Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2019

I

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Utgifter:

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

1

Apanasje

12 093 000

50

Det kongelige hoff

201 139 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

210 600 000

423 832 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:

1

Apanasje

10 065 000

10 065 000

Sum Det kongelige hus

433 897 000

Regjering

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter

121 200 000

121 200 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter

190 200 000

190 200 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter

106 200 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 000 000

120 200 000

Sum Regjering

431 600 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter

956 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

412 800 000

50

Sannhets- og forsoningskommisjonen

8 000 000

70

Tilskudd til partigruppene

197 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

15 000 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 000 000

1 595 800 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:

1

Driftsutgifter

7 300 000

7 300 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter

88 900 000

88 900 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:

1

Driftsutgifter

22 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

29 000 000

51 200 000

45

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter:

1

Driftsutgifter

25 000 000

25 000 000

51

Riksrevisjonen:

1

Driftsutgifter

537 700 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

26 200 000

563 900 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

2 332 100 000

Høyesterett

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter

112 195 000

112 195 000

Sum Høyesterett

112 195 000

Utenriksdepartementet

Administrasjon av utenrikspolitikken

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 274 824 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 239 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 609 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

1 085 000

71

Hjelp til norske borgere i utlandet

184 000

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

2 311 301 000

103

Regjeringens representasjon:

1

Driftsutgifter

49 043 000

49 043 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:

1

Driftsutgifter

9 991 000

9 991 000

Sum Administrasjon av utenrikspolitikken

2 370 335 000

Utenriksformål

115

Norgesfremme:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 71

12 912 000

70

Kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

38 050 000

71

Næringsfremme , kan overføres, kan nyttes under post 21

7 859 000

58 821 000

116

Internasjonale organisasjoner:

70

Pliktige bidrag

1 605 201 000

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

190 000 000

1 795 201 000

117

EØS-finansieringsordningene:

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

1 559 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

1 218 000 000

2 777 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73

88 532 000

70

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21

325 818 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål, kan overføres, kan nyttes under post 21

13 039 000

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

32 621 000

73

Klima, miljøtiltak og hav mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

32 597 000

74

Forskning, dialog og menneskerettigheter mv.

45 583 000

538 190 000

Sum Utenriksformål

5 169 212 000

Forvaltning av utviklingssamarbeidet

140

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 573 979 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

151 942 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

31 554 000

1 757 475 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter

279 377 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 662 000

302 039 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec):

1

Driftsutgifter

53 449 000

70

Utvekslingsordninger , kan overføres

142 000 000

195 449 000

Sum Forvaltning av utviklingssamarbeidet

2 254 963 000

Utviklingssamarbeidet

150

Humanitær bistand:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

4 716 700 000

71

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

300 000 000

72

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

380 000 000

5 396 700 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid:

70

Fred og forsoning, kan overføres

435 900 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres

332 700 000

72

Sårbare stater og regioner, kan overføres

705 890 000

73

FN og globale utfordringer, kan overføres

292 300 000

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

276 000 000

2 042 790 000

152

Menneskerettigheter:

70

Menneskerettigheter , kan overføres

515 157 000

71

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), kan overføres

165 000 000

680 157 000

159

Regionbevilgninger:

70

Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

472 807 000

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres

755 674 000

72

Afghanistan , kan overføres

584 500 000

75

Afrika , kan overføres

1 015 584 000

76

Asia , kan overføres

110 328 000

77

Latin-Amerika , kan overføres

160 350 000

3 099 243 000

160

Helse:

70

Helse , kan overføres

3 555 186 000

71

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

200 500 000

72

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

130 000 000

3 885 686 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid:

70

Utdanning , kan overføres

2 734 456 000

71

Forskning , kan overføres

192 109 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres

861 714 000

3 788 279 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi:

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres

621 700 000

71

Matsikkerhet og landbruk, kan overføres

991 966 000

72

Fornybar energi, kan overføres

1 122 000 000

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres

75 000 000

75

NORFUND - tapsavsetting

468 750 000

95

NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 406 250 000

4 685 666 000

163

Klima, miljø og hav:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

37 900 000

70

Miljø og klima, kan overføres

983 642 000

71

Hav og marin forsøpling, kan overføres

467 967 000

1 489 509 000

164

Likestilling:

70

Likestilling , kan overføres

372 219 000

71

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) , kan overføres

100 000 000

72

FNs befolkningsfond (UNFPA)

530 000 000

1 002 219 000

170

Sivilt samfunn:

70

Sivilt samfunn, kan overføres

2 078 471 000

2 078 471 000

171

FNs utviklingsarbeid:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

605 000 000

71

FNs barnefond (UNICEF)

510 000 000

72

Andre tilskudd (FN), kan overføres

201 700 000

1 316 700 000

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette:

70

Verdensbanken , kan overføres

916 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

687 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overføres

195 000 000

73

Gjeldslette , kan overføres

326 500 000

2 124 500 000

179

Flyktningtiltak i Norge:

21

Spesielle driftsutgifter

556 462 000

556 462 000

Sum Utviklingssamarbeidet

32 146 382 000

Sum Utenriksdepartementet

41 940 892 000

Kunnskapsdepartementet

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

382 440 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 275 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 939 000

401 654 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag:

21

Spesielle driftsutgifter

40 671 000

40 671 000

Sum Administrasjon

442 325 000

Grunnopplæringen

220

Utdanningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

380 591 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

206 019 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

68 705 000

655 315 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

1

Driftsutgifter

15 633 000

15 633 000

222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester:

1

Driftsutgifter

108 930 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 596 000

110 526 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter

23 246 000

21

Spesielle driftsutgifter

106 749 000

60

Tilskudd til landslinjer

230 867 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

71 038 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

52 991 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

274 477 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

54 343 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

8 978 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

294 663 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov

62 868 000

74

Prosjekttilskudd

10 195 000

75

Grunntilskudd

80 787 000

1 271 202 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 146 268 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 625 098 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 000 000

60

Forskning på tiltak for økt kvalitet i barnehagen og grunnopplæringen

44 229 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn

1 538 587 000

71

Tilskudd til vitensentre

67 075 000

4 470 257 000

227

Tilskudd til særskilte skoler:

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

40 181 000

78

Tilskudd

164 245 000

204 426 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

2 502 183 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 661 353 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven , overslagsbevilgning

163 661 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

117 293 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

19 084 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

325 804 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

52 323 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

24 615 000

78

Kompletterende undervisning

25 325 000

79

Toppidrett

47 533 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 056 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

64 165 000

5 005 395 000

229

Norges grønne fagskole - Vea:

