Prop. 48 L (2011–2012)

Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til endringen i samordningsloven

Samordningsloven § 24 nr. 2 gir supplerende regler om samordning av uførepensjon fra tjenestepensjonsordning med alderspensjon fra folketrygden fra 67 år. Nytt andre ledd gjelder samordning med tillegg som gis til uføres alderspensjon fra folketrygden etter folketrygdloven § 19-9 a som delvis skjerming for levealdersjusteringen for personer født i årene 1944–1951. Det følger av første punktum at det skal gjøres fradrag for hele skjermingstillegget. Dette gjelder også ved gradert uførepensjon der det ytes et forholdsmessig redusert skjermingstillegg. Andre punktum om begrensning av fradraget i forhold til tjenestetiden er i samsvar med det som ellers gjelder ved samordning av pensjon fra tjenestepensjonsordning med pensjon fra folketrygden

Til avsnitt II

Det foreslås at endringsloven skal tre i kraft 1. juli 2012 og gis virkning fra samme dato, slik at leverandører av offentlig tjenestepensjon kan gjøre de nødvendige administrative forberedelser.