Prop. 4 S (2013–2014)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012

Til innholdsfortegnelse

4 Gjennomføring i norsk rett

Tømmerforordningen planlegges gjennomført i norsk rett dels gjennom forskrift fastsatt i medhold av skogbruksloven, dels gjennom forskrift fastsatt i medhold av naturmangfoldloven. Naturmangfoldloven § 26 gir bl.a. hjemmel til å gjennomføre konvensjon 3. mars 1973 om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES) eller andre internasjonale forpliktelser, eller for øvrig for å bevare naturlig viltlevende arter.

Forordningens artikkel 19 stiller krav om at den enkelte medlemsstat må ha et tilfredsstillende sanksjonssystem for å behandle eventuelle brudd på reglene. Sanksjonene kan bl.a. omfatte bøter, beslag av det aktuelle tømmeret eller treproduktene, eller tilbakekall av tillatelse til å drive handel. Skogloven og naturmangfoldloven gir de nødvendige lovhjemlene for slike sanksjoner.

Til dokumentets forside