Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

3 Bevilgningsregnskapet

Tabell 3.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet per 1. halvår 2018

Mill. kroner

Utgifter

Overført fra forrige termin1

Budsjettets stilling 2018

Samlet til disposisjon

Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Det kongelige hus

035735730354

Regjering

15414429192237

Stortinget og underliggende institusjoner

762 8382 9141 2861 628

Høyesterett

11111125260

Utenriksdepartementet

78437 98738 77117 30221 469

Kunnskapsdepartementet

1 03579 17280 20745 05235 155

Kulturdepartementet

32114 30514 6269 1175 509

Justis- og beredskapsdepartementet

1 18439 69640 88019 02021 860

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 038189 269190 307105 91884 389

Arbeids- og sosialdepartementet

58635 85436 44019 04817 393

Helse- og omsorgsdepartementet

1 055165 479166 53496 02170 513

Barne- og likestillingsdepartementet

9227 44827 54014 07513 465

Nærings- og fiskeridepartementet

1 46713 66515 1325 5349 598

Landbruks- og matdepartementet

20518 67018 87513 5925 283

Samferdselsdepartementet

2 36968 36570 73433 91136 823

Klima- og miljødepartementet

73113 30114 0323 74310 289

Finansdepartementet

55171 57472 12557 62514 500

Forsvarsdepartementet

1 57255 26356 83523 26433 571

Olje- og energidepartementet

4225 2905 7126 289-578

Ymse utgifter

06 1386 13806 138

Statsbankene

576114 274114 85058 81356 037

Statlig petroleumsvirksomhet

025 00025 00010 80214 198

Statens forretningsdrift

2944 3014 5951 0763 519

Folketrygden

133464 052464 185225 761238 424

Statens pensjonsfond utland

0183 049183 049-7 913190 962

Sum utgifter

14 5061 635 8731 650 380759 882890 498

1 Fordelingen av overført beløp fra 2017 avviker noe fra Meld. St. 3 (2017–2018) Statsrekneskapen 2017. Dette er en konsekvens av Prop. 48 S (2017–2018)/Innst. 230 S (2017–2018) om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.).

Mill. kroner

Inntekter

Budsjettets stilling 2018

Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Skatt på formue og inntekt

246 827150 21996 608

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

326 818160 669166 149

Tollinntekter

3 4501 4971 953

Merverdiavgift

291 505144 468147 037

Avgifter på alkohol

13 7936 8856 908

Avgifter på tobakk

7 1003 2433 857

Avgifter på motorvogner

24 84010 73614 104

Andre avgifter

59 58129 93229 649

Sum skatter og avgifter

973 914507 650466 264

Renter av statens forretningsdrift

87-189

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 6597961 863

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 7467941 952

Renter fra statsbankene

9 5174 4685 050

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

3 6843 238446

Aksjeutbytte ekskl. Equinor

21 87510 81711 058

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor)

35 07618 52316 554

Inntekter under departementene

29 47015 14314 327

Overføring fra Norges Bank

14 33314 3330

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

000

Sum andre inntekter

43 80329 47614 327

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

122 80066 07556 725

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

91 10548 37842 727

Aksjeutbytte fra Equinor

14 5446 2738 271

Sum petroleumsinntekter

228 449120 726107 723

Tilbakebetalinger

186 165137 76548 400

Statens pensjonsfond utland

255 3660255 366

Sum inntekter

1 725 520814 933910 586

Tabell 3.2 Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2017 og 2018

Mill. kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Det kongelige hus

19430316160017828700

Regjering

185192185192000000

Stortinget og underliggende institusjoner

1 0711 28675680320236611311700

Høyesterett

52525252000000

Utenriksdepartementet

16 83617 3021 9882 0422612413 27213 7941 3151 443

Kunnskapsdepartementet

34 80945 0522 1512 559162532 64242 46800

Kulturdepartementet

8 6339 117962971897 6648 13600

Justis- og beredskapsdep.

25 86819 02017 35416 9933961 0738 118 95400

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

113 341105 9182 5782 5591 2761 098109 487102 26100

Arbeids- og sosialdepartementet

18 55519 04810 05210 4781822326 3996 3541 9221 985

Helse- og omsorgs-departementet

90 78196 0212 6292 6433588 14993 37300

Barne- og likestillingsdepartementet

14 17214 0753 8523 8995010 31510 17600

Nærings- og fiskeridepartementet

5 2945 5342 0152 0654397852 6962 6841440

Landbruks- og matdepartementet

13 46513 59286082412112 59412 76700

Samferdselsdepartementet

35 32333 9116 7646 6788 0698 21920 49119 01400

Klima- og miljødepartementet

3 4723 7431 1051 146791272 2882 47000

Finansdepartementet

79 61257 6257 4827 7398512520 97222 27651 07427 485

Forsvarsdepartementet

22 64423 26416 74317 1605 5505 78935131500

Olje- og energidepartementet

6 5356 289731770143 8253 7621 9791 754

Ymse utgifter

0000000000

Statsbankene

55 59258 81336437028387 0197 44648 18150 959

Statlig petroleumsvirksomhet

13 78110 8020013 78110 8020000

Statens forretningsdrift

3041 076-1 116-9591 4202 02501000

Folketrygden

223 137225 7610000223 137225 76100

Statens pensjonsfond utland

-39 110-7 9130000-39 110-7 91300

Sum utgifter

744 547759 88277 52178 99931 81230 747530 600566 509104 61483 626

Lånetransaksjoner

Regnskap 2017

Budsjettets stilling 2018

End- ringer i pst.

Regnskap 1. halvår 2017

Regnskap 1. halvår 2018

End- ringer i pst.

1 Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra

Statens pensjonsfond utland

1 225 888

1 283 988

4,7640 207677 1695,8

2 Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld)

1 448 713

1 510 341

4,3639 933676 2565,7

Driftsutgifter

166 839174 2284,477 52178 9991,9

Nybygg, anlegg mv.

69 87872 6484,031 81230 747-3,3

Overføringer til andre

1 044 1501 080 4163,5569 711574 4220,8

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

167 847183 0499,1-39 110-7 913-79,8

3 Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra

Statens pensjonsfond utland (1-2)

-222 826-226 353

-

275913

-

4 Overføring fra Statens pensjonsfond utland

231 394255 366

-

00

-

5 Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

8 56829 013

-

275913

-

Mill. kroner

Inntekter

Samlede inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbake-betalinger

mv.

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Skatt på formue og inntekt

156 180150 2190000 156 180 150 21900

Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift

155 239160 6690000155 239160 66900

Tollinntekter

1 6131 4970000 1 613 1 497 00

Merverdiavgift

123 770144 4680000123 770144 46800

Avgifter på alkohol

6 6466 8850000 6 646 6 88500

Avgifter på tobakk

3 4323 2430000 3 432 3 24300

Avgifter på motorvogner

18 65110 7360000 18 651 10 73600

Andre avgifter

27 44129 9320000 27 441 29 93200

Sum skatter og avgifter

492 972507 6500000492 972507 65000

Renter av statens forretningsdrift

-1-10000-1-100

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

67679600658744185100

Sum inntekter av statens forretningsdrift

67579400658744165000

Renter fra statsbankene

4 4344 46800004 4344 46800

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

2 3063 23800002 3063 23800

Aksjeutbytte ekskl. Equinor

12 84710 817000012 84710 81700

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor)

19 58718 523000019 58718 52300

Inntekter under departementene

16 32615 1437 4928 9115702128 2636 02000

Overføring fra Norges Bank

17 72614 333000017 72614 33300

Tilbakeføring av midler fra

Statens banksikringsfond

0000000000

Sum andre inntekter

34 05129 4767 4928 91157021225 98920 35200

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

62 57366 07548 38853 30012 42611 2201 7591 55600

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

28 33148 378000028 33148 37800

Aksjeutbytte fra Equinor

2 0186 27300002 0186 27300

Sum petroleumsinntekter

92 922120 72648 38853 30012 42611 22032 10856 20600

Tilbakebetalinger

57 484137 76500000057 484137 765

Statens pensjonsfond utland

0000000000

Sum inntekter

697 691814 93355 88062 21113 65512 176570 673602 78157 484137 765

Lånetransaksjoner

Regnskap 2017

Budsjettets stilling 2018

End- ringer i pst.

Regnskap 1. halvår 2017

Regnskap 1. halvår 2018

End- ringer i pst.

6 Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

163 595125 532-23,3104 61483 626-20,1

Utlån mv. til statsbankene

91 71997 8496,748 18150 9595,8

Gjeldsavdrag

50 95920 000

-

50 95927 485

-

Andre utlån, aksjetegning mv.

20 9167 683-63,35 4745 182-5,3

7 Tilbakebetalinger mv.

120 138186 16555,057 484137 765139,7

8 Utlån mv. netto (6-7)

43 456-60 634-239,547 130-54 139-214,9

9 Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån(8-5) 1)

34 888-89 646

-

46 856-55 052

-

10 Statslånemidler

34 8880

-

00

-

11 Endring i diverse beholdninger

0-89 646

-

46 856-55 052

-

1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten

Til dokumentets forside