Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

2 Statsbudsjettet

Tabell 2.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2013 – 2019

Mill. kroner

Regnskap

Saldert budsjett 2018

Anslag regn-skap 2018

Forslag 2019

2013

2014

2015

2016

2017

Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet

185 772 199 461 213 942 233 553 210 329 219 396 220 514 225 999

Driftsresultat forretningsdriften

195 -349 -593 -334 -176 -459 -428 -364

Renter av statsgjeld

12 186 11 117 11 249 10 825 8 833 8 872 9 196 10 489

Overføringer til andre

831 385 881 498 940 912 974 232 1 035 317 1 075 173 1 068 563 1 113 945

Utgifter ekskl. lån og petroleums-virksomhet

1 029 538 1 091 727 1 165 509 1 218 276 1 254 303 1 302 982 1 297 845 1 350 070

Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet

913 084 931 719 980 197 1 009 888 1 031 477 1 047 616 1 063 142 1 117 576

Oljekorrigert overskudd

-116 454 -160 008 -185 312 -208 388 -222 826 -255 366 -234 703 -232 494

Overført fra Statens pensjonsfond utland

117 340 156 164 186 063 212 516 231 394 255 366 234 703 232 494

Overskudd før lånetransaksjoner

885 -3 844 751 4 127 8 568 0 0 0

Oljeskatter

206 436 176 164 110 157 47 606 71 177 91 105 123 602 163 302

Utbytte fra Equinor

14 421 22 646 15 382 10 717 8 398 14 544 14 544 16 620

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

157 880 148 229 121 673 94 270 114 836 102 400 145 800 132 900

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

-33 585 -35 372 -28 955 -27 815 -26 564 -25 000 -25 000 -27 000

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

345 151 311 667 218 256 124 779 167 847 183 049 258 946 285 822

Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland

228 697 151 658 32 945 -83 609 -54 979 -72 317 24 243 53 328

Utlån og avdrag, brutto

233 208 192 855 222 159 163 718 163 595 104 783 125 532 189 459

Tilbakebetalinger

96 233 215 040 126 087 111 351 120 138 167 234 186 165 112 316

Utlån, netto

136 974 -22 185 96 072 52 367 43 456 -62 451 -60 634 77 143

Overskudd før lånetransaksjoner

885 -3 844 751 4 127 8 568 0 0 0

Samlet finansieringsbehov

136 089 -18 341 95 321 48 240 34 888 -62 451 -60 634 77 143

Tabell 2.2 Samlede utgifter etter departement 2013 – 2019

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

2 305 2 438 2 614 2 871 3 003 3 322 3 310

Utenriksdepartementet

35 865 35 890 40 035 41 352 37 353 38 136 41 941

Kunnskapsdepartementet

43 816 47 844 52 109 55 780 58 242 61 841 77 873

Kulturdepartementet

9 759 12 460 12 790 13 149 13 694 14 188 14 828

Justis- og beredskapsdepartementet

31 637 34 740 35 496 52 667 57 272 57 404 41 470

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

159 424 172 049 176 469 180 774 187 390 189 084 196 811

Arbeids- og sosialdepartementet

70 704 62 493 43 353 40 673 35 828 34 813 35 423

Helse- og omsorgsdepartementet

121 545 131 313 147 936 150 198 158 223 165 951 178 755

Barne- og likestillingsdepartementet

34 626 34 825 37 252 28 421 28 020 27 550 27 643

Nærings- og fiskeridepartementet

8 472 14 722 10 160 10 257 11 098 11 024 12 594

Fiskeri- og kystdepartementet

5 083 0 0 0 0 0 0

Landbruks- og matdepartementet

17 206 17 459 17 496 17 749 18 283 18 580 19 488

Samferdselsdepartementet

50 980 70 655 94 063 90 981 71 827 67 694 73 074

Klima- og miljødepartementet

5 420 8 616 8 323 8 519 9 858 10 701 14 130

Fornyings-, administrasjons- og kirke-departementet

6 724 0 0 0 0 0 0

Finansdepartementet

107 331 57 873 107 121 64 082 101 208 51 509 131 293
Forsvarsdepartementet 43 571 46 675 45 339 49 254 52 429 54 945 58 954

