Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

6 Gjennomføringen av inneværende års budsjett

Kapitlet gir en oversikt over gjennomføringen av inneværende års budsjett basert på anslag på regnskap for 2018. I tillegg gis det en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2018.

6.1 Anslag på regnskap for 2018

6.1.1 Statsbudsjettets inntekter

De samlede inntektene på statsbudsjettet for 2018 anslås nå til 1 768 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen fra Statens pensjonsfond utland, jf. tabell 6.1. Økningen fra Saldert budsjett 2018 kan i stor grad tilskrives økte anslag for inntekter fra petroleumsvirksomheten.

Inntekter utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen fra Statens pensjonsfond utland anslås nå å bli 1 063,1 mrd. kroner i 2018. Dette er 15,5 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2018. Økningen skyldes blant annet at anslagene for skatter og avgifter fra Fastlands-Norge er økt med 4,3 mrd. kroner. De oppdaterte tallene for 2018 er basert på en gjennomgang av statistikken for innbetalte skatter og avgifter hittil i år, samt nye anslag for blant annet sysselsetting, etterspørsel og lønns- og prisvekst. Anslaget for direkte skatter og folketrygdavgifter er økt med til sammen 1,1 mrd. kroner. Inntektene fra merverdiavgiften er økt med 2,5 mrd. kroner, mens øvrige avgifter og tollinntekter samlet sett er økt med 0,7 mrd. kroner.

Anslagene for renteinntekter er økt, og disse anslås nå 2 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2018.

Inntekter utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomhet, overføring fra Statens pensjonsfond, skatter, avgifter og renter anslås nå knapt 9,3 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2018. Dette skyldes blant annet høyere utbytteinntekter og inntekter fra salg fra oppdrettskonsesjoner enn tidligere lagt til grunn.

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2018

Endring fra Saldert budsjett 2018

Anslag på regnskap 2018

Salg av varer og tjenester (Driftsinntekter) (postene 1–29)

93,7

44,9

138,5

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

25,2

4,1

29,3

Overføringer fra andre (postene 50–89)

1 392,1

21,8

1 414,0

Tilbakebetalinger mv. (postene 90–99)

167,2

18,9

186,2

Sum inntekter

1 678,3

89,7

1 768,0

Kilde: Finansdepartementet

6.1.2 Statsbudsjettets utgifter

Anslag på regnskap for utgiftsbevilgningene i statsbudsjettet utgjør nå 1 707,3 mrd. kroner for 2018, jf. tabell 6.2. Da er lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen til Statens pensjonsfond utland medregnet. Økningen fra Saldert budsjett 2018 skyldes blant annet at anslaget for overføringen til Statens pensjonsfond utland er betydelig økt.

Når lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen til Statens pensjonsfond utland holdes utenom, anslås utgiftene i 2018 til 1 297,8 mill. kroner. Dette er 5,1 mrd. kroner lavere enn i Saldert budsjett 2018.

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2018

Endring fra Saldert budsjett 2018

Anslag på regnskap 2018

Driftsutgifter (postene 1–29)

172,3

0,2

172,4

Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

71,7

1,0

72,6

Overføringer til andre (postene 50–89)

1 267,1

69,6

1 336,7

Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99)

104,8

20,7

125,5

Sum utgifter

1 615,8

91,5

1 707,3

Kilde: Finansdepartementet

Utgiftene ble økt med 0,1 mrd. kroner ved behandlingen av en proposisjon som ble fremmet før RNB 2018, jf. Prop. 44 S (2017–2018). Også i forbindelse med RNB 2018 foreslo regjeringen utgiftsøkninger på flere områder. Det ble blant annet foreslått økte vederlag til kommuner og fylkeskommuner for oppdrettskonsesjoner (2,4 mrd. kroner), økte utgifter under Statens lånekasse for utdanning (0,4 mrd. kroner) og økte utgifter forbundet med Stortingets byggeprosjekt (0,4 mrd. kroner). Det ble også foreslått økt kompensasjon for ulønnsomme posttjenester (0,3 mrd. kroner), økte utgifter til bolig- og infrastrukturtiltak på Svalbard (0,3 mrd. kroner) og økte utgifter mot tilsvarende økte inntekter under Forsvarsdepartementet (0,3 mrd. kroner).

I motsatt retning trakk anslagene for utgifter under folketrygden ekskl. dagpenger mv., som ble satt ned med 5 mrd. kroner i forbindelse med RNB 2018. Videre ble anslaget for dagpenger satt ned med 1,7 mrd. kroner. Det ble også foreslått utgiftsreduksjoner som følge av oppdaterte anslag på innvandrings- og integreringsområdet. Videre ble blant annet bevilgningen til redningshelikopteranskaffelsen foreslått redusert.

