Prop. 1 LS (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Skatter, avgifter og toll 2023

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2020

Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2020. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og fastsatte skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Fastsatt formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 622 mrd. kroner i 2020. Av dette ble 563 mrd. kroner fastsatt på personer, mens 60 mrd. kroner ble fastsatt på selskap. Fastsatt skatt i 2019 utgjorde 753 mrd. kroner.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt etter særfradrag i egen kommune utgjorde i alt 1 675 mrd. kroner for personer i 2020. Dette var en økning på 4,3 pst. fra året før. Sammenlignet med 2019 økte fastsatte skatter for personer med vel 24 mrd. kroner, en økning på 4,5 pst.

Tabell 2.1 gir en oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et skatteforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt etter særfradrag for alle bosatte var 303 800 kroner i 2020. Sammenlignet med året før var dette en økning på 4,0 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 373 200 kroner, mens inntekten var lavest i Agder med 266 400 kroner. Personer i Oslo har høyest fastsatt skatt på 131 100 kroner, mens skatten var lavest i Innlandet med 85 100 kroner i snitt.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 25 pst. alminnelig inntekt under 150 000 kroner, 27 pst. en inntekt mellom 150 000 og 300 000 kroner, 27 pst. en inntekt mellom 300 000 og 500 000 kroner, og 21 pst. hadde en inntekt på 500 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 68 pst. av personene hadde en nettoformue under 500 000 kroner, mens 32 pst. hadde en formue på 500 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5–2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2020. Mens tabellene 2.1 og 2.2 hovedsakelig redegjør for skatter og skattefradrag i 2020, viser tabellene 2.5–2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjorde den største gruppen med 2,3 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjorde 1,3 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjorde i underkant av 100 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 671 000 kroner i 2020. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 361 400 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 966 400 kroner.

For både lønnsmottakere og pensjonister og trygdede utgjorde kapitalinntektene henholdsvis 6 og 7 pst. av bruttoinntekten. For selvstendig næringsdrivende var andelen 8 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 31 pst. for trygdede og pensjonister, 24 pst. for lønnstakere og 19 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjorde fastsatt skatt i gjennomsnitt 18 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere var 28 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjorde utlignet skatt i gjennomsnitt 34 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønn i gjennomsnitt 87 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 5 pst. og kapitalinntekter om lag 5 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønn om lag 65 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 4 pst. og kapitalinntekter 21 pst. av bruttoinntekten i 2020.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjorde lønnsinntekter i gjennomsnitt 42 pst. av bruttoinntekten i 2020. Tilsvarende utgjorde tjenestepensjoner og trygdeytelser 19 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer om lag 25 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjorde tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 77 pst. av bruttoinntekten. Tilsvarende utgjorde lønnsinntekt 92 pst. av gjennomsnittlig bruttoinntekt for aldersgruppen 17-24 år.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskattefastsettingen for selskap utgjorde 365 mrd. kroner i 2020. Fastsatt skatt for selskap gikk ned med 155 mrd. kroner fra 2019 til 2020.

Samlet fastsatt skatt til staten, eksklusive selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 66 mrd. kroner i 2020. Av dette var 63,2 mrd. kroner fellesskatt og 463 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 2,2 mrd. kroner i 2020, mens tonnasjeskatten utgjorde 60 mill. kroner samme år.

Fastsatt skatt til staten er etter fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet), fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter, og skattefradrag på underskudd. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 1 060 mill. kroner, kreditfradrag utgjorde 1 093 mill. kroner, forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 3,6 mrd. kroner, mens skattefradrag på underskudd utgjorde 1 915 mill. kroner.

Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt) på 365 mrd. kroner var 92 pst. (340 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (25 pst. av selskapene).

Tabell 2.11 viser at 82,8 pst. av den fastsatte skatten (ekskl. sokkelselskap) på 87 mrd. kroner ved statsskattefastsettingen er fastsatt på skattytergruppen aksjeselskap, 4,4 pst. på kraftselskap, 5,2 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 4,6 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,1 pst. på rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19, 0,7 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 1,0 pst. på verdipapirfond og 0,8 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.

Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til -21 mrd. kroner i 2020. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader, og utbetalt skatteverdi av sokkelunderskudd og ubenyttet friinntekt på totalt 47 625 mill. kroner.

Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle med et skatteforhold og for personer 17 år og eldre. 2020. Mill. kroner og antall personer med beløp

Alle med et skatteforhold

Bosatte personer 17 år og eldre

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Trinnskattegrunnlag

4 382 326

2 058 855

4 130 340

2 007 248

Alminnelig inntekt etter særfradrag

4 391 661

1 674 780

4 155 914

1 637 656

Personinntekt lønn

3 332 981

1 546 883

3 114 836

1 503 976

Personinntekt pensjoner

1 085 740

327 080

1 041 706

319 976

Personinntekt uføretrygd1

423 044

107 768

414 505

106 023

Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage2

11 821

7 423

11 132

7 116

Personinntekt annen næring2

227 027

69 416

223 801

68 755

Skatt formue kommune

596 611

14 205

572 219

13 944

Skatt inntekt kommune og fylke

3 986 971

199 983

3 838 546

195 946

Skatt formue stat

582 993

3 031

571 497

2 986

Trinnskatt

3 772 573

78 488

3 653 425

76 812

Fellesskatt

3 986 841

124 709

3 838 470

122 192

Medlemsavgift til folketrygden

4 140 069

159 652

3 966 374

155 714

Finnmarksfradrag

72 602

1 029

69 402

1 000

Fradrag for boligsparing3

393 119

1 568

390 910

1 561

Skattebegrensning4

8 320

191

8 015

185

Skattefradrag for alderspensjonister

928 288

15 084

894 670

14 682

Fradrag for utenlandsskatt

19 066

2 040

17 080

1 436

Fastsatt skatt5

4 123 757

562 546

3 871 981

548 893

1 Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn i stedet for pensjon.

2 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Fra og med 2017 inngår personinntekt fra familiebarnehage i eget hjem i fiske og fangst i stedet for annen næring.

3 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

4 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

5 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2020.

Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer, 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2020. Mill. kroner

Hele landet

Oslo

Rogaland

Møre og Romsdal

Nordland – Nordlánnda

Trinnskattegrunnlag

2 007 248

289 213

185 809

96 331

87 531

Alminnelig inntekt etter særfradrag

1 637 656

260 570

151 105

75 315

67 441

Personinntekt lønn

1 503 976

234 991

145 333

70 112

61 545

Personinntekt pensjoner.

319 976

32 707

25 838

16 871

16 170

Personinntekt uføretrygd1

106 023

9 082

8 269

4 823

6 348

Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage2

7 116

43

335

1 695

1 451

Personinntekt annen næring2

68 755

11 858

5 429

2 823

2 065

Skatt formue kommune

13 944

4 044

1 141

473

383

Skatt inntekt kommune og fylke

195 946

31 997

18 297

8 885

7 884

Skatt formue stat

2 986

866

244

100

82

Trinnskatt

76 812

13 398

8 081

3 423

2 837

Fellesskatt

122 192

19 953

11 410

5 540

4 917

Medlemsavgift til folketrygden

155 714

22 891

14 467

7 414

6 703

Finnmarksfradrag

1 000

0

0

0

0

Fradrag for boligsparing3

1 561

277

166

78

62

Skattebegrensning4

185

37

12

7

7

Skattefradrag for alderspensjonister

14 682

1 045

1 127

898

834

Fradrag for utenlandsskatt

1 436

346

245

52

20

Fastsatt skatt5

548 893

91 557

52 099

24 803

21 885

Tabell 2.2 forts.

Viken

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

Vestland

Trinnskattegrunnlag

472 143

128 262

149 167

104 501

235 228

Alminnelig inntekt etter særfradrag

392 226

99 214

118 439

82 202

189 766

Personinntekt lønn

353 591

87 241

104 926

75 044

178 772

Personinntekt pensjoner

76 338

25 834

28 346

17 866

37 818

Personinntekt uføretrygd1

23 805

9 260

10 462

8 042

10 630

Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage2

141

29

66

237

1 303

Personinntekt annen næring2

17 893

5 920

5 280

3 290

6 693

Skatt formue kommune

3 365

540

707

521

1 442

Skatt inntekt kommune og fylke

47 376

11 558

13 999

9 647

22 592

Skatt formue stat

721

116

151

112

309

Trinnskatt

18 942

3 890

5 140

3 437

8 784

Fellesskatt

29 544

7 207

8 730

6 016

14 089

Medlemsavgift til folketrygden

36 650

9 834

11 430

8 063

18 210

Finnmarksfradrag

0

0

0

0

0

Fradrag for boligsparing3

253

82

89

97

226

Skattebegrensning4

41

15

17

12

14

Skattefradrag for alderspensjonister

3 244

1 444

1 356

880

1 767

Fradrag for utenlandsskatt

339

29

113

58

137

Fastsatt skatt5

132 722

31 571

38 578

26 748

63 297

Tabell 2.2 forts.

