Prop. 4 S (2013–2014)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å endre EØS-avtalen vedlegg II ved innlemmelse av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning (tømmerforordningen). Vedtaket omfattet også de tilhørende rettsakter delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 363/2012 av 23. februar 2012 om saksbehandlingsregler for godkjenning og tilbakekalling av godkjenning av overvåkingsorganisasjoner, og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 607/2012 av 6. juli 2012 om nærmere regler for ordningen for tilbørlig aktsomhet samt hyppigheten og arten av kontroll med overvåkingsorganisasjoner.

Tømmerforordningen skal bidra til at ulovlig avvirket tømmer og produkter som stammer fra slik virksomhet ikke omsettes i Norge eller EØS-området for øvrig. Tømmerforordningen bestemmer at Europakommisjonen skal anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å opptre som overvåkingsorganisasjoner, og gir således myndighet til å fatte vedtak med direkte virkning for private rettssubjekter i EUs medlemsstater. Det legges opp til at ESA skal ha denne funksjonen på EFTA-siden. Overvåkingsorganisasjonene vil bli bundet av ESAs vedtak og vil være private rettssubjekter. Eksempel på en overvåkingsorganisasjon er en miljøorganisasjon eller en konsulentvirksomhet.

Både fordi ESAs kompetanse til å godkjenne overvåkningsorganisasjoner vil innebære en begrenset form for myndighetsoverføring samt at gjennomføringen av forordningen krever bevilgningsvedtak, er Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og forordningene i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til dokumentets forside