Prop. 48 L (2011–2012)

Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeidsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endring i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser. Forslaget gjelder samordning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med alderspensjon fra folketrygden.

I folketrygden overføres uføre fra uførepensjon til alderspensjon fra 67 år. Pensjonistene vil da omfattes av reglene om levealderjustering som ble innført fra 1. januar 2011. I de offentlige tjenestepensjonsordningene får uførepensjonistene alderspensjon når de har nådd aldersgrensen for stillingen, som i mange tilfeller er 70 år. Fram til denne alderen vil disse pensjonistene ha alderspensjon fra folketrygden som blir levealdersjustert og uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning som ikke blir levealdersjustert.

Stortinget vedtok 15. desember 2011 at det skal innføres et tillegg til uføres alderspensjon fra folketrygden som skal gi delvis skjerming for levealdersjustering for personer født i årene 1944–1951, jf. Prop. 130 L (2010–2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) og Innst. 80 L (2011–2012). I proposisjonen her foreslås det at dette tillegget skal gå til fradrag i uførepensjon fra tjenestepensjonsordning.