Prop. 48 L (2011–2012)

Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

I

I lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser skal § 24 nr. 2 nytt andre ledd lyde:

Tillegg til alderspensjon etter folketrygdloven § 19-9 a skal gå til fradrag i uførepensjon fra tjenestepensjonsordning. Fradraget begrenses forholdsmessig hvis pensjonisten ikke har full tjenestetid i tjenestepensjonsordningen.

II

Loven trer i kraft 1. juli 2012.