Trøndelag – Trööndelage

Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

Trinnskattegrunnlag

169 564

89 499

Alminnelig inntekt etter særfradrag

132 975

68 403

Personinntekt lønn

126 436

65 986

Personinntekt pensjoner

27 579

14 609

Personinntekt uføre trygd1

9 812

5 490

Personinntekt fiske og fangst og familie barnehage2

372

1 445

Personinntekt annen næring2

5 456

2 048

Skatt formue kommune

980

349

Skatt inntekt kommune og fylke

15 683

8 028

Skatt formue stat

210

75

Trinnskatt

5 878

3 001

Fellesskatt

9 780

5 006

Medlemsavgift til folketrygden

13 144

6 909

Finnmarksfradrag

0

1 000

Fradrag for bolig sparing3

161

71

Skattebegrensning4

14

8

Skattefradrag for alderspensjonister

1 369

718

Fradrag for utenlands skatt

74

23

Fastsatt skatt5

44 078

21 555

1 Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn i stedet for pensjon.

2 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Fra og med 2017 inngår personinntekt fra familiebarnehage i eget hjem i fiske og fangst i stedet for annen næring.

3 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

4 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

5 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2020.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2020

Bruttoinntekt

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Skattepliktig nettoformue

Sum fastsatt skatt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Hele landet

400 600

303 800

411 900

101 800

Oslo

465 500

373 200

843 100

131 100

Rogaland

411 300

312 600

354 200

107 800

Møre og Romsdal

382 300

283 100

297 900

93 200

Nordland – Nordlánnda

380 300

279 400

282 100

90 600

Viken

409 900

314 400

451 000

106 400

Innlandet

367 200

267 500

317 300

85 100

Vestfold og Telemark

378 500

281 500

290 000

91 700

Agder

361 000

266 400

259 400

86 700

Vestland

392 300

296 800

361 400

99 000

Trøndelag – Trööndelage

381 400

282 400

296 900

93 600

Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku

383 600

280 800

247 200

88 500

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2020.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer over 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2020

Skattepliktig nettoformue. Kroner

0 kr eller negativ

1 – 499 999 kr

500 000 –

999 999 kr

1 000 000 –

2 999 999 kr

3 mill. og over

I alt

4 342 913

1 708 965

1 244 329

502 145

647 902

239 572

0 eller negativ

186 999

104 090

64 660

5 761

7 285

5 203

1 – 24 999

227 150

65 538

150 145

5 305

4 694

1 468

25 000 – 49 999

90 603

40 074

44 534

2 595

2 420

980

50 000 – 74 999

106 101

49 430

48 593

3 642

3 205

1 231

75 000 – 99 999

108 500

49 988

47 939

5 392

3 961

1 220

100 000 – 149 999

370 085

122 311

163 271

45 138

34 661

4 704

150 000 – 199 999

399 084

119 810

141 946

62 879

65 073

9 376

200 000 – 249 999

378 177

122 981

114 813

57 506

70 079

12 798

250 000 – 299 999

373 938

137 880

99 300

53 099

69 056

14 603

300 000 – 349 999

366 011

147 107

89 687

49 829

63 401

15 987

350 000 – 399 999

327 869

144 117

73 637

42 886

51 991

15 238

400 000 – 449 999

278 390

124 622

57 556

37 782

44 487

13 943

450 000 – 499 999

221 914

98 271

41 668

30 991

38 302

12 682

500 000 – 999 999

728 442

321 597

95 812

87 897

151 452

71 684

1 000 000 og over

179 650

61 149

10 768

11 443

37 835

58 455

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2020.

Tabell 2.5 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status1. 2020. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt2

671 000

361 400

966 400

Av dette:

Personinntekt lønn

614 400

38 500

67 800

Ytelser fra folketrygden

9 000

232 000

26 500

Tjenestepensjon

4 300

64 500

6 500

Næringsinntekter i alt

3 700

2 400

792 800

Kapitalinntekter

38 100

23 500

72 600

Av dette:

Renteinntekter

2 800

4 400

5 700

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

21 400

7 500

34 900

Gevinst ved salg av verdipapir

7 100

5 200

12 000

Inntektsfradrag

163 000

111 500

181 700

Av dette:

