Prop. 48 L (2011–2012)

Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

Til innholdsfortegnelse

4 Departementets vurderinger og forslag

Som departementet har pekt på i Prop. 130 L (2010–2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre), har uføre ikke mulighet til å kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe lenger. Tillegget i uføres alderspensjon fra folketrygden skal skjerme uføre for en del av effekten av levealdersjusteringen. Departementet viser til at uføre som er medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger i like liten grad som andre uføre har muligheten til å kompensere for levealdersjusteringen. Disse bør derfor også dra nytte av skjermingstillegget.

Dersom alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger samordnes med skjermingstillegget, vil økt folketrygd gjennom skjermingstillegget motsvares av redusert tjenestepensjon gjennom et samordningsfradrag. Alderspensjonen til medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger som er uføre, vi da ikke bli skjermet som forutsatt. De høringsinstansene som har uttalt seg om dette, støtter forslaget i høringsnotatet. Departementet foreslår at alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger ikke skal samordnes med skjermingstillegget til uføres alderspensjon fra folketrygden.

Departementet viser til at uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger ytes fram til aldersgrensen og ikke levealdersjusteres. Uføre med offentlig tjenestepensjon omfattes først av levealdersjusteringen når uførepensjonen opphører og de overføres til alderspensjon. Aldersgrensen er som hovedregel 70 år, men er satt lavere i enkelte yrker. Personer som har en aldersgrense på 70 år, mottar en levealdersjustert alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år, men brutto tjenestepensjon blir ikke levealdersjustert før de uføre blir overført til alderspensjon ved fylte 70 år. Siden samlet pensjon ikke blir redusert ved 67 år, mener departementet at det heller ikke er noe behov for et tillegg i pensjonen for å skjerme for levealdersjusteringen. De høringsinstansene som har uttalt seg om dette, støtter forslaget i høringsnotatet. Departementet foreslår at uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med skjermingstillegget til uføres alderspensjon fra folketrygden.

Uføre som etter en overgangsordning mottar en samordningspliktig brutto enke- eller enkemannspensjon, får ikke levealdersjustert bruttopensjonen. Som påpekt i høringen samordnes slik bruttopensjon på en annen måte enn det som gjøres for uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning: samordningsfradraget beregnes med en alderspensjon som ikke levealdersjusteres. Samlet pensjon til uføre som mottar brutto enke- eller enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning eller pensjon fra personskadetrygdene reduseres derfor med den fulle effekten av levealdersjustering av folketrygdens alderspensjon. Departementet foreslår derfor at brutto enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning ikke skal samordnes med skjermingstillegget til uføres alderspensjon fra folketrygden.

Personskadetrygdene yter pensjon etter særlovgivningen om yrkesskadetrygd og krigspensjonering. Personskadetrygdene er bruttopensjoner som samordnes med blant annet pensjoner fra folketrygden. De aller fleste som i dag mottar pensjon fra personskadetrygdene er eldre enn de årskullene som omfattes av skjermingstillegget i folketrygdens alderspensjon. Det vil likevel kunne forekomme enkelte tilfeller, hovedsakelig etterlatte, av uføre i årskullene 1944–1951 som mottar pensjon fra personskadetrygdene. Som påpekt i høringen samordnes pensjon fra personskadetrygdene på samme måte som brutto enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning. Departementet foreslår derfor at personskadetrygdene ikke skal samordnes med skjermingstillegget til uføres alderspensjon fra folketrygden.

Ved lov 25. juni 2010 nr. 86 ble det innført en individuell garanti for opptjente rettigheter i offentlige tjenestepensjonsordninger. Flere høringsinstanser har stilt spørsmål om forholdet mellom skjermingstillegget og den individuelle garantien. Departementet viser til at garantien gjelder for personer født til og med 1958 og sikrer en samlet pensjon, etter levealdersjustering, på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Et medlem av offentlig tjenestepensjonsordning som står i stilling utover 67 år, vil få en høyere alderspensjon fra folketrygden. Denne økningen inngår i prøvingen av den individuelle garantien. Følgelig skal en økning av alderspensjon som skyldes skjermingstillegg til et medlem som er ufør, inngå i prøvingen av den individuelle garantien på samme måte.

Departementet legger dermed til grunn at det bare er uførpensjon fra tjenestepensjonsordning som skal samordnes med det nye foreslåtte tillegget i uføres alderspensjon. Det foreslås at dette tillegget som hovedregel skal gå til fradrag i tjenestepensjonen. Se lovforslaget § 24 nr. 2 nytt andre ledd første punktum.

I tilfeller der uførepensjonen fra tjenestepensjonsordning er gradert, vil også tillegget i folketrygden være gradert. Dermed skal samordningsfradraget ikke reduseres i forhold til uføregraden. Fradraget må imidlertid begrenses forholdsmessig dersom pensjonisten ikke har full tjenestetid i tjenestepensjonsordningen, i samsvar med de samordningsregler som ellers gjelder. Se lovforslaget § 24 nr. 2 nytt andre ledd andre punktum.