Prop. 146 S (2012–2013)

Kommuneproposisjonen 2014

Til innholdsfortegnelse

2 Korrigerte inntekter i kommuner og fylkeskommuner 2012

2.1 Frie inntekter

I dette vedlegget presenteres kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2012, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes her rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue fra personer. Det vises også tall for frie inntekter inkl. naturressursskatt og eiendomsskatt. Korrigerte frie inntekter i 2012 for kommuner er gruppert etter landsdel (tabell 2.1), etter fylke (tabell 2.2) og etter ulike kommunegrupper (tabell 2.3). Tabell 2.4 inneholder tall for korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene, mens i tabell 2.5 presenteres tall for den enkelte kommune. I tabell 2.5 vises også kommunenes inntekter fra utbytte som andel av korrigerte frie inntekter.

2.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for og hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse tjenestene.

Når man skal sammenligne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov. En ser dermed på utgifts- og inntektssiden samlet. I tabellene som blir presentert i dette vedlegget er nivået på de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet.

Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet utjevnes forutsetningene kommunene har for å tilby et likeverdig tjenestetilbud. Det er imidlertid elementer i inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren som fører til ulikt inntektsnivå mellom kommuner, også etter utgiftsutjevningen. Regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet og skjønnstilskuddet er ulikt fordelt mellom kommunene og fører til forskjeller i inntektsnivå. Samtidig kommer en betydelig andel av kommunesektorens inntekter gjennom skatteinntekter, og forskjeller i skattenivå utjevnes kun delvis i inntektssystemet.

I beregningen tas det utgangspunkt i summen av rammetilskudd og skatteinntekter, som sammen utgjør frie inntekter. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet, blir korrigert ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen. Driftsutgifter til barnehage, skole, pleie og omsorg, helse og sosial og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og det er beregnet variasjon i kostnadene til drift av disse tilbudene det korrigeres for.

Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov («billige» å drive) vil få justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov («dyre» å drive) vil få justert ned sine inntekter.

Det er viktig å huske på at det er visse svakheter knyttet til å bruke utgiftskorrigerte frie inntekter når man sammenligner inntektsnivået mellom kommuner. Viktige inntektskomponenter som øremerkede tilskudd og gebyrer er ikke med i beregningene. Det er heller ikke tatt hensyn til at noen kommuner har fordeler ved ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

En del kommuner har også inntekter fra utbytte. I tabell 2.5 er det tatt med en kolonne som viser hvor mye utbytteinntekter utgjør for den enkelte kommune, målt i prosent av korrigerte frie inntekter. Denne kolonnen viser hvor mye kommunen har i inntekter fra utbytte sammenlignet med hvor mye kommunen har i korrigerte frie inntekter. Merk at heller ikke utbytteinntekter inngår i de korrigerte frie inntektene.

Utbyttekolonnen omfatter kun ordinært utbytte (utbetaling av tidligere overskudd i selskapet), dvs. inntekter som kommunene og fylkeskommunene har ført i driftsregnskapet. Ekstraordinært utbytte (tilbakebetaling av innskutt kapital) som er ført i investeringsregnskapet, er ikke tatt med. For Oslo er alle utbytteinntekter ført på Oslo som kommune.

For å få et mål på de korrigerte frie inntektene som er mest mulig sammenlignbart over tid, er skjønnstilskudd til å dekke utgifter som følge av naturskader og lignende holdt utenom beregningen. De siste årene har det totalt sett vært en økning i denne typen skjønnstilskudd, og for den enkelte kommune eller fylkeskommune kan inntektene variere mye fra det ene året til det andre.

I beregningen av kommunenes utgiftsbehov for 2012, er det brukt innbyggertall per 1. juli 2011, siden det ble benyttet tilsvarende innbyggertall ved beregningen av utgiftsbehovet og fordelingen av rammetilskudd i 2012. Når vi beregner korrigerte frie inntekter per innbygger for 2012, er det brukt innbyggertall per 1. januar 2012. I 2012 utgjorde de frie inntektene om lag 76 pst. av samlede inntekter i kommunesektoren, ekskl. momskompensasjon. Tallene for eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter, hjemfallsinntekter og utbytteinntekter er fra 2011.

2.3 Variasjon i korrigerte frie inntekter for kommunene

For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter er kommunenes korrigerte frie inntekter beregnet med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan velge å innføre i sin kommune. 315 kommuner hadde inntekter i form av eiendomsskatt i 2011.

I tabell 2.1 vises de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet gruppert etter landsdeler. Tabellen viser at det i 2012 var kommunene i Nord-Norge, samt Oslo kommune, som hadde høyest nivå på de korrigerte frie inntektene, både når man regner med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Innad i landsdelene kan det være store variasjoner i inntektsnivå mellom kommunene.

Tabell 2.1 Frie inntekter i 2012 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter landsdeler. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Landsdel

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Akershus

102

98

Hedmark og Oppland

97

98

Sør-Østlandet

97

97

Agder og Rogaland

100

101

Vestlandet

100

102

Trøndelag

99

100

Nord-Norge

106

109

Oslo

106

102

Hele landet

100

100

I denne tabellen inneholder de ulike grupperingene følgende fylker: Akershus (Akershus), Hedmark og Oppland (Hedmark, Oppland), Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark), Agder og Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland), Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal), Trøndelag (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag), Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark), Oslo (Oslo).

Tabell 2.2 viser tilsvarende tall for kommuner fordelt fylkesvis. De utgiftskorrigerte frie inntektene, eksklusiv eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, varierer fra 96 pst. av landsgjennomsnittet for kommunene i Østfold til 118 pst. for kommunene i Finnmark.

Tabell 2.2 Frie inntekter i 2012 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Fylke

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Østfold

96

97

Akershus

102

98

Oslo

106

102

Hedmark

97

98

Oppland

97

98

Buskerud

98

98

Vestfold

97

94

Telemark

97

101

Aust-Agder

97

99

Vest-Agder

97

100

Rogaland

102

102

Hordaland

100

101

Sogn og Fjordane

100

109

Møre og Romsdal

99

100

Sør-Trøndelag

99

100

Nord-Trøndelag

100

99

Nordland

102

106

Troms

106

107

Finnmark

118

122

Hele landet

100

100

I tabell 2.3 vises frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommunene med mindre enn 20 000 innbyggere (utenom kraftkommuner) fordelt i fire grupper etter innbyggertall med like mange kommuner i hver. De mest folkerike kommunene er videre skilt ut i egne grupper: kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, eksklusive de fire største kommunene; Bergen, Stavanger og Trondheim og Oslo. I tillegg er 24 kommuner med høye inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall skilt ut som egen gruppe. Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 pst. av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Se også rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) fra november 2012 for mer informasjon om kommunenes inntekter fra konsesjonskraft og eiendomsskatt.

Sammen med kraftkommunene har de minste kommunene det høyeste nivået på korrigerte frie inntekter.

Tabell 2.3 Frie inntekter i 2012 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter innbyggertall. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommunegruppe

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

< 2107 innb.

113

115

2107 – 3963 innb.

104

106

3963 – 7372 innb.

99

101

7372 – 20 000 innb.

98

98

>20 000 innb.

99

98

Bergen, Stavanger, Trondheim

102

101

Kraftkommuner¹

106

158

Oslo

106

102

Hele landet

100

100

¹ Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter er høyere enn 70 pst. av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Denne gruppen omfatter 24 kommuner.

2.4 Variasjon i korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene

Tabell 2.4 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2012 (rammetilskudd og skatt på inntekt, formue og naturressursskatt), korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

Tabell 2.4 Frie inntekter i 2012 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Fylkeskommune