1

Driftsutgifter

26 781 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 240 000

28 021 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter

714 323 000

21

Spesielle driftsutgifter

47 449 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 504 000

771 276 000

Sum Grunnopplæringen

12 532 051 000

Barnehager

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

481 266 000

51

Forskning , kan nyttes under post 21

8 543 000

60

Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage

102 800 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

149 809 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

20 560 000

70

Tilskudd for svømming i barnehagene

68 164 000

831 142 000

Sum Barnehager

831 142 000

Høyere yrkesfaglig utdanning

240

Fagskoler:

60

Tilskudd til fagskoler

725 350 000

61

Utviklingsmidler til fagskoleutdanning

41 864 000

767 214 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

17 031 000

70

Andre overføringer , kan nyttes under post 21

12 568 000

29 599 000

Sum Høyere yrkesfaglig utdanning

796 813 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram:

70

Tilskudd

656 136 000

656 136 000

253

Folkehøyskoler:

70

Tilskudd til folkehøyskoler

885 626 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

5 236 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

668 000

891 530 000

254

Tilskudd til voksenopplæring:

70

Tilskudd til studieforbund

214 524 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

13 864 000

228 388 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

37 308 000

71

Falstadsenteret

21 496 000

72

Stiftelsen Arkivet

15 834 000

73

Nansen Fredssenter

6 562 000

74

Narviksenteret

8 539 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

9 485 000

76

Raftostiftelsen

5 418 000

104 642 000

256

Kompetanse Norge:

1

Driftsutgifter

64 258 000

21

Spesielle driftsutgifter

8 584 000

72 842 000

257

Kompetansepluss:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 998 000

70

Tilskudd , kan overføres

171 725 000

177 723 000

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

212 844 000

60

Tilskudd til karriereveiledning

34 525 000

247 369 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

2 378 630 000

Høyere utdanning

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

35 606 697 000

70

Private høyskoler

1 564 288 000

37 170 985 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

662 779 000

662 779 000

280

Felles enheter:

1

Driftsutgifter

170 786 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

450 293 000

51

UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

157 654 000

71

Tilskudd til UNIS

136 187 000

914 930 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

200 742 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

14 282 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

234 107 000

70

Andre overføringer , kan nyttes under post 1

36 309 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

20 321 000

505 761 000

Sum Høyere utdanning

39 254 455 000

Forskning

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1

Driftsutgifter

18 962 000

18 962 000

285

Norges forskningsråd:

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 699 644 000

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 634 642 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

751 245 000

55

Virksomhetskostnader

792 543 000

4 878 074 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

6 845 000

53

NUPI

5 020 000

56

Holbergprisen

16 803 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

207 444 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

183 255 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

48 639 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

15 783 000

483 789 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

122 140 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

286 405 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

2 240 253 000

75

UNESCO-kontingent

22 793 000

76

UNESCO-formål

4 002 000

2 675 593 000

Sum Forskning

8 056 418 000

Integrering og mangfold

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

264 480 000

264 480 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

53 815 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

52 224 000

50

Norges forskningsråd

7 021 000

60

Integreringstilskudd , kan overføres

8 983 088 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger , overslagsbevilgning

2 283 887 000

62

Kommunale innvandrertiltak

269 652 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 224 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

117 053 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

6 235 000

73

Tilskudd

14 641 000

11 789 840 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

62 588 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

38 591 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 425 376 000

1 526 555 000

Sum Integrering og mangfold

13 580 875 000

Sum Kunnskapsdepartementet

77 872 709 000

Kulturdepartementet

Administrasjon

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter

168 766 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 211 000

169 977 000

Sum Administrasjon

169 977 000

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål:

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 130 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 557 600 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

4 535 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

3 003 000

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

10 235 000

78

Ymse faste tiltak

11 905 000

79

Til disposisjon

9 040 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

189 400 000

86

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge

38 120 000

1 829 968 000

Sum Frivillighetsformål

1 829 968 000

Kulturformål

320

Norsk kulturråd:

1

Driftsutgifter

183 116 000

51

Fond for lyd og bilde

42 810 000

55

Norsk kulturfond

982 180 000

1 208 106 000

321

Kunstnerformål:

71

Statsstipend

11 895 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

193 100 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

148 430 000

75

Vederlagsordninger , kan overføres

203 180 000

556 605 000

322

Bygg og offentlige rom:

1

Driftsutgifter

23 147 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

36 500 000

50

Kunst i offentlige rom

12 500 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

285 600 000

78

Ymse faste tiltak

3 860 000

361 607 000

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter

97 297 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

63 480 000

22

Forsvarets musikk

47 500 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

21 620 000

70

Nasjonale institusjoner

1 505 230 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

797 405 000

73

Region- og distriktsopera

62 085 000

78

Ymse faste tiltak

322 890 000

2 917 507 000

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter

77 610 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

28 219 000

52

Norges forskningsråd

13 785 000

71

Kultur som næring

62 985 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 555 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

40 000 000

78

Ymse faste tiltak

48 215 000

79

Til disposisjon , kan nyttes under post 1

7 830 000

82

Nobels Fredssenter

32 030 000

86

Talentutvikling

36 760 000

358 989 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter

641 287 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 635 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 855 000

73

Språkorganisasjoner

26 790 000

74

Det Norske Samlaget

17 720 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

9 330 000

78

Ymse faste tiltak

63 455 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

52 040 000

850 112 000

328

Museum og visuell kunst:

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 741 130 000

78

Ymse faste tiltak

115 785 000

1 856 915 000

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter

385 311 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 975 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 030 000

78

Ymse faste tiltak

10 205 000

423 521 000

Sum Kulturformål

8 533 362 000

Medieformål m.m.

334

Filmformål m.m.:

1

Driftsutgifter

112 055 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 375 000

50

Filmfondet

520 160 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

71 360 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

90 855 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

18 180 000

78

Ymse faste tiltak

6 505 000

825 490 000

335

Medieformål:

1

Driftsutgifter

52 042 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 706 000

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Produksjonstilskudd

313 000 000

72

Innovasjon og utvikling

10 000 000

73

Medieforskning

22 130 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

19 870 000

75

Tilskudd til samiske aviser

28 770 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 190 000

585 708 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk:

70

Kompensasjon

49 170 000

49 170 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

1

Driftsutgifter

78 857 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 415 000

87 272 000

Sum Medieformål m.m.

1 547 640 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

340

Den norske kirke:

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

2 114 900 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

96 500 000

2 211 400 000

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

371 700 000

78

Ymse faste tiltak

14 510 000

386 210 000

342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Driftsutgifter

68 108 000

60

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres

55 341 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

20 470 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

5 940 000

149 859 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

2 747 469 000

Sum Kulturdepartementet

14 828 416 000

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

464 378 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting , kan overføres

30 280 000

50

Norges forskningsråd

42 551 000

70

Overføringer til private

10 206 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 427 000

561 842 000

Sum Administrasjon

561 842 000

Rettsvesen

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter

2 530 629 000

21

Spesielle driftsutgifter

71 935 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

6 735 000

2 609 299 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter

227 694 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 882 000

266 576 000

Sum Rettsvesen

2 875 875 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter

4 539 696 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 1

89 648 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

55 442 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

69 000 000

70

Tilskudd

24 741 000

4 778 527 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

1

Driftsutgifter

246 704 000

246 704 000

Sum Kriminalomsorg

5 025 231 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter

17 967 648 000

21

Spesielle driftsutgifter

139 507 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

9 189 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

28 163 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold , overslagsbevilgning

128 533 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 184 480 000

70

Tilskudd

62 383 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

5 256 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000 000

19 709 159 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter

629 942 000

629 942 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter

890 983 000

890 983 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

259 057 000

259 057 000

446

Den militære påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

8 909 000

8 909 000

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter

5 636 000

5 636 000

Sum Politi og påtalemyndighet

21 503 686 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter

760 355 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 407 000

70

Overføringer til private

6 698 000

774 460 000

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

26 398 000

26 398 000

453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Driftsutgifter

31 927 000

31 927 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

690 652 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 094 510 000

3 785 162 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

109 258 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 202 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 926 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

55 334 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

112 713 000

73

Tilskudd til Redningsselskapet

103 612 000

415 045 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon:

1

Driftsutgifter

128 755 000

21

Spesielle driftsutgifter - infrastruktur Nødnett

366 017 000

22

Spesielle driftsutgifter - tjenester og produkter

97 095 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 176 000

627 043 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

5 660 035 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter

47 451 000

47 451 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

1

Driftsutgifter

1 183 838 000

1 183 838 000

467

Norsk Lovtidend:

1

Driftsutgifter

4 340 000

4 340 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

1

Driftsutgifter

17 179 000

17 179 000

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

252 675 000

21

Spesielle driftsutgifter

150 000 000

402 675 000

Sum Andre virksomheter

1 655 483 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter

605 701 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

56 440 000

662 141 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

109 633 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

61 433 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

25 713 000

196 779 000

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter

72 579 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

300 000 000

372 579 000

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

139 266 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

19 808 000

70

Tilskudd

12 142 000

171 216 000

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter

104 851 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 620 000

112 471 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 515 186 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

360 484 000

360 484 000

Sum Svalbardbudsjettet

360 484 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 028 196 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

520 513 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

14 896 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 511 000

30

Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak, kan overføres

64 827 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 201 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

138 354 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

74 278 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

14 113 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet , overslagsbevilgning

78 469 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60

11 917 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

11 337 000

2 014 612 000

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21

291 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

6 370 000

297 952 000

Sum Beskyttelse og innvandring

2 312 564 000

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

41 470 386 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Administrasjon

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

398 001 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

82 388 000

23

Husleie for fellesareal m.m.

24 664 000

25

Nytt regjeringskvartal , kan overføres

3 980 000

27

Felles IKT-løsning, kan overføres

40 000 000

50

Forskningsprogrammer

94 000 000

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 000 000

646 033 000

502

Tariffavtalte avsetninger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

1 000 000

70

Kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

16 500 000

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

190 600 000

208 100 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter

625 417 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 559 000

22

Fellesutgifter

130 710 000

23

22. juli-senteret

12 260 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 869 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer, kan overføres

8 565 000

886 380 000

Sum Administrasjon

1 740 513 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

1 888 042 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

167 804 000

2 055 846 000

Sum Fylkesmannsembetene

2 055 846 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

83 172 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 780 400 000

34

Statens eiendom på Adamstuen, kan overføres

7 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

19 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

563 000 000

2 453 072 000

531

Eiendommer til kongelige formål:

1

Driftsutgifter

26 765 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

94 683 000

121 448 000

532

Utvikling av Fornebuområdet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

97 000

30

Investeringer , kan overføres

6 000 000

6 097 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

1

Driftsutgifter

20 686 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

27 000 000

47 686 000

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 628 303 000

Forvaltningsutvikling og IT-politikk

540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

1

Driftsutgifter

291 044 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 436 000

22

Bruk av nasjonale felleskomponenter

73 700 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres

107 786 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

120 947 000

26

StimuLab , kan overføres

20 000 000

27

Opplæringskontoret OK stat

10 285 000

71

IT-standardisering

815 000

649 013 000

541

IT-politikk:

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70

7 329 000

70

Forvaltningsutvikling og samordning av IT-politikken, kan nyttes under post 22

8 029 000

15 358 000

542

Internasjonalt IT-samarbeid:

1

Driftsutgifter

4 795 000

70

Internasjonale program, kan overføres

46 408 000

51 203 000

Sum Forvaltningsutvikling og IT-politikk

715 574 000

Personvern

545

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

57 672 000

57 672 000

546

Personvernnemnda:

1

Driftsutgifter

2 325 000

2 325 000

Sum Personvern

59 997 000

Distrikts- og regionalpolitikk

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene:

62

Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under post 64

453 090 000

64

Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under post 62

50 000 000

70

Bedriftsrettede programmer i distriktene

119 016 000

73

Merkur-programmet , kan overføres

49 708 000

671 814 000

553

Omstillingsdyktige regioner:

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse , kan nyttes under post 63 og 65

47 000 000

63

Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under post 60 og 65

52 736 000

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan nyttes under post 60 og 63

79 856 000

74

Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø

281 089 000

76

Nordisk og europeisk samarbeid, kan overføres

30 870 000

491 551 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter

32 753 000

32 753 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

1 196 118 000

Samiske formål

560

Samiske formål:

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

497 069 000

51

Divvun

7 234 000

55

Samisk høgskole

5 223 000

509 526 000

563

Internasjonalt reindriftssenter:

1

Driftsutgifter

6 393 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 717 000

9 110 000

Sum Samiske formål

518 636 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter:

25

Romanifolket/taterne , kan overføres, kan nyttes under post 75

1 015 000

60

Rom , kan overføres

3 505 000

70

Nasjonale minoriteter

7 293 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 222 000

73

Kvensk språk og kultur

9 962 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

15 100 000

75

Romanifolket/taterne , kan overføres, kan nyttes under post 25

4 419 000

48 516 000

Sum Nasjonale minoriteter

48 516 000

Kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

33 639 000

60

Innbyggertilskudd

131 734 299 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

860 407 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 199 842 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 572, post 64

1 237 000 000

65

Regionsentertilskudd

200 000 000

66

Veksttilskudd

231 934 000

67

Storbytilskudd

508 768 000

137 005 889 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

33 566 319 000

62

Nord-Norge-tilskudd

676 012 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 571, post 64

382 000 000

34 624 331 000

573

Kommunereform:

60

Kommunesammenslåing

50 000 000

50 000 000

575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning , overslagsbevilgning

9 897 112 000

9 897 112 000

577

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter

8 468 000

70

Sentrale organisasjoner

314 082 000

71

Kommunale organisasjoner

33 761 000

73

Fylkesorganisasjoner

73 771 000

75

Fylkesungdomsorganisasjoner

21 913 000

76

Sentrale ungdomsorganisasjoner

8 256 000

460 251 000

578

Valgdirektoratet:

1

Driftsutgifter

107 745 000

70

Informasjonstiltak

5 200 000

112 945 000

579

Valgutgifter:

1

Driftsutgifter

11 469 000

11 469 000

Sum Kommunesektoren mv.

182 161 997 000

Bolig, bomiljø og bygg

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

70

Bostøtte , overslagsbevilgning

2 888 591 000

75

Etablering og tilpasning av bolig

481 574 000

76

Utleieboliger , kan overføres

831 464 000

78

Boligsosiale tiltak, kan overføres

15 587 000

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres

40 000 000

4 257 216 000

585

Husleietvistutvalget:

1

Driftsutgifter

29 874 000

29 874 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter

105 974 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

49 750 000

155 724 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

4 442 814 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling:

61

Byvekstavtaler , kan overføres

20 686 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

61 274 000

72

Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres

14 162 000

81

Kompetansetiltak , kan overføres

6 725 000

102 847 000

595

Statens kartverk:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21 og 45

899 021 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45

217 920 000

30

Geodesiobservatoriet , kan overføres

22 600 000

1 139 541 000

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

1 242 388 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

196 810 702 000

Arbeids- og sosialdepartementet

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet:

1

Driftsutgifter

215 613 000

215 613 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter

55 100 000

50

Norges forskningsråd

166 730 000

70

Tilskudd

34 730 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

16 280 000

272 840 000

Sum Administrasjon

488 453 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

71 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

352 500 000

423 500 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

11 657 125 000

21

Spesielle driftsutgifter

33 320 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

54 185 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

303 690 000

12 048 320 000

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

78 770 000

78 770 000

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

12 550 590 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

17 500 000

17 500 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

4 262 000 000

22

Sluttoppgjør , overslagsbevilgning

-1 849 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

161 000 000

2 574 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

1 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

24 000 000

25 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter

27 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

90

Utlån , overslagsbevilgning

5 900 000 000

5 929 000 000

615

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

91 000 000

91 000 000

616

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

206 000 000

206 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

8 842 500 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:

21

Spesielle driftsutgifter

80 975 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

146 750 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

121 975 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

13 735 000

363 435 000

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

363 435 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak:

1

Driftsutgifter

250 000 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 110 545 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 459 405 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

68 120 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

61 920 000

8 949 990 000

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

12 000 000

12 000 000

Sum Arbeidsmarked

8 961 990 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter

639 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

11 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 900 000

656 200 000

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21

284 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

29 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 700 000

315 600 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd

124 875 000

124 875 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

72

Tilskudd , kan overføres

3 300 000

3 300 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.:

1

Driftsutgifter

19 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 600 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 000 000

23 300 000

649

Treparts bransjeprogrammer:

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 900 000

2 900 000

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

1 126 175 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

59 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

159 000 000

218 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

37 000 000

37 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

2 490 000 000

2 490 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

345 000 000

345 000 000

Sum Kontantytelser

3 090 000 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

35 423 143 000

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter

240 961 000

240 961 000

701

E-helse, helseregistre mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

488 181 000

70

Norsk Helsenett SF

140 526 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 866 000

667 573 000

702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 762 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

3 897 000

28 659 000

703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 115 000

71

Internasjonale organisasjoner

43 717 000

51 832 000

704

Helsearkivet:

1

Driftsutgifter

38 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

46 000 000

84 700 000

709

Pasient- og brukerombud:

1

Driftsutgifter

74 021 000

74 021 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

1 147 746 000

Folkehelse mv.

710

Vaksiner mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

336 375 000

336 375 000

712

Bioteknologirådet:

1

Driftsutgifter

9 762 000

9 762 000

714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

147 098 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

98 013 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

120 477 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 568 000

79

Andre tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

49 135 000

435 291 000

717

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 836 000

70

Tilskudd

58 451 000

70 287 000

Sum Folkehelse mv.

851 715 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 710 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

828 059 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

552 116 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

53 579 738 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

18 784 161 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

14 272 545 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12 728 492 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

37 843 728 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 119 112 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 216 053 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

7 030 632 000

81

Protonsenter , kan overføres

96 723 000

82

Investeringslån , kan overføres

5 631 381 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

81 000 000

86

Driftskreditter

3 359 000 000

159 182 450 000

733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

16 842 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

127 954 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

1 245 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

6 341 000

152 382 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter

71 349 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 993 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 784 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

85 612 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 141 000

208 879 000

737

Historiske pensjonskostnader:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

30 000 000

30 000 000

Sum Spesialisthelsetjenester

159 573 711 000

Sentral helseforvaltning

740

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 212 918 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 421 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

81 908 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

50 305 000

1 375 552 000

741

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter

205 664 000

70

Advokatutgifter

39 327 000

71

Særskilte tilskudd

10 304 000

255 295 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter

146 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 837 000

162 431 000

744

Direktoratet for e-helse:

1

Driftsutgifter

213 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 992 000

364 586 000

745

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter

1 044 831 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

141 489 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 477 000

1 198 797 000

746

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter

288 252 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 000 000

318 252 000

747

Statens strålevern:

1

Driftsutgifter

94 236 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 432 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 494 000

117 162 000

748

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter

159 164 000

159 164 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten:

1

Driftsutgifter

40 433 000

40 433 000

Sum Sentral helseforvaltning

3 991 672 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

179 641 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

10 125 000

61

Vertskommuner

934 778 000

62

Dagaktivitetstilbud , kan overføres

347 998 000

63

Investeringstilskudd - rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

4 213 357 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

876 900 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 482 840 000

67

Utviklingstiltak

70 227 000

68

Kompetanse og innovasjon

398 050 000

69

Investeringstilskudd - netto tilvekst, kan overføres

65 400 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 500 000

72

Landsbystiftelsen

81 007 000

73

Særlige omsorgsbehov

23 975 000

75

Andre kompetansetiltak

10 944 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

112 975 000

8 825 717 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

119 688 000

60

Forebyggende helsetjenester

333 458 000

61

Fengselshelsetjeneste

178 866 000

63

Allmennlegetjenester

185 723 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

88 196 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

45 048 000

73

Seksuell helse, kan overføres

56 600 000

74

Stiftelsen Amathea

20 969 000

1 028 548 000

765

Psykisk helse og rusarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

107 523 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

456 180 000

62

Rusarbeid , kan overføres

477 360 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

159 385 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

358 742 000

73

Utviklingstiltak mv.