I anslag på regnskap for 2018 er renteutgiftene 0,3 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2018. Videre reduseres anslaget for utgifter til dagpenger med 0,8 mrd. kroner sammenlignet med anslaget til RNB 2018, som innebærer en reduksjon fra Saldert budsjett 2018 på 2,5 mrd. kroner. I anslag på regnskap er det videre tatt høyde for Stortingets behandling av RNB 2018, samt forslag om bevilgningsendringer våren 2018 som ble fremmet etter RNB 2018. Det er videre innarbeidet oppdaterte anslag på enkelte områder, blant annet for utgiftene under folketrygden ekskl. dagpenger mv.

I Saldert budsjett 2018 ble det bevilget 4,5 mrd. kroner under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. I forbindelse med Stortingets behandling av RNB 2018 ble bevilgningen redusert med 0,2 mrd. kroner. I anslag på regnskap er det lagt til grunn at bevilgningene til lønnsoppgjøret i staten mv. dekkes ved reduksjon av bevilgningen under dette kapitlet. I nysalderingsproposisjonen som fremmes senere i høst, vil det bli gjort rede for fordelingen av lønnsoppgjøret på kapittel og post, og fremmet forslag om nedsettelse av bevilgningen under kap. 2309.

6.1.3 Folketrygdens inntekter, utgifter og finansieringsbehov

Folketrygdens inntekter og utgifter medregnes i statsbudsjettet. Folketrygdens finansieringsbehov, som fremkommer ved at folketrygdens inntekter bare delvis finansierer folketrygdens utgifter, dekkes ved et statstilskudd fastsatt gjennom et eget vedtak. Ved salderingen av statsbudsjettet for 2018 samtykket Stortinget i at finansieringsbehovet ble dekket.

I nysalderingsproposisjonen som legges frem senere i høst vil det bli fremmet forslag til vedtak om folketrygdens finansieringsbehov i 2018 basert på anslagsendringer mv. gjennom året.

6.1.4 Petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Oversikt over petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Petroleumsvirksomhetens inntekter fratrukket utgifter gir netto kontantstrøm fra virksomheten. Hva som inngår i petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter er fastsatt i § 3 i lov om Statens pensjonsfond.

Tabell 6.1 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2018

Endring fra Saldert budsjett 2018

Anslag på regnskap 2018

Inntekter SDØE

102,4

43,4

145,8

-

Utgifter SDØE

25,0

0,0

25,0

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

91,1

32,5

123,6

+

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

14,5

0,0

14,5

=

Netto kontantstrøm

183,0

75,9

258,9

Kilde: Finansdepartementet

Petroleumsinntekter

Inntektene fra SDØE omfatter i hovedsak driftsresultat, kalkulatoriske avskrivninger og renter. Inntektene anslås til 145,8 mrd. kroner i 2018, hvilket innebærer en økning på 43,4 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2018. Videre omfatter inntektene fra petroleumsvirksomheten skatt og avgift på utvinning, samt aksjeutbytte fra Equinor ASA. Betalte skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås nå til 123,6 mrd. kroner, som er 32,5 mrd. kroner høyere enn anslaget i Saldert budsjett 2018.

Petroleumsutgifter

Utgiftene til petroleumsvirksomhet består av andelen av investeringer på sokkelen som dekkes av SDØE og utgifter knyttet til disponering av innretninger på sokkelen.

Utgiftene til petroleumsvirksomheten anslås til 25 mrd. kroner i 2018. Anslaget er dermed ikke endret fra Saldert budsjett 2018.

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2018 anslås å bli 258,9 mrd. kroner. Det er 75,9 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2018.

Overføringen fra Statens pensjonsfond utland til å dekke statsbudsjettets oljekorrigerte budsjettunderskudd er i Saldert budsjett 2018 satt til 255,4 mrd. kroner. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2018 anslås nå til 234,7 mrd. kroner, som er en reduksjon på 20,7 mrd. kroner.

Anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2018 er fortsatt usikkert. I nysalderingsproposisjonen vil det bli lagt frem oppdaterte anslag for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2018 og eventuelt fremmet forslag om endret overføring fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet i 2018.

Kapitalen i Statens pensjonsfond utland anslås til 8 700 mrd. kroner ved utløpet av 2018, mens kapitalen i Statens pensjonsfond Norge anslås til 253 mrd. kroner. Samlet anslås dermed kapitalen i Statens pensjonsfond til 8 953 mrd. kroner ved utløpet av 2018.

Tabell 6.2 Statens pensjonsfond. Inntekter og utgifter 2018

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2018

Endring fra Saldert budsjett 2018

Anslag på regnskap 2018

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

183,0

75,9

258,9

-

Overført til statskassen

255,4

-20,7

234,7

+

Rente- og utbytteinntekter mv.