Olje- og energidepartementet

16 528 18 614 15 790 25 933 14 312 8 097 3 723

Ymse utgifter

61 0 0 1 0 4 498 4 350

Statsbankene

121 021 124 001 118 410 109 057 106 972 113 860 121 409

Statlig petroleumsvirksomhet

33 585 35 372 28 955 27 815 26 564 25 000 27 000

Statens forretningsdrift

2 568 1 986 2 452 3 188 3 053 3 892 4 202

Folketrygden

368 100 389 928 420 461 437 087 449 831 470 675 478 259

Statens pensjonsfond utland

345 151 311 667 218 256 124 779 167 847 183 049 285 822

Utgifter i alt

1 641 483 1 631 621 1 634 880 1 534 588 1 612 308 1 615 814 1 852 351

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.3 Driftsutgifter (postene 1–29) etter departement 2013 – 2019

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

1 772 1 854 1 839 1 961 2 002 2 159 2 204

Utenriksdepartementet

5 245 5 510 7 686 10 741 5 544 5 843 5 086

Kunnskapsdepartementet

3 400 3 799 4 160 4 630 5 252 5 905 6 569

Kulturdepartementet

1 725 3 160 3 160 3 219 2 001 2 036 2 123

Justis- og beredskapsdepartementet

27 205 29 223 31 602 35 869 35 767 35 101 35 012

Kommunal- og moderniserings-departementet

411 4 965 4 862 5 090 5 556 5 502 5 708

Arbeids- og sosialdepartementet

23 038 23 387 23 927 25 179 18 844 17 942 16 253

Helse- og omsorgsdepartementet

4 782 5 110 5 259 5 470 5 656 5 396 6 029

Barne- og likestillingsdepartementet

7 138 7 319 7 752 8 476 7 886 7 831 7 955

Nærings- og fiskeridepartementet

1 938 4 015 3 641 3 831 4 302 4 335 4 523

Fiskeri- og kystdepartementet

3 521 0 0 0 0 0 0

Landbruks- og matdepartementet

1 708 1 673 1 586 1 646 1 795 1 742 1 851

Samferdselsdepartementet

15 831 19 789 21 009 23 040 15 121 15 978 18 223

Klima- og miljødepartementet

2 915 2 297 2 329 2 433 2 807 2 895 3 039

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

4 578 0 0 0 0 0 0

Finansdepartementet

9 571 9 027 14 158 14 908 16 225 16 543 17 220

Forsvarsdepartementet

32 606 33 808 32 722 34 045 35 847 36 636 38 160

Olje- og energidepartementet

2 130 1 639 1 562 1 644 1 672 1 643 1 719

Ymse utgifter

61 0 0 1 0 4 498 4 350

Statsbankene

668 721 724 725 738 748 757

Statlig petroleumsvirksomhet

1 0 0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

195 -349 -593 -334 -176 -459 -364

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

150 439 156 948 167 382 182 574 166 839 172 275 176 418

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.4 Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49) etter departement 2013 – 2019

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

183 209 354 477 543 593 442

Utenriksdepartementet

93 179 282 63 261 59 91

Kunnskapsdepartementet

23 84 21 57 20 26 131

Kulturdepartementet

32 39 32 29 36 32 33

Justis- og beredskapsdepartementet

1 587 1 377 1 710 999 1 388 3 408 4 494

Kommunal- og moderniserings-departementet

1 1 122 1 696 2 053 2 574 2 420 2 662
Arbeids- og sosialdepartementet 312 689 549 391 523 841 663

