Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

4 Virksomheter med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte forvaltningsorganer)

Finansdepartementet har i samråd med berørte departementer etablert prosedyrer for innrapportering av standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter, jf. omtale i Gul bok 2010, kapittel 9.3. Tabellene 4.1 - 4.3 nedenfor oppsummerer tall som Finansdepartementet har mottatt fra de berørte departementene. Tabell 4.4 gir en oversikt over aktuelle departementer og tilhørende nettobudsjetterte virksomheter. De enkelte departementene gir i sine fagproposisjoner et mer detaljert tallgrunnlag for sine nettobudsjetterte virksomheter.

Tabellene nedenfor er en ren oppsummering av tall for enkeltvirksomheter, og det er ikke foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene. Som følge av dette vil for eksempel bevilgninger til Norges Forskningsråd som viderefordeles til øvrige nettobudsjetterte virksomheter, fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger to ganger i den aggregerte fremstillingen. Videre vil bevilgninger og tildelinger som de nettobudsjetterte virksomhetene mottar fra andre departementer eller statlige virksomheter, og som ikke tilflyter virksomheten direkte over den statlige nettobevilgning (post 50-59), fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger i tabellene 4.1 og 4.2 nedenfor. Det er gjort noen mindre reklassifiseringer i sammenligningstall for 2015 og 2016, basert på tallgrunnlag mottatt fra departementene.

Utgifter og inntekter fordelt etter art 1

Budsjett

Beløp i mill. kroner

2015

2016

2017

2018

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

27 399

28 710

29 632

31 466

Varer og tjenester

14 394

14 019

15 399

15 925

Sum driftsutgifter

41 793

42 729

45 030

47 391

Investeringsutgifter

 

 

 

 

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

2 510

2 641

2 549

2 254

Sum investeringsutgifter

2 510

2 641

2 549

2 254

Overføringer fra virksomheten 2

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

3 488

4 354

4 687

5 428

Andre utbetalinger

5 550

5 882

6 260

5 919

Sum overføringsutgifter

9 038

10 237

10 947

11 346

Finansielle aktiviteter

 

 

 

 

Kjøp av aksjer og andeler

9

8

10

3

Andre finansielle utgifter

7

17

15

1

Sum finansielle utgifter

16

25

25

5

Sum utgifter

53 358

55 631

58 552

60 996

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

3 668

3 478

3 767

3 341

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

15

15

15

15

Refusjoner

702

620

303

308

Andre driftsinntekter

2 691

2 114

2 986

2 514

Sum driftsinntekter

7 076

6 227

7 072

6 178

 

 

 

 

 

Investeringsinntekter

 

 

 

 

Salg av varige driftsmidler

102

7

34

0

Sum investeringsinntekter

102

7

34

0

Overføringer til virksomheten

 

 

 

 

Inntekter fra statlige bevilgninger 3

45 987

49 628

52 264

53 654

Andre innbetalinger

716

925

829

823

Sum overføringsinntekter

46 703

50 554

53 093

54 477

Finansielle aktiviteter

 

 

 

 

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

1

36

9

0

Andre finansielle innbetalinger

11

14

22

3

Sum finansielle inntekter

12

49

31

3

Sum inntekter

53 892

56 837

60 230

60 660

3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1) 4

534

1 206

1 679

-336

1 Tabell 4.1 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede brutto utgifter og inntekter fordelt etter art for årene 2015, 2016 og 2017, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2018. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen oppstilling av brutto utgifter og inntekter på en standard mal.

2 Overføringer fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør den vesentligste delen av overføringsutgiftene, med samlede overføringer på henholdsvis 7,7 mrd. kroner, 8,7 mrd. kroner og 9,5 mrd. kroner i årene 2015, 2016 og 2017, og estimerte utbetalinger i 2018 på om lag 9,7 mrd. kroner.

3 Inntekter fra statlige bevilgninger omfatter blant annet bevilgninger fra overordnet fagdepartement, bevilgninger fra andre departementer, bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer og tildelinger fra NFR. Det vises til innledende kommentarer til tabellene, hvor det fremgår at det ikke er foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene i oppstillingen.

4 Netto endring i kontantbeholdningen i tabell 4.1, beregnet ut fra sum inntekter med fradrag av sum utgifter, tilsvarer endringen i kontantbeholdningen mellom årene i tabell 4.3.

Tabell 4.2 Inntekter etter inntektskilde 1

Inntektskilde

Budsjett

 Beløp i mill. kroner

2015

2016

2017

2018

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

 

 

 

 

Bevilgninger fra fagdepartementet

36 020

38 438

39 665

41 710

Bevilgninger fra andre departement

5 274

5 890

6 301

5 513

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

1 441

1 301

1 622

1 479

Tildelinger fra Norges forskningsråd

3 023

3 270

3 594

3 776

Sum bevilgninger

45 758

48 898

51 183

52 478

Offentlige og private bidrag

 

 

 

 

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

189

287

294

278

Bidrag fra private

1 030

1 056

998

934

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

509

509

625

639

Sum bidrag

1 727

1 851

1 917

1 851

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag fra statlige virksomheter

1 231

1 231

1 380

1 057

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

110

99

113

100

Oppdrag fra private

600

614

643

536

Andre inntekter

4 466

4 143

4 995

4 637

Sum oppdragsinntekter mv.