154 677 000

74

Kompetansesentre , kan overføres

308 947 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

219 889 000

2 242 703 000

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 971 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

3 020 000

17 991 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

12 114 959 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

35 093 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

292 393 000

327 486 000

Sum Tannhelse

327 486 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv.

336 212 000

336 212 000

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

63 305 000

79

Tilskudd , kan nyttes under post 21

73 570 000

136 875 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

106 234 000

61

Tilskudd til kommuner

142 708 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

25 745 000

274 687 000

Sum Kunnskap og kompetanse

747 774 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

178 755 063 000

Barne- og likestillingsdepartementet

Administrasjon

800

Barne- og likestillingsdepartementet:

1

Driftsutgifter

150 743 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 111 000

160 854 000

Sum Administrasjon

160 854 000

Familie og oppvekst

840

Tiltak mot vold og overgrep:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62

25 888 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

98 607 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1

78 291 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

31 090 000

233 876 000

841

Samliv og konfliktløsning:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

11 263 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

7 829 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

5 813 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842, post 1 og kap. 858, post 1

10 505 000

35 410 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

343 022 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 068 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

208 461 000

582 551 000

843

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

12 525 000

12 525 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

1 800 890 000

1 800 890 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

14 830 000 000

14 830 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 71

12 650 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

3 218 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

36 560 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

291 985 000

62

Utvikling i kommunene

133 229 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

151 098 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

19 860 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

11 432 000

660 032 000

847

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter , kan overføres

8 431 000

8 431 000

848

Barneombudet:

1

Driftsutgifter

21 968 000

21 968 000

Sum Familie og oppvekst

18 185 683 000

Barnevernet

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter

230 440 000

230 440 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

69 371 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

8 194 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 500 000

50

Forskning og utvikling

17 631 000

60

Kommunalt barnevern

777 556 000

61

Utvikling i kommunene

28 671 000

62

Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan nyttes under post 72

20 252 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

28 658 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21

113 765 000

1 089 598 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 22 og post 60

3 836 242 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 121 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

2 623 089 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

426 801 000

6 910 253 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter

141 429 000

141 429 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 855, post 1

280 076 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 556 000

295 632 000

Sum Barnevernet

8 667 352 000

Forbrukerpolitikk

860

Forbrukerrådet:

50

Basisbevilgning

134 924 000

51

Markedsportaler

20 170 000

155 094 000

862

Stiftelsen Miljømerking i Norge:

70

Driftstilskudd

10 630 000

10 630 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 244 000

50

Forskning og undervisning, kan nyttes under post 21

9 662 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

1 453 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

6 312 000

19 671 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget:

1

Driftsutgifter

14 122 000

14 122 000

868

Forbrukertilsynet:

1

Driftsutgifter

33 485 000

33 485 000

Sum Forbrukerpolitikk

233 002 000

Likestilling og ikke-diskriminering

870

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter

19 006 000

19 006 000

871

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

13 868 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

17 977 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

11 914 000

73

Likestillingssentre

13 340 000

57 099 000

872

Nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

15 060 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

219 358 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

29 097 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

12 197 000

275 712 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

43 843 000

43 843 000

Sum Likestilling og ikke-diskriminering

395 660 000

Sum Barne- og likestillingsdepartementet

27 642 551 000

Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning og rammebetingelser

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

430 846 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

71 927 000

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51

70 000 000

23

Digital Norway/Toppindustrisenteret AS

2 000 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

21 094 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres

331 059 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

37 400 000

71

Miljøtiltak Raufoss

5 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 807 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

29 944 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

2 315 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

8 045 000

76

Tilskudd til Standard Norge

33 648 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

12 605 000

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

4 425 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

10 290 000

83

Tilskudd til Senter for hav og Arktis

5 000 000

1 079 605 000

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter

120 725 000

21

Spesielle driftsutgifter

357 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 909 000

129 991 000

903

Norsk akkreditering:

1

Driftsutgifter

54 100 000

54 100 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter

328 430 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 275 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

225 846 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

160 800 000

736 351 000

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter

185 750 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

75 320 000

261 070 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter

56 450 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

6 998 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

20 480 000

83 928 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering:

1

Driftsutgifter

23 419 000

23 419 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

2 050 000 000

2 050 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

420 750 000

420 750 000

911

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter

110 450 000

110 450 000

912

Klagenemndssekretariatet:

1

Driftsutgifter

19 550 000

22

Konkurranseklagenemnda

2 457 000

22 007 000

915

Regelrådet:

1

Driftsutgifter

11 000 000

11 000 000

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter

404 350 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 934 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

70 966 000

486 250 000

919

Diverse fiskeriformål:

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

519 000 000

74

Erstatninger , kan overføres

1 900 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

16 800 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres

15 000 000

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres

864 000

553 564 000

Sum Forvaltning og rammebetingelser

6 022 485 000

Forskning og innovasjon

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til forskning

2 198 200 000

2 198 200 000

922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter

70 283 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

215 375 000

71

Internasjonal romvirksomhet

465 250 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

20 992 000

73

EUs romprogrammer

487 300 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

42 601 000

95

Egenkapital Space Norway AS

378 500 000

1 680 301 000

923

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

639 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

405 726 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

150 530 000

1 196 056 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd

16 000 000

16 000 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter

184 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

85 683 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 000 000

283 133 000

928

Annen marin forskning og utvikling:

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

63 805 000

72

Tilskudd til Nofima

100 846 000

164 651 000

929

Institutt for energiteknikk:

22

Sikring av atomanlegg, kan overføres

40 000 000

51

Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under kap. 900, post 22

147 000 000

187 000 000

930

Design og arkitektur Norge:

70

Tilskudd

65 043 000

65 043 000

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter

258 400 000

258 400 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Driftsutgifter

8 000 000

8 000 000

Sum Forskning og innovasjon

6 056 784 000

Markedsadgang og eksport

940

Internasjonaliseringstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 239 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

81 500 000

91 739 000

Sum Markedsadgang og eksport

91 739 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter

22 938 000

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS

140 000 000

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

260 000 000

422 938 000

Sum Statlig eierskap

422 938 000

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

12 593 946 000

Landbruks- og matdepartementet

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter

161 414 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 836 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer , kan overføres, kan nyttes under post 50

2 720 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

289 000

180 259 000

Sum Administrasjon m.m.