Korrigerte frie inntekter i pst. av landsgjennomsnittet

Østfold

90

Akershus

91

Oslo

99

Hedmark

96

Oppland

99

Buskerud

95

Vestfold

93

Telemark

96

Aust-Agder

95

Vest-Agder

95

Rogaland

94

Hordaland

102

Sogn og Fjordane

134

Møre og Romsdal

108

Sør-Trøndelag

96

Nord-Trøndelag

110

Nordland

127

Troms

125

Finnmark

130

Hele landet

100

Av tabell 2.4 framgår det at det er store inntektsforskjeller mellom fylkeskommunene. Korrigerte frie inntekter varierer fra 90 pst. i Østfold til 134 pst. i Sogn og Fjordane. Tallene for fylkeskommunene er sterkt påvirket av forvaltningsreformen. Midlene som ble overført til fylkeskommunene i forbindelse med forvaltningsreformen ligger i tabell C i Grønt hefte med særskilt fordeling. Dette betyr at midlene ikke fordeles etter kostnadsnøkkelen, og at midlene til disse formålene heller ikke blir korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. I 2012 ligger 7,94 mrd. kroner med særskilt fordeling i tabell C i Grønt hefte.

Oslo har som eneste fylkeskommune beholdt ansvaret for barnevernet som ble overført til staten i 2004. Oslo får midler til dette over tabell C i Grønt hefte med særskilt fordeling. I 2012 fikk Oslo 467 mill. kroner begrunnet med deres oppgaver innen barnevern. Dette er en oppgave som øvrige fylkeskommuner ikke har, så Oslos inntekter er derfor ikke direkte sammenliknbare med tallene for de øvrige fylkeskommunene.

2.5 Tabell for enkeltkommuner

Dette avsnittet inneholder tall for enkeltkommuner. Tabell 2.5 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2012, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Tabellen viser også kommunenes utbytteinntekter i prosent av korrigerte frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter). Det benyttes her siste tilgjengelige tall for utbytteinntekter, som er fra 2011.

Tabell 2.5 Frie inntekter i 2012 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommune

Korr. frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Korr. frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter

