Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

3 Bevilgningsregnskapet

Tabell 3.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet per 1. halvår 2018

Mill. kroner

Utgifter

Overført fra forrige termin1

Budsjettets stilling 2018

Samlet til disposisjon

Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Det kongelige hus

0 357 357 303 54

Regjering

15 414 429 192 237

Stortinget og underliggende institusjoner

76 2 838 2 914 1 286 1 628

Høyesterett

1 111 112 52 60

Utenriksdepartementet

784 37 987 38 771 17 302 21 469

Kunnskapsdepartementet

1 035 79 172 80 207 45 052 35 155

Kulturdepartementet

321 14 305 14 626 9 117 5 509

Justis- og beredskapsdepartementet

1 184 39 696 40 880 19 020 21 860

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 038 189 269 190 307 105 918 84 389

Arbeids- og sosialdepartementet

586 35 854 36 440 19 048 17 393

Helse- og omsorgsdepartementet

1 055 165 479 166 534 96 021 70 513

Barne- og likestillingsdepartementet

92 27 448 27 540 14 075 13 465

Nærings- og fiskeridepartementet

1 467 13 665 15 132 5 534 9 598

Landbruks- og matdepartementet

205 18 670 18 875 13 592 5 283

Samferdselsdepartementet

2 369 68 365 70 734 33 911 36 823

Klima- og miljødepartementet

731 13 301 14 032 3 743 10 289

Finansdepartementet

551 71 574 72 125 57 625 14 500

Forsvarsdepartementet

1 572 55 263 56 835 23 264 33 571

Olje- og energidepartementet

422 5 290 5 712 6 289 -578

Ymse utgifter

0 6 138 6 138 0 6 138

Statsbankene

576 114 274 114 850 58 813 56 037

Statlig petroleumsvirksomhet

0 25 000 25 000 10 802 14 198

Statens forretningsdrift

294 4 301 4 595 1 076 3 519

Folketrygden

133 464 052 464 185 225 761 238 424

Statens pensjonsfond utland

0 183 049 183 049 -7 913 190 962

Sum utgifter

14 506 1 635 873 1 650 380 759 882 890 498

1 Fordelingen av overført beløp fra 2017 avviker noe fra Meld. St. 3 (2017–2018) Statsrekneskapen 2017. Dette er en konsekvens av Prop. 48 S (2017–2018)/Innst. 230 S (2017–2018) om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.).

Mill. kroner

Inntekter

Budsjettets stilling 2018

Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Skatt på formue og inntekt

246 827 150 219 96 608

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

326 818 160 669 166 149

Tollinntekter

3 450 1 497 1 953

Merverdiavgift

291 505 144 468 147 037

Avgifter på alkohol

13 793 6 885 6 908

Avgifter på tobakk

7 100 3 243 3 857

Avgifter på motorvogner

24 840 10 736 14 104

Andre avgifter

59 581 29 932 29 649

Sum skatter og avgifter

973 914 507 650 466 264

Renter av statens forretningsdrift

87 -1 89

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 659 796 1 863

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 746 794 1 952

Renter fra statsbankene

9 517 4 468 5 050

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

3 684 3 238 446

Aksjeutbytte ekskl. Equinor

21 875 10 817 11 058

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor)

35 076 18 523 16 554

Inntekter under departementene

29 470 15 143 14 327

Overføring fra Norges Bank

14 333 14 333 0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0

Sum andre inntekter

43 803 29 476 14 327

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

122 800 66 075 56 725

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

91 105 48 378 42 727

Aksjeutbytte fra Equinor

14 544 6 273 8 271

Sum petroleumsinntekter

228 449 120 726 107 723

Tilbakebetalinger

186 165 137 765 48 400

Statens pensjonsfond utland

255 366 0 255 366

Sum inntekter

1 725 520 814 933 910 586

Tabell 3.2 Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2017 og 2018

Mill. kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Det kongelige hus

194 303 16 16 0 0 178 287 0 0

Regjering

185 192 185 192 0 0 0 0 0 0

Stortinget og underliggende institusjoner

1 071 1 286 756 803 202 366 113 117 0 0

Høyesterett

52 52 52 52 0 0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet

16 836 17 302 1 988 2 042 261 24 13 272 13 794 1 315 1 443

Kunnskapsdepartementet

34 809 45 052 2 151 2 559 16 25 32 642 42 468 0 0

Kulturdepartementet

8 633 9 117 962 971 8 9 7 664 8 136 0 0

Justis- og beredskapsdep.

25 868 19 020 17 354 16 993 396 1 073 8 118 954 0 0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

113 341 105 918 2 578 2 559 1 276 1 098 109 487 102 261 0 0

Arbeids- og sosialdepartementet

18 555 19 048 10 052 10 478 182 232 6 399 6 354 1 922 1 985

Helse- og omsorgs-departementet

90 781 96 021 2 629 2 643 3 5 88 149 93 373 0 0

Barne- og likestillingsdepartementet

14 172 14 075 3 852 3 899 5 0 10 315 10 176 0 0

Nærings- og fiskeridepartementet

5 294 5 534 2 015 2 065 439 785 2 696 2 684 144 0

Landbruks- og matdepartementet

13 465 13 592 860 824 12 1 12 594 12 767 0 0

Samferdselsdepartementet

35 323 33 911 6 764 6 678 8 069 8 219 20 491 19 014 0 0

Klima- og miljødepartementet

3 472 3 743 1 105 1 146 79 127 2 288 2 470 0 0

Finansdepartementet

79 612 57 625 7 482 7 739 85 125 20 972 22 276 51 074 27 485

Forsvarsdepartementet

22 644 23 264 16 743 17 160 5 550 5 789 351 315 0 0

Olje- og energidepartementet

6 535 6 289 731 770 1 4 3 825 3 762 1 979 1 754

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

55 592 58 813 364 370 28 38 7 019 7 446 48 181 50 959

Statlig petroleumsvirksomhet

13 781 10 802 0 0 13 781 10 802 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

