Prop. 1 LS (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Skatter, avgifter og toll 2023

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i folketrygdloven

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 23-2 tolvte ledd fjerde punktum skal lyde:

Det kan fastsettes ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser.

Nåværende fjerde og femte punktum blir femte og nytt sjette punktum.

II

Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2023.

Til forsiden