213,6

-0,2

213,4

=

Overskudd i Statens pensjonsfond

141,3

96,4

237,6

Kilde: Finansdepartementet

6.1.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd finansieres av en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Statsbudsjettet gjøres dermed opp i balanse før lånetransaksjoner. Statsbudsjettets finansieringsbehov bestemmes således av differansen mellom utlån mv. og tilbakebetalinger. I Saldert budsjett 2018 ble brutto finansieringsbehov anslått til -62,5 mrd. kroner. Brutto finansieringsbehov anslås nå til -60,6 mrd. kroner. Endringen fra saldert budsjett skyldes at det i forbindelse med RNB 2018 ble foreslått endringer som hovedsakelig gjaldt økte utgifter og inntekter knyttet til statsgjeld (20 mrd. kroner), samt økte utlån (0,9 mrd. kroner) og reduserte tilbakebetalinger (1,3 mrd. kroner) under boliglånsordningen i Statens pensjonskasse.

Tabell 6.3 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mrd. kroner

Inntekter/utgifter/balanse

Saldert budsjett 2018

Endring fra Saldert budsjett 2018

Anslag på regnskap 2018

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 255,7

91,4

1 347,1

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 511,0

70,8

1 581,8

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-255,4

20,7

-234,7

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

255,4

-20,7

234,7

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0,0

0,0

0,0

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv., medregnet petroleum

104,8

20,7

125,5

7.

Tilbakebetalinger mv., medregnet petroleum

167,2

18,9

186,2

8.

Utlån mv., netto (6-7)

-62,5

1,8

-60,6

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

-62,5

1,8

-60,6

Kilde: Finansdepartementet

6.2 Statsregnskapet medregnet folketrygden for første halvår 2018

Dette avsnittet gir en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2018. Regnskapstallene er sammenstilt med Saldert budsjett 2018. Tabellene i avsnittet viser også hvor stor andel av bevilgningen i Saldert budsjett 2018 som er regnskapsført. Endrede anslag og bevilgningsendringer vedtatt etter at budsjettet ble saldert i Stortinget i fjor høst, inngår således ikke i beregningene av hvilken andel av bevilgningene som nå er regnskapsført.

6.2.1 Statsbudsjettets inntekter og utgifter

Statsregnskapet viser at det er regnskapsført inntekter på til sammen 814,9 mrd. kroner i perioden 1. januar – 30. juni 2018. Det tilsvarer 48,6 pst. av budsjetterte inntekter. Tabell 6.6 viser hvordan inntektene fordeler seg etter art.

Tabell 6.4 Statsbudsjettets inntekter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2018

Regnskap per 30.06.2018

Regnskap i pst. av bevilgning

Salg av varer og tjenester (Driftsinntekter) (postene 1–29)

93,7

62,2

66,4

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

25,2

12,2

48,3

Overføringer fra andre (postene 50–89)

1 392,1

602,8

43,3

Tilbakebetalinger mv. (postene 90–99)

167,2

137,8

82,4

Sum inntekter

1 678,3

814,9

48,6

Kilde: Finansdepartementet

Per 30. juni 2018 er det regnskapsført utgifter på til sammen 759,9 mrd. kroner. Det utgjør 47 pst. av bevilgningene. Tabell 6.7 viser hvordan beløpet fordeler seg på utgiftsarter.

Tabell 6.5 Statsbudsjettets utgifter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2018

Regnskap per 30.06.2018

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsutgifter (postene 1–29)

172,3

79,0

45,9

Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

71,7

30,7

42,9

Overføringer til andre (postene 50–89)

1 267,1

566,5

44,7

Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99)

104,8

83,6

79,8

Sum utgifter

1 615,8

759,9

47,0

Kilde: Finansdepartementet

6.2.2 Petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjør 109,9 mrd. kroner i perioden 1. januar – 30. juni 2018. Det tilsvarer 60,1 pst. av netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten slik denne ble anslått i Saldert budsjett 2018.

Tabell 6.6 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2018

Regnskap per 30.06.2018

Regnskap i pst. av bevilgning

Inntekter SDØE

102,4

66,1

64,5

-

Utgifter SDØE

25,0

10,8

43,2

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

91,1

48,4

53,1

+

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

14,5

6,3

43,1

=

Netto kontantstrøm

183,0

109,9

60,1

Kilde: Finansdepartementet

6.2.3 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Regnskapet per 30. juni 2018 viser et brutto finansieringsbehov på -54,1 mrd. kroner. For nærmere detaljer vedrørende statsregnskapet for første halvår 2018 vises det til tabellene i vedlegg 3.

Tabell 6.7 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mrd. kroner

Inntekter/utgifter/balanse

Saldert budsjett 2018

Regnskap per 30.06.2018

Regnskap i pst. av bevilgning

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 255,7

677,2

53,9

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 511,0

676,3

44,8

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-255,4

0,9

-0,4

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

255,4

-0,91

-0,4

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0,0

0,0

-

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv., medregnet petroleum

104,8

83,6

79,8

7.

Tilbakebetalinger mv., medregnet petroleum

167,2

137,8

82,4

8.

Utlån mv., netto (6-7)

-62,5

-54,1

86,7

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

-62,5

-54,1

86,7

1 Teknisk satt til å motsvare overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland. Overføring fra Statens pensjonsfond utland blir endelig fastsatt og ført i forbindelse med nysalderingen av 2018-budsjettet.

Kilde: Finansdepartementet

Til forsiden