Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

1 Oversikt over forslag til utgifter på Svalbard som blir dekte på statsbudsjettet for 20221

(1 000 kr)

Kap.

Post

Rekneskap 2020

Saldert budsjett 2021

Forslag 2022

Arbeids- og sosialdepartementet

6402

01

Arbeidstilsynet

318

1 460

1 460

Barne- og familiedepartementet

8443

70

Kontantstøtte

600

600

600

8454

70

Barnetrygd

5 700

6 200

7 600

8545

21

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

3 464

3 500

3 500

8686

01

Forbrukartilsynet

3 098

4 303

0

Helse- og omsorgsdepartementet

7327

75

Tilskot Helse Nord RHF

54 018

55 077

56 619

Justis- og beredskapsdepartementet

414

21

Forliksråd og andre domsutgifter

41

0

0

440

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøar og vassdrag

0

0

0

4448

01

Politiets tryggingsteneste

87

0

0

469

21

Verjemål

0

0

0

4519

01

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap – driftsutgifter

010

60

11511

45112

22

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap – Nødnett – kan overførast

70

88

101

455

72

Tilskot tårnteneste Svalbard lufthamn

1 436

1 46013

1 49014

Klima- og miljødepartementet

1400

21

Spesielle driftsutgifter

452

650

500

1410

22/51

Polar- og miljøovervaking

1 452

1 229

500

1412

50

Meteorologisk institutt, drift av stasjonane på Bjørnøya og Hopen

17 319

17 803

18 337

1420

21

Miljødirektoratet

907

900

0

1429

21/22/77

Riksantikvaren

523

300

120

1471

01

Norsk Polarinstitutt

129 847

131 798

135 752

1473

70

Kings Bay AS

70 093

56 610

36 946

1472

50

Svalbards miljøvernfond

5 191

20 658

10 329

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

53015

33

Infrastruktur for bustadbygging

4 555

0

0

578

Valdirektoratet

0

100

0

595

01

Statens kartverk – sjømåling Svalbard

0

8 700

10 700

595

01

Statens kartverk – geodetisk observatorium Ny-Ålesund

9 517

12 112

13 223

595

30

Statens kartverk – geodetisk observatorium Ny-Ålesund

11 600

30 400

27 200

2445

24

Eigedommar forvalta av Statsbygg på Svalbard

31 978

22 031

34 712

2445

32/34

Statens hus Longyearbyen

283

18 000

1 500

244516

34

Reklamasjonsfase

16 274

0

0

244517

45

Svalbard kyrkje

10 675

11 300

0

Kulturdepartementet

325

72

Kultursamarbeid i nordområda – kulturtiltak på Svalbard

170

180

185

325

72

Kultursamarbeid i nordområda – Artica Svalbard

2 690

2 750

2 805

328

70

Det nasjonale museumsnettverket – Svalbard Museum

1 950

3 47518

2 035

33519

71

Produksjonstilskot – Svalbardposten

520

820

0

Kunnskapsdepartementet

253

70

Tilskot folkehøgskule

24 279

24 507

25 144

274

70

Tilskot UNIS

142 463

36 322

158 265

285

52 og 53

Noregs forskingsråd

64 400

67 000

67 000

28520

54

Forskingsinfrastruktur av nasjonal strategisk interesse

24 333

39 407

21 360

Landbruks- og matdepartementet

113921

71

Svalbard globale frøkvelv

10 249

10 249

10 249

Nærings- og fiskeridepartementet

900

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell

255 421

412 800

388 000

900

74

Tilskot Visit Svalbard AS

3 050

6 150

3 200

900

75

Tilskot til særskilde prosjekter

2 000

2 000

2 000

920

50

Tilskot til næringsretta forsking

1 300

1 300

1 300

950

71

Tilskot til drift av Gruve 7

0

40 000

51 000

950

92

Lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

0

0

85 000

2421

50

Innovasjon Norge

2 000

2 050

2 100

Olje- og energidepartementet

1820

22

Flaum- og skredførebygging

146

10 000

5 000

Utanriksdepartementet

163

45

Frølageret (ODA-midlar)

15 000

0

0

Sum

929 469

1 064 349

1 185 947

1 Utbetalingar etter forskrift om overskotsutdeling frå Nordpolet AS inngår ikkje i statsbudsjettet. Nærmare opplysningar finst i svalbardbudsjettet kap. 0003.

2 Del av den totale løyvinga til Arbeidstilsynet. Den samla løyvinga går fram av Prop. 1 S (2021–2022) for Arbeids- og sosialdepartementet.

3 Det blir ikkje produsert særeigne rekneskapstal for kontantstøtte og barnetrygd på Svalbard. Tala i kolonnen viser budsjettal.

4 Ibid.

5 Samla estimerte refusjonar for barnevernsutgifter på Svalbard.

6 Tal for Forbrukartilsynet på Svalbard. Før forbrukarapparatet vart omorganisert 1. januar 2021, var kontoret ein del av Forbrukarrådet. Ein del felleskostnader blir dekte av hovudkontoret til Forbrukartilsynet. Tala gir derfor ikkje uttrykk for alle utgiftene til kontoret. Det er ikkje laga eit eige budsjett for Forbrukartilsynet sitt kontor på Svalbard.

7 Longyearbyen sjukehus er ein del av Universitetssjukehuset i Nord-Noreg HF i Helse Nord RHF. Talet for 2022 er førebels ikkje kjent og er derfor eit anslag.

8 Sysselmeisteren har fullmakt frå Politiets tryggingsteneste til å belaste kap. 444 post 01.

9 Løyvinga blir nytta til tilsynsverksemd på eltryggleiksområdet og til lovgivings- og forskriftsarbeid med tilhøyrande reiseverksemd.

10 Det blir ikkje rapportert noka utgift i 2020. Årsaka er at tilsynsaktivitetar vart innstilte i 2020 som følgje av situasjonen kring virusutbrotet og dei følgjande smitteverntiltaka.

11 For 2022 har ein føresett auka driftsutgifter på grunn av arbeidet med å gjennomføre brann- og eksplosjonsvernlova på Svalbard, og ein har dessutan føresett utgifter i samband med øving for Sivilforsvaret.

12 Løyvinga nyttast bl.a. til linjeleie m.m. for Nødnett.

13 Tilskotet blir rekna ut ved slutten av året og dei oppgitte tala er difor berre eit anslag.

14 Ibid.

15 Reklamasjonsfase.

16 Beløpet gjeld bl.a. Svalbard globale frøkvelv, Administrasjonsbygget og bustader i Longyearbyen.

17 Vedlikehald av bygg

18 Løyvinga for 2021 inkluderer ekstraordinært tilskot i samband med virusutbrotet og dei følgjande smitteverntiltaka.

19 Beløpet på kap. 335, post 71 gjeld produksjonstilskot til Svalbardposten. Beløpet blir utrekna per oktober inneverande år med utgangspunkt i opplagstal.

20 Beløpa gjeld SIOS-prosjektet. For 2022 er midlane enno ikkje fordelte. Løyvinga over posten finansierer òg nokre andre prosjekt der delar av prosjektet gjeld Svalbard.

21 Tabellen viser berre midlar knytte til Svalbard globale frøkvelv. Det samla beløpet for posten er større enn beløpet for svalbardformål.

Til forsida av dokumentet