Prop. 146 S (2012–2013)

Kommuneproposisjonen 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2010–2013

Tabell 1.1 Inntekter og utgifter i kommuneforvaltningen i alt i perioden 2010–2013 i mill. kroner og endring i prosent

Mill. kroner

Endring i pst. fra året før

2010

2011

2012

2013

2012

2013

A. Inntekter i alt

361 990

390 403

414 275

433 746

6,1

4,7

Formuesinntekter

12 739

19 778

16 321

16 122

-17,5

-1,2

Skatteinntekter

145 872

143 580

153 822

160 937

7,1

4,6

Skatt på inntekt og formue

138 222

135 503

145 065

152 070

7,1

4,8

Produksjonsskatter

7 650

8 077

8 757

8 867

8,4

1,3

Overføringer fra statsforvaltningen

153 028

172 634

187 635

197 862

8,7

5,5

Gebyrinntekter

45 795

48 401

51 103

53 090

5,6

3,9

Andre overføringer

4 556

6 010

5 394

5 735

-10,2

6,3

B. Totale utgifter

385 854

409 298

430 203

450 207

5,1

4,6

Renteutgifter

10 494

12 129

10 966

10 810

-9,6

-1,4

Overføringer til private

35 016

36 217

37 887

39 219

4,6

3,5

Overføringer til statsforvaltningen

2 621

3 024

8 331

8 579

175,5

3,0

Lønnskostnader

195 353

210 624

221 941

232 230

5,4

4,6

Produktinnsats

74 007

76 724

78 755

82 441

2,6

4,7

Produktkjøp til husholdninger

19 244

20 798

22 171

23 179

6,6

4,5

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

48 633

49 441

50 293

53 049

1,7

5,5

Netto kjøp av tomter og grunn

-904

-1 493

-2 322

-1 100

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 390

1 834

2 181

1 800

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-23 964

-18 895

-15 928

-16 461

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

273 464

292 917

306 877

322 180

4,8

5,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

Til dokumentets forside