Prop. 48 L (2011–2012)

Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

3 Høring

Departementet sendte 6. oktober 2011 et forslag til tilpasninger i samordningsregelverket på høring. Høringsfristen var 4. november 2011.

I høringsnotatet viste departementet til at uføre med offentlig tjenestepensjon også blir omfattet av levealdersjusteringen, og at de i likhet med andre uføre ikke kan kompensere for denne virkningen ved å stå lenger i arbeid. Departementet foreslo derfor i høringsnotatet at alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning ikke skal samordnes med skjermingstillegget i folketrygdens alderspensjon.

Departementet pekte i høringsnotatet på at ikke alle typer offentlig tjenestepensjon levealdersjusteres fra 67 år. Uførepensjonene er bruttopensjoner som ikke levealdersjusteres, og slike pensjoner ytes i mange tilfeller fram til fylte 70 år. Enke- og enkemannspensjonene i de offentlige tjenestepensjonsordningene levealdersjusteres ikke og ytes livet ut. Disse pensjonene ble lagt om til nettopensjoner fra 2001, men i en overgangstid ytes det fortsatt samordningspliktige bruttopensjoner. Heller ikke pensjoner fra de såkalte personskadetrygdene levealdersjusteres. I høringsnotatet ble det lagt til grunn at personer som mottar en samordningspliktig bruttopensjon som ikke levealdersjusteres, heller ikke har noe behov for skjerming for virkningen av levealdersjusteringen. Departementet foreslo derfor at disse pensjonene skal samordnes med skjermingstillegget i folketrygdens alderspensjon.

Høringsnotatet ble sendt til:

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Den norske aktuarforening

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Gabler Wassum

 • Garantikassen for fiskere

 • HSH

 • Kommunal Landspensjonskasse

 • Kommunal Forsikringsservice

 • Kredittilsynet

 • KS

 • Landslaget for offentlige pensjonister

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • LO Stat

 • LO Kommune

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 • Norsk Pensjon AS

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Oslo kommune

 • Oslo Pensjonsforsikring AS

 • Pensjonskasseforeningen

 • Pensjonskonsult

 • Pensjonskontoret

 • Pensjonistpartiet

 • Pensjonstrygden for sjømenn

 • Sametinget

 • Seniorsaken

 • Senter for seniorpolitikk

 • Sparebankforeningen

 • Statens pensjonskasse

 • Statens seniorråd

 • Statistisk sentralbyrå

 • Storebrand Livsforsikring AS, offentlig sektor

 • Storebrand Pensjonstjenester

 • Unio

 • Vital Forsikring Offentlig Sektor

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Følgende instanser har meddelt at de ikke har merknader:

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Den norske aktuarforening

 • Finanstilsynet

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Garantikassen for fiskere

 • Sametinget

Følgende instanser har hatt merknader:

 • Akademikerne

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Finansnæringens fellesorganisasjon

 • Kommunal Landspensjonskasse

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • LO Stat og LO Kommune (felles uttalelse)

 • Oslo kommune

 • Pensjonskasseforeningen

 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

 • Statens pensjonskasse

 • Statistisk sentralbyrå

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

De av høringsinstansene som har uttalt seg, støtter forslagene om at alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning ikke skal samordnes med skjermingstillegget i folketrygdens alderspensjon, men at uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning skal samordnes med skjermingstillegget. Finansnæringens Fellesorganisasjon mener imidlertid at hensynet til enkelhet kan tale for at hovedregelen inntil videre skal være at ingen ytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger samordnes med skjermingstillegget.

Akademikerne, Landsorganisasjonen i Norge (LO), LO Kommune, LO Stat, Unio og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) legger i sine høringsuttalelser til grunn at også de med graderte uføreytelser skal omfattes av skjermingsordningen. Akademikerne, Unio og YS legger videre til grunn at skjermingstillegget til delvis uføre ikke skal samordnes bort.

Akademikerne, LO, LO Kommune, LO Stat, YS og Unio omtaler forholdet mellom skjermingstillegget og den individuelle garantien for opptjente rettigheter for mottagere av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for årskullene født til og med 1958. LO, LO Kommune og LO Stat ber departementet vurdere om ikke skjermingstillegget må holdes utenfor prøving av individuell garanti. Akademikerne, Unio og YS mener at skjermingstillegget bør holdes utenfor ved prøving av den individuelle garantien.

Statistisk sentralbyrå (SSB) peker i sin høringsuttalelse på at samordningsfradragene i enke- og enkemannspensjoner, som etter overgangsregler beregnes som bruttopensjon, ikke levealdersjusteres også når alderspensjonen rent faktisk levealdersjusteres. Ved overgang til alderspensjon ved 67 år holdes da netto enke- og enkemannspensjon uendret. SSB peker på at det derfor, på tross av at disse pensjonene ikke levealdersjusteres, kan stilles spørsmål ved om det skal gjøres fradrag for skjermingstillegget i brutto enke- og enkemannspensjoner.

Arbeids- og velferdsdirektoratet skriver i sin høringsuttalelse at også samordningsfradraget i bruttopensjoner fra personskadetrygd beregnes uten levealdersjustering. Direktoratet mener ut fra dette at det ikke er grunnlag for å samordne personskadepensjon med skjermingstillegg i folketrygdens alderspensjon.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Kommunal Landspensjonskasse(KLP), Pensjonskasseforeningen og Statens pensjonskasse(SPK) har alle synspunkter på tidspunktet for iverksettingen av endringene i samordningsregelverket og peker på de administrative forberedelsene som kreves før det vil være mulig å samordne offentlige tjenestepensjon med skjermingstillegget. FNO mener at virkningstidspunktet tidligst bør settes til juli 2012. KLP uttaler at de tidligst kan få på plass nødvendige systemendringer for å gjennomføre samordning med skjermingstillegg fra 1. april 2012. Pensjonskasseforeningen foreslår at endringene gis virking sammenfallende med første ordinære regulering av skjermingstillegget. SPK sier at de tidligst klarer å gjennomføre de nødvendige endringene i løpet av andre kvartal 2012.