Prop. 146 S (2012–2013)

Kommuneproposisjonen 2014

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om Kommuneproposisjonen 2014

I

Stortinget gir Kommunal- og regionaldepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 2 653 millioner kroner for 2014. Beløpet foreslås bevilget over kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner og kapittel 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner.

Til dokumentets forside