Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2022

(1 000 kr)

Kap.

Post

Rekneskap 2020

Saldert budsjett 2021

Forslag 2022

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

24451

24

Eigedommar forvalta av Statsbygg på Svalbard

85 485

80 027

107 528

Justis- og beredskapsdepartementet

34512

01

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

0

150

150

34513

05

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

70

88

101

Klima- og miljødepartementet

5578

70

Svalbards miljøvernfond

5 191

20 670

10 341

Sum

90 746

100 935

118 120

1 Husleigeinntekter til Statsbygg. Husleigeinntekter dekker driftsutgifter og avkastning på investert kapital på bygg som er innlemma i den statlege husleigeordninga.

2 Inntekta gjeld bl.a. gebyr for tilsyn.

3 Inntekta gjeld bl.a. abonnementsinntekter og refusjonar for Nødnett.

Til forsida av dokumentet