Prop. 48 L (2011–2012)

Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

5 Ikrafttredelse

Høringsinstansene som representerer leverandører av offentlig tjenestepensjon peker på at samordning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon med skjermingstillegget i uføres alderspensjon krever administrative forberedelser. Kommunal Landspensjonskasse påpeker at feil utbetalt pensjon i perioden fra virkningstidspunkt fram til leverandørene administrativt er i stand til å gjennomføre samordningen, ikke kan kreves tilbake av leverandørene etter samordningsloven § 29.

Departementet har forståelse for disse synspunktene. Effekten av levealdersjusteringen, og dermed også av skjermingstillegget, vil være beskjeden den første tiden. Departementet mener derfor det ikke er av avgjørende betydning at samordningen av skjermingstillegget gjennomføres fra nøyaktig samme tidspunkt som skjermingstillegget utbetales. For at leverandørene av offentlig tjenestepensjon skal få tid til de nødvendige administrative forberedelsene, foreslår departementet at endringen i samordningsloven trer i kraft 1. juli 2012. Det vil innebære betydelige administrative ressurser for tjenestepensjonsleverandørene dersom lovendringen gis virkning fra det tidspunkt skjermingstillegget blir utbetalt. Gitt de svært små beløpene utbetalt skjermingstillegg vil utgjøre fram til 1. juli 2012 foreslår departementet derfor at endringen i samordningsloven gis virkning fra samme dato. Se lovforslaget del II.