304 1 076 -1 116 -959 1 420 2 025 0 10 0 0

Folketrygden

223 137 225 761 0 0 0 0 223 137 225 761 0 0

Statens pensjonsfond utland

-39 110 -7 913 0 0 0 0 -39 110 -7 913 0 0

Sum utgifter

744 547 759 882 77 521 78 999 31 812 30 747 530 600 566 509 104 614 83 626

Lånetransaksjoner

Regnskap 2017

Budsjettets stilling 2018

End- ringer i pst.

Regnskap 1. halvår 2017

Regnskap 1. halvår 2018

End- ringer i pst.

1 Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra

Statens pensjonsfond utland

1 225 888

1 283 988

4,7 640 207 677 169 5,8

2 Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld)

1 448 713

1 510 341

4,3 639 933 676 256 5,7

Driftsutgifter

166 839 174 228 4,4 77 521 78 999 1,9

Nybygg, anlegg mv.

69 878 72 648 4,0 31 812 30 747 -3,3

Overføringer til andre

1 044 150 1 080 416 3,5 569 711 574 422 0,8

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

167 847 183 049 9,1 -39 110 -7 913 -79,8

3 Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra

Statens pensjonsfond utland (1-2)

-222 826 -226 353

-

275 913

-

4 Overføring fra Statens pensjonsfond utland

231 394 255 366

-

0 0

-

5 Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

8 568 29 013

-

275 913

-

Mill. kroner

Inntekter

Samlede inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbake-betalinger

mv.

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Skatt på formue og inntekt

156 180 150 219 0 0 0 0 156 180 150 219 0 0

Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift

155 239 160 669 0 0 0 0 155 239 160 669 0 0

Tollinntekter

1 613 1 497 0 0 0 0 1 613 1 497 0 0

Merverdiavgift

123 770 144 468 0 0 0 0 123 770 144 468 0 0

Avgifter på alkohol

6 646 6 885 0 0 0 0 6 646 6 885 0 0

Avgifter på tobakk

3 432 3 243 0 0 0 0 3 432 3 243 0 0

Avgifter på motorvogner

18 651 10 736 0 0 0 0 18 651 10 736 0 0

Andre avgifter

27 441 29 932 0 0 0 0 27 441 29 932 0 0

Sum skatter og avgifter

492 972 507 650 0 0 0 0 492 972 507 650 0 0

Renter av statens forretningsdrift

-1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

676 796 0 0 658 744 18 51 0 0

Sum inntekter av statens forretningsdrift

675 794 0 0 658 744 16 50 0 0

Renter fra statsbankene

4 434 4 468 0 0 0 0 4 434 4 468 0 0

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

2 306 3 238 0 0 0 0 2 306 3 238 0 0

Aksjeutbytte ekskl. Equinor

12 847 10 817 0 0 0 0 12 847 10 817 0 0

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor)

19 587 18 523 0 0 0 0 19 587 18 523 0 0

Inntekter under departementene

16 326 15 143 7 492 8 911 570 212 8 263 6 020 0 0

Overføring fra Norges Bank

17 726 14 333 0 0 0 0 17 726 14 333 0 0

Tilbakeføring av midler fra

Statens banksikringsfond

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter

34 051 29 476 7 492 8 911 570 212 25 989 20 352 0 0

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

62 573 66 075 48 388 53 300 12 426 11 220 1 759 1 556 0 0

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

28 331 48 378 0 0 0 0 28 331 48 378 0 0

Aksjeutbytte fra Equinor

2 018 6 273 0 0 0 0 2 018 6 273 0 0

Sum petroleumsinntekter

92 922 120 726 48 388 53 300 12 426 11 220 32 108 56 206 0 0

Tilbakebetalinger

57 484 137 765 0 0 0 0 0 0 57 484 137 765

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter

697 691 814 933 55 880 62 211 13 655 12 176 570 673 602 781 57 484 137 765

Lånetransaksjoner

Regnskap 2017

Budsjettets stilling 2018

End- ringer i pst.

Regnskap 1. halvår 2017

Regnskap 1. halvår 2018

End- ringer i pst.

6 Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

163 595 125 532 -23,3 104 614 83 626 -20,1

Utlån mv. til statsbankene

91 719 97 849 6,7 48 181 50 959 5,8

Gjeldsavdrag

50 959 20 000

-

50 959 27 485

-

Andre utlån, aksjetegning mv.

20 916 7 683 -63,3 5 474 5 182 -5,3

7 Tilbakebetalinger mv.

120 138 186 165 55,0 57 484 137 765 139,7

8 Utlån mv. netto (6-7)

43 456 -60 634 -239,5 47 130 -54 139 -214,9

9 Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån(8-5) 1)

34 888 -89 646

-

46 856 -55 052

-

10 Statslånemidler

34 888 0

-

0 0

-

11 Endring i diverse beholdninger

0 -89 646

-

46 856 -55 052

-

1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten

Til dokumentets forside