Prop. 4 S (2013–2014)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012

Til innholdsfortegnelse

7 Tilpasningstekster

I EØS-komitébeslutningen er det presisert at det er ESA som skal ha myndighet tillagt Europakommisjonen etter de tre rettsaktene for EØS/EFTA-statene.

EØS-komitébeslutningen slår videre fast at det for EØS/EFTA-statene er deres egen gjennomføring av konvensjon av 3. mars 1973 om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES) som skal gjelde, ikke Rådsforordning (EF) nr. 338/1997 av 9. desember 1996 om beskyttelse av ville dyr og planter ved kontroll av handelen med disse.

Rådsforordning (EF) nr. 2173/2005 av 20. desember 2005 om innføring av en FLEGT-tillatelsesordning for import av tre til det Europeiske Fellesskap er ikke innlemmet i EØS-avtalen, og det er derfor tatt tilpasning til henvisningen til dette regelverket.

Til dokumentets forside