6 407

6 087

7 131

6 330

Sum inntekter

53 892

56 837

60 230

60 660

1 Tabell 4.2 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede inntekter spesifisert etter inntektskilde for årene 2015, 2016 og 2017, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2018. Sum inntekter i tabell 4.2 skal samsvare med summen av inntekter i tabell 4.1, men gir supplerende informasjon om hva som er kilden til inntektene. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen spesifikasjon av brutto inntekter på en standard mal.

Forholdet mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31.12 1

Endring

Beløp i mill. kroner

2015

2016

2017

2016 til 2017

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank 2

16 359

17 592

18 989

1 397

Beholdning på andre bankkonti

619

626

880

254

Andre kontantbeholdninger

49

16

43

28

Sum kontanter og kontantekvivalenter

17 028

18 234

19 912

1 679

Påløpte kostnader og avsetninger

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår 3

Feriepenger mv.

2 291

2 407

2 524

117

Skattetrekk og offentlige avgifter

1 823

1 954

2 030

76

Gjeld til leverandører

3 125

3 730

4 001

271

Gjeld til oppdragsgivere

-301

-347

-431

-83

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

379

930

975

45

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

7 319

8 673

9 099

426

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

255

254

346

91

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

-131

-355

-396

-41

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

2 085

2 084

2 706

622

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål 4

4 107

4 421

4 292

-129

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

62

115

110

-5

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

6 379

6 520

7 058

538

 

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

2 558

2 334

2 988

654

Fri virksomhetskapital

694

728

744

16

Sum andre avsetninger

3 252

3 063

3 733

670

 

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler 5

-123

-80

-65

15

Annen langsiktig gjeld

202

58

88

30

Sum langsiktig gjeld

79

-22

23

45

 

Sum netto gjeld og forpliktelser

17 028

18 234

19 912

1 679

1 Tabell 4.3 viser samlet kontantbeholdning i nettobudsjetterte virksomheter ved utgangen av 2015, 2016 og 2017, og endringen i kontantbeholdningen mellom de to siste årene. Tabellen spesifiserer også de formål som kontantbeholdningen er bundet opp i. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egne balanseoppstillinger basert på en standard mal.

2 Samlet bankbeholdning til nettobudsjetterte virksomheter på oppgjørskonto i Norges Bank tilsvarer beholdning bokført i kapitalregnskapets kontogruppe 82, eksklusiv Sametinget (konto 820501) som ikke omfattes av dette sammendraget.

3 Postene på eiendelssiden av balansen er i oppstillingen ikke spesifisert hver for seg, men er inkludert i de relaterte postene på gjeldssiden av balansen. Tallene i tabellen er derfor nettotall, og gruppen avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår, inneholder for eksempel også fordringer og andre omløpsmidler.

4 Forskningsprogram under behandling i NFR utgjør en betydelig del av denne avsetningen, med henholdsvis 3 159 mill. kroner, 3 305 mill. kroner og 2 929 mill. kroner for årene 2015, 2016 og 2017.

5 Negative tall for netto langsiktig forpliktelse knytter seg til anleggsmidler i NFR.

Tabell 4.4 Oversikt over nettobudsjetterte virksomheter

Overordnet departement/virksomhet 1

Antall

Kunnskapsdepartementet 2

Norges forskningsråd (NFR)

1

Universiteter 3

10

Vitenskapelige høyskoler 4

5

Statlige høyskoler 5

6

DIKU, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

1

UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 7

1

NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt

1

Kulturdepartementet

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

1

Arbeids- og sosialdepartementet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

1

Barne- og likestillingsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

1

Forbrukerrådet

1

Nærings- og fiskeridepartementet

Norsk romsenter

1

Landbruks- og matdepartementet

Norsk institutt for bioøkonomi

1

Veterinærinstituttet

1

Klima- og miljødepartementet

Norsk kulturminnefond

1

Meteorologisk institutt 6

1

Forsvarsdepartementet

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

1

Sum virksomheter

35

1 Sametinget (KMD) inngår ikke i tabellverket for nettobudsjetterte virksomheter.

2 Antall virksomheter gruppert under kategoriene universiteter og høyskoler (UH-sektoren), baserer seg på oversikt fra KD per 2018. (Det er de senere år gjennomført sammenslåing av flere virksomheter innenfor UH-sektoren, og i 2018 er to statlige høyskoler omgjort til universiteter.)

3 Universiteter omfatter: Nord Universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, OsloMet – Storbyuniversitetet, Universitet i Agder, Universitet i Bergen, Universitet i Oslo, Universitet i Stavanger, Universitetet i Sørøst–Norge, og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

4 Vitenskapelige høyskoler omfatter: Norges handelshøyskole, Norges idrettshøyskole, Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk.

5 Statlige høyskoler omfatter: Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Kunsthøgskolen i Oslo, og Samisk høgskole.

6 Meteorologisk institutt er fra 2018 flyttet fra Kunnskapsdepartementet til Klima- og miljødepartementet.

7 Ny virksomhet etablert fra 1.1.2018. Budsjettall for virksomheten inngår ikke i tabellene ovenfor.

Kilde: Finansdepartementet

Til forsiden