Minstefradrag

104 200

87 900

31 200

Netto reiseutgifter

900

0

300

Pensjonspremie

4 400

100

1 100

Foreldrefradrag

3 300

400

2 500

Fagforeningskontingent

2 000

200

600

Årets underskudd i næring

1 000

600

15 300

Tidligere års underskudd

3 200

4 600

19 400

Renteutgifter

35 400

12 100

61 900

Tap ved salg av verdipapirer

3 600

2 700

8 200

Alminnelig inntekt etter særfradrag, egen kommune

516 700

256 600

876 600

Bruttoskatt

186 500

76 000

329 500

Fradrag i skatt

1 900

10 600

3 300

Fastsatt skatt

184 600

65 400

326 300

Antall bosatte personer 17 år og eldre

2 297 805

1 323 486

97 289

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2020.

Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelsen på bruttoinntekt. 2020. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

0 – 99 999 kr

100 000 – 199 999 kr

200 000 – 299 999 kr

300 000 –

399 999 kr

400 000 – 499 999 kr

500 000 – 749 999 kr

750 000 – 999 999 kr

1 mill. kr og over

Bruttoinntekt1

497 100

26 700

155 500

251 500

348 900

449 200

604 700

854 000

1 683 800

Av dette:

Personinntekt lønn

346 300

23 200

97 200

87 500

144 800

309 400

514 900

721 500

1 094 300

Ytelser fra folketrygden

76 000

700

43 700

141 600

160 500

92 500

39 700

38 000

41 900

Tjenestepensjon

22 000

600

6 900

14 900

32 200

31 800

23 000

25 800

32 900

Næringsinntekt i alt

20 800

700

4 300

4 000

6 100

8 600

15 800

39 400

157 500

Kapitalinntekter

30 900

1 400

3 200

3 300

5 000

6 400

10 400

27 800

348 800

Av dette:

Renteinntekter.

3 200

900

1 600

1 900

2 700

2 900

3 200

4 500

10 700

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

15 400

100

200

200

400

700

1 600

7 900

209 200

Gevinst ved salg av verdipapirer

6 000

300

500

300

600

800

1 700

5 200

72 000

Inntektsfradrag

130 000

22 600

70 600

103 700

120 500

136 700

157 400

183 900

251 900

Av dette:

Minstefradrag

86 600

14 300

60 100

88 900

96 800

99 700

101 400

100 800

98 600

Netto reiseutgifter

500

0

100

100

200

500

900

1 100

1 100

Pensjonspremie

2 400

100

400

400

900

2 600

4 600

4 600

4 200

Foreldrefradrag

2 000

500

800

900

1 400

2 300

3 000

3 200

3 300

Fagforenings-kontingent

1 100

0

100

200

600

1 400

2 100

2 000

1 700

Årets underskudd i næring

1 100

500

500

600

700

800

1 200

1 900

3 700

Tidligere års underskudd

4 300

4 700

2 600

2 400

2 300

2 300

2 200

5 000

24 400

Renteutgifter

24 300

2 000

4 400

8 100

14 200

22 100

34 600

49 300

71 400

Tap ved salg av verdipapirer

3 100

300

500

500

800

1 200

2 000

5 500

26 000

Alminnelig inntekt etter særfradrag

377 100

11 000

86 300

148 700

228 700

312 200

446 500

674 400

1 562 600

Bruttoskatt

130 800

2 000

20 400

41 300

70 100

102 200

153 600

251 300

591 700

Fradrag i skatt

4 400

200

6 700

11 300

6 000

2 800

1 700

2 500

6 100

Fastsatt skatt

126 400

1 800

13 700

30 000

64 100

99 400

151 900

248 800

585 600

Antall bosatte 17 år og eldre

4 342 913

468 853

264 109

609 958

657 426

632 760

1 063 707

352 840

293 260

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2020.

Tabell 2.7 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2020. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 kr eller negativ

1 – 499 999 kr

500 000 – 999 999 kr

1 000 000 – 2 999 999 kr

3 mill. kr og over

Bruttoinntekt1

497 100

514 700

322 500

478 200

563 100

1 139 100

Av dette:

Personinntekt lønn

346 300

433 000

230 300

314 200

317 000

476 400

Ytelser fra folketrygden

76 000

40 000

65 200

108 400

141 500

144 200

Tjenestepensjon

22 000

9 100

13 500

29 100

49 800

69 100

Næringsinntekt i alt

20 800

21 100

8 400

14 600

24 300

86 000

Kapitalinntekter

30 900

10 700

4 300

11 000

29 300

358 100

Av dette:

