Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om løyving av utgifter og inntekter for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2022

I

Utgifter:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Kr

Kr

0001

Tilskot til Svalbard kyrkje

70

Tilskot til Svalbard kyrkje

5 650 000

5 650 000

0003

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

50

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

160 210 000

160 210 000

0004

Tilskot til Svalbard Museum

70

Tilskot til Svalbard Museum

14 000 000

14 000 000

0005

Sysselmeisteren (jf. kap. 3005)

01

Driftsutgifter

75 616 000

75 616 000

0006

Sysselmeisterens transportteneste (jf. kap. 3006)

01

Driftsutgifter

287 536 000

287 536 000

0007

Tilfeldige utgifter

30

Skred- og bustadtiltak, kan overførast

26 100 000

70

Diverse tilskot

1 100 000

27 200 000

0009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009)

01

Driftsutgifter

2 220 000

2 220 000

0011

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

01

Driftsutgifter

2 200 000

2 200 000

0017

Norsk Polarinstitutt – refusjon

50

Refusjon

3 800 000

3 800 000

0018

Navigasjonsinnretningar

01

Drift og vedlikehald

5 000 000

30

Nyanlegg og større vedlikehald, aerolykter og maritime fyr

400 000

5 400 000

0019

Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen

01

Driftsutgifter

7 644 000

7 644 000

0020

Statsbygg, Svalbard

01

Driftsutgifter

2 300 000

2 300 000

0022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 3022)

01

Driftsutgifter

6 100 000

6 100 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementet sine utgifter

599 876 000

599 876 000

Inntekter:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Kr

Kr

3005

Sysselmeisteren (jf. kap. 0005)

01

Diverse inntekter

300 000

02

Refusjonar m.m.

3 300 000

3 300 000

3006

Sysselmeisterens transportteneste (jf. kap. 0006)

01

Leigeinntekter frå private

0

02

Refusjonar frå det offentlege

500 000

500 000

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

01

Diverse inntekter

0

0

3022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 0022)

01

Diverse inntekter

270 000

270 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

185 000 000

71

Utførselsavgift

350 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 000 000

186 350 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

50

Tilskot

409 456 000

409 456 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementet sine inntekter

599 876 000

599 876 000

Til forsida