180 259 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

97 976 000

97 976 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

1 349 848 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 398 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1 367 446 000

Sum Matpolitikk

1 465 422 000

Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

227 909 000

227 909 000

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

248 878 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

178 036 000

54

Næringsrettet matforskning mv.

158 901 000

70

Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres

3 500 000

71

Bioøkonomiordningen , kan overføres

2 832 000

592 147 000

Sum Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

820 056 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjoner m.m.:

70

Støtte til organisasjoner

32 500 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser , kan overføres

1 305 000

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

7 068 000

40 873 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres

29 059 000

29 059 000

1140

Høstbare viltressurser:

1

Driftsutgifter

16 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 000 000

23

Jegerprøve m.m., kan overføres

4 500 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

46 289 000

75

Organisasjoner - høstbare viltressurser

7 002 000

95 791 000

1142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsutgifter

243 702 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 312 000

50

Arealressurskart

7 715 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

150 471 000

70

Tilskudd til fjellstuer

819 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

4 524 000

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite, overslagsbevilgning

452 000

73

Tilskudd til erstatninger mv. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon , overslagsbevilgning

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

80

Radioaktivitetstiltak , kan overføres

500 000

471 105 000

1148

Naturskade - erstatninger:

71

Naturskade - erstatninger, overslagsbevilgning

182 600 000

182 600 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 506 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

92 300 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

38 899 000

134 705 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 033 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond (LUF)

1 133 553 000

70

Markedsregulering , kan overføres

302 062 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

43 000 000

73

Pristilskudd , overslagsbevilgning

3 611 045 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 024 159 000

77

Utviklingstiltak , kan overføres

264 280 000

78

Velferdsordninger , kan overføres

1 518 391 000

15 920 523 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

33 900 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

7 500 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

79 100 000

79

Velferdsordninger , kan overføres

2 600 000

123 100 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn:

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 194 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 141 000

24 335 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

17 022 091 000

Sum Landbruks- og matdepartementet

19 487 828 000

Samferdselsdepartementet

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

194 811 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

42 000 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

64 000 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

3 000 000

75

Tilskudd til Norsk Teknisk Museum

7 100 000

76

Tilbakebetaling NELS-samarbeidet

3 100 000

314 011 000

1301

Forskning og utvikling mv.:

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

16 000 000

50

Samferdselsforskning , kan overføres

179 000 000

195 000 000

Sum Administrasjon m.m.

509 011 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres

717 400 000

717 400 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser:

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres

31 000 000

31 000 000

1313

Luftfartstilsynet:

1

Driftsutgifter

229 900 000

229 900 000

1314

Statens havarikommisjon for transport:

1

Driftsutgifter

76 700 000

76 700 000

Sum Luftfartsformål

1 055 000 000

Veiformål

1320

Statens vegvesen:

1

Driftsutgifter

4 334 900 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

6 731 800 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres

2 179 500 000

29

OPS-prosjekter , kan overføres, kan nyttes under post 30

1 631 400 000

30

Riksveiinvesteringer , kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31

12 555 200 000

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30

1 093 400 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

18 300 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

179 700 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

264 500 000

62

Skredsikring fylkesveier, kan overføres

776 900 000

63

Tilskudd til gang- og sykkelveier, kan overføres

78 500 000

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport

25 000 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres

1 277 300 000

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

531 400 000

31 677 800 000

1321

Nye Veier AS:

70

Tilskudd til Nye Veier AS

5 431 900 000

5 431 900 000

1323

Vegtilsynet:

1

Driftsutgifter

19 000 000

19 000 000

Sum Veiformål

37 128 700 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak:

60

Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov, kan overføres

139 200 000

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres, kan nyttes under post 64

752 000 000

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres

1 532 000 000

64

Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler, kan overføres

771 000 000

65

Konkurransen Smartere transport, kan overføres

15 400 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

725 100 000

76

Reiseplanlegger og elektronisk billettering, kan overføres

34 100 000

77

Kjøp av tjenester fra Entur AS

14 200 000

3 983 000 000

Sum Særskilte transporttiltak

3 983 000 000

Jernbaneformål

1352

Jernbanedirektoratet:

1

Driftsutgifter

468 500 000

21

Spesielle driftsutgifter - planer og utredninger, kan overføres, kan nyttes under post 72

208 200 000

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

3 745 100 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

8 873 500 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester - planlegging av investeringer , kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73

2 153 000 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

9 988 700 000

25 437 000 000

1353

NSB AS:

70

Tilskudd til pensjonsforpliktelser

490 300 000

490 300 000

1354

Statens jernbanetilsyn:

1

Driftsutgifter

73 500 000

21

Spesielle driftsutgifter - tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

20 600 000

94 100 000

1357

Mantena AS:

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser

390 400 000

390 400 000

Sum Jernbaneformål

26 411 800 000

Kystforvaltning

1360

Kystverket:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 45

1 715 100 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 000 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

358 500 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

40 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

270 500 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

42 000 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid

10 900 000

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres

77 400 000

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner, kan overføres

50 000 000

2 608 600 000

1361

Samfunnet Jan Mayen:

1

Driftsutgifter

54 600 000

30

Nytt hovedbygg på Jan Mayen

5 100 000

59 700 000

1362

Senter for oljevern og marint miljø:

50

Tilskudd

27 300 000

27 300 000

Sum Kystforvaltning

2 695 600 000

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester:

70

Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres

617 400 000

617 400 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter

224 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 400 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

183 000 000

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres

99 750 000

72

Tidlig frigjøring av 700 MHz-båndet, kan overføres

150 000 000

673 750 000

Sum Post og telekommunikasjoner

1 291 150 000

Sum Samferdselsdepartementet

73 074 261 000

Klima- og miljødepartementet

Fellesoppgaver, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

288 584 000

21

Spesielle driftsutgifter

106 508 000

50

Helhetlig profilering, grønne løsninger

10 239 000

51

Den naturlige skolesekken

7 904 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

52 541 000

71

Internasjonale organisasjoner

88 053 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

4 871 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

97 382 000

656 082 000

1410

Kunnskap om klima og miljø:

21

Miljøovervåking

277 297 000

22

Miljøkartlegging

90 579 000

23

MAREANO , kan overføres

44 386 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

191 294 000

51

Forskningsprogrammer m.m.

293 105 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

6 897 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

38 007 000

72

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet

5 145 000

946 710 000

1411

Artsdatabanken:

1

Driftsutgifter

32 020 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

8 883 000

70

Tilskudd til arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21

28 890 000

69 793 000

1412

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt

313 882 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

172 566 000

486 448 000

Sum Fellesoppgaver, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

2 159 033 000

Klima, naturmangfold og forurensning

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

689 287 000

21

Spesielle driftsutgifter

263 078 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

235 574 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

135 608 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

30 167 000

31

Tiltak i verneområder, kan overføres

81 419 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres

1 450 000

33

Statlige erverv, nytt vern, kan overføres

6 200 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

2 053 000

35

Statlige erverv, skogvern, kan overføres

444 612 000

38

Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres

23 625 000

39

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

12 483 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres

158 230 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

20 000 000

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

1 748 000

65

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 560 000

69

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

50 962 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

30 292 000

71

Marin forsøpling , kan overføres

65 290 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

136 978 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres

80 426 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

538 167 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter , overslagsbevilgning

690 992 000

76

Refusjonsordninger , overslagsbevilgning

137 464 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

14 416 000

78

Friluftsformål , kan overføres

179 891 000

79

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

450 000

81

Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21

62 011 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres

45 355 000

84

Internasjonalt samarbeid

5 308 000

85

Naturinformasjonssentre , kan overføres

69 031 000

4 233 127 000

1422

Miljøvennlig skipsfart:

21

Spesielle driftsutgifter

5 557 000

70

Tilskudd til private, kan nyttes under post 21

7 000 000

12 557 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:

1

Driftsutgifter

27 040 000

27 040 000

1425

Fisketiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

100 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

16 696 000

16 796 000

1428

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi:

50

Overføring til Klima- og energifondet

3 064 450 000

3 064 450 000

Sum Klima, naturmangfold og forurensning

7 353 970 000

Kulturminner og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren:

1

Driftsutgifter

148 540 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 719 000

22

Bevaringsoppgaver , kan overføres

24 708 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 600 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner , kan overføres

52 164 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap , kan overføres

159 015 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

58 045 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring , kan overføres

57 575 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

63 226 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

16 214 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

8 232 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

58 690 000

692 728 000

1432

Norsk kulturminnefond:

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

116 320 000

116 320 000

Sum Kulturminner og kulturmiljø

809 048 000

Nord- og polarområdene

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter

242 376 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

77 243 000

50

Stipend

509 000

320 128 000

1472

Svalbards miljøvernfond:

50

Overføringer til Svalbards miljøvernfond

19 658 000

19 658 000

1473

Kings Bay AS:

70

Tilskudd

30 270 000

30 270 000

1474

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 011 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 50

28 812 000

52 823 000

Sum Nord- og polarområdene

422 879 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvoter:

1

Driftsutgifter , kan overføres

4 499 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

200 000 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

310 000

204 809 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

1

Driftsutgifter

99 039 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

3 081 543 000

3 180 582 000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 385 391 000

Sum Klima- og miljødepartementet

14 130 321 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

390 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

90 900 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

12 700 000

494 400 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter

389 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

26 000 000

415 400 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter

507 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 200 000

523 400 000

Sum Finansadministrasjon

1 433 200 000

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter

1 522 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

95 200 000

1 617 800 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

6 062 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

205 900 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

472 800 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

88 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

115 000 000

70

Tilskudd

3 500 000

6 947 400 000

Sum Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

8 565 200 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

593 300 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

253 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 000 000

866 400 000

Sum Offisiell statistikk

866 400 000

Andre formål

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

24 600 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

2 180 000 000

26 780 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

6 600 000 000

6 600 000 000

Sum Andre formål

33 380 000 000

Statsgjeld, renter og avdrag mv.

1650

Statsgjeld, renter mv.:

1

Driftsutgifter

43 600 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 489 300 000

10 532 900 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

76 515 000 000

76 515 000 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv.

87 047 900 000

Sum Finansdepartementet

131 292 700 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

821 030 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

128 779 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

10 242 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

66 546 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

29 724 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter , kan overføres

333 283 000

1 389 604 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter , kan overføres

4 171 164 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

2 616 032 000

6 787 196 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt:

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

193 830 000

193 830 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret:

1

Driftsutgifter

9 217 413 000

71

Overføring til andre, kan overføres

22 052 000

9 239 465 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter

316 418 000

316 418 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter

5 566 035 000

5 566 035 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter

4 409 630 000

4 409 630 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter

5 292 845 000

5 292 845 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter

1 394 798 000

1 394 798 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

2 005 584 000

2 005 584 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 629 765 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

83 185 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

8 952 590 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

205 000 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

95 110 000

10 965 650 000

1761

Nye kampfly med baseløsning:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1761, post 45

191 471 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

7 009 512 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47

1 176 449 000

8 377 432 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter

1 157 875 000

1 157 875 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

866 848 000

866 848 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter

990 316 000

990 316 000

Sum Forsvarsdepartementet

58 953 526 000

Olje- og energidepartementet

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter

187 346 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

26 500 000

50

Overføring til andre forvaltningsorganer, kan overføres

500 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

10 000 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

14 000 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

5 000 000

243 346 000

Sum Administrasjon

243 346 000

Petroleum

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter

304 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

82 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

119 000 000

505 000 000

1815

Petoro AS:

70

Administrasjon

358 700 000

358 700 000

Sum Petroleum

863 700 000

Energi og vannressurser

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter

566 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

32 000 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72

257 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

89 000 000

26

Driftsutgifter, Reguleringsmyndigheten for energi

56 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 22

20 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

66 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

6 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

8 600 000

1 101 100 000

Sum Energi og vannressurser

1 101 100 000

Forskning og næringsutvikling

1830

Forskning og næringsutvikling:

50

Overføring til Norges forskningsråd

800 500 000

70

Tilskudd til Nordisk Energiforskning

11 000 000

72

Tilskudd til Norwegian Energy Partners

34 000 000

845 500 000

Sum Forskning og næringsutvikling

845 500 000

CO2-håndtering

1840

CO2-håndtering:

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering

186 500 000

70

Administrasjon, Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 72

126 000 000

71

Tilskudd til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad

208 000 000

72

Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70

149 000 000

669 500 000

Sum CO2-håndtering

669 500 000

Sum Olje- og energidepartementet

3 723 146 000

Ymse

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

4 350 000 000

4 350 000 000

Sum Ymse

4 350 000 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 45

392 941 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

7 167 192 000

70

Utdanningsstipend , overslagsbevilgning

2 983 362 000

71

Andre stipend , overslagsbevilgning

742 493 000

72

Rentestøtte , overslagsbevilgning

1 255 776 000

73

Avskrivninger , overslagsbevilgning

602 006 000

74

Tap på utlån

386 200 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

28 584 104 000

42 114 074 000

2412

Husbanken:

