stortinget sluttet seg til forslaget. Følgende 20 kommuner deltok i forsøket: Marker, Lørenskog, Hamar, Vågå, Sigdal, Re, Porsgrunn, Grimstad, Mandal, Gjesdal, Stavanger, Austevoll, Luster, Ålesund, Osen, Namdalseid, Tysfjord, Kåfjord, Kautokeino og Hammerfest. I tillegg deltok Longyearbyen lokalstyre ved lokalvalget i Longyearbyen.

Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen evaluerer forsøket. Endelig evalueringsrapport vil først foreligge ved utgangen av 2013.

Det redegjøres nærmere for forsøket i kapittel 4.

5.2.2 Nytt valgadministrasjonssystem og forsøk med internettstemmegivning

I 2011 ble det gjennomført forsøk med internettstemmegivning i 10 kommuner. Systemet som ble brukt til internettstemmegivning i 2011 ble anskaffet som en del av det nye sentrale elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA. EVA består av tre deler. Hoveddelen er et valgadministrativt system, og de to andre delene gir mulighet til å skanne stemmesedler og for å stemme over Internett. Ved anskaffelsen ble EVA dimensjonert for å kunne tas i bruk i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner skal bruke den valgadministrative delen av EVA ved stortings- og sametingsvalget i 2013. Kommunal- og regionaldepartementet har derfor i 2012 arbeidet med å planlegge innføringen av løsningen i alle landets kommuner.

Til dokumentets forside