Helse- og omsorgsdepartementet

20 24 27 22 7 20 17

Barne- og likestillingsdepartementet

13 48 71 10 7 0 26

Nærings- og fiskeridepartementet

9 50 776 101 532 481 562

Fiskeri- og kystdepartementet

858 0 0 0 0 0 0

Landbruks- og matdepartementet

11 9 46 33 20 4 9

Samferdselsdepartementet

18 022 22 881 24 634 27 482 17 356 15 877 14 537

Klima- og miljødepartementet

429 544 494 606 610 626 602

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

828 0 0 0 0 0 0

Finansdepartementet

226 237 185 201 213 258 272

Forsvarsdepartementet

10 345 12 220 11 982 14 532 15 927 17 609 20 053

Olje- og energidepartementet

12 12 8 7 15 17 20

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

153 106 56 62 55 48 39

Statlig petroleumsvirksomhet

33 585 35 372 28 955 27 815 26 564 25 000 27 000

Statens forretningsdrift

2 372 2 335 3 045 3 522 3 228 4 341 4 565

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

69 114 77 536 74 922 78 460 69 878 71 662 76 218

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.5 Overføringer til andre (postene 50–89) etter departement 2013 – 2019

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

351 374 421 433 459 570 664

Utenriksdepartementet

29 616 29 279 30 957 29 247 30 234 30 778 35 167

Kunnskapsdepartementet

40 392 43 961 47 928 51 093 52 970 55 910 71 173

Kulturdepartementet

8 003 9 262 9 599 9 902 11 657 12 120 12 673

Justis- og beredskapsdepartementet

2 844 4 139 2 184 15 799 20 118 18 895 1 965

Kommunal- og moderniserings-departementet

159 005 165 962 169 911 173 631 179 257 181 162 188 440

Arbeids- og sosialdepartementet

10 996 11 171 11 033 11 552 12 388 12 629 12 607

Helse- og omsorgsdepartementet

116 741 126 178 142 651 144 706 152 560 160 535 172 709

Barne- og likestillingsdepartementet

27 475 27 458 29 429 19 936 20 127 19 719 19 662

Nærings- og fiskeridepartementet

4 463 5 657 5 538 5 987 6 095 6 034 6 870

Fiskeri- og kystdepartementet

703 0 0 0 0 0 0

Landbruks- og matdepartementet

15 488 15 777 15 865 16 071 16 469 16 834 17 628

Samferdselsdepartementet

7 096 7 985 8 420 10 458 31 651 35 839 40 314

Klima- og miljødepartementet

2 076 5 776 5 500 5 480 6 441 7 180 10 489

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1 318 0 0 0 0 0 0

Finansdepartementet

30 990 31 403 32 859 34 196 33 695 34 708 37 286

Forsvarsdepartementet

621 648 634 676 656 700 741

Olje- og energidepartementet

4 387 4 463 4 971 5 007 5 084 4 537 1 984

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

12 905 13 194 13 801 13 796 14 460 15 210 15 804

Statlig petroleumsvirksomhet

0 0 0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

0 0 0 0 0 10 0

Folketrygden

368 100 389 928 420 461 437 087 449 831 470 675 478 259

Statens pensjonsfond utland

345 151 311 667 218 256 124 779 167 847 183 049 285 822

Utgifter i alt

1 188 722 1 204 282 1 170 417 1 109 835 1 211 996 1 267 094 1 410 257

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.6 Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99) etter departement 2013 – 2019

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

0 0 0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet

911 923 1 110 1 301 1 315 1 456 1 597

Kunnskapsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Kulturdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Justis- og beredskapsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Kommunal- og moderniserings- departementet

6 0 0 0 3 0 0

Arbeids- og sosialdepartementet

36 358 27 246 7 844 3 552 4 074 3 400 5 900

Helse- og omsorgsdepartementet

2 1 0 0 0 0 0

Barne- og likestillingsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Nærings- og fiskeridepartementet

2 062 5 000 205 338 169 173 639

Fiskeri- og kystdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Landbruks- og matdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Samferdselsdepartementet

10 030 20 000 40 000 30 000 7 700 0 0

Klima- og miljødepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Finansdepartementet

66 544 17 206 59 919 14 778 51 074 0 76 515

Forsvarsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Olje- og energidepartementet

10 000 12 500 9 250 19 275 7 541 1 900 0

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

107 295 109 980 103 831 94 474 91 719 97 854 104 809

Statlig petroleumsvirksomhet

0 0 0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

0 0 0 0 0 0 0

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

233 208 192 855 222 159 163 718 163 595 104 783 189 459

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og

folkeketrygden som vises separat.

Tabell 2.7 Skatter og avgifter i perioden 2013 – 2019

Mill. kroner

Kapittel

Regnskap

Budsjett

2013

2014

2015

2016

2017

2018 1

2019 2

5501

Skatter på formue og inntekt

243 362 238 985 237 996 240 088 252 627 244 527 263 900
5502 Finansskatt 0 0 0 0 1 563 2 300 3 485

5506

Avgift av arv og gaver

2 246 1 880 295 206 91 0 0

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

203 204 171 586 105 223 42 496 65 988 85 500 157 700

5508

Avgift på utslipp av CO2 kontinentalsokkelen

3 293 4 516 4 959 5 108 5 182 5 600 5 600

5509

Avgift på utslipp av NOx kontinentalsokkelen

-61 62 -26 2 7 5 2

5511

Tollinntekter

3 111 3 205 3 305 3 369 3 498 3 450 3 300

5521

Merverdiavgift

233 874 242 571 252 220 266 172 267 433 291 500 310 000

5526

Avgift på alkohol

12 239 12 643 12 827 13 503 13 692 13 800 14 200

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

7 080 7 259 7 265 7 254 7 027 7 100 6 600

5536

Avgift på motorvogner mv.

Engangsavgift

20 184 18 533 17 995 16 867 16 227 15 935 14 600

Trafikkforsikringsavgift

9 695 9 975 10 170 10 526 9 606 7 100 9 400

Vektårsavgift

328 359 352 344 339 350 350

Omregistreringsavgift

2 103 1 907 1 370 1 404 1 474 1 450 1 480

5537

Avgift på båter mv.

169 50 0 0 0 0 0

5538

Veibruksavgift på drivstoff

16 426 16 562 16 079 15 152 15 430 15 008 16 607

5541

Avgift på elektrisk kraft

7 961 7 538 8 563 10 117 10 884 11 100 11 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

1 443 1 876 2 035 2 016 1 924 1 815 1 970

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

4 768 5 238 5 766 6 576 7 111 7 949 8 706

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

49 53 3 0 0 0 0

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

2 1 8 10 1 2 2

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

282 355 345 404 429 560 370

5549

Avgift på utslipp av NOx

55 58 54 50 52 50 54

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

64 71 68 73 39 65 65

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

20 6 5 4 4 3 3

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 265 1 240 1 401 1 421 1 411 2 520 1 500

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 911 1 968 1 961 2 026 2 091 3 170 3 050

5557

Avgift på sukker mv.

201 197 206 203 206 210 210

5559

Avgift på drikkevareemballasje

1 325 1 596 1 798 1 921 1 999 2 115 2 170
5561 Flypassasjeravgift 0 0 0 927 1 813 1 850 2 040
5562 Totalisatoravgift 0 0 0 0 0 135 135

5565

Dokumentavgift

7 310 7 607 8 446 8 501 9 259 9 300 9 700

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

70 75 75 106 107 107 103

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdep.

46 89 79 84 94 107 122

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdep.

192 167 199 235 233 236 294

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridep.

149 317 388 486 479 494 479

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdep.

889 0 0 0 0 0 0

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdep.

140 135 138 142 317 160 254
5577 Sektoravgifter under Samferdselsdep. 0 841 847 746 985 977 1 041

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødep.

112 105 104 113 110 125 709

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

312 309 333 342 362 389 418

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidep.

0 160 168 154 847 835 166

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

236 274 281 297 292 294 302

5584

Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter

0 0 -6 1 4 0 0

5700

Trygdeavgift

111 686 119 936 129 807 133 599 137 747 144 613 150 700

5700

Arbeidsgiveravgift

157 743 164 015 169 628 171 325 175 773 182 205 191 800

Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden

1 055 482 1 044 319 1 002 733 964 368 1 014 754 1 065 010 1 194 587

1 Saldert budsjett 2018.

2 Forslag 2019 Prop. 1 S (2018–2019).

Tabell 2.8 Samlede inntekter i perioden 2013 – 2019

Mill. kroner

Regnskap

Saldert budsjett 2018

Anslag regnskap 2018

Forslag 2019

2013

2014

2015

2016

2017

Skatter på formue og inntekt

245 608 240 865 238 291 240 294 254 280 246 827 247 055 267 385

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

269 430 283 951 299 435 304 924 313 520 326 818 327 700 342 500

Tollinntekter

3 111 3 205 3 305 3 369 3 498 3 450 3 740 3 300

Merverdiavgift

233 874 242 571 252 220 266 172 267 433 291 500 294 000 310 000

Avgifter på alkohol

12 239 12 643 12 827 13 503 13 692 13 800 14 100 14 200

Avgifter på tobakk

7 080 7 259 7 265 7 254 7 027 7 100 6 600 6 600

Avgifter på motorvogner

32 309 30 773 29 887 29 140 27 644 24 835 23 790 25 830

Andre avgifter

45 396 46 888 49 344 52 105 56 483 59 575 61 200 61 470

Sum skatter og avgifter

849 047 868 156 892 576 916 762 943 577 973 905 978 185 1 031 285

Renter av statens forretningsdrift

85 80 76 77 72 87 87 94

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

1 964 2 334 2 659 2 527 2 838 2 407 2 659 2 888

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 049 2 413 2 735 2 604 2 910 2 495 2 746 2 981

Renter fra statsbankene

8 370 9 014 9 280 8 445 8 829 8 785 9 517 10 147

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

6 585 5 657 4 841 3 823 3 385 3 387 4 645 4 811

Utbytte ekskl. Equinor

14 528 14 029 19 651 14 703 17 408 18 458 21 875 23 026

Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor)

29 484 28 699 33 772 26 971 29 622 30 630 36 037 37 984

Inntekter under departementene

32 505 32 451 40 696 36 962 37 642 26 086 31 841 33 325

Overføring fra Norges Bank

0 0 10 419 26 589 17 726 14 500 14 333 12 000

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter

32 505 32 451 51 115 63 550 55 368 40 586 46 174 45 325

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

157 880 148 229 121 673 94 270 114 836 102 400 145 800 132 900

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

206 436 176 164 110 157 47 606 71 177 91 105 123 602 163 302

Aksjeutbytte fra Equinor

14 421 22 646 15 382 10 717 8 398 14 544 14 544 16 620

Sum petroleumsinntekter

378 737 347 039 247 212 152 594 194 411 208 049 283 946 312 822

Tilbakebetalinger

96 233 215 040 126 087 111 351 120 138 167 234 186 165 112 316

Statens pensjonsfond utland

117 340 156 164 186 063 212 516 231 394 255 366 234 703 232 494

Sum inntekter

1 505 394 1 649 962 1 539 559 1 486 348 1 577 420 1 678 265 1 767 956 1 775 208

Tabell 2.9 Vedtatt budsjett 2018 (des. 2017). Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer.

1000 kroner.

Statens egne driftsutgifter

Overføringer

Samlede utgifter

I alt

Driftsut-gifter. (postnr. 01)

Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29)

Driftsresultat forretnings driften (postnr. 24)

Nybygg, anlegg (postnr. 30-49)

I alt

Andre statsregn- skaper (postnr. 50-59)

Kom- muner (postnr. 60-69)

Andre over- føringer (postnr. 70-89)

Utlån gjelds-avdrag mv. (postnr. 90-99)

Det kongelige hus

357 345

21 493

21 493

0

0

0

335 852

335 852

0

0

0

Regjering

406 092

406 092

392 436

13 656

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggende institusjoner

2 449 200

1 622 000

1 622 000

0

0

593 400

233 800

0

0

233 800

0

Høyesterett

109 750

109 750

109 750

0

0

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

38 135 933

5 843 098

4 404 690

1 438 408

0

59 116

30 777 734

0

0

30 777 734

1 455 985

Kunnskapsdepartementet

61 841 398

5 905 038

2 169 405

3 735 633

0

26 285

55 910 075

39 768 546

3 657 705

12 483 824

0

Kulturdepartementet

14 187 737

2 036 031

1 858 536

177 495

0

32 118

12 119 588

1 598 820

54 461

10 466 307

0

Justis- og beredskapsdepartementet

57 404 192

35 100 994

32 660 602

2 440 392

0

3 408 066

18 895 132

270 183

17 085 123

1 539 826

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

189 084 303

5 502 078

4 399 271

1 102 807

0

2 420 315

181 161 910

394 446

175 424 583

5 342 881

0

Arbeids- og sosialdepartementet

34 812 554

17 942 435

17 609 729

332 706

0

840 677

12 629 442

284 662

151 410

12 193 370

3 400 000

Helse- og omsorgsdepartementet

165 951 491

5 395 963

3 692 407

1 703 556

0

20 480

160 535 048

336 181

9 702 604

150 496 263

0

Barne- og likestillingsdepartementet

27 550 471

7 831 407

5 025 968

2 805 439

0

0

19 719 064

233 869

1 703 755

17 781 440

0

Nærings- og fiskeridepartementet

11 023 650

4 335 349

3 103 200

1 232 149

0

481 100

6 034 201

2 446 108

15 000

3 573 093

173 000

Landbruks- og matdepartementet

18 579 957

1 741 625

1 708 108

33 517

0

4 032

16 834 300

2 093 351

146 373

14 594 576

0

Samferdselsdepartementet

67 693 841

15 978 232

2 971 593

13 006 639

0

15 876 600

35 839 009

194 314

3 442 300

32 202 395

0

Klima- og miljødepartementet

10 700 683

2 894 953

1 492 990

1 401 963

0

626 042

7 179 688

956 369

311 707

5 911 612

0

Finansdepartementet

51 509 104

16 542 504

15 337 467

1 205 037

0

258 400

34 708 200

10 000

23 650 000

11 048 200

0

Forsvarsdepartementet

54 945 177

36 636 246

34 605 586

2 030 660

0

17 609 044

699 887

186 247

0

513 640

0

Olje- og energidepartementet

8 097 429

1 643 077

1 030 250

612 827

0

17 000

4 537 352

3 672 513

67 000

797 839

1 900 000

Ymse

4 498 022

4 498 022

4 498 022

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

113 859 755

747 542

736 279

11 263

0

47 699

15 210 144

7 499 577

0

7 710 567

97 854 370

Statlig petroleumsvirksomhet

25 000 000

0

0

0

0

25 000 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

3 892 098

-459 344

0

0

-459 344

4 341 442

10 000

0

0

10 000

0

Folketrygden

470 674 975

0

0

0

0

0

470 674 975

0

380 000

470 294 975

0

Statens pensjonsfond utland

183 049 000

0

0

0

0

0

183 049 000

183 049 000

0

0

0

Sum utgifter

1 615 814 157

172 274 585

139 449 782

33 284 147

-459 344

71 661 816

1 267 094 401

243 330 038

235 792 021

787 972 342

104 783 355

Tabell 2.10 Forslag for 2019. Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer

1000 kroner

Statens egne driftsutgifter

Overføringer

Samlede utgifter

I alt

Drifts- utgifter. (postnr. 01)

Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29)

Drifts- resultat forretnings driften (postnr. 24)

Nybygg, anlegg (postnr. 30-49)

I alt

Andre statsregn-skaper (postnr. 50-59)

Kom- muner (postnr. 60-69)

Andre overføringer (postnr. 70-89)

Utlån gjelds- avdrag mv. (postnr. 90-99)

Det kongelige hus

433 897

22 158

22 158

0

0

0

411 739

411 739

0

0

0

Regjering

431 600

431 600

417 600

14 000

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggende institusjoner

2 332 100

1 637 600

1 637 600

0

0

441 800

252 700

8 000

0

244 700

0

Høyesterett

112 195

112 195

112 195

0

0

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

41 940 892

5 086 412

4 240 663

845 749

0

91 063

35 166 807

0

0

35 166 807

1 596 610

Kunnskapsdepartementet

77 872 709

6 569 413

2 371 172

4 198 241

0

130 785

71 172 511

41 571 656

16 830 520

12 770 335

0

Kulturdepartementet

14 828 416

2 122 742

1 887 596

235 146

0

32 885

12 672 789

1 571 435

76 961

11 024 393

0

Justis- og beredskapsdepartementet

41 470 386

35 011 782

33 266 279

1 745 503

0

4 493 562

1 965 042

403 035

227 162

1 334 845

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

196 810 702

5 708 430

4 516 444

1 191 986

0

2 661 789

188 440 483

603 526

182 311 840

5 525 117

0

Arbeids- og sosialdepartementet

35 423 143

16 252 988

17 761 708

-1 508 720

0

662 790

12 607 365

291 605

146 750

12 169 010

5 900 000

Helse- og omsorgsdepartementet

178 755 063

6 029 017

3 840 479

2 188 538

0

16 971

172 709 075

336 212

10 442 087

161 930 776

0

Barne- og likestillingsdepartementet

27 642 551

7 955 089

5 078 964

2 876 125

0

25 500

19 661 962

229 448

1 813 661

17 618 853

0

Nærings- og fiskeridepartementet

12 593 946

4 522 668

3 256 470

1 266 198

0

562 340

6 870 438

2 619 288

519 000

3 732 150

638 500

Landbruks- og matdepartementet

19 487 828

1 850 731

1 770 964

79 767

0

9 032

17 628 065

2 090 663

150 471

15 386 931

0

Samferdselsdepartementet

73 074 261

18 223 111

7 391 611

10 831 500

0

14 537 300

40 313 850

206 300

4 396 500

35 711 050

0

Klima- og miljødepartementet

14 130 321

3 038 935

1 531 385

1 507 550

0

602 009

10 489 377

4 048 269

260 100

6 181 008

0

Finansdepartementet

131 292 700

17 219 800

16 109 000

1 110 800

0

272 400

37 285 500

0

24 600 000

12 685 500

76 515 000

Forsvarsdepartementet

58 953 526

38 159 971

36 025 608

2 134 363

0

20 053 010

740 545

193 830

0

546 715

0

Olje- og energidepartementet

3 723 146

1 719 346

1 057 346

662 000

0

20 000

1 983 800

987 500

66 000

930 300

0

Ymse

4 350 000

4 350 000

4 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

121 409 150

757 383

745 851

11 532

0

38 844

15 803 819

7 674 938

0

8 128 881

104 809 104

Statlig petroleumsvirksomhet

27 000 000

0

0

0

0

27 000 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

4 201 876

-363 556

0

0

-363 556

4 565 432

0

0

0

0

0

Folketrygden

478 258 845

0

0

0

0

0

478 258 845

0

413 000

477 845 845

0

Statens pensjonsfond utland

285 822 000

0

0

0

0

0

285 822 000

285 822 000

0

0

0

Sum utgifter

1 852 351 253

176 417 815

147 391 093

29 390 278

-363 556

76 217 512

1 410 256 712

349 069 444

242 254 052

818 933 216

189 459 214

Til dokumentets forside