Utbytteinntekter i pst. av korrigerte frie inntekter

0101 Halden

95

98

0,9

0104 Moss

96

98

0,9

0105 Sarpsborg

95

97

1,1

0106 Fredrikstad

96

97

0,7

0111 Hvaler

101

97

0,0

0118 Aremark

104

100

3,5

0119 Marker

95

92

1,5

0121 Rømskog

116

112

6,5

0122 Trøgstad

96

93

0,3

0123 Spydeberg

96

97

1,0

0124 Askim

96

98

1,1

0125 Eidsberg

95

92

1,1

0127 Skiptvet

95

99

1,5

0128 Rakkestad

95

92

1,1

0135 Råde

96

96

0,4

0136 Rygge

96

98

0,0

0137 Våler

97

93

1,2

0138 Hobøl

97

96

1,1

Østfold

96

96

0,9

0211 Vestby

98

95

0,0

0213 Ski

98

95

0,1

0214 Ås

98

95

0,5

0215 Frogn

102

98

0,0

0216 Nesodden

99

95

0,0

0217 Oppegård

103

99

0,0

0219 Bærum

109

105

0,2

0220 Asker

107

104

0,6

0221 Aurskog-Høland

96

92

0,0

0226 Sørum

99

97

0,0

0227 Fet

98

95

0,0

0228 Rælingen

98

94

0,0

0229 Enebakk

96

93

0,0

0230 Lørenskog

99

99

0,0

0231 Skedsmo

98

96

0,0

0233 Nittedal

99

95

0,0

0234 Gjerdrum

100

96

0,5

0235 Ullensaker

98

95

0,1

0236 Nes

96

95

0,0

0237 Eidsvoll

96

92

0,1

0238 Nannestad

95

92

0,1

0239 Hurdal

100

97

0,1

Akershus

102

98

0,2

0301 Oslo

106

102

3,6

0402 Kongsvinger

96

96

0,0

0403 Hamar

96

99

4,2

0412 Ringsaker

95

94

10,8

0415 Løten

96

95

6,3

0417 Stange

96

96

2,4

0418 Nord-Odal

98

98

0,4

0419 Sør-Odal

97

97

0,1

0420 Eidskog

99

101

0,0

0423 Grue

102

103

0,0

0425 Åsnes

102

100

0,2

0426 Våler

100

102

0,3

0427 Elverum

96

95

1,2

0428 Trysil

99

102

5,1

0429 Åmot

102

105

1,7

0430 Stor-Elvdal

102

98

1,4

0432 Rendalen

102

115

0,7

0434 Engerdal

107

108

0,5

0436 Tolga

103

103

0,2

0437 Tynset

99

108

0,1

0438 Alvdal

101

103

0,3

0439 Folldal

104

108

0,1

0441 Os

103

103

0,1

Hedmark

97

98

3,3

0501 Lillehammer

97

98

3,2

0502 Gjøvik

96

96

0,8

0511 Dovre

100

97

8,1

0512 Lesja

100

113

10,8

0513 Skjåk

100

113

1,8

0514 Lom

100

99

9,6

0515 Vågå

101

109

5,9

0516 Nord-Fron

98

111

3,4

0517 Sel

99

99

3,8

0519 Sør-Fron

99

106

3,6

0520 Ringebu

100

102

6,3

0521 Øyer

96

100

3,2

0522 Gausdal

98

99

4,0

0528 Østre Toten

96

92

3,0

0529 Vestre Toten

96

94

0,0

0532 Jevnaker

96

93

1,0

0533 Lunner

96

94

0,7

0534 Gran

96

93

1,1

0536 Søndre Land

101

98

0,1

0538 Nordre Land

99

99

1,6

0540 Sør-Aurdal

101

102

0,0

0541 Etnedal

105

105

3,9

0542 Nord-Aurdal

96

100

0,7

0543 Vestre Slidre

101

110

4,7

0544 Øystre Slidre

98

102

3,4

0545 Vang

103

121

2,9

Oppland

97

98

2,4

0602 Drammen

98

94

2,4

0604 Kongsberg

102

104

0,2

0605 Ringerike

96

97

1,6

0612 Hole

111

107

0,9

0615 Flå

112

111

0,0

0616 Nes

95

101

0,1

0617 Gol

96

101

0,0

0618 Hemsedal

99

102

8,7

0619 Ål

98

103

0,1

0620 Hol

103

150

1,1

0621 Sigdal

101

98

0,2

0622 Krødsherad

104

102

0,1

0623 Modum

97

97

2,6

0624 Øvre Eiker

96

92

1,0

0625 Nedre Eiker

96

92

0,2

0626 Lier

100

97

0,8

0627 Røyken

98

94

0,9

0628 Hurum

96

93

1,5

0631 Flesberg

99

100

0,1

0632 Rollag

