Prop. 48 L (2011–2012)

Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget i denne proposisjonen innebærer at utgiftene til alderspensjon i tjenestepensjonsordningene ikke påvirkes av skjermingstillegget. Utgiftene til uførepensjon i offentlige tjenestepensjonsordninger reduseres noe, men i svært begrenset omfang. Forslaget vil imidlertid kreve tilpasninger i datasystemene hos Arbeids- og velferdsetaten og hos pensjonsleverandørene. De tekniske løsningene i Arbeids- og velferdsetaten håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer.