Prop. 1 LS (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Skatter, avgifter og toll 2023

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endringer i eigedomsskattelova

 • lov om endringer i petroleumsskatteloven

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer i skatteloven

 • lov om endring i innskuddspensjonsloven

 • lov om endringer i skattebetalingsloven

 • lov om endringer i merverdiavgiftsloven

 • lov om endring i SI-loven

 • lov om endringer i tollavgiftsloven

 • lov om endringer i vareførselsloven

og

 • stortingsvedtak om tillegg i skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak for inntektsåret 2022

 • vedtak om endring i stortingsvedtak 14. desember 2021 nr. 3577 om særavgifter for 2022

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2023 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2023

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2023

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for 2023

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2023

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for 2023

 • stortingsvedtak om særavgifter for 2023

 • stortingsvedtak om tollavgift for 2023

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endringer i eigedomsskattelova

 • lov om endringer i petroleumsskatteloven

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer i skatteloven

 • lov om endring i innskuddspensjonsloven

 • lov om endringer i skattebetalingsloven

 • lov om endringer i merverdiavgiftsloven

 • lov om endring i SI-loven

 • lov om endringer i tollavgiftsloven

 • lov om endringer i vareførselsloven

og

 • stortingsvedtak om tillegg i skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak for inntektsåret 2022

 • vedtak om endring i stortingsvedtak 14. desember 2021 nr. 3577 om særavgifter for 2022

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2023 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2023

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2023

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for 2023

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2023

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for 2023

 • stortingsvedtak om særavgifter for 2023

 • stortingsvedtak om tollavgift for 2023

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden