Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2019

I

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Utgifter:

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

1

Apanasje

12 093 000

50

Det kongelige hoff

201 139 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

210 600 000

423 832 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:

1

Apanasje

10 065 000

10 065 000

Sum Det kongelige hus

433 897 000

Regjering

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter

121 200 000

121 200 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter

190 200 000

190 200 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter

106 200 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 000 000

120 200 000

Sum Regjering

431 600 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter

956 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

412 800 000

50

Sannhets- og forsoningskommisjonen

8 000 000

70

Tilskudd til partigruppene

197 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

15 000 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 000 000

1 595 800 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:

1

Driftsutgifter

7 300 000

7 300 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter

88 900 000

88 900 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:

1

Driftsutgifter

22 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

29 000 000

51 200 000

45

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter:

1

Driftsutgifter

25 000 000

25 000 000

51

Riksrevisjonen:

1

Driftsutgifter

537 700 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

26 200 000

563 900 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

2 332 100 000

Høyesterett

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter

112 195 000

112 195 000

Sum Høyesterett

112 195 000

Utenriksdepartementet

Administrasjon av utenrikspolitikken

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 274 824 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 239 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 609 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

1 085 000

71

Hjelp til norske borgere i utlandet

184 000

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

2 311 301 000

103

Regjeringens representasjon:

1

Driftsutgifter

49 043 000

49 043 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:

1

Driftsutgifter

9 991 000

9 991 000

Sum Administrasjon av utenrikspolitikken

2 370 335 000

Utenriksformål

115

Norgesfremme:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 71

12 912 000

70

Kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

38 050 000

71

Næringsfremme , kan overføres, kan nyttes under post 21

7 859 000

58 821 000

116

Internasjonale organisasjoner:

70

Pliktige bidrag

1 605 201 000

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

190 000 000

1 795 201 000

117

EØS-finansieringsordningene:

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

1 559 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

1 218 000 000

2 777 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73

88 532 000

70

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21

325 818 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål, kan overføres, kan nyttes under post 21

13 039 000

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

32 621 000

73

Klima, miljøtiltak og hav mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

32 597 000

74

Forskning, dialog og menneskerettigheter mv.

45 583 000

538 190 000

Sum Utenriksformål

5 169 212 000

Forvaltning av utviklingssamarbeidet

140

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 573 979 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

151 942 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

31 554 000

1 757 475 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter

279 377 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 662 000

302 039 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec):

1

Driftsutgifter

53 449 000

70

Utvekslingsordninger , kan overføres

142 000 000

195 449 000

Sum Forvaltning av utviklingssamarbeidet

2 254 963 000

Utviklingssamarbeidet

150

Humanitær bistand:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

4 716 700 000

71

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

300 000 000

72

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

380 000 000

5 396 700 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid:

70

Fred og forsoning, kan overføres

435 900 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres

332 700 000

72

Sårbare stater og regioner, kan overføres

705 890 000

73

FN og globale utfordringer, kan overføres

292 300 000

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

276 000 000

2 042 790 000

152

Menneskerettigheter:

70

Menneskerettigheter , kan overføres

515 157 000

71

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), kan overføres

165 000 000

680 157 000

159

Regionbevilgninger:

70

Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

472 807 000

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres

755 674 000

72

Afghanistan , kan overføres

584 500 000

75

Afrika , kan overføres

1 015 584 000

76

Asia , kan overføres

110 328 000

77

Latin-Amerika , kan overføres

160 350 000

3 099 243 000

160

Helse:

70

Helse , kan overføres

3 555 186 000

71

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

200 500 000

72

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

130 000 000

3 885 686 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid:

70

Utdanning , kan overføres

2 734 456 000

71

Forskning , kan overføres

192 109 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres

861 714 000

3 788 279 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi:

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres

621 700 000

71

Matsikkerhet og landbruk, kan overføres

991 966 000

72

Fornybar energi, kan overføres

1 122 000 000

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres

75 000 000

75

NORFUND - tapsavsetting

468 750 000

95

NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 406 250 000

4 685 666 000

163

Klima, miljø og hav:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

37 900 000

70

Miljø og klima, kan overføres

983 642 000

71

Hav og marin forsøpling, kan overføres

467 967 000

1 489 509 000

164

Likestilling:

70

Likestilling , kan overføres

372 219 000

71

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) , kan overføres

100 000 000

72

FNs befolkningsfond (UNFPA)

530 000 000

1 002 219 000

170

Sivilt samfunn:

70

Sivilt samfunn, kan overføres

2 078 471 000

2 078 471 000

171

FNs utviklingsarbeid:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

605 000 000

71

FNs barnefond (UNICEF)

510 000 000

72

Andre tilskudd (FN), kan overføres

201 700 000

1 316 700 000

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette:

70

Verdensbanken , kan overføres

916 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

687 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overføres

195 000 000

73

Gjeldslette , kan overføres

326 500 000

2 124 500 000

179

Flyktningtiltak i Norge:

21

Spesielle driftsutgifter

556 462 000

556 462 000

Sum Utviklingssamarbeidet

32 146 382 000

Sum Utenriksdepartementet

41 940 892 000

Kunnskapsdepartementet

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

382 440 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 275 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 939 000

401 654 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag:

21

Spesielle driftsutgifter

40 671 000

40 671 000

Sum Administrasjon

442 325 000

Grunnopplæringen

220

Utdanningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

380 591 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

206 019 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

68 705 000

655 315 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

1

Driftsutgifter

15 633 000

15 633 000

222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester:

1

Driftsutgifter

108 930 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 596 000

110 526 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter

23 246 000

21

Spesielle driftsutgifter

106 749 000

60

Tilskudd til landslinjer

230 867 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

71 038 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

52 991 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

274 477 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

54 343 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

8 978 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

294 663 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov

62 868 000

74

Prosjekttilskudd

10 195 000

75

Grunntilskudd

80 787 000

1 271 202 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 146 268 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 625 098 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 000 000

60

Forskning på tiltak for økt kvalitet i barnehagen og grunnopplæringen

44 229 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn

1 538 587 000

71

Tilskudd til vitensentre

67 075 000

4 470 257 000

227

Tilskudd til særskilte skoler:

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

40 181 000

78

Tilskudd

164 245 000

204 426 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

2 502 183 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 661 353 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven , overslagsbevilgning

163 661 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

117 293 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

19 084 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

325 804 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

52 323 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

24 615 000

78

Kompletterende undervisning

25 325 000

79

Toppidrett

47 533 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 056 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

64 165 000

5 005 395 000

229

Norges grønne fagskole - Vea:

1

Driftsutgifter

26 781 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 240 000

28 021 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter

714 323 000

21

Spesielle driftsutgifter

47 449 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 504 000

771 276 000

Sum Grunnopplæringen

12 532 051 000

Barnehager

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

481 266 000

51

Forskning , kan nyttes under post 21

8 543 000

60

Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage

102 800 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

149 809 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

20 560 000

70

Tilskudd for svømming i barnehagene

68 164 000

831 142 000

Sum Barnehager

831 142 000

Høyere yrkesfaglig utdanning

240

Fagskoler:

60

Tilskudd til fagskoler

725 350 000

61

Utviklingsmidler til fagskoleutdanning

41 864 000

767 214 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

17 031 000

70

Andre overføringer , kan nyttes under post 21

12 568 000

29 599 000

Sum Høyere yrkesfaglig utdanning

796 813 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram:

70

Tilskudd

656 136 000

656 136 000

253

Folkehøyskoler:

70

Tilskudd til folkehøyskoler

885 626 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

5 236 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

668 000

891 530 000

254

Tilskudd til voksenopplæring:

70

Tilskudd til studieforbund

214 524 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

13 864 000

228 388 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

37 308 000

71

Falstadsenteret

21 496 000

72

Stiftelsen Arkivet

15 834 000

73

Nansen Fredssenter

6 562 000

74

Narviksenteret

8 539 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

9 485 000

76

Raftostiftelsen

5 418 000

104 642 000

256

Kompetanse Norge:

1

Driftsutgifter

64 258 000

21

Spesielle driftsutgifter

8 584 000

72 842 000

257

Kompetansepluss:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 998 000

70

Tilskudd , kan overføres

171 725 000

177 723 000

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

212 844 000

60

Tilskudd til karriereveiledning

34 525 000

247 369 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

2 378 630 000

Høyere utdanning

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

35 606 697 000

70

Private høyskoler

1 564 288 000

37 170 985 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

662 779 000

662 779 000

280

Felles enheter:

1

Driftsutgifter

170 786 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

450 293 000

51

UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

157 654 000

71

Tilskudd til UNIS

136 187 000

914 930 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

200 742 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

14 282 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

234 107 000

70

Andre overføringer , kan nyttes under post 1

36 309 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

20 321 000

505 761 000

Sum Høyere utdanning

39 254 455 000

Forskning

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1

Driftsutgifter

18 962 000

18 962 000

285

Norges forskningsråd:

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 699 644 000

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 634 642 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

751 245 000

55

Virksomhetskostnader

792 543 000

4 878 074 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

6 845 000

53

NUPI

5 020 000

56

Holbergprisen

16 803 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

207 444 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

183 255 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

48 639 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

15 783 000

483 789 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

122 140 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

286 405 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

2 240 253 000

75

UNESCO-kontingent

22 793 000

76

UNESCO-formål

4 002 000

2 675 593 000

Sum Forskning

8 056 418 000

Integrering og mangfold

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

264 480 000

264 480 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

53 815 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

52 224 000

50

Norges forskningsråd

7 021 000

60

Integreringstilskudd , kan overføres

8 983 088 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger , overslagsbevilgning

2 283 887 000

62

Kommunale innvandrertiltak

269 652 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 224 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

117 053 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

6 235 000

73

Tilskudd

14 641 000

11 789 840 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

62 588 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

38 591 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 425 376 000

1 526 555 000

Sum Integrering og mangfold

13 580 875 000

Sum Kunnskapsdepartementet

77 872 709 000

Kulturdepartementet

Administrasjon

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter

168 766 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 211 000

169 977 000

Sum Administrasjon

169 977 000

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål:

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 130 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 557 600 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

4 535 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

3 003 000

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

10 235 000

78

Ymse faste tiltak

11 905 000

79

Til disposisjon

9 040 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

189 400 000

86

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge

38 120 000

1 829 968 000

Sum Frivillighetsformål

1 829 968 000

Kulturformål

320

Norsk kulturråd:

1

Driftsutgifter

183 116 000

51

Fond for lyd og bilde

42 810 000

55

Norsk kulturfond

982 180 000

1 208 106 000

321

Kunstnerformål:

71

Statsstipend

11 895 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

193 100 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

148 430 000

75

Vederlagsordninger , kan overføres

203 180 000

556 605 000

322

Bygg og offentlige rom:

1

Driftsutgifter

23 147 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

36 500 000

50

Kunst i offentlige rom

12 500 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

285 600 000

78

Ymse faste tiltak

3 860 000

361 607 000

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter

97 297 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

63 480 000

22

Forsvarets musikk

47 500 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

21 620 000

70

Nasjonale institusjoner

1 505 230 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

797 405 000

73

Region- og distriktsopera

62 085 000

78

Ymse faste tiltak

322 890 000

2 917 507 000

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter

77 610 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

28 219 000

52

Norges forskningsråd

13 785 000

71

Kultur som næring

62 985 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 555 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

40 000 000

78

Ymse faste tiltak

48 215 000

79

Til disposisjon , kan nyttes under post 1

7 830 000

82

Nobels Fredssenter

32 030 000

86

Talentutvikling

36 760 000

358 989 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter

641 287 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 635 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 855 000

73

Språkorganisasjoner

26 790 000

74

Det Norske Samlaget

17 720 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

9 330 000

78

Ymse faste tiltak

63 455 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

52 040 000

850 112 000

328

Museum og visuell kunst:

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 741 130 000

78

Ymse faste tiltak

115 785 000

1 856 915 000

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter

385 311 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 975 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 030 000

78

Ymse faste tiltak

10 205 000

423 521 000

Sum Kulturformål

8 533 362 000

Medieformål m.m.

334

Filmformål m.m.:

1

Driftsutgifter

112 055 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 375 000

50

Filmfondet

520 160 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

71 360 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

90 855 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

18 180 000

78

Ymse faste tiltak

6 505 000

825 490 000

335

Medieformål:

1

Driftsutgifter

52 042 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 706 000

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Produksjonstilskudd

313 000 000

72

Innovasjon og utvikling

10 000 000

73

Medieforskning

22 130 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

19 870 000

75

Tilskudd til samiske aviser

28 770 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 190 000

585 708 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk:

70

Kompensasjon

49 170 000

49 170 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

1

Driftsutgifter

78 857 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 415 000

87 272 000

Sum Medieformål m.m.

1 547 640 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

340

Den norske kirke:

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

2 114 900 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

96 500 000

2 211 400 000

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

371 700 000

78

Ymse faste tiltak

14 510 000

386 210 000

342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Driftsutgifter

68 108 000

60

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres

55 341 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

20 470 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

5 940 000

149 859 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

2 747 469 000

Sum Kulturdepartementet

14 828 416 000

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

464 378 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting , kan overføres

30 280 000

50

Norges forskningsråd

42 551 000

70

Overføringer til private

10 206 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 427 000

561 842 000

Sum Administrasjon

561 842 000

Rettsvesen

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter

2 530 629 000

21

Spesielle driftsutgifter

71 935 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

6 735 000

2 609 299 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter

227 694 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 882 000

266 576 000

Sum Rettsvesen

2 875 875 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter

4 539 696 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 1

89 648 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

55 442 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

69 000 000

70

Tilskudd

24 741 000

4 778 527 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

1

Driftsutgifter

246 704 000

246 704 000

Sum Kriminalomsorg

5 025 231 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter

17 967 648 000

21

Spesielle driftsutgifter

139 507 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

9 189 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

28 163 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold , overslagsbevilgning

128 533 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 184 480 000

70

Tilskudd

62 383 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

5 256 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000 000

19 709 159 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter

629 942 000

629 942 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter

890 983 000

890 983 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

259 057 000

259 057 000

446

Den militære påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

8 909 000

8 909 000

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter

5 636 000

5 636 000

Sum Politi og påtalemyndighet

21 503 686 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter

760 355 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 407 000

70

Overføringer til private

6 698 000

774 460 000

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

26 398 000

26 398 000

453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Driftsutgifter

31 927 000

31 927 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

690 652 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 094 510 000

3 785 162 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

109 258 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 202 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 926 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

55 334 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

112 713 000

73

Tilskudd til Redningsselskapet

103 612 000

415 045 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon:

1

Driftsutgifter

128 755 000

21

Spesielle driftsutgifter - infrastruktur Nødnett

366 017 000

22

Spesielle driftsutgifter - tjenester og produkter

97 095 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 176 000

627 043 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

5 660 035 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter

47 451 000

47 451 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

1

Driftsutgifter

1 183 838 000

1 183 838 000

467

Norsk Lovtidend:

1

Driftsutgifter

4 340 000

4 340 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

1

Driftsutgifter

17 179 000

17 179 000

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

252 675 000

21

Spesielle driftsutgifter

150 000 000

402 675 000

Sum Andre virksomheter

1 655 483 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter

605 701 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

56 440 000

662 141 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

109 633 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

61 433 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

25 713 000

196 779 000

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter

72 579 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

300 000 000

372 579 000

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

139 266 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

19 808 000

70

Tilskudd

12 142 000

171 216 000

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter

104 851 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 620 000

112 471 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 515 186 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

360 484 000

360 484 000

Sum Svalbardbudsjettet

360 484 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 028 196 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

520 513 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

14 896 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 511 000

30

Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak, kan overføres

64 827 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 201 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

138 354 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

74 278 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

14 113 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet , overslagsbevilgning

78 469 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60

11 917 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

11 337 000

2 014 612 000

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21

291 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

6 370 000

297 952 000

Sum Beskyttelse og innvandring

2 312 564 000

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

41 470 386 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Administrasjon

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

398 001 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

82 388 000

23

Husleie for fellesareal m.m.

24 664 000

25

Nytt regjeringskvartal , kan overføres

3 980 000

27

Felles IKT-løsning, kan overføres

40 000 000

50

Forskningsprogrammer

94 000 000

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 000 000

646 033 000

502

Tariffavtalte avsetninger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

1 000 000

70

Kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

16 500 000

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

190 600 000

208 100 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter

625 417 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 559 000

22

Fellesutgifter

130 710 000

23

22. juli-senteret

12 260 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 869 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer, kan overføres

8 565 000

886 380 000

Sum Administrasjon

1 740 513 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

1 888 042 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

167 804 000

2 055 846 000

Sum Fylkesmannsembetene

2 055 846 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

83 172 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 780 400 000

34

Statens eiendom på Adamstuen, kan overføres

7 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

19 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

563 000 000

2 453 072 000

531

Eiendommer til kongelige formål:

1

Driftsutgifter

26 765 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

94 683 000

121 448 000

532

Utvikling av Fornebuområdet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

97 000

30

Investeringer , kan overføres

6 000 000

6 097 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

1

Driftsutgifter

20 686 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

27 000 000

47 686 000

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 628 303 000

Forvaltningsutvikling og IT-politikk

540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

1

Driftsutgifter

291 044 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 436 000

22

Bruk av nasjonale felleskomponenter

73 700 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres

107 786 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

120 947 000

26

StimuLab , kan overføres

20 000 000

27

Opplæringskontoret OK stat

10 285 000

71

IT-standardisering

815 000

649 013 000

541

IT-politikk:

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70

7 329 000

70

Forvaltningsutvikling og samordning av IT-politikken, kan nyttes under post 22

8 029 000

15 358 000

542

Internasjonalt IT-samarbeid:

1

Driftsutgifter

4 795 000

70

Internasjonale program, kan overføres

46 408 000

51 203 000

Sum Forvaltningsutvikling og IT-politikk

715 574 000

Personvern

545

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

57 672 000

57 672 000

546

Personvernnemnda:

1

Driftsutgifter

2 325 000

2 325 000

Sum Personvern

59 997 000

Distrikts- og regionalpolitikk

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene:

62

Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under post 64

453 090 000

64

Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under post 62

50 000 000

70

Bedriftsrettede programmer i distriktene

119 016 000

73

Merkur-programmet , kan overføres

49 708 000

671 814 000

553

Omstillingsdyktige regioner:

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse , kan nyttes under post 63 og 65

47 000 000

63

Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under post 60 og 65

52 736 000

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan nyttes under post 60 og 63

79 856 000

74

Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø

281 089 000

76

Nordisk og europeisk samarbeid, kan overføres

30 870 000

491 551 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter

32 753 000

32 753 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

1 196 118 000

Samiske formål

560

Samiske formål:

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

497 069 000

51

Divvun

7 234 000

55

Samisk høgskole

5 223 000

509 526 000

563

Internasjonalt reindriftssenter:

1

Driftsutgifter

6 393 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 717 000

9 110 000

Sum Samiske formål

518 636 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter:

25

Romanifolket/taterne , kan overføres, kan nyttes under post 75

1 015 000

60

Rom , kan overføres

3 505 000

70

Nasjonale minoriteter

7 293 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 222 000

73

Kvensk språk og kultur

9 962 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

15 100 000

75

Romanifolket/taterne , kan overføres, kan nyttes under post 25

4 419 000

48 516 000

Sum Nasjonale minoriteter

48 516 000

Kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

33 639 000

60

Innbyggertilskudd

131 734 299 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

860 407 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 199 842 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 572, post 64

1 237 000 000

65

Regionsentertilskudd

200 000 000

66

Veksttilskudd

231 934 000

67

Storbytilskudd

508 768 000

137 005 889 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

33 566 319 000

62

Nord-Norge-tilskudd

676 012 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 571, post 64

382 000 000

34 624 331 000

573

Kommunereform:

60

Kommunesammenslåing

50 000 000

50 000 000

575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning , overslagsbevilgning

9 897 112 000

9 897 112 000

577

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter

8 468 000

70

Sentrale organisasjoner

314 082 000

71

Kommunale organisasjoner

33 761 000

73

Fylkesorganisasjoner

73 771 000

75

Fylkesungdomsorganisasjoner

21 913 000

76

Sentrale ungdomsorganisasjoner

8 256 000

460 251 000

578

Valgdirektoratet:

1

Driftsutgifter

107 745 000

70

Informasjonstiltak

5 200 000

112 945 000

579

Valgutgifter:

1

Driftsutgifter

11 469 000

11 469 000

Sum Kommunesektoren mv.

182 161 997 000

Bolig, bomiljø og bygg

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

70

Bostøtte , overslagsbevilgning

2 888 591 000

75

Etablering og tilpasning av bolig

481 574 000

76

Utleieboliger , kan overføres

831 464 000

78

Boligsosiale tiltak, kan overføres

15 587 000

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres

40 000 000

4 257 216 000

585

Husleietvistutvalget:

1

Driftsutgifter

29 874 000

29 874 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter

105 974 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

49 750 000

155 724 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

4 442 814 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling:

61

Byvekstavtaler , kan overføres

20 686 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

61 274 000

72

Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres

14 162 000

81

Kompetansetiltak , kan overføres

6 725 000

102 847 000

595

Statens kartverk:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21 og 45

899 021 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45

217 920 000

30

Geodesiobservatoriet , kan overføres

22 600 000

1 139 541 000

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

1 242 388 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

196 810 702 000

Arbeids- og sosialdepartementet

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet:

1

Driftsutgifter

215 613 000

215 613 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter

55 100 000

50

Norges forskningsråd

166 730 000

70

Tilskudd

34 730 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

16 280 000

272 840 000

Sum Administrasjon

488 453 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

71 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

352 500 000

423 500 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

11 657 125 000

21

Spesielle driftsutgifter

33 320 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

54 185 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

303 690 000

12 048 320 000

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

78 770 000

78 770 000

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

12 550 590 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

17 500 000

17 500 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

4 262 000 000

22

Sluttoppgjør , overslagsbevilgning

-1 849 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

161 000 000

2 574 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

1 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

24 000 000

25 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter

27 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

90

Utlån , overslagsbevilgning

5 900 000 000

5 929 000 000

615

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

91 000 000

91 000 000

616

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

206 000 000

206 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

8 842 500 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:

21

Spesielle driftsutgifter

80 975 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

146 750 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

121 975 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

13 735 000

363 435 000

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

363 435 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak:

1

Driftsutgifter

250 000 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 110 545 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 459 405 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

68 120 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

61 920 000

8 949 990 000

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

12 000 000

12 000 000

Sum Arbeidsmarked

8 961 990 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter

639 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

11 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 900 000

656 200 000

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 21

284 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

29 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 700 000

315 600 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd

124 875 000

124 875 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

72

Tilskudd , kan overføres

3 300 000

3 300 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.:

1

Driftsutgifter

19 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 600 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 000 000

23 300 000

649

Treparts bransjeprogrammer:

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 900 000

2 900 000

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

1 126 175 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

59 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

159 000 000

218 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

37 000 000

37 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

2 490 000 000

2 490 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

345 000 000

345 000 000

Sum Kontantytelser

3 090 000 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

35 423 143 000

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter

240 961 000

240 961 000

701

E-helse, helseregistre mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

488 181 000

70

Norsk Helsenett SF

140 526 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 866 000

667 573 000

702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 762 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

3 897 000

28 659 000

703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 115 000

71

Internasjonale organisasjoner

43 717 000

51 832 000

704

Helsearkivet:

1

Driftsutgifter

38 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

46 000 000

84 700 000

709

Pasient- og brukerombud:

1

Driftsutgifter

74 021 000

74 021 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

1 147 746 000

Folkehelse mv.

710

Vaksiner mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

336 375 000

336 375 000

712

Bioteknologirådet:

1

Driftsutgifter

9 762 000

9 762 000

714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

147 098 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

98 013 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

120 477 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 568 000

79

Andre tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

49 135 000

435 291 000

717

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 836 000

70

Tilskudd

58 451 000

70 287 000

Sum Folkehelse mv.

851 715 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 710 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

828 059 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

552 116 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

53 579 738 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

18 784 161 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

14 272 545 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12 728 492 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

37 843 728 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 119 112 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 216 053 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

7 030 632 000

81

Protonsenter , kan overføres

96 723 000

82

Investeringslån , kan overføres

5 631 381 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

81 000 000

86

Driftskreditter

3 359 000 000

159 182 450 000

733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

16 842 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

127 954 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

1 245 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

6 341 000

152 382 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter

71 349 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 993 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 784 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

85 612 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 141 000

208 879 000

737

Historiske pensjonskostnader:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

30 000 000

30 000 000

Sum Spesialisthelsetjenester

159 573 711 000

Sentral helseforvaltning

740

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 212 918 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 421 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

81 908 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

50 305 000

1 375 552 000

741

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter

205 664 000

70

Advokatutgifter

39 327 000

71

Særskilte tilskudd

10 304 000

255 295 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter

146 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 837 000

162 431 000

744

Direktoratet for e-helse:

1

Driftsutgifter

213 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 992 000

364 586 000

745

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter

1 044 831 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

141 489 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 477 000

1 198 797 000

746

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter

288 252 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 000 000

318 252 000

747

Statens strålevern:

1

Driftsutgifter

94 236 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 432 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 494 000

117 162 000

748

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter

159 164 000

159 164 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten:

1

Driftsutgifter

40 433 000

40 433 000

Sum Sentral helseforvaltning

3 991 672 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

179 641 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

10 125 000

61

Vertskommuner

934 778 000

62

Dagaktivitetstilbud , kan overføres

347 998 000

63

Investeringstilskudd - rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

4 213 357 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

876 900 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 482 840 000

67

Utviklingstiltak

70 227 000

68

Kompetanse og innovasjon

398 050 000

69

Investeringstilskudd - netto tilvekst, kan overføres

65 400 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 500 000

72

Landsbystiftelsen

81 007 000

73

Særlige omsorgsbehov

23 975 000

75

Andre kompetansetiltak

10 944 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

112 975 000

8 825 717 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

119 688 000

60

Forebyggende helsetjenester

333 458 000

61

Fengselshelsetjeneste

178 866 000

63

Allmennlegetjenester

185 723 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

88 196 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

45 048 000

73

Seksuell helse, kan overføres

56 600 000

74

Stiftelsen Amathea

20 969 000

1 028 548 000

765

Psykisk helse og rusarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

107 523 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

456 180 000

62

Rusarbeid , kan overføres

477 360 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

159 385 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

358 742 000

73

Utviklingstiltak mv.

154 677 000

74

Kompetansesentre , kan overføres

308 947 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

219 889 000

2 242 703 000

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 971 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

3 020 000

17 991 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

12 114 959 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

35 093 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

292 393 000

327 486 000

Sum Tannhelse

327 486 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv.

336 212 000

336 212 000

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

63 305 000

79

Tilskudd , kan nyttes under post 21

73 570 000

136 875 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

106 234 000

61

Tilskudd til kommuner

142 708 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

25 745 000

274 687 000

Sum Kunnskap og kompetanse

747 774 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

178 755 063 000

Barne- og likestillingsdepartementet

Administrasjon

800

Barne- og likestillingsdepartementet:

1

Driftsutgifter

150 743 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 111 000

160 854 000

Sum Administrasjon

160 854 000

Familie og oppvekst

840

Tiltak mot vold og overgrep:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62

25 888 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

98 607 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1

78 291 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

31 090 000

233 876 000

841

Samliv og konfliktløsning:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

11 263 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

7 829 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

5 813 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842, post 1 og kap. 858, post 1

10 505 000

35 410 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

343 022 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 068 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

208 461 000

582 551 000

843

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

12 525 000

12 525 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

1 800 890 000

1 800 890 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

14 830 000 000

14 830 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 71

12 650 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

3 218 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

36 560 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

291 985 000

62

Utvikling i kommunene

133 229 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

151 098 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

19 860 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

11 432 000

660 032 000

847

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter , kan overføres

8 431 000

8 431 000

848

Barneombudet:

1

Driftsutgifter

21 968 000

21 968 000

Sum Familie og oppvekst

18 185 683 000

Barnevernet

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter

230 440 000

230 440 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

69 371 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

8 194 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 500 000

50

Forskning og utvikling

17 631 000

60

Kommunalt barnevern

777 556 000

61

Utvikling i kommunene

28 671 000

62

Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan nyttes under post 72

20 252 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

28 658 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21

113 765 000

1 089 598 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 22 og post 60

3 836 242 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 121 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

2 623 089 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

426 801 000

6 910 253 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter

141 429 000

141 429 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 855, post 1

280 076 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 556 000

295 632 000

Sum Barnevernet

8 667 352 000

Forbrukerpolitikk

860

Forbrukerrådet:

50

Basisbevilgning

134 924 000

51

Markedsportaler

20 170 000

155 094 000

862

Stiftelsen Miljømerking i Norge:

70

Driftstilskudd

10 630 000

10 630 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 244 000

50

Forskning og undervisning, kan nyttes under post 21

9 662 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

1 453 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

6 312 000

19 671 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget:

1

Driftsutgifter

14 122 000

14 122 000

868

Forbrukertilsynet:

1

Driftsutgifter

33 485 000

33 485 000

Sum Forbrukerpolitikk

233 002 000

Likestilling og ikke-diskriminering

870

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter

19 006 000

19 006 000

871

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

13 868 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

17 977 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

11 914 000

73

Likestillingssentre

13 340 000

57 099 000

872

Nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

15 060 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

219 358 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

29 097 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

12 197 000

275 712 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

43 843 000

43 843 000

Sum Likestilling og ikke-diskriminering

395 660 000

Sum Barne- og likestillingsdepartementet

27 642 551 000

Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning og rammebetingelser

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

430 846 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

71 927 000

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51

70 000 000

23

Digital Norway/Toppindustrisenteret AS

2 000 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

21 094 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres

331 059 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

37 400 000

71

Miljøtiltak Raufoss

5 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 807 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

29 944 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

2 315 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

8 045 000

76

Tilskudd til Standard Norge

33 648 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

12 605 000

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

4 425 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

10 290 000

83

Tilskudd til Senter for hav og Arktis

5 000 000

1 079 605 000

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter

120 725 000

21

Spesielle driftsutgifter

357 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 909 000

129 991 000

903

Norsk akkreditering:

1

Driftsutgifter

54 100 000

54 100 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter

328 430 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 275 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

225 846 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

160 800 000

736 351 000

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter

185 750 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

75 320 000

261 070 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter

56 450 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

6 998 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

20 480 000

83 928 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering:

1

Driftsutgifter

23 419 000

23 419 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

2 050 000 000

2 050 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

420 750 000

420 750 000

911

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter

110 450 000

110 450 000

912

Klagenemndssekretariatet:

1

Driftsutgifter

19 550 000

22

Konkurranseklagenemnda

2 457 000

22 007 000

915

Regelrådet:

1

Driftsutgifter

11 000 000

11 000 000

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter

404 350 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 934 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

70 966 000

486 250 000

919

Diverse fiskeriformål:

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

519 000 000

74

Erstatninger , kan overføres

1 900 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

16 800 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres

15 000 000

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres

864 000

553 564 000

Sum Forvaltning og rammebetingelser

6 022 485 000

Forskning og innovasjon

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til forskning

2 198 200 000

2 198 200 000

922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter

70 283 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

215 375 000

71

Internasjonal romvirksomhet

465 250 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

20 992 000

73

EUs romprogrammer

487 300 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

42 601 000

95

Egenkapital Space Norway AS

378 500 000

1 680 301 000

923

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

639 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

405 726 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

150 530 000

1 196 056 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd

16 000 000

16 000 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter

184 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

85 683 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 000 000

283 133 000

928

Annen marin forskning og utvikling:

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

63 805 000

72

Tilskudd til Nofima

100 846 000

164 651 000

929

Institutt for energiteknikk:

22

Sikring av atomanlegg, kan overføres

40 000 000

51

Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under kap. 900, post 22

147 000 000

187 000 000

930

Design og arkitektur Norge:

70

Tilskudd

65 043 000

65 043 000

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter

258 400 000

258 400 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Driftsutgifter

8 000 000

8 000 000

Sum Forskning og innovasjon

6 056 784 000

Markedsadgang og eksport

940

Internasjonaliseringstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 239 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

81 500 000

91 739 000

Sum Markedsadgang og eksport

91 739 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter

22 938 000

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS

140 000 000

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

260 000 000

422 938 000

Sum Statlig eierskap

422 938 000

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

12 593 946 000

Landbruks- og matdepartementet

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter

161 414 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 836 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer , kan overføres, kan nyttes under post 50

2 720 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

289 000

180 259 000

Sum Administrasjon m.m.

180 259 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

97 976 000

97 976 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

1 349 848 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 398 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1 367 446 000

Sum Matpolitikk

1 465 422 000

Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

227 909 000

227 909 000

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

248 878 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

178 036 000

54

Næringsrettet matforskning mv.

158 901 000

70

Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres

3 500 000

71

Bioøkonomiordningen , kan overføres

2 832 000

592 147 000

Sum Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

820 056 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjoner m.m.:

70

Støtte til organisasjoner

32 500 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser , kan overføres

1 305 000

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

7 068 000

40 873 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres

29 059 000

29 059 000

1140

Høstbare viltressurser:

1

Driftsutgifter

16 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 000 000

23

Jegerprøve m.m., kan overføres

4 500 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

46 289 000

75

Organisasjoner - høstbare viltressurser

7 002 000

95 791 000

1142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsutgifter

243 702 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 312 000

50

Arealressurskart

7 715 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

150 471 000

70

Tilskudd til fjellstuer

819 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

4 524 000

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite, overslagsbevilgning

452 000

73

Tilskudd til erstatninger mv. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon , overslagsbevilgning

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

80

Radioaktivitetstiltak , kan overføres

500 000

471 105 000

1148

Naturskade - erstatninger:

71

Naturskade - erstatninger, overslagsbevilgning

182 600 000

182 600 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 506 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

92 300 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

38 899 000

134 705 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 033 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond (LUF)

1 133 553 000

70

Markedsregulering , kan overføres

302 062 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

43 000 000

73

Pristilskudd , overslagsbevilgning

3 611 045 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 024 159 000

77

Utviklingstiltak , kan overføres

264 280 000

78

Velferdsordninger , kan overføres

1 518 391 000

15 920 523 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

33 900 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

7 500 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

79 100 000

79

Velferdsordninger , kan overføres

2 600 000

123 100 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn:

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 194 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 141 000

24 335 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

17 022 091 000

Sum Landbruks- og matdepartementet

19 487 828 000

Samferdselsdepartementet

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

194 811 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

42 000 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

64 000 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

3 000 000

75

Tilskudd til Norsk Teknisk Museum

7 100 000

76

Tilbakebetaling NELS-samarbeidet

3 100 000

314 011 000

1301

Forskning og utvikling mv.:

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

16 000 000

50

Samferdselsforskning , kan overføres

179 000 000

195 000 000

Sum Administrasjon m.m.

509 011 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres

717 400 000

717 400 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser:

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres

31 000 000

31 000 000

1313

Luftfartstilsynet:

1

Driftsutgifter

229 900 000

229 900 000

1314

Statens havarikommisjon for transport:

1

Driftsutgifter

76 700 000

76 700 000

Sum Luftfartsformål

1 055 000 000

Veiformål

1320

Statens vegvesen:

1

Driftsutgifter

4 334 900 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

6 731 800 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres

2 179 500 000

29

OPS-prosjekter , kan overføres, kan nyttes under post 30

1 631 400 000

30

Riksveiinvesteringer , kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31

12 555 200 000

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30

1 093 400 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

18 300 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

179 700 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

264 500 000

62

Skredsikring fylkesveier, kan overføres

776 900 000

63

Tilskudd til gang- og sykkelveier, kan overføres

78 500 000

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport

25 000 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres

1 277 300 000

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

531 400 000

31 677 800 000

1321

Nye Veier AS:

70

Tilskudd til Nye Veier AS

5 431 900 000

5 431 900 000

1323

Vegtilsynet:

1

Driftsutgifter

19 000 000

19 000 000

Sum Veiformål

37 128 700 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak:

60

Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov, kan overføres

139 200 000

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres, kan nyttes under post 64

752 000 000

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres

1 532 000 000

64

Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler, kan overføres

771 000 000

65

Konkurransen Smartere transport, kan overføres

15 400 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

725 100 000

76

Reiseplanlegger og elektronisk billettering, kan overføres

34 100 000

77

Kjøp av tjenester fra Entur AS

14 200 000

3 983 000 000

Sum Særskilte transporttiltak

3 983 000 000

Jernbaneformål

1352

Jernbanedirektoratet:

1

Driftsutgifter

468 500 000

21

Spesielle driftsutgifter - planer og utredninger, kan overføres, kan nyttes under post 72

208 200 000

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

3 745 100 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

8 873 500 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester - planlegging av investeringer , kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73

2 153 000 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

9 988 700 000

25 437 000 000

1353

NSB AS:

70

Tilskudd til pensjonsforpliktelser

490 300 000

490 300 000

1354

Statens jernbanetilsyn:

1

Driftsutgifter

73 500 000

21

Spesielle driftsutgifter - tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

20 600 000

94 100 000

1357

Mantena AS:

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser

390 400 000

390 400 000

Sum Jernbaneformål

26 411 800 000

Kystforvaltning

1360

Kystverket:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 45

1 715 100 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 000 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

358 500 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

40 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

270 500 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

42 000 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid

10 900 000

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres

77 400 000

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner, kan overføres

50 000 000

2 608 600 000

1361

Samfunnet Jan Mayen:

1

Driftsutgifter

54 600 000

30

Nytt hovedbygg på Jan Mayen

5 100 000

59 700 000

1362

Senter for oljevern og marint miljø:

50

Tilskudd

27 300 000

27 300 000

Sum Kystforvaltning

2 695 600 000

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester:

70

Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres

617 400 000

617 400 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter

224 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 400 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

183 000 000

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres

99 750 000

72

Tidlig frigjøring av 700 MHz-båndet, kan overføres

150 000 000

673 750 000

Sum Post og telekommunikasjoner

1 291 150 000

Sum Samferdselsdepartementet

73 074 261 000

Klima- og miljødepartementet

Fellesoppgaver, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

288 584 000

21

Spesielle driftsutgifter

106 508 000

50

Helhetlig profilering, grønne løsninger

10 239 000

51

Den naturlige skolesekken

7 904 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

52 541 000

71

Internasjonale organisasjoner

88 053 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

4 871 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

97 382 000

656 082 000

1410

Kunnskap om klima og miljø:

21

Miljøovervåking

277 297 000

22

Miljøkartlegging

90 579 000

23

MAREANO , kan overføres

44 386 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

191 294 000

51

Forskningsprogrammer m.m.

293 105 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

6 897 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

38 007 000

72

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet

5 145 000

946 710 000

1411

Artsdatabanken:

1

Driftsutgifter

32 020 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

8 883 000

70

Tilskudd til arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21

28 890 000

69 793 000

1412

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt

313 882 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

172 566 000

486 448 000

Sum Fellesoppgaver, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

2 159 033 000

Klima, naturmangfold og forurensning

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

689 287 000

21

Spesielle driftsutgifter

263 078 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

235 574 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

135 608 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

30 167 000

31

Tiltak i verneområder, kan overføres

81 419 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres

1 450 000

33

Statlige erverv, nytt vern, kan overføres

6 200 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

2 053 000

35

Statlige erverv, skogvern, kan overføres

444 612 000

38

Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres

23 625 000

39

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

12 483 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres

158 230 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

20 000 000

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

1 748 000

65

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 560 000

69

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

50 962 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

30 292 000

71

Marin forsøpling , kan overføres

65 290 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

136 978 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres

80 426 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

538 167 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter , overslagsbevilgning

690 992 000

76

Refusjonsordninger , overslagsbevilgning

137 464 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

14 416 000

78

Friluftsformål , kan overføres

179 891 000

79

Oppryddingstiltak , kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

450 000

81

Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21

62 011 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres

45 355 000

84

Internasjonalt samarbeid

5 308 000

85

Naturinformasjonssentre , kan overføres

69 031 000

4 233 127 000

1422

Miljøvennlig skipsfart:

21

Spesielle driftsutgifter

5 557 000

70

Tilskudd til private, kan nyttes under post 21

7 000 000

12 557 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:

1

Driftsutgifter

27 040 000

27 040 000

1425

Fisketiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

100 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

16 696 000

16 796 000

1428

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi:

50

Overføring til Klima- og energifondet

3 064 450 000

3 064 450 000

Sum Klima, naturmangfold og forurensning

7 353 970 000

Kulturminner og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren:

1

Driftsutgifter

148 540 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 719 000

22

Bevaringsoppgaver , kan overføres

24 708 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 600 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner , kan overføres

52 164 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap , kan overføres

159 015 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

58 045 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring , kan overføres

57 575 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

63 226 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

16 214 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

8 232 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

58 690 000

692 728 000

1432

Norsk kulturminnefond:

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

116 320 000

116 320 000

Sum Kulturminner og kulturmiljø

809 048 000

Nord- og polarområdene

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter

242 376 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

77 243 000

50

Stipend

509 000

320 128 000

1472

Svalbards miljøvernfond:

50

Overføringer til Svalbards miljøvernfond

19 658 000

19 658 000

1473

Kings Bay AS:

70

Tilskudd

30 270 000

30 270 000

1474

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 011 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 50

28 812 000

52 823 000

Sum Nord- og polarområdene

422 879 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvoter:

1

Driftsutgifter , kan overføres

4 499 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

200 000 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

310 000

204 809 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

1

Driftsutgifter

99 039 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

3 081 543 000

3 180 582 000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 385 391 000

Sum Klima- og miljødepartementet

14 130 321 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

390 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

90 900 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

12 700 000

494 400 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter

389 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

26 000 000

415 400 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter

507 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 200 000

523 400 000

Sum Finansadministrasjon

1 433 200 000

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter

1 522 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

95 200 000

1 617 800 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

6 062 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

205 900 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

472 800 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

88 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

115 000 000

70

Tilskudd

3 500 000

6 947 400 000

Sum Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

8 565 200 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

593 300 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

253 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 000 000

866 400 000

Sum Offisiell statistikk

866 400 000

Andre formål

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

24 600 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

2 180 000 000

26 780 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

6 600 000 000

6 600 000 000

Sum Andre formål

33 380 000 000

Statsgjeld, renter og avdrag mv.

1650

Statsgjeld, renter mv.:

1

Driftsutgifter

43 600 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 489 300 000

10 532 900 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

76 515 000 000

76 515 000 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv.

87 047 900 000

Sum Finansdepartementet

131 292 700 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

821 030 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

128 779 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

10 242 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

66 546 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

29 724 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter , kan overføres

333 283 000

1 389 604 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter , kan overføres

4 171 164 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

2 616 032 000

6 787 196 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt:

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

193 830 000

193 830 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret:

1

Driftsutgifter

9 217 413 000

71

Overføring til andre, kan overføres

22 052 000

9 239 465 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter

316 418 000

316 418 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter

5 566 035 000

5 566 035 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter

4 409 630 000

4 409 630 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter

5 292 845 000

5 292 845 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter

1 394 798 000

1 394 798 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

2 005 584 000

2 005 584 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 629 765 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

83 185 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

8 952 590 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

205 000 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

95 110 000

10 965 650 000

1761

Nye kampfly med baseløsning:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under kap. 1761, post 45

191 471 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

7 009 512 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47

1 176 449 000

8 377 432 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter

1 157 875 000

1 157 875 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

866 848 000

866 848 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter

990 316 000

990 316 000

Sum Forsvarsdepartementet

58 953 526 000

Olje- og energidepartementet

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter

187 346 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

26 500 000

50

Overføring til andre forvaltningsorganer, kan overføres

500 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

10 000 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

14 000 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

5 000 000

243 346 000

Sum Administrasjon

243 346 000

Petroleum

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter

304 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

82 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

119 000 000

505 000 000

1815

Petoro AS:

70

Administrasjon

358 700 000

358 700 000

Sum Petroleum

863 700 000

Energi og vannressurser

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter

566 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

32 000 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72

257 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

89 000 000

26

Driftsutgifter, Reguleringsmyndigheten for energi

56 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 22

20 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

66 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

6 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

8 600 000

1 101 100 000

Sum Energi og vannressurser

1 101 100 000

Forskning og næringsutvikling

1830

Forskning og næringsutvikling:

50

Overføring til Norges forskningsråd

800 500 000

70

Tilskudd til Nordisk Energiforskning

11 000 000

72

Tilskudd til Norwegian Energy Partners

34 000 000

845 500 000

Sum Forskning og næringsutvikling

845 500 000

CO2-håndtering

1840

CO2-håndtering:

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering

186 500 000

70

Administrasjon, Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 72

126 000 000

71

Tilskudd til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad

208 000 000

72

Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70

149 000 000

669 500 000

Sum CO2-håndtering

669 500 000

Sum Olje- og energidepartementet

3 723 146 000

Ymse

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

4 350 000 000

4 350 000 000

Sum Ymse

4 350 000 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter , kan nyttes under post 45

392 941 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

7 167 192 000

70

Utdanningsstipend , overslagsbevilgning

2 983 362 000

71

Andre stipend , overslagsbevilgning

742 493 000

72

Rentestøtte , overslagsbevilgning

1 255 776 000

73

Avskrivninger , overslagsbevilgning

602 006 000

74

Tap på utlån

386 200 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

28 584 104 000

42 114 074 000

2412

Husbanken:

1

Driftsutgifter

352 910 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 532 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

38 844 000

71

Tap på lån

12 700 000

72

Rentestøtte

4 100 000

90

Nye lån , overslagsbevilgning

14 330 000 000

14 750 086 000

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon - prosjekter, fond

507 746 000

70

Basiskostnader

169 469 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

123 271 000

72

Innovasjonskontrakter , kan overføres

328 732 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

555 285 000

76

Miljøteknologi , kan overføres

581 900 000

77

Tilskudd til pre-såkornfond

50 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 399 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

53 800 000 000

56 119 802 000

2426

Siva SF:

70

Tilskudd

89 840 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

125 025 000

90

Lån , overslagsbevilgning

95 000 000

309 865 000

2429

Eksportkredittordningen:

70

Tilskudd til Eksportkreditt Norge AS

115 117 000

71

Viderefakturerte utgifter

206 000

90

Utlån

8 000 000 000

8 115 323 000

Sum Statsbankene

121 409 150 000

Statlig petroleumsvirksomhet

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer

27 000 000 000

27 000 000 000

Sum Statlig petroleumsvirksomhet

27 000 000 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-5 177 400 000

2 Driftsutgifter

2 165 483 000

3 Avskrivninger

1 442 800 000

4 Renter av statens kapital

93 000 000

5 Til investeringsformål

1 242 976 000

6 Til reguleringsfondet

-113 000 000

-346 141 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

648 401 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

76 800 000

32

Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter , kan overføres

350 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

2 237 450 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

713 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

296 453 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

120 964 000

4 096 927 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-193 500 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

193 500 000

0

0

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-652 695 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

452 222 000

3 Avskrivninger

127 106 000

4 Renter av statens kapital

307 000

5 Til investeringsformål

55 645 000

-17 415 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

122 364 000

104 949 000

2490

NVE Anlegg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-80 000 000

2 Driftsutgifter

75 300 000

3 Avskrivninger

4 500 000

4 Renter av statens kapital

200 000

0

0

Sum Statens forretningsdrift

4 201 876 000

Folketrygden

Foreldrepenger

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

19 220 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

610 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

485 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

63 000 000

20 378 000 000

Sum Foreldrepenger

20 378 000 000

Arbeidsliv

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

85 000 000

85 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger , overslagsbevilgning

10 307 000 000

10 307 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

890 000 000

890 000 000

Sum Arbeidsliv

11 282 000 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad , overslagsbevilgning

1 940 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

170 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

91 700 000

76

Bidragsforskott

704 200 000

2 905 900 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

37 190 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 480 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 000 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

293 660 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 080 000 000

42 043 660 000

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger , overslagsbevilgning

31 670 000 000

71

Tilleggsstønad , overslagsbevilgning

229 600 000

72

Legeerklæringer

425 000 000

32 324 600 000

2655

Uførhet:

70

Uføretrygd , overslagsbevilgning

92 950 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

86 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

41 000 000

93 077 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

70

Grunnstønad , overslagsbevilgning

1 561 600 000

71

Hjelpestønad , overslagsbevilgning

1 514 700 000

72

Stønad til servicehund

5 145 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

130 000 000

74

Tilskudd til biler

814 900 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 369 600 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

310 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 637 300 000

78

Høreapparater

737 670 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

50 450 000

10 131 365 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

75 740 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

147 550 000 000

72

Inntektspensjon , overslagsbevilgning

2 730 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 078 000 000

232 098 000 000

2680

Etterlatte:

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

1 090 000 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

805 000 000

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

85 000 000

74

Utdanningsstønad

300 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

5 000 000

1 985 300 000

2686

Stønad ved gravferd:

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

196 000 000

196 000 000

Sum Sosiale formål

414 761 825 000

Helsetjenester

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp

2 135 000 000

71

Psykologhjelp

323 000 000

72

Tannbehandling

2 318 320 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 024 000 000

5 800 320 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler

9 476 800 000

71

Legeerklæringer

7 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 042 100 000

11 525 900 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1

5 243 200 000

71

Egenandelstak 2

1 014 000 000

6 257 200 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

413 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 274 600 000

71

Fysioterapi , kan nyttes under post 62

1 180 000 000

72

Jordmorhjelp

61 000 000

73

Kiropraktorbehandling

174 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

164 000 000

7 266 600 000

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land

13 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

490 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

240 000 000

743 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag

244 000 000

244 000 000

Sum Helsetjenester

31 837 020 000

Sum Folketrygden

478 258 845 000

Statens pensjonsfond utland

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet

285 822 000 000

285 822 000 000

Sum Statens pensjonsfond utland

285 822 000 000

Totale utgifter:

1 852 351 253 000

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Inntekter:

Inntekter under departementene

Regjering

3021

Statsrådet:

2

Diverse refusjoner

100 000

100 000

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

19 000 000

19 000 000

Sum Regjering

19 100 000

Stortinget og underliggende institusjoner

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter

9 300 000

3

Leieinntekter

1 100 000

10 400 000

3051

Riksrevisjonen:

1

Refusjon innland

2 000 000

2

Refusjon utland

300 000

2 300 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

12 700 000

Utenriksdepartementet

3100

Utenriksdepartementet:

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

17 231 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

194 940 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

45 769 000

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

258 258 000

Sum Utenriksdepartementet

258 258 000

Kunnskapsdepartementet

3220

Utdanningsdirektoratet:

1

Inntekter ved oppdrag

6 030 000

2

Salgsinntekter mv.

1 261 000

7 291 000

3222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester:

2

Salgsinntekter mv.

8 033 000

8 033 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

19 734 000

19 734 000

3229

Norges grønne fagskole - Vea:

2

Salgsinntekter mv.

1 829 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 229 000

3 058 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Inntekter ved oppdrag

47 449 000

2

Salgsinntekter mv.

10 493 000

57 942 000

3256

Kompetanse Norge:

1

Inntekter ved oppdrag

8 205 000

2

Salgsinntekter mv.

368 000

8 573 000

3280

Felles enheter:

1

Inntekter ved oppdrag

10 000

2

Salgsinntekter mv.

601 000

611 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

2

Salgsinntekter mv.

10 000

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

5 698 000

5 698 000

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

4

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, ODA-godkjente utgifter

10 875 000

10 875 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

24 185 000

24 185 000

Sum Kunnskapsdepartementet

146 010 000

Kulturdepartementet

3300

Kulturdepartementet:

1

Ymse inntekter

85 000

85 000

3320

Norsk kulturråd:

1

Ymse inntekter

5 000 000

5 000 000

3322

Bygg og offentlige rom:

1

Ymse inntekter

136 000

2

Inntekter ved oppdrag

31 000 000

31 136 000

3323

Musikk og scenekunst:

1

Ymse inntekter

336 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

28 020 000

28 356 000

3325

Allmenne kulturformål:

1

Ymse inntekter

5 717 000

5 717 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Ymse inntekter

10 730 000

2

Inntekter ved oppdrag

15 883 000

26 613 000

3329

Arkivformål:

1

Ymse inntekter

6 626 000

2

Inntekter ved oppdrag

19 579 000

26 205 000

3334

Filmformål m.m.:

1

Ymse inntekter

5 813 000

2

Inntekter ved oppdrag

6 690 000

12 503 000

3335

Medieformål:

2

Inntekter ved oppdrag

2 838 000

70

Gebyr

1 400 000

4 238 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:

2

Gebyr - lotterier

6 757 000

4

Gebyr - stiftelser

161 000

7

Inntekter ved oppdrag

9 629 000

16 547 000

3342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Ymse inntekter

20 169 000

2

Leieinntekter m.m.

3 996 000

24 165 000

Sum Kulturdepartementet

180 565 000

Justis- og beredskapsdepartementet

3400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Diverse inntekter

5 483 000

5 483 000

3410

Domstolene:

1

Rettsgebyr

257 022 000

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

23 753 000

3

Diverse refusjoner

1 860 000

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

5 916 000

288 551 000

3430

Kriminalomsorgen:

2

Arbeidsdriftens inntekter

90 231 000

3

Andre inntekter

24 994 000

4

Tilskudd

2 390 000

117 615 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

3

Andre inntekter

1 058 000

1 058 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Gebyr - pass og våpen

320 956 000

2

Refusjoner mv.

280 624 000

3

Salgsinntekter

76 614 000

4

Gebyr - vaktselskap

1 986 000

6

Gebyr - utlendingssaker

282 259 000

7

Gebyr - sivile gjøremål

1 105 679 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

21 258 000

2 089 376 000

3442

Politihøgskolen:

2

Diverse inntekter

16 643 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

18 507 000

35 150 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

2

Refusjoner

20 000 000

20 000 000

3445

Den høyere påtalemyndighet:

2

Refusjoner

3 000 000

3 000 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Gebyr

150 472 000

3

Diverse inntekter

26 750 000

6

Refusjoner

2 236 000

179 458 000

3454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Refusjoner

26 627 000

26 627 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon:

1

Abonnementsinntekter

347 305 000

2

Refusjoner driftsutgifter

39 228 000

3

Refusjoner spesielle driftsutgifter - tjenester og produkter

97 723 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

9 623 000

493 879 000

3469

Vergemålsordningen:

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 183 000

4 183 000

3470

Fri rettshjelp:

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

4 062 000

2

Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter

5 118 000

9 180 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Diverse inntekter

5 000

5 000

3474

Konfliktråd:

2

Refusjoner

701 000

701 000

3490

Utlendingsdirektoratet:

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

1 845 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

13 255 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

279 091 000

5

Refusjonsinntekter

8 862 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

11 917 000

7

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

14 604 000

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

61 528 000

391 102 000

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

3 665 368 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

2

Diverse inntekter

22 166 000

3

Brukerbetaling

67 540 000

89 706 000

3525

Fylkesmannsembetene:

1

Inntekter ved oppdrag

167 804 000

167 804 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

2

Diverse inntekter

2 383 000

2 383 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

2

Opplæringskontoret OK stat

15 517 000

3

Diverse inntekter

435 000

4

Internasjonale oppdrag

716 000

5

Bruk av nasjonale felleskomponenter

73 700 000

6

Tilleggstjenester til nasjonale felleskomponenter

778 000

86

Tvangsmulkt

100 000

91 246 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter:

2

Diverse inntekter

2 717 000

3

Leieinntekter

271 000

2 988 000

3585

Husleietvistutvalget:

1

Gebyrer

1 472 000

1 472 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Diverse inntekter

106 000

4

Gebyrer

44 031 000

44 137 000

3595

Statens kartverk:

1

Gebyrinntekter tinglysing

416 447 000

2

Salg og abonnement m.m.

134 668 000

3

Samfinansiering

203 966 000

755 081 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 154 817 000

Arbeids- og sosialdepartementet

3605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Administrasjonsvederlag

9 260 000

4

Tolketjenester

2 655 000

5

Oppdragsinntekter mv.

27 155 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

27 600 000

66 670 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Gebyrinntekter, lån

23 000 000

90

Tilbakebetaling av lån

10 900 000 000

10 923 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring:

1

Premieinntekter

118 000 000

118 000 000

3616

Gruppelivsforsikring:

1

Premieinntekter

98 000 000

98 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak:

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

200 000

3635

Ventelønn mv.:

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

8 000 000

8 000 000

3640

Arbeidstilsynet:

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

7 006 000

5

Tvangsmulkt

2 535 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

22 725 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

13 090 000

45 356 000

3642

Petroleumstilsynet:

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 530 000

3

Gebyr tilsyn

71 170 000

78 700 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

11 337 926 000

Helse- og omsorgsdepartementet

3701

E-helse, helseregistre mv.:

2

Diverse inntekter

200 097 000

200 097 000

3703

Internasjonalt samarbeid:

2

Diverse inntekter

2 089 000

2 089 000

3710

Vaksiner mv.:

3

Vaksinesalg

96 065 000

96 065 000

3714

Folkehelse:

4

Gebyrinntekter

2 412 000

2 412 000

3732

Regionale helseforetak:

80

Renter på investeringslån

264 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

525 000 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 000 000

1 421 000 000

3740

Helsedirektoratet:

2

Diverse inntekter

19 582 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

48 968 000

4

Gebyrinntekter

46 152 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

63 000 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

81 908 000

259 610 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning:

2

Diverse inntekter

6 602 000

50

Premie fra private

17 802 000

24 404 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

50

Premie fra private

2 418 000

2 418 000

3745

Folkehelseinstituttet:

2

Diverse inntekter

184 787 000

184 787 000

3746

Statens legemiddelverk:

2

Diverse inntekter

30 000 000

4

Registreringsgebyr

92 193 000

122 193 000

3747

Statens strålevern:

2

Diverse inntekter

19 831 000

4

Gebyrinntekter

9 151 000

28 982 000

3748

Statens helsetilsyn:

2

Diverse inntekter

1 558 000

1 558 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

2 345 615 000

Barne- og likestillingsdepartementet

3842

Familievern:

1

Diverse inntekter

736 000

736 000

3847

EUs ungdomsprogram:

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 364 000

2 364 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Diverse inntekter

16 021 000

2

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale egenandeler

1 437 256 000

1 457 236 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

110 127 000

110 127 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

1

Diverse inntekter

484 000

484 000

Sum Barne- og likestillingsdepartementet

1 570 947 000

Nærings- og fiskeridepartementet

3900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter

162 000

2

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter

103 000

86

Tvangsmulkt

10 000

275 000

3902

Justervesenet:

1

Gebyrinntekter

24 883 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

24 000 000

4

Oppdragsinntekter

357 000

86

Overtredelsesgebyr

50 000

49 290 000

3903

Norsk akkreditering:

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

49 155 000

49 155 000

3904

Brønnøysundregistrene:

1

Gebyrinntekter

494 577 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

30 530 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til Altinn

89 152 000

614 259 000

3905

Norges geologiske undersøkelse:

3

Oppdragsinntekter og andre inntekter

79 601 000

79 601 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

103 000

2

Behandlingsgebyrer

781 000

884 000

3910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

212 090 000

2

Maritime personellsertifikater

14 305 000

3

Diverse inntekter

412 000

4

Gebyrer for skip i NIS

53 150 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 800 000

284 757 000

3911

Konkurransetilsynet:

3

Refusjoner og andre inntekter

206 000

86

Lovbruddsgebyr

100 000

306 000

3912

Klagenemndssekretariatet:

1

Klagegebyr

1 124 000

2

Refusjoner og andre inntekter

206 000

87

Overtredelsesgebyr

100 000

1 430 000

3917

Fiskeridirektoratet:

1

Refusjoner og diverse inntekter

103 000

5

Saksbehandlingsgebyr

18 189 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og utvikling

4 598 000

86

Forvaltningssanksjoner

1 000 000

23 890 000

3923

Havforskningsinstituttet:

1

Oppdragsinntekter

419 163 000

419 163 000

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Oppdragsinntekter

85 836 000

85 836 000

3935

Patentstyret:

1

Inntekter av informasjonstjenester

5 416 000

2

Inntekter knyttet til NPI

4 599 000

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

92 309 000

102 324 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Gebyrer

716 000

716 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap:

90

Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

2 800 000

96

Salg av aksjer

25 000 000

27 800 000

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning:

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

1 940 000

1 940 000

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

1 741 626 000

Landbruks- og matdepartementet

4100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Refusjoner m.m.

123 000

30

Husleie

948 000

1 071 000

4115

Mattilsynet:

1

Gebyr m.m.

198 704 000

2

Driftsinntekter og refusjoner m.m.

5 874 000

204 578 000

4136

Kunnskapsutvikling m.m.:

30

Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi

18 081 000

18 081 000

4140

Høstbare viltressurser:

1

Jegerprøve, gebyr m.m.

4 500 000

4 500 000

4142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsinntekter, refusjoner m.m.

43 203 000

43 203 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

85

Markedsordningen for korn

50 000

50 000

Sum Landbruks- og matdepartementet

271 483 000

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet:

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 700 000

2 700 000

4312

Avinor AS:

90

Avdrag på lån

444 400 000

444 400 000

4313

Luftfartstilsynet:

1

Gebyrinntekter

141 100 000

141 100 000

4320

Statens vegvesen:

1

Salgsinntekter m.m.

220 000 000

2

Diverse gebyrer

500 000 000

3

Refusjoner fra forsikringsselskaper

111 700 000

831 700 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS:

90

Avdrag på lån

80 000 000

80 000 000

4330

Særskilte transporttiltak:

1

Gebyrer

14 200 000

14 200 000

4331

Infrastrukturfond:

85

Avkastning infrastrukturfond

2 053 000 000

2 053 000 000

4352

Jernbanedirektoratet:

1

Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum

98 600 000

98 600 000

4354

Statens jernbanetilsyn:

1

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

14 700 000

14 700 000

4360

Kystverket:

2

Andre inntekter

12 300 000

12 300 000

4361

Samfunnet Jan Mayen:

7

Refusjoner og andre inntekter

6 100 000

6 100 000

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Diverse gebyrer

600 000

600 000

Sum Samferdselsdepartementet

3 699 400 000

Klima- og miljødepartementet

4400

Klima- og miljødepartementet:

2

Diverse inntekter

441 000

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet

1 817 000

2 258 000

4411

Artsdatabanken:

2

Diverse inntekter

417 000

417 000

4420

Miljødirektoratet:

1

Oppdrag og andre diverse inntekter

7 373 000

4

Gebyrer, forurensningsområdet

41 141 000

6

Gebyrer, fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger

35 869 000

7

Gebyrer, kvotesystemet

8 270 000

8

Gebyrer, naturforvaltningsområdet

638 000

9

Internasjonale oppdrag

43 816 000

137 107 000

4429

Riksantikvaren:

2

Refusjoner og diverse inntekter

2 637 000

9

Internasjonale oppdrag

3 314 000

5 951 000

4471

Norsk Polarinstitutt:

1

Salgs- og utleieinntekter

11 272 000

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

62 123 000

21

Inntekter, Antarktis

13 877 000

87 272 000

4481

Salg av klimakvoter:

1

Salgsinntekter

6 743 022 000

6 743 022 000

Sum Klima- og miljødepartementet

6 976 027 000

Finansdepartementet

4600

Finansdepartementet:

2

Diverse refusjoner

400 000

400 000

4602

Finanstilsynet:

3

Saksbehandlingsgebyr

12 000 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

12 500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester

51 600 000

51 600 000

4610

Tolletaten:

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

7 000 000

2

Andre inntekter

2 000 000

4

Diverse refusjoner

1 100 000

5

Refusjon fra Avinor AS

25 200 000

85

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

17 000 000

52 300 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

89 500 000

2

Andre refusjoner

46 100 000

3

Andre inntekter

37 900 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

49 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

3 500 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

5 200 000

85

Inngått på tapsførte lån mv.

246 500 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 430 000 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

262 600 000

89

Overtredelsesgebyr

4 000 000

2 244 300 000

4620

Statistisk sentralbyrå:

2

Oppdragsinntekter

256 100 000

85

Tvangsmulkt

25 000 000

281 100 000

Sum Finansdepartementet

2 642 200 000

Forsvarsdepartementet

4700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsinntekter

25 745 000

25 745 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsinntekter

3 892 456 000

47

Salg av eiendom

264 653 000

4 157 109 000

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret:

1

Driftsinntekter

517 737 000

517 737 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsinntekter

11 895 000

11 895 000

4731

Hæren:

1

Driftsinntekter

91 984 000

91 984 000

4732

Sjøforsvaret:

1

Driftsinntekter

55 089 000

55 089 000

4733

Luftforsvaret:

1

Driftsinntekter

109 679 000

109 679 000

4734

Heimevernet:

1

Driftsinntekter

5 766 000

5 766 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsinntekter

33 090 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

205 036 000

238 126 000

4790

Kystvakten:

1

Driftsinntekter

1 139 000

1 139 000

4791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsinntekter

774 747 000

774 747 000

4792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsinntekter

39 115 000

39 115 000

4799

Militære bøter:

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum Forsvarsdepartementet

6 028 631 000

Olje- og energidepartementet

4800

Olje- og energidepartementet:

10

Refusjoner

683 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 400 000

2 083 000

4810

Oljedirektoratet:

1

Gebyrinntekter

26 500 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

119 000 000

145 500 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Gebyrinntekter

78 000 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

89 000 000

40

Flom- og skredforebygging

27 000 000

194 000 000

Sum Olje- og energidepartementet

341 583 000

Ymse inntekter

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse

300 000 000

300 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

18 530 000

29

Termingebyr

16 892 000

89

Purregebyrer

105 016 000

90

Redusert lån og rentegjeld

10 776 474 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 999 551 000

17 916 463 000

5312

Husbanken:

1

Gebyrer m.m.

11 443 000

11

Diverse inntekter

61 940 000

90

Avdrag

12 350 000 000

12 423 383 000

5325

Innovasjon Norge:

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låneprovisjoner

63 500 000

90

Avdrag på utestående fordringer

53 000 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

53 078 500 000

5326

Siva SF:

70

Låne- og garantiprovisjoner

7 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer

95 000 000

102 000 000

5329

Eksportkredittordningen:

70

Gebyrer m.m.

20 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer

9 000 000 000

9 020 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer:

95

Avdrag på lån til andre stater

500 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

8 000 000 000

8 000 500 000

5351

Overføring fra Norges Bank:

85

Overføring

12 000 000 000

12 000 000 000

Sum Ymse inntekter

112 840 846 000

Sum Inntekter under departementene

155 233 102 000

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

163 500 000 000

2 Driftsutgifter

-28 500 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 100 000 000

4 Avskrivninger

-22 100 000 000

5 Renter av statens kapital

-2 900 000 000

107 900 000 000

30

Avskrivninger

22 100 000 000

80

Renter av statens kapital

2 900 000 000

132 900 000 000

Sum Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

132 900 000 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5445

Statsbygg:

39

Avsetning til investeringsformål

1 242 976 000

1 242 976 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu:

40

Salgsinntekter

200 000

200 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

12 600 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

2 000 000

14 600 000

5470

Statens pensjonskasse:

30

Avsetning til investeringsformål

55 645 000

55 645 000

5490

NVE Anlegg:

1

Salg av utstyr mv.

100 000

100 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger

1 574 406 000

1 574 406 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 887 927 000

Skatter og avgifter

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

74 700 000 000

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

105 600 000 000

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

83 600 000 000

263 900 000 000

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn

2 050 000 000

71

Skatt på overskudd

1 435 000 000

3 485 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

52 800 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

103 300 000 000

74

Arealavgift mv.

1 600 000 000

157 700 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

5 600 000 000

5 600 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

70

Avgift

2 000 000

2 000 000

5511

Tollinntekter:

70

Toll

3 000 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

300 000 000

3 300 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift

310 000 000 000

310 000 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol

14 200 000 000

14 200 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv.

6 600 000 000

6 600 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift

14 600 000 000

72

Trafikkforsikringsavgift

9 400 000 000

73

Vektårsavgift

350 000 000

75

Omregistreringsavgift

1 480 000 000

25 830 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin

5 700 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

10 900 000 000

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

7 000 000

16 607 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft

11 000 000 000

11 000 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.:

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 850 000 000

71

Avgift på smøreolje mv.

120 000 000

1 970 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift

8 700 000 000

71

Svovelavgift

6 000 000

8 706 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:

70

Trikloreten (TRI)

1 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

1 000 000

2 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

370 000 000

370 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOX:

70

Avgift på utslipp av NOX

54 000 000

54 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmidler:

70

Miljøavgift på plantevernmidler

65 000 000

65 000 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 000 000

71

Årsavgift knyttet til mineraler

2 000 000

3 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.:

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 500 000 000

1 500 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

3 050 000 000

3 050 000 000

5557

Avgift på sukker mv.:

70

Avgift på sukker mv.

210 000 000

210 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

70

Grunnavgift på engangsemballasje

1 980 000 000

71

Miljøavgift på kartong

55 000 000

72

Miljøavgift på plast

40 000 000

73

Miljøavgift på metall

10 000 000

74

Miljøavgift på glass

85 000 000

2 170 000 000

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift

2 040 000 000

2 040 000 000

5562

Totalisatoravgift:

70

Totalisatoravgift

135 000 000

135 000 000

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift

9 700 000 000

9 700 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet:

71

Årsavgift - stiftelser

24 215 000

73

Refusjon - Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

41 197 000

74

Avgift - forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

75

Kino- og videogramavgift

32 000 000

102 912 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet:

70

Petroleumstilsynet - sektoravgift

122 120 000

122 120 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet:

70

Legemiddeldetaljistavgift

63 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelleverandøravgift

207 500 000

74

Tilsynsavgift

3 770 000

75

Sektoravgift tobakk

15 000 000

294 170 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet:

71

Avgifter immaterielle rettigheter

154 500 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

29 600 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

8 550 000

74

Fiskeriforskningsavgift

236 496 000

75

Tilsynsavgift Justervesenet

49 634 000

478 780 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet:

70

Forskningsavgift på landbruksprodukter

158 901 000

72

Jeger- og fellingsavgifter

95 000 000

253 901 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet:

74

Sektoravgifter Kystverket

798 000 000

75

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

243 400 000

1 041 400 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet:

70

Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond

19 670 000

72

Fiskeravgifter

19 000 000

73

Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet

670 000 000

708 670 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

418 400 000

418 400 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet:

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

166 000 000

166 000 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:

70

Avgift på frekvenser mv.

302 000 000

302 000 000

Sum Skatter og avgifter

852 087 353 000

Renter og utbytte mv.

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift:

80

Renter av statens faste kapital

93 507 000

93 507 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

2 158 000 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

200 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 307 700 000

83

Av alminnelige fordringer

25 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

54 900 000

86

Renter av lån til andre stater

100 000

3 545 900 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

80

Renter

963 000 000

963 000 000

5611

Aksjer i NSB AS:

85

Utbytte

225 000 000

225 000 000

5612

Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS:

80

Renter

2 900 000

2 900 000

5613

Renter fra Siva SF:

80

Renter

16 300 000

16 300 000

5615

Husbanken:

80

Renter

3 309 000 000

3 309 000 000

5616

Kommunalbanken AS:

85

Aksjeutbytte

481 000 000

481 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter

4 857 196 000

4 857 196 000

5619

Renter av lån til Avinor AS:

80

Renter

30 300 000

30 300 000

5622

Aksjer i Avinor AS:

85

Utbytte

512 500 000

512 500 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS:

80

Renter

3 000 000

3 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:

80

Renter på lån fra statskassen

244 500 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

20 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

100 000 000

364 500 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen:

80

Renter

1 700 000 000

1 700 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet:

85

Statens overskuddsandel

41 200 000

86

Utbytte

2 000

41 202 000

5652

Statskog SF - renter og utbytte:

85

Utbytte

24 750 000

24 750 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning:

85

Utbytte

21 085 500 000

21 085 500 000

5680

Statnett SF:

85

Utbytte

443 000 000

443 000 000

5685

Aksjer i Equinor ASA:

85

Utbytte

16 620 000 000

16 620 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank:

85

Utbytte

112 700 000

112 700 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.:

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

600 000

600 000

Sum Renter og utbytte mv.

54 431 855 000

Folketrygden

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift

150 700 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

191 800 000 000

342 500 000 000

5701

Diverse inntekter:

71

Refusjon ved yrkesskade

940 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

235 000 000

80

Renter

1 700 000

86

Innkreving feilutbetalinger

1 150 000 000

87

Diverse inntekter

26 950 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

63 000 000

2 416 650 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs:

70

Dividende

230 000 000

230 000 000

5705

Refusjon av dagpenger:

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

26 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

800 000

26 800 000

Sum Folketrygden

345 173 450 000

Statens pensjonsfond utland

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet

232 494 395 000

232 494 395 000

Sum Statens pensjonsfond utland

232 494 395 000

Statslånemidler

5999

Statslånemidler:

90Lån77 143 171 000

77 143 171 000

Sum Statslånemidler

77 143 171 000

Totale inntekter:

1 852 351 253 000

Folketrygden

II

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdlovens § 23-10, gis med 133 085 395 000 kroner, hvorav 18 711 661 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

Statslån o.a.

II

Andre fullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan:

 1. ta opp nye langsiktige innenlandske statslån til et beløp inntil 75 000 mill. kroner.

 2. ha utestående kortsiktige markedslån til et beløp inntil 125 000 mill. kroner.

 3. ta imot innskudd i form av kontolån fra statsinstitusjoner og statlige fond, og fra institusjoner som kan bli pålagt å plassere likviditet som kontolån til staten.

 4. inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler.

Utenriksdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 100 post 01

kap. 3100 postene 02 og 05

kap. 140 post 01

kap. 3140 post 05

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

 2. overskride bevilgningen under kap. 116 Internasjonale organisasjoner, post 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) som følge av valutakursjusteringer dersom dette er nødvendig for å oppfylle norske forpliktelser overfor AIIB på USD 22 mill.

IV

Valutatap (disagio)/Valutagevinst (agio)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutatap (disagio)/valutagevinst (agio) som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementet, postene 89 Valutatap (disagio)/Valutagevinst (agio).

V

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om:

 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  117

  EØS-finansieringsordningene

  77

  EØS-finansieringsordningen 2014-2021

  10 637 mill. kroner

  78

  Den norske finansieringsordningen 2014-2021

  9 038 mill. kroner

  162

  Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

  70

  Næringsutvikling og handel

  50 mill. kroner

  72

  Fornybar energi

  100 mill. kroner

 2. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFIm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010–2020 under kap. 160 Helse, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 3. tilskudd til en global finansieringsordning for kvinne- og barnehelse med inntil 5 400 mill. kroner samlet i perioden 2015–2023 under kap. 160 Helse.

 4. tilskudd til Vaksinealliansen Gavi med inntil 6 250 mill. kroner i perioden 2016–2020 under kap. 160 Helse.

 5. tilskudd til Koalisjonen for innovasjon for epidemiberedskap (CEPI) med inntil 1 600 mill. kroner under kap. 160 Helse, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån. Inntil 1 000 mill. kroner gis i direkte støtte til CEPI i årene 2017–2021, og inntil 600 mill. kroner i årene 2021–2025. Hele eller deler av disse midlene kan fra 2019 gå via en finansieringsmekanisme forvaltet av Verdensbanken eller IFFIm.

 6. tilskudd til International Finance Facility for Education (IFFEd) med inntil 850 mill. kroner i perioden 2019–2025 under kap. 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 7. tilskudd til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) med inntil 2 070 mill. kroner i perioden 2018–2020 under kap. 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid, post 70 Utdanning.

VII

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2019 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme for gamle og nye garantier på inntil 12 500 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

VIII

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Mekanismen for internasjonale straffedomstoler (MICT) og for regulært bidrag til FN.

Andre fullmakter

IX

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2019 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling innenfor den resterende ramme på 834 mill. kroner under Garantiinstituttet for eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet inklusive påløpte renter, belastes gjeldsplanens ramme og ettergis uten bevilgning over bistandsbudsjettet. Rammen belastes ikke ved en eventuell ettergivelse av statlige fordringer på Sudan som stammer fra den norske skipseksportkampanjen (1976–1980), jf. Prop. 110 S (2012–2013).

X

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas en gang i året.

 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

 3. Eventuelle utbetalinger av regjeringens gave til TV-aksjoner kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

 4. Utbetalinger av tilskudd til Climate Investment Fund (CIF) kan foretas i samsvar med fondets prosedyrer for fondsoppbygging.

 5. Utbetalinger av tilskudd til følgende fond forvaltet av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) kan foretas i henhold til regelverket til det enkelte fond: Early Transition Countries Fund, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Regional Fund, EBRD Southern and Eastern Mediterranean Multi-Donor Account samt Multi Donor Account for Ukraine.

 6. Utbetalinger av tilskudd til Ukraine Trust Fund for Military Career Transition forvaltet av NATO, kan foretas i henhold til fondets regelverk.

 7. Utbetalinger av bidrag til Northern Dimension Environment Partnership Support Fund (NDEP), Chernobyl Shelter Fund (CSF) og Nuclear Safety Account (NSA) kan foretas i samsvar med fondets prosedyrer for fondsoppbygging.

 8. Utbetalinger av tilskudd til akutt nødhjelpsarbeid kan i enkelte tilfeller foretas for opptil ett år frem i tid når dette er påkrevd for å sikre raske og nødvendige investeringer.

 9. Utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av Verdensbanken, Afrikabanken, Asiabanken, Den interamerikanske utviklingsbanken og Det internasjonale fond for jordbruksutvikling kan foretas i henhold til regelverket for det enkelte fond.

 10. Utbetalinger til Vaksinealliansen Gavi kan foretas årlig i tråd med organisasjonens finansieringsstrategi og regelverk.

 11. Utbetalinger av tilskudd til Det grønne klimafondet (GCF) kan foretas i samsvar med fondets strategi og prosedyrer for fondsoppbygging.

XI

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 kan fravike Bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten.

XII

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at:

 1. Norge deltar, i forbindelse med formalisering av Sør-Sudans medlemskap i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB), i en selektiv kapitaløkning i banken, med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen UA 0,57 mill. (UA tilsvarer IMFs spesielle trekkrettigheter XDR). Innbetalingen foretas i løpet av årene 2016–2023, og belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond. Kapitaløkningen innebærer også en økning i den norske statsgarantien i AfDB med UA 8,93 mill.

 2. Norge deltar i kapitalpåfyllingen til Den interamerikanske utviklingsbankens (IDB) organisasjon for privat sektor, Inter-American Investment Corporation (IIC), med en andel på USD 10,1 mill. innbetalt i syv årlige avdrag for perioden 2016–2022. Innbetalingene belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond.

 3. Norge deltar i de første kapitalinnskuddene i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 110 mill., innbetalt i fem like årlige bidrag og gir garantier tilsvarende USD 440 mill. for perioden 2016–2020. Innbetalingen belastes kap. 116 Internasjonale organisasjoner, post 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB).

 4. Norge deltar i den 12. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet (AsDF-12) med et bidrag på til sammen 229,44 mill. kroner for perioden 2017–2020, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og fond.

 5. Norge deltar i den 5. kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av inntil USD 47,6 mill. i perioden 2020–2024, som belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 70 Verdensbanken. Den norske statsgarantien i IBRD økes samtidig med inntil USD 354 mill.

 6. Norge deltar i kapitaløkningen i Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av inntil USD 46,1 mill. innbetalt over perioden 2020–2024, som belastes kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 73 Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC).

 7. Norge deltar i kapitalpåfyllingen i Den globale miljøfasiliteten (GEF) med en innbetalt andel på inntil 520 mill. kroner over perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2022. Innbetalingene belastes kap. 163 Klima, miljø og hav, post 70 Miljø og klima.

 8. Norge deltar i den 11. kapitalpåfylling i Det internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD-11) med et bidrag på til sammen 360 mill. kroner for perioden 2019–2021, innbetalt i tre årlige bidrag på 120 mill. kroner per år i 2019–2021. Innbetalingene belastes kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 71 Matsikkerhet og landbruk.

Kunnskapsdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 200 post 01

  kap. 3200 post 02

  kap. 220 post 01

  kap. 3220 post 02

  kap. 222 post 01

  kap. 3222 post 02

  kap. 229 post 01

  kap. 3229 postene 02 og 61

  kap. 230 post 01

  kap. 3230 post 02

  kap. 256 post 01

  kap. 3256 post 02

  kap. 280 post 01

  kap. 3280 post 02

  kap. 281 post 01

  kap. 3281 post 02

  kap. 290 post 01

  kap. 3290 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på postene 21 mot tilsvarende merinntekter.

 3. avhende fast eiendom, jf. Instruks om avhending av statlig eiendom mv., og bruke inntekter fra salg av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntektene blir ført til eiendomsfondet til Norges forskningsråd.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  220

  Utdanningsdirektoratet

  70

  Tilskudd til læremidler mv.

  30 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

  21

  Spesielle driftsutgifter

  20 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

  22

  Videreutdanning for lærere og skoleledere

  236,9 mill. kroner

  270

  Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger

  1 313,1 mill. kroner

 2. gi tilsagn om å utbetale 20 pst. av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen påfølgende budsjettår, når endelig regnskap foreligger.

 3. gi tilsagn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2020 (andre halvdelen av undervisningsåret 2019–20) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2019 (første halvdelen av undervisningsåret 2019–20), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postene 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Økt lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 4. gi tilsagn om å omgjøre lån til stipend første halvår 2020 (andre halvdelen av undervisningsåret 2019–20) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2019 (første halvdelen av undervisningsåret 2019–20), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

Andre fullmakter

IV

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 1. privatister som melder seg opp til eksamen, og kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale et gebyr per prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 114 kroner dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev, og 2 231 kroner ved forbedringsprøver. Kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale 951 kroner per prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og 1 905 kroner ved senere forsøk.

 2. Kunnskapsdepartementet i 2019 kan gi universiteter og høyskoler fullmakt til å:

  1. opprette nye selskap og delta i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  2. bruke overskudd av oppdragsvirksomhet til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye selskap eller ved deltagelse i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  3. bruke utbytte fra selskap som virksomheten har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

  4. bruke inntekt fra salg av aksjer i selskap som virksomheten har ervervet med overskudd fra oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

 3. maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 2 990 kroner per måned fra 1. januar 2019, til 3 040 kroner per måned fra 1. august 2019 og til 33 140 kroner per år fra 1. januar 2019, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 4. inntektsgrensen for fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer settes til 548 500 kroner per år fra 1. august 2019, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

 5. Kunnskapsdepartementet i 2019 kan overføre aksjene i UNINETT AS til UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, og at direktoratet kan forvalte eierskapet i selskapet. Aksjene blir flyttet fra gruppe 1 til gruppe 2 og ført ut av kapitalregnskapet i 2019 mot konto for forskyvninger i balansen.

Kulturdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 01

kap. 3300 post 01

kap. 320 post 01

kap. 3320 postene 01 og 03

kap. 322 post 01

kap. 3322 post 01

kap. 322 post 21

kap. 3322 post 02

kap. 323 post 01

kap. 3323 post 01

kap. 323 post 21

kap. 3323 post 02

kap. 325 post 01

kap. 3325 post 01

kap. 326 post 01

kap. 3326 post 01

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 02

kap. 329 post 01

kap. 3329 post 01

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 02

kap. 334 post 01

kap. 3334 post 01

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 02

kap. 335 post 21

kap. 3335 post 02

kap. 339 post 01

kap. 3339 postene 02 og 04

kap. 339 post 01

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 07

kap. 342 post 01

kap. 3342 postene 01 og 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

11 mill. kroner

70

Nasjonale kulturbygg

771,7 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2019 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger i Norge innenfor enn samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

Andre fullmakter

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2019:

 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikk og scenekunst, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikk og scenekunst, post 73 Region- og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2019 skal:

 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

 2. avgiften per videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner.

 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 713 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8–1 andre ledd skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

VII

Fullmakt til å benytte åremål

Stortinget samtykker i at det gis adgang til i henhold til statsansattelovens regler å benytte åremål for kuratorer som forestår utvikling og gjennomføring av kunstproduksjoner i KORO. For disse gis det mulighet for åremål i en periode på fire år for konsulentene og inntil seks år for leder, med mulighet til én gangs fornyelse.

Justis- og beredskapsdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 61 post 01

  kap. 3061 post 03

  kap. 400 post 01

  kap. 3400 post 01

  kap. 410 post 01

  kap. 3410 postene 02 og 03

  kap. 410 post 22

  kap. 3410 post 04

  kap. 430 post 01

  kap. 3430 postene 03 og 04

  kap. 430 post 21

  kap. 3430 post 02

  kap. 432 post 01

  kap. 3432 post 03

  kap. 440 post 01

  kap. 3440 postene 02, 03, 04

  kap. 442 post 01

  kap. 3442 post 02 og 03

  kap. 444 post 01

  kap. 3444 post 02

  kap. 451 post 01

  kap. 3451 post 03 og 06

  kap. 454 post 01

  kap. 3454 post 01

  kap. 455 post 01

  kap. 3455 post 01

  kap. 456 post 01

  kap. 3456 post 02

  kap. 456 post 22

  kap. 3456 post 03

  kap. 456 post 45

  kap. 3456 post 04

  kap. 473 post 01

  kap. 3473 post 01

  kap. 474 post 01

  kap. 3474 post 02

  kap. 490 post 01

  kap. 3490 post 05

  kap. 491 post 01

  kap. 3491 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

150 mill. kroner

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

60 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger på kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

 2. gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner i 2018 og 2019 på kap. 430 Kriminalomsorgen, post 70 Tilskudd.

V

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i byggeprosjekt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggingen av politiets nasjonale beredskapssenter som omtalt i Prop. 1 S (2017–2018) under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, innenfor en kostnadsramme på 2 620 mill. kroner.

VI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 under kap. 430 Kriminalomsorgen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å anskaffe brukerutstyr til nytt fengsel i Agder. Samlede forpliktelser og utbetalinger kan ikke overskride kostnadsrammer omtalt i Prop. 129 S (2016–2017) på 125 mill. kroner for avdelingen i Froland og 75 mill. kroner for avdelingen i Mandal.

Andre fullmakter

VII

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

VIII

Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 01 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

IX

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettsferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

X

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

XI

Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan inngå avtaler med varighet utover 2019 om midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke innkvarteringskapasiteten selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak, dersom det er nødvendig for å gi innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse. Stortinget samtykker videre i at Justis- og beredskapsdepartementet kan iverksette beredskapstiltak med varighet utover 2019 for eventuelt sterkt økte ankomster av asylsøkere selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter og post 49 Kjøp av eiendommer og selv om det ikke foreligger fastsatt kostnadsramme. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige 3 mrd. kroner i 2019.

XII

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 50 mill. kroner dersom det oppstår en situasjon med ekstraordinært mange skogbranner, og det i den forbindelse er nødvendig med innsats for slokking og beredskap utover det som må påregnes i et normalår, uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

XIII

Forslag til endring av anmodningsvedtak nr. 68 vedtakspunkt 18, 3. desember 2015

Stortinget samtykker i at regjeringen bidrar aktivt i de brede internasjonale prosessene i EU og FN med det mål å fremme tiltak som støtter opp om kontrollert og regulert migrasjon og å begrense irregulære ankomster av migranter uten beskyttelsesbehov eller annet grunnlag for lovlig opphold. Norge skal arbeide for å ivareta statens folkerettslige handlingsrom og for at flere land oppfyller internasjonale forpliktelser knyttet til flukt og migrasjon. Norge tar på nåværende tidspunkt ikke initiativ til endring av sentrale konvensjoner av relevans for flukt og migrasjon eller til en internasjonal gjennomgang av disse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 01

kap. 3500 post 01

kap. 510 post 01

kap. 3510 postene 02 og 03

kap. 525 post 21

kap. 3525 post 01

kap. 533 post 01

kap. 3533 post 02

kap. 540 post 01

kap. 3540 postene 03 og 04

kap. 540 post 21

kap. 3540 post 03

kap. 540 post 22

kap. 3540 post 05

kap. 540 post 23

kap. 3540 post 06

kap. 540 postene 01 og 27

kap. 3540 post 02

kap. 554 post 01

kap. 3554 post 01

kap. 563 post 01

kap. 3563 post 03

kap. 563 post 21

kap. 3563 post 02

kap. 585 post 01

kap. 3585 post 01

kap. 587 post 01

kap. 3587 post 04

kap. 595 post 01

kap. 3595 postene 02 og 03

kap. 595 post 21

kap. 3595 postene 02 og 03

kap. 595 post 45

kap. 3595 post 04

kap. 2412 post 01

kap. 5312 post 01

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2019 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2020 til kommuner.

 2. inntil 150 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2020 til fylkeskommuner.

IV

Utsatt utgifts- og inntektsføring

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi Statens kartverk fullmakt til å plassere innbetalinger fra samfinansierte prosjekter på mellomværende med statskassen. Inntektene vil bli rapportert til statsregnskapet på det tidspunkt utgiftene i de samfinansierte prosjektene kommer til utbetaling og rapporteres til statsregnskapet.

V

Samfinansiering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi Statens kartverk fullmakt til å sette i gang samfinansierte prosjekter før finansieringen i sin helhet er innbetalt til Statens kartverk, forutsatt at det er inngått en bindende avtale med betryggende sikkerhet om innbetaling mellom partene. Fullmakten begrenses oppad til 90 mill. kroner og gjelder utgifter ført på kap. 595 Statens kartverk, post 21 Spesielle driftsutgifter mot inntekter ført på kap. 3595 Statens kartverk, post 03 Samfinansiering.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi Statens kartverk fullmakt til å foreta bestillinger av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under kap. 595 Statens kartverk, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 120 mill. kroner.

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

VIII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

108,9 mill. kroner

567

Nasjonale minoriteter

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

4,1 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Utleieboliger

667,1 mill. kroner

79

Heis og tilstandsvurdering

45,0 mill. kroner

590

Planlegging og byutvikling

72

Bolig- og områdeutvikling i byer

22,3 mill. kroner

Andre fullmakter

IX

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2019 kan gi tilsagn om lån for 16 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2019 og senere år.

X

Tilskudd uten krav om tilbakebetaling

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan:

 1. tildele midler til fylkeskommunene som tilskudd uten krav om tilbakebetaling under kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene, post 62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene og post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, og under kap. 553 Omstillingsdyktige regioner, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, post 63 Grenseregionale Interreg-program og post 65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet.

 2. tildele midler til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet som tilskudd uten krav om tilbakebetaling under kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene, post 70 Bedriftsrettede programmer i distriktene og under kap. 553 Omstillingsdyktige regioner, post 74 Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø.

XI

Sikringsprosjekt på de kongelige eiendommer

Stortinget samtykker i at H.M. Kongen i 2019 kan pådra forpliktelser utover bevilgningen på kap. 1, post 51 for å gjennomføre sikringsprosjektet på de kongelige eiendommer. Kostnadsrammen er 602,9 mill. kroner i prisnivå per juli 2019.

Bygge- og eiendomsfullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

XII

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 250 mill. kroner, mot dekning i reguleringsfondet.

 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer netto gevinst fra salg av eiendommer.

XIII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan omdisponere:

 1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 31 og 33 og mellom postene 30 og 34.

 2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, fra post 01 til 45.

 3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 01 til 45.

 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av brukerfinansierte byggeprosjekter.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XIV

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet, kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg, innenfor de kostnadsrammene som er omtalt i Prop. 1 S (2018–2019) eller i tidligere proposisjoner til Stortinget.

XV

Fullmakter som gjelder brukerfinansierte byggeprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan:

 1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter, uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret, innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser, ved gjennomføring av brukerfinansierte byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter og post 34 Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter.

Andre fullmakter

XVI

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan:

 1. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige virksomheter som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 750 mill. kroner.

 2. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 800 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49.

 3. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapitler eller prosjektene ikke blir realisert.

Arbeids- og sosialdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 01

kap. 3600 post 02

kap. 601 post 21

kap. 3601 post 02

kap. 605 post 01

kap. 3605 postene 01, 04 og 05

kap. 605 post 21

kap. 3605 post 02

kap. 621 post 21

kap. 3621 post 02

kap. 640 post 01

kap. 3640 postene 06 og 07

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 08

kap. 642 post 01

kap. 3642 postene 06 og 07

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan:

 1. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 01 Driftsutgifter til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 2. omdisponere inntil 11 mill. kroner under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid i forbindelse med forsøket med VTA i kommunal regi.

 3. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 4. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634, post 79.

 5. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter.

 6. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 50 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 774,8 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

822,1 mill. kroner

VI

Fullmakt til å starte opp Prosjekt 3 i IKT-moderniseringsprogrammet i Arbeids- og velferdsetaten

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan starte opp Prosjekt 3 i IKT-moderniseringsprogrammet i Arbeids- og velferdsetaten med utgangspunkt i en kostnadsramme på 847 mill. kroner. Utover denne rammen vil eventuelle ubrukte midler fra Prosjekt 2 kunne benyttes i Prosjekt 3.

VII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for gjennomføring av forsøk med velferdsobligasjoner

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner i 2018 og 2019 på kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering, post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte.

Andre fullmakter

VIII

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan ettergi rente- og avdragsfrie lån til arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre driften.

IX

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, postene 01, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

Folketrygden

Andre fullmakter

II

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2019 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene1:

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter grunnet varig sykdom, skade eller lyte etter lovens § 6-3 (laveste sats)

8 232

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

12 564

1c.

eller til

16 464

1d.

eller til

24 252

1e.

eller til

32 868

1f.

eller til

41 052

2a.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til de som må ha særskilt tilsyn og pleie grunnet varig sykdom, skade eller lyte

14 748

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til barn under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie

29 496

2c.

eller til

58 992

2d.

eller til

88 488

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

23 990

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)2

for første barn

47 724

for to barn

62 280

for tre og flere barn

70 572

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701 post 21

kap. 3701 post 02

kap. 703 post 21

kap. 3703 post 02

kap. 710 post 21

kap. 3710 post 03

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 04

kap. 740 postene 01 og 21

kap. 3740 postene 02 og 04

kap. 740 post 01

kap. 5572 post 75

kap. 740 post 70

kap. 3740 post 03

kap. 740 post 60

kap. 3740 post 06

kap. 741 post 01

kap. 3741 postene 02 og 50

kap. 742 post 01

kap. 3742 post 50

kap. 745 post 01

kap. 3710 post 03

kap. 745 postene 01 og 21

kap. 3745 post 02

kap. 745 post 01

kap. 3740 post 04

kap. 746 postene 01 og 21

kap. 3746 post 02

kap. 747 postene 01 og 21

kap. 3747 postene 02 og 04

kap. 748 post 01

kap. 3748 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

8 009,2 mill. kroner

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

1 241,0 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1,0 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019:

 1. aktiverer investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak i statens kapitalregnskap.

 2. i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Barne- og likestillingsdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 847 post 01

kap. 3847 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postene 01, 02 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Andre fullmakter

III

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2019 i henhold til lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan betale ut barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som oppfyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0–3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslige forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

IV

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2019 i henhold til lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med følgende beløp for barn i alderen 13–23 måneder:

Avtalt oppholdstid i barnehage per uke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13– 23 måneder

Ikke bruk av barnehageplass

100

7 500

Til og med 8 timer

80

6 000

Fra 9 til og med 16 timer

60

4 500

Fra 17 til og med 24 timer

40

3 000

Fra 25 til og med 32 timer

20

1 500

33 timer eller mer

0

0

V

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2019 i henhold til lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan betale ut:

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

63 140 kroner per barn

Nærings- og fiskeridepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 900 post 01

  kap. 3900 post 01

  kap. 900 post 21

  kap. 3900 post 02

  kap. 902 post 01

  kap. 3902 postene 01 og 03 og kap. 5574 post 75

  kap. 902 post 21

  kap. 3902 post 04

  kap. 903 post 01

  kap. 3903 post 01

  kap. 904 post 01

  kap. 3904 post 02

  kap. 904 post 21

  kap. 3904 post 02

  kap. 904 post 22

  kap. 3904 post 03

  kap. 905 post 21

  kap. 3905 post 03

  kap. 910 post 01

  kap. 3910 post 03

  kap. 912 post 01

  kap. 3912 post 01

  kap. 917 post 01

  kap. 3917 post 01

  kap. 917 post 21

  kap. 3917 post 22

  kap. 923 post 21

  kap. 3923 post 01

  kap. 926 post 21

  kap. 3926 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. overskride bevilgningen under kap. 917, post 22, kap. 919, post 76 og kap. 923, post 22, slik at summen av overskridelser tilsvarer merinntekter under kap. 5574, post 74.

 3. overskride bevilgningen under kap. 919, post 60 med 80 pst. av tilsvarende merinntekter under kap. 3917, post 13.

III

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

 1. foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

 2. foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under Garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge (skipsgarantiordningen) overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 150 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 92 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – skipsgarantiordning.

IV

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

 1. overskride bevilgningen under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 71 Miljøtiltak Raufoss, for miljøtiltak innenfor gitt garantiramme på 168 mill. kroner.

 2. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 3. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkredittordningen, post 90 Utlån, men slik at utlån i 2019 ikke overstiger 38 mrd. kroner.

 4. overskride bevilgningen under kap. 905 Norges geologiske undersøkelse, post 21 Spesielle driftsutgifter, kap. 923 Havforskningsinstituttet, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy, post 21 Spesielle driftsutgifter i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene under henholdsvis kap. 3905 Norges geologiske undersøkelse, post 03 Oppdragsinntekter og andre inntekter, kap. 3923 Havforskningsinstituttet, post 01 Oppdragsinntekter og kap. 3926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy, post 01 Oppdragsinntekter. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2020 under de nevnte utgiftsbevilgninger, skal alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

 5. overskride bevilgningen under kap. 922 Romvirksomhet, post 95 Egenkapital Space Norway AS innenfor en totalramme på 139 mill. USD.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  929

  Institutt for energiteknikk

  51

  Tilskudd til atomforskning

  42 mill. kroner

  2421

  Innovasjon Norge

  72

  Innovasjonskontrakter

  400 mill. kroner

  76

  Miljøteknologi

  550 mill. kroner

 2. gi tilsagn om tilskudd på 115,6 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning, for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 160,5 mill. euro.

VI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

 1. inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

 2. foreta bestillinger ut over gitt bevilgning under kap. 904 Brønnøysundregistrene, post 22 Forvaltning av Altinn-løsningen, men slik at ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan gi:

 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 160 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 290 mill. kroner.

 2. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning.

 3. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, samt innenfor en øvre rammebegrensning på syv ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond.

 4. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 7 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.

 5. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri.

 6. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 10 000 mill. kroner ved kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge.

VIII

Garantifullmakt og fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan inngå standardavtaler for leie av grunn til bolig- og næringsformål på Svalbard med garantier overfor långiver som har pant i bygg som står på statens grunn. Garantiansvar kan kun utløses dersom staten sier opp avtalen eller nekter overføring av leierett. Samlet garantiramme for avtalene begrenses oppad til 25 mill. kroner. Det kan utgiftsføres utbetalinger knyttet til garantiene uten bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 80 Lånesikringsordning, bolig- og næringsformål på Svalbard, innenfor en ramme på 10 mill. kroner.

IX

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

X

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 1 200 mill. kroner.

 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme.

XI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

 1. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

 2. pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for inntil 375,5 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak i Lunckefjell.

Andre fullmakter

XII

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XIII

Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt anledning til å erverve og avhende aksjer og opsjoner med formål å få dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker. Eierskapet skal være midlertidig.

XIV

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan:

 1. redusere eierskapet i Ambita AS helt eller delvis.

 2. redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis.

 3. redusere eierskapet i Entra ASA helt eller delvis.

 4. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.

 5. redusere eierskapet i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS helt eller delvis.

 6. redusere eierskapet i Telenor ASA ned mot 34 prosent.

XV

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan avhende eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal og ved Løkken Verk i Meldal kommune i Trøndelag. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900, post 30 Inntekter fra salg av gruveeiendom.

XVI

Bruk av holdingselskap

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å:

 1. benytte holdingselskapet for å forvalte eierandeler som følge av misligholds- og gjenvinningssaker under GIEKs Alminnelig garantiordning. Selskapet oppkapitaliseres med midler fra Alminnelig garantiordning. Alminnelig garantiordning kan også gi lån til holdingselskapet eller overføre andre verdier for oppkapitalisering. Holdingselskapet skal være midlertidig.

 2. plassere aksjer eller andre verdier tilhørende Alminnelig garantiordning i holdingselskapet.

 3. overføre utbytte fra holdingselskapet tilbake til Alminnelig garantiordning.

 4. overføre inntekter fra salg av aksjer eid av holdingselskapet til Alminnelig garantiordning.

 5. avvikle holdingselskapet, samt tilbakeføre eventuelle midler til eller dekke eventuelt kapitalbehov fra Alminnelig garantiordning.

Landbruks- og matdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1115 post 01

  kap. 4115 post 02

  kap. 1137 post 54

  kap. 5576 post 70

  kap. 1140, post 23

  kap. 4140, post 01

  kap. 1142 post 01

  kap. 4142 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom, avgrenset oppad til 25 mill. kroner. Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

III

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan overskride bevilgningen under kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 01 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1137

Forskning og innovasjon

71

Bioøkonomiordningen

5,2 mill. kroner

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

107,8 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

118,7 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 75 mill. kroner.

Departementet kan trekke utgifter ved salget fra salgsinntektene før disse inntektsføres.

VI

Salg av aksjer

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan

 1. avvikle NIBIO og Veterinærinstituttet sitt eierskap i Instrumenttjenesten AS, og at virksomhetene kan benytte inntektene fra salget.

 2. avvikle NIBIO sitt eierskap i Instidata AS, og at virksomheten kan benytte inntektene fra salget.

Samferdselsdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekt under

  kap. 1313 post 01

  kap. 4313 post 02

  kap. 1320 postene 01, 22, 28 og 30

  kap. 4320 post 01

  kap. 1320 post 28

  kap. 4320 post 02

  kap. 1320 post 22

  kap. 4320 post 03

  kap. 1352 post 01

  kap. 4352 post 01

  kap. 1354 post 21

  kap. 4354 post 01

  kap. 1360 postene 01 og 45

  kap. 4360 post 02 og kap. 5577 post 74

  kap. 1361 post 01

  kap. 4361 post 07

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap. 4360, post 02 til følgende formål under kap. 1360, post 30:

  1. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

  2. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan overskride bevilgningen under kap. 1360 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kroner per aksjon dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensing uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1320

Statens vegvesen

63

Tilskudd til gang- og sykkelveier

40 mill. kroner

1352

Jernbanedirektoratet

74

Tilskudd til eksterne

1 340 mill. kroner

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, fiberkabler

20 mill. kroner

V

Fullmakter til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan inngå avtaler om forskuttering av midler utover gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Ramme for samlede, løpende refusjonsforpliktelser

1320

Statens vegvesen

30, 31 og 36

Investeringer, riksvei

2 600 mill. kroner

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold, fiskerihavner og farleder

350 mill. kroner

Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan:

 1. starte opp dette investeringsprosjektet:

  innenfor en kostnadsramme på:

  rv. 5 Kjøsnesfjorden

  1 331 mill. kroner

  Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 2. pådra forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor det enkelte prosjekts kostnadsramme for prosjekter som har startet opp før 2016 og er omtalt i Prop. 1 S. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 3. forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget inntil følgende beløp:

  1. Kap.

   Post

   Betegnelse

   Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

   Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

   1352

   Jernbanedirektoratet

   72

   Planlegging nye prosjekter

   3 000 mill. kroner

   1 500 mill. kroner

   73

   Investeringer, jernbane

   3 000 mill. kroner

   1 500 mill. kroner

  2. Kap.

   Post

   Betegnelse

   Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

   1320

   Statens vegvesen

   30, 31 og 36

   Investeringer, riksvei

   3 000 mill. kroner

   1360

   Kystverket

   21 og 30

   Investeringer

   330 mill. kroner

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drift- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1320

Statens vegvesen

22

Drift og vedlikehold

8 400 mill. kroner

2 700 mill. kroner

1352

Jernbanedirektoratet

71

Drift og vedlikehold

9 000 mill. kroner

3 000 mill. kroner

VIII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksveiferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksveiferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 9 700 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 1 600 mill. kroner.

IX

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for Nye Veier AS

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1321 Nye Veier AS, post 70 Tilskudd til Nye Veier AS, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 21 600 mill. kroner og årlige forpliktelser ikke overstiger 5 400 mill. kroner.

Andre fullmakter

X

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

XI

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 for det togmateriellet som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog, kan:

 1. gi en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 7 103 mill. kroner

 2. gi ytterligere restverdigaranti til oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 3 007 mill. kroner. Det legges til grunn 75 pst. restverdigaranti.

XII

Opprettelse av post uten bevilgning

Stortinget samtykker i at kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 74 Tilskudd til eksterne, opprettes i statsregnskapet 2019 uten bevilgning.

XIII

Overføringer til og fra reguleringsfond

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighets reguleringsfond.

Klima- og miljødepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1400 post 01

kap. 4400 post 02

kap. 1411 post 21

kap. 4411 post 02

kap. 1420 post 01

Kap. 4420 post 01

kap. 1420 post 23

kap. 4420 postene 04, 06, 08 og 09

kap. 1429 post 01

kap. 4429 postene 02 og 09

kap. 1471 post 01

kap. 4471 postene 01 og 03

kap. 1471 post 21

kap. 4471 post 21

kap. 1472 post 50

kap. 5578 post 70

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan:

 1. overskride bevilgningen på kap. 1481 Klimakvoter, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorar, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

 2. overskride bevilgningen på kap. 1481 Klimakvoter, post 22 Kvotekjøp, generell ordning, med et beløp som svarer til inntekter fra salg av klimakvoter under statens kvotekjøpsprogram som er regnskapsført på kap. 4481 Salg av klimakvoter, post 01 Salgsinntekter.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Kjøp av klimakvoter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvoter innenfor en samlet ramme på 1 700 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser under kap. 1481 Klimakvoter, post 22 Kvotekjøp, generell ordning.

V

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan foreta bestillinger av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak

9,1 mill. kroner

31

Tiltak i verneområder

3 mill. kroner

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

6,7 mill. kroner

33

Statlige erverv, nytt vern

7,7 mill. kroner

35

Statlige erverv, skogvern

351,3 mill. kroner

38

Restaurering av myr og annen våtmark

9,5 mill. kroner

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1411

Artsdatabanken

70

Tilskudd til arter og naturtyper

27 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55 mill. kroner

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

176,7 mill. kroner

71

Marin forsøpling

15 mill. kroner

78

Friluftsformål

3 mill. kroner

1428

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet

400 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner

61 mill. kroner

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

40 mill. kroner

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

10 mill. kroner

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

10 mill. kroner

74

Tilskudd til fartøyvern

15 mill. kroner

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene

1,5 mill. kroner

79

Tilskudd til verdensarven

15 mill. kroner

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsingen

2 052 mill. kroner

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan pådra forpliktelser for fremtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger under kap. 1420 Miljødirektoratet, postene 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 76,3 mill. kroner.

Andre fullmakter

VIII

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger på følgende måte:

 1. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året for FNs klima- og skogprogram, Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program, og BioCarbon Fund plus.

 2. Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan foretas i henhold til organisasjonens regelverk.

 3. Utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av FNs Multi Partner Trust Fund og Inter-American Development Bank (IDB) kan foretas i henhold til regelverket for det enkelte fond.

IX

Utbetaling til Verdensbankens karbonfond

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 får unntak fra forutsetningene i Stortingets vedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger gjennom at tilskudd til Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund kan utbetales med det formål å betale for framtidige verifiserte utslippsreduksjoner.

X

Utbetaling av tilskudd til offentlig-privat samarbeid

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 får unntak fra forutsetningene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om at utbetaling av gitte bevilgninger kun skal skje ved behov, slik at det kan utbetales tilskudd til risikoreduksjon for investeringer i avskogingsfri og bærekraftig råvareproduksjon i tråd med kriteriene for kap. 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak, post 73 Klima- og skogsatsingen.

XI

Utbetaling av renter på tilskudd

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalte fra Norge under Klima- og skogsatsingen på kap. 1482, post 73 kan benyttes til tiltak etter avtale mellom Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottaker.

XII

Omgjøring av betingede lån til tilskudd

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan gi Enova SF fullmakt til å omgjøre betingede lån fra Klima- og energifondet til tilskudd etter forhåndsdefinerte og forutsigbare betingelser.

Finansdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 21 post 01

  kap. 3021 post 02

  kap. 1600 post 21

  kap. 4600 post 02

  kap. 1605 post 01

  kap. 4605 post 01

  kap. 1610 post 01

  kap. 4610 postene 01, 04 og 05

  kap. 1618 post 01

  kap. 4618 post 02

  kap. 1618 post 01

  kap. 4618 post 03

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633, post 01, for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Oppdragsinntekter.

  Ubrukte merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med ved utregning av overførbart beløp på posten.

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633, post 01.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2019 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet, post 01 Driftsutgifter, for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for regjeringen.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1610

Tolletaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 mill. kroner

V

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan inngå avtaler om gjennomføring av de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2018–2019) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammene som der er angitt.

VI

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan gi garantier for:

 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 230 785 695 euro.

 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 387 086 761 euro.

 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 57 243 888 euro.

VII

Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2019 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 20,8 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningen under kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Andre fullmakter

VIII

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

IX

Nettoposteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan:

 1. trekke direkte utgifter i forbindelse med auksjonssalg fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 4610 Tolletaten, post 02 Andre inntekter.

 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1610 Tolletaten, post 01 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der Tolletaten framleier lokaler.

 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 01 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der Skatteetaten framleier lokaler.

 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, refusjoner fra andre offentlige institusjoner for investeringer Skatteetaten gjør i samarbeid med disse.

 5. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 01 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der Statistisk sentralbyrå framleier lokaler.

Forsvarsdepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 1. Inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 2. Inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kapittel 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan:

 1. foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1720

  Felleskapasiteter i Forsvaret

  01

  Driftsutgifter

  1 517 mill. kroner

  1731

  Hæren

  01

  Driftsutgifter

  30 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  910 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  01

  Driftsutgifter

  1 500 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  01

  Driftsutgifter

  65 mill. kroner

  1760

  Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

  01

  Driftsutgifter

  1 100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

  80 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  65 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

  165 mill. kroner

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  34 335 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  01

  Driftsutgifter

  2 080 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  01

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  01

  Driftsutgifter

  25 mill. kroner

 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner utover det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om økonomisk støtte utover bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter og kapittel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 1. Forsvarsdepartementet i 2019 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2018–2019).

 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan:

 1. starte opp nye investeringsprosjekter som er presentert i Prop. 1 S (2018–2019), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2018–2019), herunder endrede kostnadsrammer.

 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringsprosjekter med en kostnadsramme under 500 mill. kroner.

 4. starte opp og gjennomføre eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) med en kostnadsramme under 200 mill. kroner.

 5. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2018–2019).

 6. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 7. igangsette planlegging og prosjektering av eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 8. inkludere gjennomføringskostnader i eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter på post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan:

 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

  1. rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

  2. terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for

  3. områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste

  4. kontorer og lignende

  5. eiendommer for fremtidig utbygging.

 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support and Procurement Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

X

Andre fullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet gjennom Forsvarsbygg i 2019 kan kjøpe/innløse boliger med fellesgjeld, slik at samlet gjeld knyttet til eierskap av slike boliger ikke overstiger 100 mill. kroner.

Olje- og energidepartementet

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1810 post 23

kap. 4810 post 02

kap. 1820 post 23

kap. 4820 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Kongen i 2019 kan overskride bevilgningen under:

 1. kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorar og utgifter til faglig bistand ved statlig kjøp/salg av aksjeposter samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i Equinor ASA.

 2. kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten med inntil 5 mrd. kroner ved utøvelse av statens forkjøpsrett ved overdragelser av andeler i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

IV

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan utgiftsføre uten bevilgning under:

 1. kap. 1815 Petoro AS, post 79 Erstatninger, erstatning til Norges Bank som omfatter netto rentetap og andre dokumenterte kostnader grunnet avvik i varslet og faktisk innbetaling av valuta fra SDØE til Norges Bank, jf. avtale om overføring og kjøp av valuta fra SDØE til Norges Bank.

 2. kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS, inntil 25 mill. kroner til utlån til Norpipe Oil AS.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1800

Olje- og energidepartementet

72

Tilskudd til olje- og energiformål

126 mill. kroner

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

70 mill. kroner

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 mill. kroner

VI

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 mill. kroner

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

10 mill. kroner

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

35 mill. kroner

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

21

Spesielle driftsutgifter

10 mill. kroner

22

Flom- og skredforebygging

150 mill. kroner

1840

CO2-håndtering

70

Administrasjon, Gassnova SF

20 mill. kroner

VII

Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan pådra staten forpliktelser utover bevilgningene under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, knyttet til:

 1. løpende forretningsvirksomhet i interessentskapene, samt deltakelse i annen virksomhet som har tilknytning til leting og utvinning av petroleum.

 2. avsetning av statens petroleum etter avsetningsinstruksen gitt Equinor ASA.

VIII

Utbyggingsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan pådra staten forpliktelser utover bevilgningene under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, hvor øvre grense for statens forholdsmessige andel for det enkelte prosjekt/fase utgjør inntil 5 mrd. kroner knyttet til deltakelse i:

 1. utbyggingsprosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel.

 2. utviklingsprosjekter under Gassled eller andre interessentskap.

IX

Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan pådra staten forpliktelser utover bevilgningene under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten knyttet til kontraktsmessige forpliktelser i fasen før plan for utbygging og drift er godkjent eller før tillatelse til anlegg og drift er gitt, herunder forpliktelser knyttet til en pre-interessentskapsfase.

Andre fullmakter

X

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan godkjenne overføring av eiendomsrett fra en rettighetshavergruppe hvor Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettighetshaverne, til en annen rettighetshavergruppe. Det forutsettes at Petoro AS som forvalter av SDØE er sikret tilstrekkelig bruksrett. Denne fullmakt vil gjelde for de prosjekter hvor Olje- og energidepartementet har fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/anlegg og drift, samt ved mindre endringer for prosjekter hvor plan for utbygging/anlegg og drift allerede er godkjent. Fullmakten gis under forutsetning av at overføring av eiendomsrett ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

XI

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan godkjenne overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler for Petoro AS som forvalter av SDØE der det antas at ressursene i utvinningstillatelsen på tidspunkt for overdragelsen er mindre enn 3 mill. Sm3 oljeekvivalenter.

XII

Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan godkjenne at Petoro AS kan delta i:

 1. overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler i interessentskap hvor en rettighetshaver velger å tre ut av interessentskapet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

 2. forenklet samordning av utvinningstillatelser med SDØE-andeler.

 3. ny/endret plan for utbygging og drift av forekomster innenfor et samordnet område med SDØE-deltakelse.

 4. overdragelse av deltakerandeler for å oppnå fortsatt harmonisering av deltakerandeler i utvinningstillatelser som er samordnet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

XIII

Overdragelse av andeler i rørledninger mv.

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan godkjenne nødvendige transaksjoner for overdragelse av andeler for Petoro AS som forvalter av SDØE for å innlemme rørledninger og transportrelaterte anlegg med SDØE-andel i Gassled eller andre interessentskap. Statens andel i Gassled eller andre interessentskap skal justeres for å gjenspeile innlemmelsen.

XIV

Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet kan godkjenne prosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel under følgende forutsetninger:

 1. Prosjektet må ikke ha prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

 2. Øvre grense for de samlede investeringer per prosjekt utgjør 20 mrd. kroner.

 3. Hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet og være rimelig robust mot endringer i prisutviklingen for olje og naturgass.

Til forsiden