1

Driftsutgifter

352 910 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 532 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

38 844 000

71

Tap på lån

12 700 000

72

Rentestøtte

4 100 000

90

Nye lån , overslagsbevilgning

14 330 000 000

14 750 086 000

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon - prosjekter, fond

507 746 000

70

Basiskostnader

169 469 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

123 271 000

72

Innovasjonskontrakter , kan overføres

328 732 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

555 285 000

76

Miljøteknologi , kan overføres

581 900 000

77

Tilskudd til pre-såkornfond

50 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 399 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

53 800 000 000

56 119 802 000

2426

Siva SF:

70

Tilskudd

89 840 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

125 025 000

90

Lån , overslagsbevilgning

95 000 000

309 865 000

2429

Eksportkredittordningen:

70

Tilskudd til Eksportkreditt Norge AS

115 117 000

71

Viderefakturerte utgifter

206 000

90

Utlån

8 000 000 000

8 115 323 000

Sum Statsbankene

121 409 150 000

Statlig petroleumsvirksomhet

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer

27 000 000 000

27 000 000 000

Sum Statlig petroleumsvirksomhet

27 000 000 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-5 177 400 000

2 Driftsutgifter

2 165 483 000

3 Avskrivninger

1 442 800 000

4 Renter av statens kapital

93 000 000

5 Til investeringsformål

1 242 976 000

6 Til reguleringsfondet

-113 000 000

-346 141 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

648 401 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

76 800 000

32

Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter , kan overføres

350 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

2 237 450 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

713 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

296 453 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

120 964 000

4 096 927 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-193 500 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

193 500 000

0

0

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-652 695 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

452 222 000

3 Avskrivninger

127 106 000

4 Renter av statens kapital

307 000

5 Til investeringsformål

55 645 000

-17 415 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

122 364 000

104 949 000

2490

NVE Anlegg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-80 000 000

2 Driftsutgifter

75 300 000

3 Avskrivninger

4 500 000

4 Renter av statens kapital

200 000

0

0

Sum Statens forretningsdrift

4 201 876 000

Folketrygden

Foreldrepenger

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

19 220 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

610 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

485 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

63 000 000

20 378 000 000

Sum Foreldrepenger

20 378 000 000

Arbeidsliv

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

85 000 000

85 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger , overslagsbevilgning

10 307 000 000

10 307 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

890 000 000

890 000 000

Sum Arbeidsliv

11 282 000 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad , overslagsbevilgning

1 940 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

170 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

91 700 000

76

Bidragsforskott

704 200 000

2 905 900 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

37 190 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 480 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 000 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

293 660 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 080 000 000

42 043 660 000

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger , overslagsbevilgning

31 670 000 000

71

Tilleggsstønad , overslagsbevilgning

229 600 000

72

Legeerklæringer

425 000 000

32 324 600 000

2655

Uførhet:

70

Uføretrygd , overslagsbevilgning

92 950 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

86 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

41 000 000

93 077 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

70

Grunnstønad , overslagsbevilgning

1 561 600 000

71

Hjelpestønad , overslagsbevilgning

1 514 700 000

72

Stønad til servicehund

5 145 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

130 000 000

74

Tilskudd til biler

814 900 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 369 600 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

310 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 637 300 000

78

Høreapparater

737 670 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

50 450 000

10 131 365 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

75 740 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

147 550 000 000

72

Inntektspensjon , overslagsbevilgning

2 730 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 078 000 000

232 098 000 000

2680

Etterlatte:

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

1 090 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

805 000 000

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

85 000 000

74

Utdanningsstønad

300 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

5 000 000

1 985 300 000

2686

Stønad ved gravferd:

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

196 000 000

196 000 000

Sum Sosiale formål

414 761 825 000

Helsetjenester

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp

2 135 000 000

71

Psykologhjelp

323 000 000

72

Tannbehandling

2 318 320 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 024 000 000

5 800 320 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler

9 476 800 000

71

Legeerklæringer

7 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 042 100 000

11 525 900 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1

5 243 200 000

71

Egenandelstak 2

1 014 000 000

6 257 200 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

413 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 274 600 000

71

Fysioterapi , kan nyttes under post 62

1 180 000 000

72

Jordmorhjelp

61 000 000

73

Kiropraktorbehandling

174 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

164 000 000

7 266 600 000

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land

13 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

490 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

240 000 000

743 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag

244 000 000

244 000 000

Sum Helsetjenester

31 837 020 000

Sum Folketrygden

478 258 845 000

Statens pensjonsfond utland

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet

285 822 000 000

285 822 000 000

Sum Statens pensjonsfond utland

285 822 000 000

Totale utgifter:

1 852 351 253 000

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Inntekter:

Inntekter under departementene

Regjering

3021

Statsrådet:

2

Diverse refusjoner

100 000

100 000

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

19 000 000

19 000 000

Sum Regjering

19 100 000

Stortinget og underliggende institusjoner

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter

9 300 000

3

Leieinntekter

1 100 000

10 400 000

3051

Riksrevisjonen:

1

Refusjon innland

2 000 000

2

Refusjon utland

300 000

2 300 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

12 700 000

Utenriksdepartementet

3100

Utenriksdepartementet:

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

17 231 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

194 940 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

45 769 000

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

258 258 000

Sum Utenriksdepartementet

258 258 000

Kunnskapsdepartementet

3220

Utdanningsdirektoratet:

1

Inntekter ved oppdrag

6 030 000

2

Salgsinntekter mv.

1 261 000

7 291 000

3222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester:

2

Salgsinntekter mv.

8 033 000

8 033 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

19 734 000

19 734 000

3229

Norges grønne fagskole - Vea:

2

Salgsinntekter mv.

1 829 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 229 000

3 058 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Inntekter ved oppdrag

47 449 000

2

Salgsinntekter mv.

10 493 000

57 942 000

3256

Kompetanse Norge:

1

Inntekter ved oppdrag

8 205 000

2

Salgsinntekter mv.

368 000

8 573 000

3280

Felles enheter:

1

Inntekter ved oppdrag

10 000

2

Salgsinntekter mv.

601 000

611 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

2

Salgsinntekter mv.

10 000

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

5 698 000

5 698 000

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

4

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, ODA-godkjente utgifter

10 875 000