111

127

0,2

0633 Nore og Uvdal

105

143

0,0

Buskerud

98

98

1,3

0701 Horten

96

92

0,0

0702 Holmestrand

97

94

0,0

0704 Tønsberg

99

95

0,0

0706 Sandefjord

98

94

0,2

0709 Larvik

96

93

0,3

0711 Svelvik

96

95

0,0

0713 Sande

96

92

0,0

0714 Hof

99

95

0,0

0716 Re

99

95

1,7

0719 Andebu

97

94

0,0

0720 Stokke

95

92

0,2

0722 Nøtterøy

98

94

0,0

0723 Tjøme

98

95

0,1

0728 Lardal

100

96

0,0

Vestfold

97

94

0,2

0805 Porsgrunn

96

97

5,7

0806 Skien

96

96

4,1

0807 Notodden

98

103

0,2

0811 Siljan

99

97

0,0

0814 Bamble

95

100

3,2

0815 Kragerø

97

98

3,1

0817 Drangedal

101

99

1,3

0819 Nome

100

104

1,8

0821 Bø

98

97

1,7

0822 Sauherad

99

99

1,5

0826 Tinn

103

123

0,0

0827 Hjartdal

106

113

0,0

0828 Seljord

100

106

3,5

0829 Kviteseid

101

103

4,1

0830 Nissedal

108

127

1,8

0831 Fyresdal

103

125

7,6

0833 Tokke

101

136

4,4

0834 Vinje

107

141

2,7

Telemark

97

101

3,4

0901 Risør

97

98

3,2

0904 Grimstad

96

97

2,7

0906 Arendal

96

96

2,9

0911 Gjerstad

101

100

4,9

0912 Vegårshei

104

100

7,3

0914 Tvedestrand

95

92

3,4

0919 Froland

95

98

6,5

0926 Lillesand

96

96

4,4

0928 Birkenes

96

94

5,0

0929 Åmli

104

112

11,5

0935 Iveland

105

116

14,0

0937 Evje og Hornnes

96

95

8,3

0938 Bygland

106

127

15,3

0940 Valle

108

167

14,8

0941 Bykle

133

251

10,2

Aust-Agder

97

99

4,3

1001 Kristiansand

97

99

1,7

1002 Mandal

95

92

2,6

1003 Farsund

95

97

2,6

1004 Flekkefjord

96

98

5,4

1014 Vennesla

95

97

2,9

1017 Songdalen

95

94

4,8

1018 Søgne

96

96

2,9

1021 Marnardal

100

105

17,2

1026 Åseral

112

174

18,2

1027 Audnedal

104

103

4,1

1029 Lindesnes

97

96

6,0

1032 Lyngdal

95

92

5,7

1034 Hægebostad

104

100

15,5

1037 Kvinesdal

99

115

7,3

1046 Sirdal

122

201

17,7

Vest-Agder

97

100

3,5

1101 Eigersund

97

96

2,0

1102 Sandnes

100

97

2,2

1103 Stavanger

108

107

2,4

1106 Haugesund

99

97

2,3

1111 Sokndal

98

99

0,5

1112 Lund

100

96

2,2

1114 Bjerkreim

100

100

1,9

1119 Hå

96

93

1,7

1120 Klepp

99

95

2,5

1121 Time

98

95

2,7

1122 Gjesdal

98

98

0,7

1124 Sola

105

102

2,6

1127 Randaberg

103

102

2,4

1129 Forsand

113

173

8,7

1130 Strand

97

98

1,7

1133 Hjelmeland

103

118

2,8

1134 Suldal

106

166

1,3

1135 Sauda

102

117

0,0

1141 Finnøy

107

109

2,1

1142 Rennesøy

103

100

2,0

1144 Kvitsøy

123

121

2,7

1145 Bokn

108

124

2,4

1146 Tysvær

98

121

1,9

1149 Karmøy

96

96

2,3

1151 Utsira

150

149

2,5

1160 Vindafjord

105

104

1,6

Rogaland

102

102

2,2

1201 Bergen

101

99

2,3

1211 Etne

101

102

0,0

1216 Sveio

97

98

2,0

1219 Bømlo

99

97

0,0

1221 Stord

98

94

0,5

1222 Fitjar

102

103

0,1

1223 Tysnes

105

105

0,0

1224 Kvinnherad

100

109

1,5

1227 Jondal

109

111

5,1

1228 Odda

102

139

0,0

1231 Ullensvang

101

102

2,5

1232 Eidfjord

119

233

5,1

1233 Ulvik

112

147

2,9

1234 Granvin

111

110

0,5

1235 Voss

97

101

2,4

1238 Kvam

100

108

4,1

1241 Fusa

97

99

0,0