Renteinntekter

3 200

1 300

1 000

2 100

5 600

23 600

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

15 400

3 700

1 000

2 800

8 600

217 800

Gevinst ved salg av verdipapirer

6 000

2 600

1 100

2 800

6 600

61 500

Inntektsfradrag

130 000

155 800

92 500

116 900

121 600

190 400

Av dette:

Minstefradrag

86 600

89 100

76 700

92 800

92 000

92 000

Netto reiseutgifter

500

700

400

300

300

400

Pensjonspremie

2 400

2 900

1 700

2 800

2 400

2 000

Foreldrefradrag

2 000

2 800

1 500

2 100

1 200

1 000

Fagforeningskontingent

1 100

1 400

800

1 300

1 100

900

Årets underskudd i næring

1 100

1 100

400

800

1 400

3 800

Tidligere års underskudd

4 300

5 100

1 000

1 400

2 900

24 800

Renteutgifter

24 300

46 200

7 000

9 800

10 600

25 300

Tap ved salg av verdipapirer

3 100

2 300

700

1 500

3 500

24 100

Alminnelig inntekt etter særfradrag

377 100

363 100

229 700

362 700

446 800

1 084 600

Bruttoskatt

130 800

130 900

73 600

118 800

150 000

400 000

Fradrag i skatt

4 400

2 100

4 200

6 700

7 600

7 800

Fastsatt skatt

126 400

128 800

69 400

112 100

142 400

392 200

Antall bosatte 17 år og eldre

4 342 913

1 708 965

1 244 329

502 145

647 902

239 572

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2020.

Tabell 2.8 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2020. Gjennomsnitt i kroner

I alt

17-24

25-34

35-44

45-54

55-66

67-79

80-

Bruttoinntekt1

497 100

153 200

442 400

585 000

666 100

638 900

435 700

342 200

Av dette:

Personinntekt lønn

346 300

141 600

403 800

510 200

548 100

430 300

46 000

1 800

Ytelser fra folketrygden

76 000

4 300

10 200

17 200

33 000

86 800

257 300

250 900

Tjenestepensjon

22 000

1 000

1 200

2 100

3 800

34 400

78 400

65 900

Næringsinntekt i alt

20 800

2 700

13 900

27 300

36 300

31 900

11 800

1 600

Kapitalinntekter

30 900

3 500

12 300

26 100

43 500

54 300

41 500

21 700

Av dette:

Renteinntekter

3 200

1 300

2 700

1 500

2 200

4 400

6 000

5 600

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

15 400

800

4 200

12 500

25 300

30 500

17 800

4 900

Gevinst ved salg av verdipapirer

6 000

900

2 400

6 300

8 200

9 100

8 500

5 200

Inntektsfradrag

130 000

57 300

129 600

154 900

161 800

149 700

114 300

95 000

Av dette:

Minstefradrag

86 600

50 900

89 000

94 100

96 600

96 300

84 400

78 600

Netto reiseutgifter

500

200

500

700

900

600

0

0

Pensjonspremie

2 400

700

2 600

3 500

4 000

3 300

200

0

Foreldrefradrag

2 000

100

4 100

6 500

1 200

100

0

0

Fagforeningskontingent

1 100

300

1 300

1 600

1 700

1 600

200

0

Årets underskudd i næring

1 100

100

600

1 200

1 600

1 700

1 200

300

Tidligere års underskudd

4 300

400

1 400

2 400

7 500

6 000

6 700

5 600

Renteutgifter

24 300

3 400

25 800

37 300

37 600

27 100

13 100

5 600

Tap ved salg av verdipapirer

3 100

300

1 200

2 800

4 300

5 400

4 400

2 200

Alminnelig inntekt etter særfradrag

377 100

96 400

311 800

433 300

523 800

509 500

336 900

254 900

Bruttoskatt

130 800

28 700

108 700

157 200

190 000

182 200

101 800

71 000

Fradrag i skatt

4 400

1 400

1 700

700

1 000

3 100

15 200

17 700

Fastsatt skatt

126 400

27 400

107 000

156 500

189 100

179 100

86 600

53 300

Antall bosatte 17 år og eldre

4 342 913

527 753

747 722

706 072

746 642

765 068

613 249

236 407

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2020.

