Prop. 4 S (2013–2014)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Miljødirektoratet og Statens landbruksforvaltning (SLF) utnevnes som ansvarlige myndigheter etter forordningen, Miljødirektoratet for importert tømmer og treprodukter og SLF for nasjonalt produsert tømmer og treprodukter. Miljødirektoratet skal ha ansvar for kontroll av virksomheter som omsetter importert tømmer og treprodukter. Dette vil innebære bruk av eksisterende tilsynssystem for kontroll av virksomheter som importerer tømmer og treprodukter fra land utenfor EØS, f.eks. undersøkelse av virksomhetens aktsomhetssystem, dokumenter og registre.

SLF er nasjonal fagmyndighet på skogområdet. SLF har bl.a. ansvar for registreringer og databaser i forbindelse med måleplikt for skogsvirke (regulert i forskrift 3. juli 2006 nr. 881 om skogfond o.a.). Det registreres opplysninger om skogeiendom, skogeier, kjøper, volum, bruttoverdi, treslag og kvalitet og disse dataene vil være grunnlaget for sporbarhet, risikovurdering og kontroll av norsk tømmer når det plasseres på markedet i Norge.

Miljødirektoratet og SLF vil samarbeide om rapporterings- og informasjonsoppgaver samt kontroll av oppfølgingsorganisasjonene.

Kostnadene for ansvarlige myndigheter vil dekkes over Miljøverndepartementets og Landbruks- og matdepartementets respektive budsjetter, innenfor departementenes gjeldende budsjettrammer. Kostnadene for SLF vil være ca. 1,5 mill. kr. i inneværende år og ca. 1 mill. kr. pr. år etter dette. Kostnadene for Miljødirektoratet antas å ville ligge i samme størrelsesorden.

Til dokumentets forside