Prop. 4 S (2013–2014)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. [75]/[2013] av [3. mai] om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt ”EØS-avtalen”, særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 363/2012 av 23. februar 2012 om saksbehandlingsregler for godkjenning og tilbakekalling av godkjenning av overvåkingsorganisasjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 995/2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 607/2012 av 6. juli 2012 om nærmere regler for ordningen for tilbørlig aktsomhet samt hyppigheten og arten av den kontroll med overvåkingsorganisasjoner som skal føres i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 995/2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning3 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XVII etter nr. 9bi (kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008) skal nye nummer 9c, 9ca og 9cb lyde:

 • ”9c. 32010 R 0995: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 23).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Artikkel 3 første ledd får ikke anvendelse for EFTA-statene.

  • b) I artikkel 3 annet ledd skal ordene ’vedlegg A, B eller C til forordning (EF) nr. 338/97’ med henblikk på EFTA-statene forstås som ’relevante deler av den berørte EFTA-statens lovgivning om gjennomføring av Konvensjonen om internasjonal handel med ville dyre- og plantearter som er truet av utryddelse’.

  • c) I artikkel 8 nr. 3, 5 og 6, dersom det gjelder overvåkingsorganisasjoner i en EFTA-stat, og uten at avtalens protokoll 1 berøres, skal ordet ’Kommisjonen’ forstås som ’EFTAs overvåkningsorgan’.

 • 9ca. 32012 R 0363: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 363/2012 av 23. februar 2012 om saksbehandlingsregler for godkjenning og tilbakekalling av godkjenning av overvåkingsorganisasjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 995/2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning (EUT L 115 av 27.4.2012, s. 12).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  Dersom det gjelder overvåkingsorganisasjoner i en EFTA-stat, og uten at avtalens protokoll 1 berøres, skal ordet ’Kommisjonen’ forstås som ’EFTAs overvåkningsorgan’.

 • 9cb. 32012 R 0607: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 607/2012 av 6. juli 2012 om nærmere regler for ordningen for tilbørlig aktsomhet samt hyppigheten og arten av den kontroll med overvåkingsorganisasjoner som skal føres i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 995/2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning (EUT L 177 av 7.7.2012, s. 16).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

I artikkel 6 nr. 2 bokstav b), dersom det gjelder overvåkingsorganisasjoner i en EFTA-stat, og uten at avtalens protokoll 1 berøres, skal ordet ’Kommisjonen’ forstås som ’EFTAs overvåkningsorgan’.”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 995/2010, (EU) nr. 363/2012 og (EU) nr. 607/2012 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 14.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […].

For EØS-komiteen

[…]

Fotnoter

1.

EUT L 295 av 12.11.2010, s. 23.

2.

EUT L 115 av 27.4.2012, s. 12.

3.

EUT L 177 av 7.7.2012, s. 16.

4.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.][Forfatningsrettslige krav angitt.]
Til dokumentets forside