Tabell 2.9 Oversikt over skatt for selskaper1. 2020. Millioner kroner

Kommuneskatteligningen

Antall2

793

Naturressursskatt

1 410

Fylkesskatteligningen

Naturressursskatt

249

Statsskatteligningen

Antall med inntektsskatt

130 465

Skattbar inntekt

364 656

Nettoformue

308 577

Nettoinntekt sokkel

83 536

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

13 961

Inntektsskatt

63 214

Formuesskatt

463

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

-21 428

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

2 257

Tonnasjeskatt

60

Inntektsskatt finans

19 299

Finansskatt på lønn

2 091

Utlignet skatt

59 926

Fradrag i skatt

I alt

55 313

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)3

1 093

Fradrag for naturressursskatt3

1 060

Forsknings- og utviklingsfradrag3

3 620

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

2 108

Utbetalt skatteverdi av sokkelunderskudd og ubenyttet friinntekt

45 517

Utbetalt skatteverdi av underskudd

1 915

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall selskap med utlignet skatt til kommune.

3 Beløpet er belastet inntektsskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2020.

Tabell 2.10 Selskap etter skattbar inntekt1. Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap.2020

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr.

Prosent

Mill. kr.

Prosent

I alt

130 465

100

364 656

100

82 513

100

1 – 4 999

6 288

5

11

0

2

0

5 000 – 9 999

3 163

2

24

0

5

0

10 000 – 19 999

5 370

4

79

0

17

0

20 000 – 49 999

11 567

9

393

0

87

0

50 000 – 99 999

12 625

10

929

0

205

0

100 000 – 199 999

16 137

12

2 354

1

518

1

200 000 – 499 999

24 396

19

8 024

2

1 766

2

500 000 – 999 999

17 968

14

12 864

4

2 830

3

1 000 000 – 1 999 999

14 190

11

20 047

5

4 412

5

2 000 000 – 4 999 999

11 040

8

34 145

9

7 518

9

5 000 000 – 9 999 999

3 815

3

26 370

7

5 809

7

10 000 000 – 19 999 999

1 885

1

26 249

7

5 797

7

20 000 000 – 49 999 999

1 218

1

37 457

10

8 310

10

50 000 000 – 99 999 999

415

0

28 889

8

6 443

8

100 000 000 og over

388

0

166 822

46

38 795

47

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt før kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt, forsknings- og utviklingsfradrag, og skattefradrag på underskudd er trukket fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2020.

Tabell 2.11 Selskap. Ansettelser og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskaper2. 2020. Millioner kroner

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatteposisjon 3

Netto-formue

Skattbar inntekt 4

Formues-skatt

Inntekts-skatt

Tonnasjeskatt

Grunn-rente-skatt

Fradrag i skatt 5

Sum skatt til staten

I alt

135 066

308 577

364 656

463

82 513

60

2 257

5 899

87 009

Aksjeselskaper 6

129 191

-

316 564

-

71 128

-

-

4 198

72 076

Rederier skattlagt etter skatteloven §§8-10 til 8-19

591

-

184

-

41

60

-

12

100

Selskap hjemmehørende på Svalbard

100

224

443

0

71

-

-

-

96

Verdipapirfond

92

-

4 083

-

898

-

-

539

898

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikrings-selskaper

124

127 904

14 050

192

3 512

-

-

15

4 088

Forbruksforeninger, inn-kjøps og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

2 072

82 899

2 228

124

490

-

-

19

614

Kraftforetak

134

1 445

7 221

2

1 589

-

2 257

1 093

3 848

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

1 120

96 070

2 335

144

551

-

-

20

722

Utenlandske aksjeselskaper og forsikringsselskaper

1 642

34

17 548

0

4 233

-

-

3

4 566

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt.

5 Fradrag for naturressursskatt (1 060 millioner kroner), kreditfradrag (1 093 millioner kroner), forsknings- og utviklingsfradrag (3 620 millioner kroner), og skattefradrag på underskudd (133 millioner kroner).

6 Omfatter aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, aksjebanker og forsikringsselskaper registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2020.

Tabell 2.12 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsloven. Ansettelser og skatter. 2020. Millioner kroner

Antall

Oljeutvinnings- og rørledningsselskap

Netto inntekt sokkel

17

83 536

Skatt inntekt sokkel

17

18 449

Særskatteinntekt

8

13 961

Særskatt sokkel

8

7 818

Sum skatt sokkel1

17

-21 428

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på (2 108) millioner kroner og utbetalt skatteverdi av sokkelunderskudd og ubenyttet friinntekt på (45 517) millioner kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2020.

Til forsiden