1242 Samnanger

103

111

0,2

1243 Os

97

94

0,0

1244 Austevoll

109

111

0,0

1245 Sund

97

97

1,6

1246 Fjell

98

94

0,8

1247 Askøy

96

92

1,9

1251 Vaksdal

98

123

1,7

1252 Modalen

131

240

0,1

1253 Osterøy

96

97

0,4

1256 Meland

98

99

0,5

1259 Øygarden

97

156

1,2

1260 Radøy

97

98

2,5

1263 Lindås

98

114

1,6

1264 Austrheim

108

114

2,5

1265 Fedje

121

126

2,9

1266 Masfjorden

107

140

1,0

Hordaland

100

101

1,8

1401 Flora

100

104

1,2

1411 Gulen

106

125

1,9

1412 Solund

117

112

2,5

1413 Hyllestad

105

105

2,5

1416 Høyanger

99

158

0,2

1417 Vik

101

121

4,6

1418 Balestrand

110

138

1,1

1419 Leikanger

100

101

0,7

1420 Sogndal

98

100

1,1

1421 Aurland

111

178

6,0

1422 Lærdal

104

142

0,4

1424 Årdal

101

121

5,4

1426 Luster

101

126

0,0

1428 Askvoll

100

97

0,9

1429 Fjaler

100

99

1,8

1430 Gaular

101

99

1,5

1431 Jølster

100

104

1,4

1432 Førde

99

100

1,0

1433 Naustdal

101

102

0,7

1438 Bremanger

100

118

1,2

1439 Vågsøy

102

102

0,0

1441 Selje

102

98

1,0

1443 Eid

96

92

0,3

1444 Hornindal

104

100

0,0

1445 Gloppen

98

99

0,0

1449 Stryn

96

95

1,0

Sogn og Fjordane

100

109

1,3

1502 Molde

98

99

0,9

1504 Ålesund

99

97

2,9

1505 Kristiansund

99

100

0,6

1511 Vanylven

102

98

2,2

1514 Sande

107

104

0,4

1515 Herøy

104

101

2,2

1516 Ulstein

102

99

0,4

1517 Hareid

96

92

1,6

1519 Volda

96

93

2,2

1520 Ørsta

96

93

0,3

1523 Ørskog

101

98

4,2

1524 Norddal

105

141

5,7

1525 Stranda

98

95

1,2

1526 Stordal

109

105

0,6

1528 Sykkylven

95

92

1,6

1529 Skodje

98

94

0,5

1531 Sula

97

94

0,0

1532 Giske

97

93

0,0

1534 Haram

98

95

0,0

1535 Vestnes

99

95

1,5

1539 Rauma

98

101

3,3

1543 Nesset

104

107

2,3

1545 Midsund

107

103

0,0

1546 Sandøy

110

108

1,9

1547 Aukra

97

181

0,0

1548 Fræna

97

99

0,0

1551 Eide

98

94

0,0

1554 Averøy

97

100

0,6

1557 Gjemnes

106

104

0,0

1560 Tingvoll

99

96

0,6

1563 Sunndal

97

119

3,1

1566 Surnadal

99

107

0,9

1567 Rindal

100

109

1,0

1571 Halsa

103

101

1,3

1573 Smøla

102

106

2,5

1576 Aure

112

130

0,6

Møre og Romsdal

99

100

1,4

1601 Trondheim

99

101

0,3

1612 Hemne

99

102

4,3

1613 Snillfjord

107

105

4,6

1617 Hitra

100

102

2,1

1620 Frøya

107

104

2,2

1621 Ørland

97

94

2,9

1622 Agdenes

107

103

2,3

1624 Rissa

99

98

5,3

1627 Bjugn

101

99

5,4

1630 Åfjord

102

99

4,8

1632 Roan

107

107

3,5

1633 Osen

106

102

3,5

1634 Oppdal

99

100

4,8

1635 Rennebu

100

119

0,0

1636 Meldal

103

102

4,5

1638 Orkdal

95

92

4,0

1640 Røros

99

101

1,0

1644 Holtålen

100

102

3,0

1648 Midtre Gauldal

99

98

2,4

1653 Melhus

96

96

3,7

1657 Skaun

97

93

1,3

1662 Klæbu

96

98

0,1

1663 Malvik

96

92

0,8

1664 Selbu

101

109

6,8

1665 Tydal

110

160

0,0

Sør-Trøndelag

99

100

1,4

1702 Steinkjer

97

96

0,2

1703 Namsos

99

97

0,0

1711 Meråker

100

115

0,0

1714 Stjørdal

96

93

0,1

1717 Frosta

106

102

0,0

1718 Leksvik

101

98

0,1

1719 Levanger

97

