Prop. 4 S (2013–2014)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012

Til innholdsfortegnelse

9 Vurdering

Ulovlig avvirkning av tømmer kan føre til at myndighetene i opprinnelseslandene mister store inntekter, og kan gi grobunn for korrupsjon og ubalanse i markedet for tømmerprodukter. Ulovlig avvirkning kan også ha store miljømessige konsekvenser, som avskoging og tap av biologisk mangfold samt negative effekter for skogavhengige samfunn, friluftsliv og jakt. Innlemmelse i EØS-avtalen av tømmerforordningen og de to tilhørende rettsaktene vil motvirke ulovlig avvirkning og bidra til en harmonisert regulering i EØS-området.

Miljøverndepartementet tilrår at Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning, samt tilhørende forordning (EU) nr. 363/2012 av 23. februar 2012 og forordning (EU) nr. 607/2012 av 6. juli 2012. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til dokumentets forside