Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

5 Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

5.1 Bestillings- og tilsagnsfullmakter

I sammenheng med budsjettet for 2019 foreslås det bestillings- og tilsagnsfullmakter for i alt 150 039 mill. kroner, mot 100 461 mill. kroner i Gul bok 2018.

Forslagene til bestillingsfullmakter utgjør i alt 108 297 mill. kroner, mot 67 734 mill. kroner i Gul bok 2018. Under Forsvarsdepartementet er det foreslått bestillingsfullmakter på 106 867 mill. kroner, mot 66 867 mill. kroner i Gul bok 2018. Det fremmes forslag om tilsagnsfullmakter på i alt 41 742 mill. kroner, mot 32 727 mill. kroner i Gul bok 2018. Utover fullmaktene i tabellen, foreslås det enkelte tilsagnsfullmakter uten en beløpsramme, for eksempel en fullmakt som hjemler at Statens lånekasse for utdanning kan gi tilsagn om støtte for vårhalvåret 2020 etter de samme satser som for høsthalvåret 2019. For øvrige fullmakter til å forplikte staten for fremtidige budsjettår, eksempelvis bygge- og eiendomsfullmakter under KMD og investerings-, drifts- og vedlikeholdsfullmakter under SD, vises det til forslag til romertallsvedtak under det enkelte departement.

Oversikt over bestillingsfullmakter og tilsagnsfullmakter

1 000 kroner

Kap.

Post

Betegnelse

Bestillingsfullmakt

Tilsagnsfullmakt

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021

10 637 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021

9 038 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel

50 000

72

Fornybar energi

100 000

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskudd til læremidler mv.

30 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

20 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

236 900

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

1 313 100

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

11 000

70

Nasjonale kulturbygg

771 700

430

Kriminalomsorgen

70

Tilskudd

10 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

150 000

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

60 000

490

Utlendingsdirektoratet

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet

50 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

108 900

567

Nasjonale minoriteter

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

4 100

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Utleieboliger

667 100

79

Heis og tilstandsvurdering

45 000

590

Planlegging og byutvikling

72

Bolig- og områdeutvikling i byer

22 300

595

Statens kartverk

21

Spesielle driftsutgifter

120 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 774 800

77

Varig tilrettelagt arbeid

822 100

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580 000

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

8 009 200

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

1 241 000

79

Andre tilskudd

1 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 500

904

Brønnøysundregistrene

22

Forvaltning av Altinn-løsningen

50 000

929

Institutt for energiteknikk

51

Tilskudd til atomforskning

42 000

1137

Forskning og innovasjon

71

Bioøkonomiordningen

5 200

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

107 800

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

118 700

1320

Statens vegvesen

63

Tilskudd til gang- og sykkelveier

40 000

1352

Jernbanedirektoratet

74

Tilskudd til eksterne

1 340 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, fiberkabler

20 000

1411

Artsdatabanken

70

Tilskudd til arter og naturtyper

27 000

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak

9 100

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55 000

31

Tiltak i verneområder

3 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

6 700

33

Statlige erverv, nytt vern

7 700

35

Statlige erverv, skogvern

351 300

38

Restaurering av myr og annen våtmark

9 500

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

176 700

71

Marin forsøpling

15 000

78

Friluftsformål

3 000

1428

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet

400 000

1429

Riksantikvaren

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner

61 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

40 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

10 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

10 000

74

Tilskudd til fartøyvern

15 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene

1 500

79

Tilskudd til verdensarven

15 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsingen

2 052 000

1610

Tolletaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 000

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 000

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

01

Driftsutgifter

1 517 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

30 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

910 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

1 500 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

65 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

01

Driftsutgifter

1 100 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

80 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

65 000 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

165 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

34 335 000

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

2 080 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

60 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

25 000

1800

Olje- og energidepartementet

72

Tilskudd til olje- og energiformål

126 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

70 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 000

2421

Innovasjon Norge

72

Innovasjonskontrakter

400 000

76

Miljøteknologi

550 000

108 296 800

41 742 100

Kilde: Finansdepartementet

5.2 Statlige garantier

For 2019 bes det om fullmakt til å gi nye garantier innenfor følgende totale garantirammer under disse ordningene:

Nærings- og fiskeridepartementet

Avtaler for leie av grunn til bolig- og næringsformål på Svalbard

25 mill. kroner

Innovasjon Norge

 • Lån til realinvesteringer og driftskapital

290 mill. kroner

GIEK

 • Alminnelig garantiordning og Gammel alminnelig ordning

145 000 mill. kroner

 • Eksport til og investeringer i utviklingsland

3 150 mill. kroner

 • Byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien

7 000 mill. kroner

 • Langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri

20 000 mill. kroner

 • Kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge

10 000 mill. kroner

Samferdselsdepartementet

 • Restverdigaranti for togmateriell, bokførte verdier

7 103 mill. kroner

 • Restverdigaranti for togmateriell, oppgraderinger og nyinvesteringer

3 007 mill. kroner

Finansdepartementet

Den nordiske investeringsbank

 • Grunnkapital til Den nordiske investeringsbank

1 231 mill. euro

 • Prosjektinvesteringslån

387 mill. euro

 • Miljølån

57 mill. euro

Kilde: Finansdepartementet

Det vises for øvrig til spesifisert oversikt over statens garantiansvar og utbetalinger i 2017 i Meld. St. 3 (2017–2018) Statsrekneskapen for 2017, vedlegg 4.

Økonomireglementet for staten med tilhørende utfyllende bestemmelser fastsetter normalvilkår for statlige garantier. Normalvilkårene er basert på tidligere generelle behandlinger i Stortinget av garantisaker, senest på grunnlag av Dokument nr. 3:6 (1995–96), jf. Innst. S. nr. 218 (1995–96). Stortinget har imidlertid akseptert unntak fra normalvilkårene for flere av de eksisterende ordningene. Det forutsettes at de tidligere godtatte unntakene kan legges til grunn også for garantier som gis i 2019. Vilkårene for de enkelte garantiordningene omtales i departementenes fagproposisjoner.

Til dokumentets forside