98

0,0

1721 Verdal

98

97

0,0

1724 Verran

104

110

0,1

1725 Namdalseid

106

103

0,0

1736 Snåsa

110

110

0,0

1738 Lierne

111

115

0,0

1739 Røyrvik

126

139

0,0

1740 Namsskogan

115

145

0,0

1742 Grong

110

119

0,0

1743 Høylandet

108

105

0,0

1744 Overhalla

98

97

0,0

1748 Fosnes

122

119

0,1

1749 Flatanger

122

119

0,0

1750 Vikna

99

99

0,1

1751 Nærøy

99

99

0,0

1755 Leka

127

123

0,0

1756 Inderøy

106

104

0,0

Nord-Trøndelag

100

99

0,1

1804 Bodø

102

102

2,8

1805 Narvik

100

106

4,2

1811 Bindal

110

120

0,1

1812 Sømna

106

102

2,9

1813 Brønnøy

99

99

5,5

1815 Vega

113

111

8,1

1816 Vevelstad

121

117

7,9

1818 Herøy

110

110

8,5

1820 Alstahaug

99

100

5,6

1822 Leirfjord

103

103

5,9

1824 Vefsn

100

105

5,5

1825 Grane

108

115

6,1

1826 Hattfjelldal

108

113

6,3

1827 Dønna

109

110

11,1

1828 Nesna

109

107

9,3

1832 Hemnes

100

124

6,2

1833 Rana

100

105

2,0

1834 Lurøy

105

103

1,3

1835 Træna

128

123

1,4

1836 Rødøy

109

112

2,0

1837 Meløy

101

123

1,3

1838 Gildeskål

105

123

1,1

1839 Beiarn

115

149

1,2

1840 Saltdal

100

97

0,1

1841 Fauske

99

110

3,5

1845 Sørfold

107

161

0,9

1848 Steigen

107

108

3,4

1849 Hamarøy

107

122

3,7

1850 Tysfjord

106

127

20,2

1851 Lødingen

106

102

1,8

1852 Tjeldsund

110

107

2,9

1853 Evenes

111

113

0,7

1854 Ballangen

103

105

1,6

1856 Røst

126

122

0,5

1857 Værøy

118

114

0,6

1859 Flakstad

110

106

0,8

1860 Vestvågøy

102

100

0,6

1865 Vågan

99

100

0,8

1866 Hadsel

100

99

0,8

1867 Bø

106

102

2,1

1868 Øksnes

99

95

1,2

1870 Sortland

101

102

0,7

1871 Andøy

101

101

2,1

1874 Moskenes

113

110

0,9

Nordland

102

106

107

1901 Harstad

102

101

0,9

1902 Tromsø

104

104

1,5

1911 Kvæfjord

108

104

2,0

1913 Skånland

107

106

1,4

1915 Bjarkøy

139

134

6,5

1917 Ibestad

119

115

2,5

1919 Gratangen

119

115

3,2

1920 Lavangen

121

117

0,0

1922 Bardu

104

126

1,2

1923 Salangen

109

105

0,0

1924 Målselv

104

107

0,0

1925 Sørreisa

102

99

0,0

1926 Dyrøy

116

112

0,0

1927 Tranøy

117

116

0,0

1928 Torsken

121

117

0,0

1929 Berg

120

124

0,0

1931 Lenvik

101

100

0,0

1933 Balsfjord

102

105

0,0

1936 Karlsøy

118

117

0,0

1938 Lyngen

112

111

0,0

1939 Storfjord

117

135

0,1

1940 Kåfjord

122

129

3,2

1941 Skjervøy

117

118

2,0

1942 Nordreisa

105

107

1,3

1943 Kvænangen

165

176

1,6

Troms

106

107

1,1

2002 Vardø

130

126

5,0

2003 Vadsø

111

111

3,6

2004 Hammerfest

113

143

1,0

2011 Kautokeino

122

119

1,9

2012 Alta

110

111

0,1

2014 Loppa

146

141

2,3

2015 Hasvik

145

139

1,0

2017 Kvalsund

141

142

1,1

2018 Måsøy

142

137

0,0

2019 Nordkapp

119

118

0,0

2020 Porsanger

112

111

0,1

2021 Karasjok

125

120

0,0

2022 Lebesby

134

147

0,5

2023 Gamvik

150

146

0,8

2024 Berlevåg

145

140

0,0

2025 Tana

121

119

3,9

2027 Nesseby

144

141

5,3

2028 Båtsfjord

128

123

4,2

2030 Sør-Varanger

113

117

3,1

Finnmark

118

122

1,5

Landet

100

100

Til dokumentets forside